Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Влада та право

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття та різновиди права
2. Форми здійснення права
3. Влада та правоутворення, вплив влади на формування права
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. ХХІ століття характеризується процесом формування, функціонування принципово нової системи відносин між країнами та народами на підставі взаємозв’язків і взаємозалежності у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Тісний розвиток взаємовідносин і співробітництва держав у різних сферах, подальша інтеграція міжнародного суспільства ставить перед науковцями проблему уніфікації, зближення (апроксимації), гармонізації правових систем різних країн світу до одного цілого. Дана обставина обумовлює нові аспекти актуальності дослідження поняття права, з’ясування його сутності і універсальних властивостей. 

Проблеми організації сучасної державної влади, її зумовленість з правом також привертають увагу науковців. Становлення державної влади в процесі демократизації українського суспільства і проблеми, що виникають у цьому процесі, будуть актуальними ще тривалий час.

Сам процес реформування українського суспільства вимагає пошуку досконалішої моделі влади і кращих форм її зв’язку з правом. Теоретичне осмислення цих принципово нових, складних і украй суперечливих проблем, що виникають в суспільстві, яке прагне змінити модель влади на користь правової держави, в даний час тільки починається. Дослідження феномена влади вимагає об’єднання різних сфер наукового знання, зламу звичних стереотипів, пошуку і нових, відповідних часу основоположних принципів.

Спроби дати визначення цьому явищу, встановити структуру права і влас-тивості його складових не вичерпують означеної проблематики, а, навпаки фор-мують поле для подальших наукових досліджень. Процес усвідомлення феномену права триває і обумовлюється станом і особливостями сучасних соціальних систем. У вітчизняному правознавстві подальше осмислення права відбувається у зв’язку із зміною усталених уявлень про джерела права, закономірності його формування і існування, роль суб’єктивних начал у праві тощо.

У вітчизняній науці проблемам праворозуміння присвятили свої праці Ю. Л. Бошицький [3], Г. О. Дубов [5], М. С. Кельман [8] та ін. Питання спів-відношення влади та права розглянуті І. М. Жаровською [6], В. В. Колодяжною [9], В. Г. Красовська [11] та ін.

Об’єкт дослідження – право і влада як категорії теорії держави і права.

Предмет дослідження – особливості співвідношення влади і права.

Мета роботи – обгрунтування співвідношення права та влади через призму взаємозв’язку природного і позитивного права як елементу буття соціуму і окремих індивідів.

Відповідно до теми і мети роботи можна визначити наступні її завдання:

 • дослідити поняття та різновиди права;
 • проанаізувати форми здійснення права;
 • охарактеризувати співвідношення влади та правоутворення, вплив влади на формування права.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектико-матеріалістичний метод, також були використані методи аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення, аналогії, системного підходу та ін.

Теоретико-практична значимість дослідження. Теоретичні висновки і положения курсової роботи можуть бути використані у процесі викладання курсу “Теорія держави і права” та спеціальних курсів, присвячених проблемам реалізації права, питанням правового регулювання суспільних відносин.

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012. - [Електронний ресурс].- [Режим доступу]: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Білозьоров Є. В. Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посіб. / Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний, А. О. Осауленко, Т. О. Пікуля; ред.: Є. О. Гіда; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К.: Ліпкан О. С., 2010. – 258 с.
 3. Бошицький Ю. Л. Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: монографія / Ю. Л. Бошицький, С. В. Бобровник, В. О. Бутенко, О. Г. Варич, М. В. Глух; ред.: Ю. Л. Бошицький; НАН України, Київ. ун-т права. - К., 2010. - 591 с.
 4. Головко О. М. Теорія держави і права: навч. посіб. / О. М. Головко, І. М. Погрібний, О. В. Волошенюк, Д. М. Михайлович, І. М. Овчаренко, А. А. Письменицький, О. С. Передерій, Д. В. Слинько, Ю. А. Холод, А. М. Шульга; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 277 с.
 5. Дубов Г. О. Методологія права: поняття, предмет та місце в системі наукового знання / Г. О. Дубов // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 50. – С. 51-55.
 6. Жаровська І. М. Державна влада: правові категорії: монографія / І. М. Жаровська; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л., 2012. - 195 с.
 7. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко, І. В. Бенедик, І. О. Биля-Сабадаш; ред.: М. В. Цвік, О. В. Петришин; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2010. – 583 с.
 8. Кельман М. С. Методологічне значення і предмет загальної теорії права і держави / М. С. Кельман // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 44. – С. 44-50.
 9. Колодяжна В. В. Основи права: навч. посіб. для самост. роботи студ. неюрид. спец. / В. В. Колодяжна, Ю. П. Крисюк, Л. Д. Куренда, Т. В. Наливайко, С. Є. Пономаренко, О. М. Юхимюк; Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки. – Луцьк, 2010. – 220 с.
 10. Коталейчук С. П. Теорія держави та права / С. П. Коталейчук, П. Я. Пісной. - К.: КНТ, 2011. - 560 с.
 11. Красовська В. Г. Механізм правового регулювання як система правових засобів / В. Г. Красовська // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. – 2009. – № 43. – С. 81-87.
 12. Машков А. Проблеми теорії держави і права: співвідношення та межі: курс лекцій / А. Машков. – К.: К.І.С, 2011. – 344 с.
 13. Панчишин А. В. Держава та політична система суспільства: деякі аспекти співвідношення / А. В. Панчишин // Держава і право. - Випуск №52. - 2011. - С. 79-85.
 14. Політологія: навч. посіб. / М. М. Острянко, А. М. Острянко; Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці. - Чернігів, 2011. - 195 с.
 15. Політологія: навч. посіб. / О. С. Поліщук, О. А. Кенц. - Хмельницький, 2011. - 571 с.
 16. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн.. – К.: Ун-т “Україна”, 2013. – 197 с.
 17. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; МОНМС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Прав. єдність, 2011. – 520 с.
 18. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - 3-тє вид., доповн. і переробл. - К.: Прав. єдність, 2011. - 524 с.
 19. Шестопалова Л. М. Теорія права та держави: посібник / Л. М. Шестопалова. – К., 2012. – 255 с.
970
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).