Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вексель у системі цивільного права

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Загальна характеристика векселя як об’єкта цивільного права

1.1. Юридичне поняття векселя та його місце в системі цивільного права
1.2. Правове регулювання вексельного обігу
ІІ. Аналіз векселя у системі цивільно-правових відносин
2.1. Вексель як боргове зобов’язання
2.2. Вексель як об’єкт права власності
2.3. Цивільно-правові договори, які укладаються у вексельному обігу
ІІІ. Особливості опротестування векселів у цивільному процесі
3.1. Поняття протесту векселів
3.2. Порядок вчинення протестів та документи, що вимагаються при вчиненні протестів векселів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Векселі в цивільному обороті України почали застосовуватись з переходом країни до ринкових економічних відносин. Однак відсутність практики та необізнаність учасників вексельного обігу з вексельним законодавством, особливостями використання векселя призводили до непорозумінь та збитків внаслідок неправильного усвідомлення суті векселя як цінного паперу.

На сьогодні використання векселів суб’єктами підприємницької діяльності набуло досить широкого розповсюдження. Такий розвиток вексельного обігу обумовлений наявністю кількох причин. Серед них можна назвати такі, як: відсутність у суб’єктів підприємницької діяльності обігових коштів та певні особливості векселя як цінного паперу, розширення кола потенційних учасників вексельних правовідносин.
Серед особливостей, які приваблюють суб’єктів підприємницької діяльності у використанні векселя, насамперед можна виділити таку, як достатньо широке коло зобов’язаних осіб за векселем. Вексель передбачає можливість виконання вексельного зобов’язання не лише векселедавцем (акцептантом) за векселем, а й іншими зобов’язаними за векселем особами, якими виступають попередні держателі векселя (індосанти), а також поручителі (авалісти).
Тривала відсутність вексельного обігу в Україні не кращим чином відобразилась на розумінні правової природи цінних паперів, у тому числі векселя, не лише учасниками вексельного обігу, а й представниками законодавчих та судових органів, що зумовило на сьогодні прийняття не зовсім коректних з погляду теорії цінних паперів та вексельного права нормативних актів та винесення значної кількості суперечливих судових рішень.
З часу відновлення Україною незалежності постійно робляться спроби впорядкувати відносини в сфері застосування векселів у цивільному обороті, що і зумовлює актуальність теми дослідження.
Стан дослідження проблеми. Дослідженню правової природи векселя, його основних ознак прсвячені праці В. Барбари, B. О. Гончаренко, О. С. Кізлової та багаттьох інших. Визначення цивільно-правової природи вексельних зобов’язань здійснене З. Азаровою, В. В. Воловиком, А. С. Ємельяновим, М. Єфімовим, Г. Ю. Кожемою та ін.
Об'єкт дослідження - цивільно-правові відносини, які виникають при виконанні вексельних зобов’язань.
Предмет дослідження - цивільно-правові проблеми виконання вексельних зобов’язань відповідно до міжнародних актів та законодавства України.
Мета роботи – комплексний аналіз правової природи вексельних зобов’язань в системі цивільно-правових відносин.
Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання:
‒ здійснити загальну характеристику векселя як об’єкта цивільного права;
‒ проаналізувати місце векселя у системі цивільно-правових відносин;
‒ дослідити особливості опротестування векселів у цивільному процесі.
Методи дослідження. У процесі роботи використовувалися наступні методи: історико-правовий – при дослідженні розвитку теорії вексельних зобов’язань; системно-функціональний – при визначенні основних правових засад правового регулювання виконання вексельних зобов’язань; формально-догматичний - для виділення найважливіших юридичних конструкцій вексельного зобов’язання; формально-юридичний метод - для формулювання правові норм та юридичних дефініцій; формально-логічний – з метою виявлення суперечностей чинного законодавства в досліджуваній сфері і пропозицій щодо його вдосконалення.
Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, три поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 42 сторінки. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Уніфікований закон про переказні векселі і прості векселі від 07.06.1930, приєднання від 06.07.1999: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_009
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 02.03.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, тлумачення від 11.02.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 4. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 № 2374-III, редакція від 11.08.2013: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2374-14
 5. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV, редакція від 01.01.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
 6. Постанова Національного банку України «Про здійснення операцій з цінними паперами українських емітентів» від 29.01.2003 № 36, редакція від 18.01.2013: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/z0090-03
 7. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України від 22.02.2012 № 296/5, Редакція від 14.02.2014: [Електронний ресурс]. - [режим досту-пу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12
 8. Азарова З. Правове регулювання вексельних відносин / З. Азарова // Слово Національної школи суддів України. - 2013. - № 3. - С. 118-123.
 9. Баранова Л. М. Цивільне право: підручник: у 2 т.. Т. 2 / Л. М. Баранова, А. Г. Бірюкова, В. І. Борисова, М. В. Домашенко, І. В. Жилінкова. - Х.: Право, 2014. - 815 c.
 10. Барбара В. Особливості визначення векселя як об'єкта цивільних правовідносин / В. Барбара // Право України. - 2008. - N 11. - С. 34-41.
 11. Винокуров Д. Вексель и вексельное обращение / Д. Винокуров, А. Кли-менко, И. Басова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х.: Фактор, 2008. - 384 с.
 12. Воловик В. В. Окремі питання правового регулювання вексельного обігу / В. В. Воловик // Правова держава: Щорічник наук. пр. - 2008. - Вип. 19. -
 13. С. 288-296.
 14. Гончаренко B. О. Вексель як вид боргового цінного паперу / B. О. Гонча-ренко // Актуальні проблеми держави і права. - 2009. - Вип. 51. - С. 278-283.
 15. Ємельянов А. С. Деякі теоретичні питання вексельного обігу / А. С. Ємельянов // Право України. - 2013. - № 10. - С. 234-240.
 16. Ємельянов А. С. Правове регулювання обігу векселів у сфері господарю-вання: монографія / А. С. Ємельянов. - Донецьк: Ноулідж, Донец. від-ня, 2011. - 237 с.
 17. Єфімов О. М. Вексельне законодавство України: наук.-практ. комент. / О. М. Єфімов. - Х.: Страйд, 2008. - 264 с.
 18. Калініченко Г. В. Податковий вексель у Податковому кодексі: особливості правового регулювання / Г. В. Калініченко // Адвокат. - 2013. - № 2. - С. 42-44.
 19. Кізлова О. С. Вексель у заставних правовiдносинах за законодавством України / О. С. Кізлова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. - 2013. - Вип. 5. - С. 100-103.
 20. Кожема Г. Історіографія правового регулювання обігу векселя / Г. Кожема // Право України. - 2010. - N 3. - С. 225-231.
 21. Кожема Г. Ю. Теоретико-правові основи вексельного обігу / Г. Ю. Кожема // Держава та регіони. Сер. Право. - 2010. - Вип. 2. - С. 40-45.
 22. Козачук Ю. С. Уніфікація норм про міжнародний вексельний обіг в Конвенції ООН 1988 року про міжнародні переказні та міжнародні прості векселі / Ю. С. Козачук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2009. - № 46. - С. 370-376.
 23. Мацелик М. О. Фінансове право: навч. посіб. / М. О. Мацелик, Т. О. Мацелик, В. А. Пригоцький; ред.: В. К. Шкарупа. - К.: Знання, 2011. - 816 с.
 24. Мирославський С. Співвідношення абстрактності та безумовності у вексельному праві / С. Мирославський // Юридична Україна. - 2011. - № 9. - С. 58-61.
 25. Рабинович С. П. Цивільне право України: навч. посіб. / С. П. Рабинович, Г. Б. Яновицька, В. О. Кучер, В. О. Курило, М. В. Парасюк; ред.: Г. Б. Яновицька, В. О. Кучер; МВС України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2011. - 468 с.
 26. Рудненко Т. Новації Верховної Ради України VI скликання у сфері вексельного обігу / Т. Рудненко // Юридичний журнал: аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. - 2013. - № 2. - С. 70-79.
 27. Старинський М. В. Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні: навч. посіб. / М. В. Старинський; ДВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". - Суми: Мрія, 2011. - 252 с.
 28. Тарасенко І. До питання про вдосконалення правового регулювання вексельних розрахунків / І. Тарасенко // Юридичний журнал. - 2009. - N2. - С. 92-96.
93
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.