Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Відображення вірувань, звичаїв та обрядів у польській фразеології (на матеріалі фразеологічних словників)

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження польської фразеології
1.1. Аналіз походження фразеологізмів у польській мові
1.2. Загальна характеристика відображення фразеологічних одиниць у польських фразеологічних словниках
2. Аналіз відображення вірувань, звичаїв та обрядів у польській фразеології
2.1. Характеристика окремих фразеологічних одиниць на відображення вірувань у польській мові
2.2. Характеристика окремих одиниць звичаєвого фразеологічного поля польської мови
2.3. Характеристика окремих обрядових фразеологізмів польської мови
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У процесі синтезу фраземотворчих компонентів різних рівнів відбуваються глибокі перетворення і переосмислення лексичної і граматичної семантики, завдяки чому зворот набуває ознак фразеологізму. Серед цих основних ознак виділяють універсальні (загальномовні) й специфічні. До перших належать відтворюваність і стабільність компонентного складу, до других – сематичні перетворення фраземотворчих компонентів, смислова цілісність та експресивно-емоційний характер фразеологічної семантики. Одним з головних наслідків цих перетворень є цілісне значення фразеологізму.

У сучасних лінгвістичних дослідженнях спостерігається виразна тенденція до виявлення мовних явищ, пов’язаних із національною самобутністю лінгво-спільноти, та їх всебічний аналіз. Об’єктом такого зацікавлення є фразеологія, а особливо та її частина, що містить релігійні, обрядові та звичаєві лексеми. Вивчення фразеологічних одиниць (ФО) з цього типу дає змогу, з одного боку, простежити особливості закріплення в мові національно-культурних реалій, з іншого – зробити узагальнення теоретичного характеру з приводу окремих не до кінця з’ясованих  проблем фразеології.

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що, попри значну кількість розвідок у галузі фразеології польської мови, на сьогодні залишаються недостатньо дослідженими фразеологічні одиниці з точки зору особливостей їх національно-культурного змісту. У польському мовознавстві досі немає цілісного монографічного опису, присвяченого аналізу фразеологічних одиниць релігійного, обрядового та звичаєвого характеру. У польській лінгвістичній науці існують лише поодинокі розвідки, у яких розглядаються деякі конкретні питання, пов’язані, зокрема, з походженням, семантикою та функціонуванням окремих фразеологічних одиниць. Крім того, у дослідженні використовується порівняльний матеріал української мови.

Стан дослідження проблеми. Проблеми генезису польської фразеології висвітлюються в працях А. О. Івченко [5], А. М. Кравчук [7], S. Bąba [15], W. Doroszewskieogo [28] та ін. Важливе місце у польській фразеології посідає вивчення фразеології обрядового характеру, як, наприклад, весільної (Л. М. Бондарчук [1]), релігійної (традиційно-звичаєвої) (Н. Б. Дем'яненко [4], А. М. Кравчук [8], О. Г. Лозинської [11] та ін.).

Об'єкт дослідження – корпус фразеологічних одиниць польської мови, до якого входить релігійна, обрядова та звичаєва лексика. 

Предмет дослідження - семантична характеристика, внутрішня форма, історико-етимологічне підґрунтя та формальні моделі польських фразео-логічних одиниць релігійної, обрядової та звичаєвої лексики. 

Мета роботи – визначити особливості семантики  релігійного, обрядового та звичаєвого компонента польських фразеологічних одиниць, з’ясувати його роль у мотивації фразеологічного значення, а також виявити співвідношення національного та інтернаціонального в польських фразеологічних одиницях релігійного, обрядового та звичаєвого характеру. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати походження фразеологізмів у польській мові;
 • дати загальну характеристика відображення фразеологічних одиниць у польських фразеологічних словниках;
 • дослідити відображення вірувань, звичаїв та обрядів у польській фразеології на матеріалі польских фразеологічних словників.

Методи дослідження. Як основний прийом інтерпретації мовних явищ застосовуємо метод логічного опису, при встановленні внутрішньоструктурних особливостей семантики фразеологічних одиниць – компонентний аналіз, при порівнянні польської та української фразеології – порівняльний метод і метод структурно-семантичного моделювання.

Матеріалом лінгвістичного розгляду є польські фразеологізми обрядового, релігійного і звичаєвого поля, вилучені методом вибірки з польских словників у кількості Наша картотека налічує близько 916 одиниць.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 38 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Бондарчук Л. М. Польська весільна лексика та фразеологія / Л. М. Бондарчук // Мовознавство, № 4-5. − К.: Українська книга, 1999. − С. 21-33.
 2. Бондарчук Л. М. Специфіка використання окремих частин мови в лексико-семантичній системі польського весільного обряду / Л. М. Бондарчук // Система і структура східнослов’янських мов: Зб. наук. пр. – К.: Знання. – 2001. − С. 20-25.
 3. Дем’яненко Н.Б. Фразеологічна оцінка інтелекту людини («дурень» у польській, українській та російській мовах) / Н. Б. Дем’яненко // Компара-тивні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип. 10. – С. 36-41.
 4. Дем'яненко Н. Б. Польські фразеологічні одиниці на позначення ментальних властивостей людини: структурно-семантична та формально-граматична характеристики: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / Н. Б. Дем'яненко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філол. – К., 2003. – 23 c.
 5. Івченко А.О. Польсько-українські фразеологічні контакти та етимологічний аналіз фразеології / А. О. Івченко // Slavia Orientalis. – Kraków, 1999. – T. XLVIII. – № 3. – С. 443-448; 
 6. Кравчук А.  Новий тип дефініцій фразеологізмів у польських словниках / А. Кравчук // Пробл. слов'янознавства. – 2005. – Вип. 55. – С. 181-196.
 7. Кравчук А. М. Лексикологія і культура польської мови : підручник: у 2 т. Т. 1. Лексикологія, фразеологія, лексикографія / А. М. Кравчук; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : ІНКОС, 2011. – 328 c.
 8. Кравчук А. М. Польська фразеологія з іменами святих і назвами свят / А. М. Кравчук // Славістичні записки. –  1998. – №1-2. – С.5-8.
 9. Кравчук А. М. Реалізація семантики власної назви в польській ономастичній фразеології / А. М. Кравчук // Мовознавство. – 2001. – № 2. – С. 26-34.
 10. Кравчук А.М. Структурно-семантичні моделі польської й української фразеології з власними назвами: поєднання національних та інтернаціональних ознак / А. М. Кравчук // Проблеми слов’янознавства. Збірник наукових праць / Під ред. В. Чорнія. – Львів, 1999. – Вип. 50. – С. 97-101.
 11. Лозинська О. Г. Польська кінематична фразеологія на позначення емоцій: структура, семантика, функціонування : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.03 / О. Г. Лозинська; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2014. – 20 c.
 12. Селіванова О.О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти): монографія / О. О. Селіванова. – К. – Черкаси: Брама, 2004. – 276 с.
 13. Семенюк О.А. Фразеологізми з компонентом людина, люди в українській, російській, польській мовах: порівняльний та лінгвокультурний аспекти / О.А. Семенюк, У.В. Тимофєєва // Наукові записки. – Вип. 81 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С.127-131.
 14. Anusiewicz J. Słownik polszczyzny potocznej / J. Anusiewicz, J. Skawiński. – Warszawa, 1998. – 410 s.
 15. Bąba S. Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny / S. Bąba, J. Liberek. – Warszawa, 2002. – 1096 s.
 16. Kaczmarek L. Słownik gwary studenckiej / L. Kaczmarek, T. Skubalanka, S. Grabias. – Lublin, 1994. – 210 s.
 17. Kopaliński W. Słownik wyrazow obcych i zwrotow obcojęzycznych / W. Kopaliński. – Warszawa, 1994. – 448 s.
 18. Lewicki A. M. Składnia związkow frazeologicznych / A. M. Lewicki. – Biul. Pol. Tow. Językozn., t. 40, 1983. – 612 s.
 19. Muldner-Nieckowski P. Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego / P. Muldner-Nieckowski. – Warszawa, 2003. – 964 s.
 20. Nowy słownik języka polskiego / Red. E. Sobol. – Warszawa: PWN, 2002. – 1311 s.
 21. Nowy sіownik frazeologiczny / pod red. A.Latuska – Krakуw: Zielona Sowa, 2005. – 718 s.
 22. Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne // Bąba S., Skibski K., Szczyszek M. – Wyd. naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2010. – 194 s.
 23. Podlawska D. Sіownika Frazeologicznego Jкzyka Polskiego / D. Podlawska. – Warszawa – Bielsko-Biaіa: Wydawnictwo PWN 2009. – 495 s.
 24. Powszechny sіownik frazeologiczny / wyb. A. Bernackiej. – Warszawa, 2002. -
 25. Skorupka S. Słownik frazeologiczny języka polskiego / S. Skorupka. – Warszawa, 1967. – 794 s.
 26. Słownik frazeologiczny / Oprac. A. Kłosińska. – Warszawa: PWN, 2008. – 654 s.
 27. Słownik frazeologiczny PWN z Bralczykiem. – Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 618 s.
 28. Słownik jezyka polskiego / pod red. W. Doroszewskiego. Paсstwowe Wydawnictwo Naukowe, Przedruk elektroniczny: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997. – 840 s.
9793
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).