Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вклад О.М.Біляєва у створення лінгвометодичних концепцій мовної освіти в Україні, державних проектів, стандартів, програм

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
О. М. Біляєєв – член-кореспондент АПН України, професор, доктор педагогічних наук, творча спадщина якого вивчається лінгводидактами сучасності. У його доробку більше ста п’ятдесяти публікацій, серед яких важливе місце посідають лінгвометодичні концепції мовної освіти в Україні, державні проекти, стандарти, програми тощо.
Для удосконалення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах співробітниками Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України проводились спостереження, для визначення рівня викладання української мови в навчальних закладах. У переломний для української держави час створювалися концепції, що окреслюють основні шляхи розвитку мовної освіти в Україні, зокрема, «Концепція інтенсивного навчання мови» [2], «Лінгвометодичні засади концепції шкільної мовної освіти в Україні» [3], автором яких був Олександр Михайлович Біляєв, а також праці, написані ним у співавторстві, серед яких «Концепція мовної освіти в Україні» [4].
Одним із важливих питань, на якому зосередились лінгводидакти під час створення концепцій навчання мови внавчальних закладах, є проблема змісту освіти. Зміст методики мови як науки прямо залежний від розвитку лінгвістики, тому лінгвістичний компонент містить у собі всі мовні рівні і пов’язані з ними мовні і мовленнєві поняття. Успішна його реалізація передбачає розв’язання таких основних завдань, як:
«1) розвиток життєво необхідних кожному членові суспільства мовленнєвих умінь і навичок;
2) формування загального уявлення про рідну мову (її будову, функції, походження та розвиток) і мовлення;
3) оволодіння орфоепічними, лексичними, граматичними, правописними та стилістичними нормами літературної мови» [2, с. 17].
Другим важливим компонентом, який визначає зміст курсу мови, – етнокультурознавчий, що сприятиме:
«1) ознайомленню в концентрованій формі з основним культурним набутком рідного народу і людства в цілому;
2) розвитку духовної і естетичної сфер особистості, вихованню патріотизму і моральних переконань;
3) формуванню сучасного уявлення про світобудову, природу, суспільство і людину в аспекті їх розвитку, про сенс буття» [2, с. 17].
Цілком слушними є думки О. М. Біляєва, Л. В. Скуратівського, Л. М. Симоненкової, Г. Т. Шелехової про те, що названий компонент має бути інтеграційним, пов’язаним з іншими науками.
Аналіз наукових доробок О. М. Біляєва, в яких висвітлено концепції мовної освіти, свідчить про широке коло його напрацювань. Крім змісту освіти, він разом зі співробітниками лабораторії української мови торкнувся такого важливого питання, як етапи мовної освіти, тобто побудова шкільного курсу мови. У результаті визначено:
1. Початкові (1-4) класи: підготовчий етап, основним завдання якого є формування початкового уявлення про мовленнєву систему, одиниці основних мовних рівнів; виховання поваги й любові до рідної мови; вироблення вміння висловлюватись в усіх формах, типах і стилях мовлення.
2. Середні (5-9) класи: систематичний курс української мови, побудований за лінійним принципом. Учні опановують певний навчальний матеріал, засвоюють відповідний обсяг знань і виробляють певну систему вмінь і навичок. Особливістю занять у середній школі є «комунікативна спрямованість: усе підпорядковане опануванню учнями рідної мови як засобу спілкування і пізнання» [3, с. 71].
3. Старші (10-11) класи: завершальний етап вивчення мови в школі, метою якого є систематизація і повторення матеріалу на більш високому рівні. Особлива увага на уроках звертається на культуру мовлення та грамотність школярів.
У концепціях навчання рідної мови О. М. Біляєв торкається такого важливого і водночас болісного питання, як культура мовлення, вивчення іноземних мов тощо.
Вагомим внеском не тільки в методичну науку, але й в усю освітню галузь є «Державний проект загальної середньої освіти української мови» [5], співавторами якого є Л. В. Скуратівський, О. М. Бєляєв, М. С. Вашуленко, Л. І. Мацько, Н. В. Бондаренко, Л. М. Симоненкова, Г. Т. Шелехова, О. Н. Хорошковська, К. З. Повхан., В. О. Новоселова, А. В. Ярмолюк. Добре обізнані з негативними моментами, які мали місце в освітньому процесі наприкінці ХХ століття, а також із реальним станом викладання української мови, науковці планомірно розробили проект стандарту вивчення рідної в навчальних закладах України.
Основну мету навчання української (рідної) мови в середніх навчальних закладах з українською мовою викладання автори вбачали у «формуванні особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами у різних формах, сферах і жанрах мовлення, тобто в забезпеченні належного рівня мовленнєвої компетенції учнів, що є однією з найважливіших умов їхньої успішної соціалізації» [5, с. 18].
У проекті Державного стандарту української мови визначено і обов’язковий мінімум змісту освіти, що включає в себе такі змістові лінії:
1) комунікативну (мовленнєзнавчі відомості, види і жанри навчальних робіт, мовленнєві вміння та навички) ;
2) лінгвістичну (мовну систему – лексикологію, фонетику, граматику, стилістику української мови) ;
3) культурознавчу (культурознавчі відомості, відображені в системі навчальних текстів, наочних, аудіовізуальних засобів, дібраних з урахуванням принципу єдності навчання, виховання і розвитку учнів) ;
4) діяльнісну (основні способи мовленнєвомислительної діяльності, формування яких сприяє різнобічному і зокрема мовленнєвому розвитку учнів).
Проект Державного стандарту української мови витримав випробування часом і є важливим документом, який і окреслює зміст навчання рідної мови в школах України.
Проведений аналіз концепцій мовної освіти дає право стверджувати про актуальність наукових рекомендацій О. М. Біляєва, його обізнаність у цій сфері. Він, по суті, розробив вихідні положення мовної шкільної освіти, схарактеризував їх і забезпечив учителів відповідною системою теоретичних положень і рекомендацій, що допоможуть ефективно і раціонально організувати навчально-виховний процес, спрямований на досягнення мети навчання і виховання.
Вивчення української мови довгий час проводилося за комплексними і проектними програмами. Лиш у 1932 році з’явилася програма з української мови, що була спрямована вже на систематичне вивчення мовного матеріалу, хоча й мала ще істотні недоліки, далі – нові програми з’являлися в 1933, 1956 1958 роках. До створення програми з вивчення української мови на початку 70-х років активно долучився О. М. Біляєв. У 1984 р. створена програма торкнулася й курсу української мови. У навчальному плані середньої школи збільшилася його питома вага уроків української мови. Співавтором цієї програми був О. М. Біляєв. У 1986 році лабораторія навчання української та російської мов Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР, якою керував О. М. Біляєв, підготувала проект нових програм.
Проаналізувавши концепції мовної освіти, державні проекти, державний стандарт, програми з української мови, до яких був дотичний О. М. Біляєв, зауважимо, що коло наукових інтересів ученого з методики мови завжди окреслювалося потребами суспільства.
 
Список використаних джерел
 
1. Бєляєв О. М. Зв’язок навчання мови з життям / О. М. Бєляєв // Українська мова і література в школі. – 1970. – № 1. – С. 63-68.
2. Бєляєв О. М. Ідейно-політичне виховання на уроках літератури / О. М. Бєляєв // Література в школі. – 1952. – № 1. – 35-40.
3. Біляєв О. М. Культура мовлення вчителя-словесника // Дивослово. – 1995. – № 8. – С. 37-42.
4. Біляєв О. М. Зміст уроку мови / О. М. Біляєв // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 4. – С. 2-6.
5. Державна національна програма «Освіта, Україна ХХІ ст. « – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.
Фото Капча