Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Види, жанри, типи і форми перекладу

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні підходи до визначення предмету перекладознавства

1.1. Поняття перекладознавства у сучасній науковій парадигмі, його предмет і завдання
1.2. Місце перекладознавства у системі наук та його взаємозв’язки
ІІ. Аналіз видів, типів, жанрів та форм перекладу у сучасному пере-кладознавстві
2.1. Критерії класифікації видів і форм перекладу
2.2. Класифікація перекладу за типами представлення і тлумачення
2.3. Рівні та жанри перекладу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Переклад - один із найважливіших шляхів взаємодії національних культур, дієвий спосіб міжкультурної комунікації. Мета будь-якого перекладу - донести до читача, який не володіє мовою оригіналу, і ближче ознайомити його з відповідним текстом. Перекласти означає точно й повно висловити засобами однієї мови те, що вже зафіксовано засобами іншої мови у нерозривній єдності змісту і форми.

Розвиток науки у наш час неможливий без обміну спеціальною інформацією, що з'являється в різних країнах у наукових періодичних виданнях, спеціальних бюлетенях, монографіях тощо.
Бажання класифікувати переклад зовсім не нове, але усі запропоновані класифікації можливо розділити на два основних підходу: тематична класифікація та методологічна класифікація. Якщо говорити про тематичну класифікацію перекладів, то  можна виділити переклад релігійних та світських творів, науково-технічний переклад та літературний переклад. За умови методологічної класифікації перекладів акцент перш за все ставиться на способи перекладу тексту. Саме ця класифікація й переважала протягом усього доісторичного етапу (аж до другої половини двадцятого сторіччя). Усі пропозиції можна класифікувати на три категорії: стосовно фундаментальних протиріч між дослівним перекладом та вільним перекладом; принцип Штайнера «iusta via media»; ті, що схвалюють переклад «змісту» (навіть не зважаючи на те, що досить довгий час суть ототожнювали зі змістом).
Останні десятиліття можна сміливо назвати ерою перекладу, коли висували нові теорії та активно розробляли класифікації. Окрім того з’явилися нові види перекладу: послідовний переклад, синхронний переклад, дубляж, машинний переклад, переклад субтитрів і т.д. Переклад стали використовувати у багатьох сферах діяльності, що сприяло появі спеціалізованого перекладу: науковий переклад, технічний переклад, юридичний переклад, переклад економічних та адміністративних текстів. Саме таке різке зростання жанрово-стилістичних та інших форм і видів перекладу і зумовлює актуальність дослідження їх предмета та класифікаційних особливостей.
Стан дослідження проблеми. Проблема визначення предмету перекладознавства та класифікації перекладів за різними критеріями стала об’єктом дослідження ряду вітчизняних і зарубіжних учених. Так, теоретичні аспекти предметної області теорії перекладу досліджено Л. Архиповою [1], Л. А. Бондар [3], В. Д. Калініною [6], В. Н. Коміссаровим [9], В. Коптіловим [11], Г. Є. Мірам [17], М. Щербаком [28] та ін. Класифікаційні механізми перекладацької діяльності дослідили З. О. Гетьман [5], І. В. Корунець [12], В.І. Кузьменко [13], А. В. Мам-рак [15], К.  Райс [21] та ін.
Об'єкт дослідження - перекладознавство як наукова дисципліна теорії лінгвістики.
Предмет дослідження - класифікація видів, типів і форм перекладу відповідно до встановлених на сьогодні критеріїв.
Мета роботи – обгрунтувати предмет і об’єкт перекладознавства, узагаль-нити підходи до класифікації перекладів на сучасному етапі його розвитку.
Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання:
‒ визначити поняття перекладознавства у сучасній науковій парадигмі, його предмет і завдання;
‒ з’ясувати місце перекладознавства у системі наук та його взаємо-зв’язки;
‒ проаналізувати види, типи, жанри і форми перекладу у сучасному перекладознавстві.
Методи дослідження. У дослідженні було застосовано комплексний перекладознавчий аналіз з огляду на історію розвитку українського та закордонного перекладознавства; порівняльний метод використано для співставлення традиційних та сучасних підходів до класифікації видів, типів, жанрів і форм перекладу; метод узагальнення використано для підведення підсумків дослідження.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в узагальненні, на основі сучасних лінгвістичних та прекладацьких праць, підходів до класифікацій та типологій перекладу, з’ясовано особливості різних типів перекладу відповідно до різнмх критеріїв,  порівняно їх особливості.
Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що його результати роблять внесок у розвиток теоретичних аспектів перекладознавства, зокрема жанрово-стилістичних теорій перекладу. Результати порівняльного аналізу типологій перекладу відкривають перспективу для подібних досліджень у майбутньому.
Практична цінність роботи визначається тим, що її результати можна застосовувати для ознайомлення з теоретичними засадами класифікації перекладів, практичних проблем, пов’язаних типологізацією перекладацької діяльності тощо. Матеріал та висновки дослідження можуть використовуватися в нормативних курсах вступу до перекладознавства, теорії перекладу, у спецкурсі із жанрових проблем перекладу, на заняттях з практики перекладу, а також можуть бути корисними перекладачам-практикам.
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків та списку використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 41 аркуш.

 

Список використаних джерел: 
 1. Архипова Л. Переклад як інтерпретація / Л. Архипова // Записки Перекладацької Майстерні 2000 -2001: учебное пособие. - Львів, 2002. - Т. 3: Тижні 3 - 4. Яремча, 23 липня - 4 серпня 2001 р. - С. 19-48.
 2. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) / Л.С. Бархударов. – М.: Междунар.отношения, 1975. – 239 с.
 3. Бондар Л. А. Теорія і практика перекладу / Л. А. Бондар // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16, Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. - Вип. 6 (16). - С. 8-11.
 4. Виноградов В.С. Перевод: Общие и лексические вопросы: Учебное пособие / В.С. Виноградов. – М.: КДУ, 2004. – 240 с.
 5. Гетьман З. О. Типологія текстів у зарубіжному перекладознавстві (бібліографічний огляд) / З. О. Гетьман // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгвіст. ун-т. - К., 2009. - Вип. 23. - С. 27-34.
 6. Калинина В. Д. Теория и практика перевода: курс лекций / В. Д. Калинина. – М.: Изд-во РУДН, 2008. – 179 с.
 7. Карабан В. І. Переклад з української мови на англійську мову: навчальний посібник-довідник / В. І. Карабан, Дж. Мейс. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 608 с.
 8. Кияк Т. Р. Теорія та практика перекладу (німецька мова): підручник / Т. Р. Кияк, О. Д. Огуй, А. М. Науменко. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 592  с.
 9. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) / В. Н. Комиссаров. – М.: Высшая школа, 1990. – 254 с.
 10. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: Учебное пособие / В.Н. Комиссаров. – М.: ЭТС, 2004. – 424 с.
 11. Коптілов В. Методологічні аспекти перекладознавства / В. Коптілов // Слово і час: Науковий журнал Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. - 2006. - N1. - С. 89-91.
 12. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. - Вінниця. «Нова Книга», 2001. - 448 с.
 13. Кузьменко В. І. Про види перекладу, форми і методи роботи з ним / В.І. Кузьменко // Тема: На допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. - 2004. - N2. - С. 24-28.
 14. Кундура М. Віднайдення перекладу: літературний/культурний переклад та перекладацька компетентність / М. Кундура ; пер. з англ. Г. Трегуб // Всесвіт = Vsesvit - Review Of World Literature: Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. - 2012. - N 9/10. - С. 200-205.
 15. Мамрак А. В. Вступ до теорії перекладу: навчальний посібник / А. В. Мамрак. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 304 с.
 16. Мірам Г. Алгоритми перекладу: Вступ. Курс з формалізації перекладу (англ. мовою) / За ред. М. Раймонда. – К.: Твім інтер, 1998. – 176 с.
 17. Мірам Г. Є. Основи перекладу: курс лекцій / Г. Є. Мірам. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 240 с.
 18. Міщенко Л. А. Посібник з художнього перекладу до курсу «Теорія і практика перекладу» / Л. А. Міщенко, О. М. Турченко. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 176 с.
 19. Нестеренко Н.М. A Course in Interpreting and Translation: Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 240 с.
 20. Радчук В. Функції перекладу / В. Радчук // Всесвіт. - 2006. - N 11/12. - С. 149-159.
 21. Райс К. Классификация текстов и методы перевода / К.  Райс // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. – М., 1978. – С. 202-228.
 22. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвис-тической теории перевода / Я.И. Рецкер. – М.: Р-Валент, 2004. – 240 с.
 23. Снігур С. Стан сучасного перекладознавства на Заході (За матеріалами лекцій проф. Пенсильванського університету М.Найдена) / С. Снігур // Всесвіт. - 2003. - N3/4. - С. 117-123.
 24. Фадєєва О.В. Курс лекцій з навчальної дисципліни „Вступ до перекладознавства” для студентів І курсу денної форми навчання зі спеціальності 6.030500 - „Переклад” / О.В. Фадєєва. – Кременчук: Видавничий відділ КДПУ, 2007. – 48 с.
 25. Фесенко Т.А. Концептуальные основы перевода / Т.А. Фесенко. – Тамбов: Изд-во Тамбовского университета, 2001. –124 с.
 26. Швачко С.О. Проблеми синхронного перекладу: навчальний посібник / С.О. Швачко. – Вінниця: Фоліант, 2004. – 112 с.
 27. Шпак В.К. Основи перекладу. Граматичні та лексичні аспекти: Навчальний посібник / В.К. Шпак. – К.: Знання, 2005. – 310 с.
 28. Щербак М. Перекладознавство в системі філологічних наук: (питання теорії, методології і методики) / Щербак М. // Гуманітарна освіта України на межі століть: Наук. семінар 2-3 жовтня 2000 р.: Зб. наук. пр. Вип.4. - Дрогобич, 2001. - С.102-107.
96
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.