Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Відносини адвоката з клієнтами

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Правові основи взаємовідносин адвоката з клієнтом
2. Принципи етики у професійних стосунках адвоката і клієнта
3. Особливості відносин призначеного адвоката і клієнта
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Надійний захист прав людини є вищим критерієм оцінки діяльності всіх інститутів держави, що складають систему правоохоронних і правозахисних органів. Ратифікувавши Європейську конвенцію про захист прав людини та основних свобод, Україна взяла на себе зобов'язання забезпечити кожному, чиї права порушені, ефективні засоби правового захисту.

У юридичному механізмі захисту прав людини особливе місце посідає адвокатура, головною соціальною місією якої є захист прав людини. Рівень розвитку адвокатури є одним із індикаторів демократичності суспільства, одна з ознак стану захищеності прав людини.

Конституція України (ст. 39) покладає надання правової допомоги громадянам та юридичним особам на адвокатуру. Реалізація конституційних норм вимагає принципово нового підходу до оцінки соціальної цінності адвокатури, вироблення критеріїв ефективності її діяльності щодо забезпечення прав людини, що нерозривно пов'язано з підвищенням престижу адвокатської професії. Все це актуалізує проблему специфіки відносин адвоката з клієнтами.

Проблеми теорії та практики адвокатської діяльності досліджували такі вітчизняні вчені, як О. С. Котуха [5], А. В. Молдован [8], Д. П. Фіолевський [10] та інші. Етичні аспекти професійного правозаступництва в Україні висвітлю-валися у працях О. Д. Святоцького [4], П. М. Рабіновича [6], І. В. Головань [7] та інших вчених.

Разом з тим, незважаючи на те, що окремі проблеми основ взаємин адвоката з клієнтом були предметом дослідження багатьох науковців, їх комплексне вивчення у незалежній Україні не проводилося з урахуванням положень Конституції України, Закону «Про адвокатуру», Правил адвокатської етики, норм міжнародного права тощо, а процеси входження України до Європейського співтовариства обумовили потребу в актуалізації досліджень проблем адвокатської етики, дослідження міжнародних стандартів організації та функціонування адвокатури.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.
 2. gov.ua/laws/show/254к/96-вр
 3. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 05.07.2012 №5076-VI, редакція від 06.02.2015 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96
 5. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства (прийнятий делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 1988 р.) // Витяги наведені в підручнику Святоцький О. Д., Михеєнко М. М. Адвокатура України: Навч. посіб. для студентів юрид. вищих навч. закладів і фак. – К.: Ін Юре, 1997. – 224с.
 6. Адвокатура України: навч. посіб. для студ. / уклад.: О. С. Котуха; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л., 2013. - 303 c.
 7. Вільний вибір захисника своїх прав: (проблеми офіційної інтерпретації статті 59 Конституції України) / П. М. Рабінович [та ін.] // Право України. - 2013. - № 3/4. - С. 376-384.
 8. Головань І. В. До питання про поняття адвокатської діяльності / І. В. Головань // Адвокат. – 2012. – № 1 (136). – С. 12– 16.
 9. Молдован А. В. Адвокатура України: навч. посіб. / А. В. Молдован, Т. М. Тилик. - К.: Алерта, 2013. - 254 c.
 10. Правила адвокатської етики: затв. Установ. З’їздом адвокатів України 17 листоп. 2012 р. // Юридичний журнал: аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. - 2013. - № 2. - С. 119-136.
 11. Фіолевський Д. П. Адвокатура: підручник / Д. П. Фіолевський. - 3-тє, випр. і доповн. - К.: Прав. єдність, 2014. - 622 c.
10701
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).