Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вдосконалення методики відбору юних веслувальниць на етапі початкової підготовки

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вдосконалення методики відбору юних веслувальниць на етапі початкової підготовки
 
Суворова Т.
Волинський національний університет імені Лесі Українки
 
Анотація. Суворова Т. Вдосконалення методики відбору юних веслувальниць на етапі початкової підготовки. У даній статті встановлені найбільш значимі критерії початкового відбору, проведені контрольні тестування фізичної підготовленості юних спортсменок і на основі темпів приросту основних фізичних якостей розроблена оціночна таблиця фізичної підготовленості для визначення здібних і талановитих спортсменок.
Ключові слова: методика, відбір, критерії, підготовка, тренування.
Аннотация. Суворова Т. Усовершенствование методики отбора юных спортсменок в гребле на этапе начальной подготовки. В данной статье установлены наиболее значимые критерии начального отбора, проведены контрольные тестирования физической подготовленности юных спортсменок и на основе темпов прироста основных физических качеств разработана оценочная таблица физической подготовленности для определения способных и талантливых спортсменок.
Ключевые слова: методика, отбор, критерии, подготовка, тренировка.
Abstract. Suvorova T. Perfection of method of selection of young is dike on the stage of initial preparation. The basic criteria of initial selection are certain in this article, and for determination of talented and capable sportswomen the system of evaluation of physical preparedness of young sportswomen is developed.
Keywords: method, selection, criteria, preparation, training.
Постановка проблеми. Актуальність проблематики спортивного відбору в науці і практиці обумовлена прогресуючою роллю сучасного спорту та загостренням конкуренції на світовій спортивній арені. Незважаючи на те, що досить велика кількість фахівців досліджувала проблему відбору, практика її впровадження є різною. На початковому етапі найбільш важливим є визначення доцільності занять спортом, перспектив спортивної спеціалізації, індивідуальних можливостей досягнення спортивного результату [1, 3, 4].
Спортивний відбір це комплекс заходів, що дозволяє визначити ступінь схильності (обдарованості) дитини до того або іншого виду спорту. Спортивний відбір – тривалий, багатоступінчастий процес, який може бути ефективним лише у тому випадку, якщо на всіх етапах багаторічної підготовки забезпечена комплексна методика оцінки індивідуальних можливостей спортсмена, із використанням: педагогічних, медико-біологічних, психологічних, соціологічних методів дослідження [2, 3].
Видатні вчені В. П. Філін, І. І. Бахрах, В. К. Бальсевич, В. М. Волков, М. С. Бриль, A. А. Гужаловський, Б. Ф. Нікітюк та ін. одні з перших у світі висунули концепцію спортивного відбору й обґрунтували головні методологічні підходи до вирішення даної проблеми.
В нашій країні створена сучасна база розвитку веслувального спорту. Під керівництвом досвідчених тренерів діти та молодь мають можливість підвищувати свою спортивну майстерність в багаточисельних відділеннях ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ [2, 4].
Але у зв’язку з постійним підвищенням вимог до сучасних видів спорту і до веслувального, зокрема, проблема відбору юних спортсменів у ДЮСШ стає все більш необхідною і актуальною.
Не є таємницею, що із здібного юнака або дівчини легше і швидше можна підготувати кваліфікованого спортсмена. Ось чому, як і раніше, зберігає свою значимість пошук, пов’язаний з розробкою критеріїв оцінки придатності юних спортсменів до занять тим або іншим видом спорту.
В нашій роботі, для вирішення питань спортивного відбору проводилось дослідження метою якого було: визначити основні критерії попереднього відбору юних веслувальниць і розробити систему оцінювання фізичних якостей спортсменок.
Об’єкт дослідження: процес відбору веслувальниць на етапі початкової підготовки.
Предмет дослідження: критерії визначення придатності спортсменок до успішних занять веслувальним спортом.
Дана мета вирішувалась за допомогою наступних завдань:
Визначити інформативні критерії початкового відбору юних веслувальниць;
дослідити динаміку розвитку фізичних якостей юних спортсменок під впливом тренувальних занять;
розробити систему оцінювання фізичної підготовленості юних спортсменок за темпами приросту основних фізичних якостей.
Наше дослідження було організоване і проводилось протягом навчального року на базі СДЮСШ ″Олімп″ у м. Луцьку. В дослідженні приймали участь 32 спортсменки, а також 14 тренерів з різних спортивних шкіл Волинської області.
Ретельний аналіз літературних джерел, з питань визначення перспективності і обдарованості спортсменок, ранжирування анкетних відповідей провідних тренерів області з веслування, допоміг у визначенні найбільш значимих критеріїв, які доцільно використовувати на початковому етапі відбору юних веслувальниць (табл. 1.).
 
Таблиця 1
Ранжирування критеріїв, які застосовуються при спортивному відборі веслувальниць на етапі початкової підготовки
№ п/пПараметри спортивного доборуРанг значимості
Перший етап відбору
Завдання: встановлення доцільності спортивного вдосконалення в даному виді спорту
1. Стан здоров’я та рівень фізичного розвитку. 1
2. Фізичний розвиток і особливості будови тіла. 2
3. Особливості біологічного дозрівання. 6
4. Властивості нервової системи. 7
5. Ставлення батьків до занять дітей спортом. 9
6. Спадкоємність і сімейна подібність. 4
7. Соціальне положення. 10
8. Мотивація, працелюбство, наполегливість, рішучість, мобі-лізаційна готовність. 3
9. Функціональні можливості і перспективи вдосконалення найважливіших систем організму. 5
10. Рівень розвитку рухових якостей і перспективи їх вдос-коналення. 8
Другий етап відбору
Завдання: виявлення здібностей до ефективного спортивного вдосконалення
1. Здібності до оволодіння спортивною технікою, перебудова рухових навичок. 1
2. Здібності до перенесення тренувальних і змагальних наванта-жень, інтенсивному протіканню відновлювальних процесів. 2
3. Психофізіологічні здібності до м’язово-рухової і просторово-тимчасової деференціровки, координаційні здібності. 4
4. Рівень спортивної майстерності і здатність реалізувати його в екстремальних умовах, що характерні
Фото Капча