Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Власність як основа реалізації влади на місцях

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Характеристика власності як економічної категорії у владних відносинах
2. Комунальна власність як економічна основа місцевого самоврядування
3. Шляхи оптимізації управління комунальної власністю на рівні місцевих органів влади громади
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Місцеве самоврядування в Україні має глибокі історичні корені, однак його розбудова за демократичними стандартами почалася тільки після проголошення незалежності та обрання курсу на розвиток соціальної та правової держави. Практика свідчить, що ефективне місцеве самоврядування можливо лише за умови наявності належної матеріальної бази. Конституція України визначила матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування рухоме й нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності.

Норми Конституції поки що не отримали послідовної конкретизації у галузевому законодавстві: досить суперечливо визначаються поняття, правова природа та склад комунальної власності, у тому числі, спільної власності територіальних громад, практично відсутніми стосовно них є регулювання здійснення територіальними громадами прав власника відповідних об’єктів, обсягу та порядку реалізації повноважень органами місцевого самоврядування.
Недостатня розробленість зазначених питань на доктринальному рівні та як наслідок – прогалини у правовому регулюванні – обумовлюють складнощі у правозастосуванні, в результаті чого спостерігається неоднаковий (іноді протилежний) підхід до проблем управління комунальною власністю в різних областях та населених пунктах України. В окремих випадках має місце «привласнення» місцевими органами виконавчої влади повноважень щодо управління об’єктами комунальної власності, що, у свою чергу, зумовлює залежність органів місцевого самоврядування від цих органів державної влади.
Проблема власності як економічної основи місцевого самоврядування розглядається рядом вітчизняних учених, які висвітлюють проблеми теоретичні засади та становлення власності місцевих громад (К. Апанасенко [10],
І. І. Свиридов [16]), визначення правового статусу територіальної громади (О. В. Глинська [13], С. Г. Снісаренко [18]), її матеріальної та фінансової ос-нови (І. О. Бондаренко [10], Т. Бухальська [12]).

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, редакція від 02.03.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, тлумачення від 11.02.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 02.03.2014: [Електронний ресурс]. - [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 4. Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 03.03.1998 № 147/98-ВР, редакція від 01.07.2013: [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/147/98-%D0%B2%D1%80
 5. Закон України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 № 2163-XII, редакція від 11.08.2013: [Електронний ресурс]: Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2163-12
 6. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, редакція від 23.10.2013: [Електронний ресурс]: Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
 7. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586-XIV, редакція від 02.03.2014: [Електронний ресурс]: Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-14
 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною) власністю від 5 лист. 1991 р. № 311: [Електронний ресурс]: Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/311-91-%D0%BF
 9. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985, редакція від 16.11.2009: [Електронний ресурс]: Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
 10. Апанасенко К. Комунальна власність як самостійна форма власності: ознаки, співввідношення з державною формою власності / К. Апанасенко // Право України.: Юридичний журнал. - 2005. - №10. - С. 35-38.
 11. Бондаренко І. О. Комунальна власність як матеріальна основа місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.02 / І. О. Бондаренко; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2013. - 17 c.
 12. Бухальська Т. Структурний аналіз організаційно-інституційної моделі розмежування земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів / Т. Бухальська, Р. Янчук // Сучас. досягнення геодез. науки та вир-ва. - 2012. - Вип. 1. - С. 257-262.
 13. Глинська О.В. Територіальна громада як суб’єкт права комунальної влас-ності / О. В. Глинська // Форум права. – 2012. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12govpkv.pdf
 14. Кравчук О. Проблеми класифікації юридичних осіб державної і комунальної власності як об'єктів управлінського впливу / О. Кравчук // Юридична Україна. - 2010. - №1. - С. 48-54.
 15. Любченко П. М. Муніципальне право України: навч. посіб. / П. М. Любченко; НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування Нац. акад. прав. наук України. - Х.: ФІНН, 2012. - 495 c.
 16. Свиридов І. І. Формування та розвиток економічної основи місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис.... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / І. І. Свиридов; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2012. - 20 c.
 17. Сич Н.А. Підходи до управління комунальним майновим комплексом міста / Сич Н.А., Чепіга Т.М. // Філософія, методологія, теорія та історія державного управління. - 2010. - №1. - С. 131-139.
 18. Снісаренко С. Г. Муніципальна власність як основа комунального підприємництва в країнах Європейського Союзу / С. Г. Снісаренко // Держава та регіони. Сер. Держ. упр. - 2012. - Вип. 2. - С. 190-194.
95
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.