Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Внутрішньорегіональний ринок товарів народного споживання та особливості його розвитку в сучасних умовах

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Укоопспілка
Львівська комерційна академія
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Внутрішньорегіональний ринок товарів народного споживання та особливості його розвитку в сучасних умовах
Спеціальність 08. 07. 05 – Економіка торгівлі та послуг
 
Орліогло Валентина Ісідорівна
УДК 338. 13 339. 13: 339. 3 0-66
 
ЛЬВІВ – 1999
 
Дисертація є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економіки Львівської комерційної академії Укоопспілки.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік АН ВШ України, Марцин Володимир Степанович, Львівська комерційна академія, завідувач кафедри економіки.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Брик Михайло Васильович, Львівська державна академія ветеринарної медицини, завідувач кафедри економічної теорії кандидат економічних наук, доцент Вовчак Ольга Дмитрівна, Львівська комерційна академія, кафедра фінансів і банківської справи.
Провідна установа: Тернопільська академія народного господарства, кафедра міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин та маркетингу, Міністерство освіти, м. Тернопіль.
Захист відбудеться “8” квітня 1999 року о “14” засіданні Спеціалізованої вченої ради К-35. 840. 01. по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Львівській комерційній академії Укоопспілки за адресою: 290008, м. Львів-8, вул. Туган-Барановського, 10.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівської комерційної академії Укоопспілки за адресою: 290008, вул. Туган-Барановського, 10.
Автореферат розісланий “5” березня 1999 року
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми дослідження. Перехід національної економіки України до ринку вимагає формування нових ринкових засад, які повинні відповідати особливостям розвитку внутрішньорегіонального ринку товарів народного споживання. Це приводить до нових ринкових відносин між споживачем і виробником. В умовах глибокої економічної, соціальної і політичної кризи в державі постає питання про шляхи і методи виходу з неї, а також про основні напрями побудови ефективної національної економіки. Однією з найважливіших умов вирішення цих проблем є подолання диспропорції на ринку товарів та послуг, зокрема між попитом та пропозицією.
Ринкові процеси охоплюють усі сфери діяльності суспільства і галузі національної економіки. Одним із важливих завдань їх розвитку в умовах формування ринкового середовища є досягнення конкурентоспроможності підприємств незалежно від форм власності. Для того, щоб зберегти в ринковій системі свої позиції, споживчій кооперації необхідно знайти нові підходи до організації роботи зі споживачами, знайти нові джерела товарних ресурсів. Розвиток внутрішньорегіонального ринку товарів народного споживання, підняття рівня та якості життя населенння залежить від збалансованості між платоспроможним попитом і товарною пропозицією.
Розвиток ринку товарів народного споживання до останнього часу розглядався як вдосконалення системи товарно-грошових відносин між виробником і споживачем. У дисертації дана оцінка стану його елементів: попиту, пропозиції, ціновому фактору, механізму збалансованості. Вирішення цих проблем недостатньо пов’язувати з особливостями формування ринкових елементів у сучасних умовах, а тому слід розкрити їх взаємозв’язок і визначення через них таких показників як якість та рівень життя. Звідси випливає, що з радикальною перебудовою інфраструктури ринку товарів народного споживання, зміною джерел доходів населення, розробка теоретико-методологічних основ і практичних рекомендацій прогнозування розвитку ринку товарів народного споживання та моделювання впливу цінового фактора на якість та рівень життя, вирішення проблем, пов’язаних з подоланням диспропорцій на ринку товарів, проблеми збалансованості платоспроможного попиту і товарного забезпечення в системі споживчої кооперації є на сьогоднішній день актуальними.
Проблематика розвитку ринку товарів народного споживання через збалансованість попиту і пропозиції, особливості формування потреб, попиту і пропозиції була предметом дослідження ряду вітчизняних і зарубіжних вчених. Однак аналіз наукових публікацій свідчить, що залишаються невирішеними і нерозробленими деякі теоретико-методологічні та практичні аспекти даної проблематики. Виникла необхідність удосконалення напрямів науково-методологічних розробок через асоціативне моделювання.
Актуальність та недостатня розробленість проблеми, важливість подолання диспропорцій на ринку товарів народного споживання та підняття рівня і якості життя через підвищення рівня розвитку ринку товарів обумовили вибір теми дисертаційної роботи і визначили мету і основні завдання її дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках комплексної науково-дослідної роботи Львівської комерційної академії з теми “Перспективи розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі” (номер державної реєстрації 0197U017310). Тема дисертаційної роботи входить до плану науково-дослідних робіт Львівської комерційної академії і пов’язана із загальнодержавними програмами реформування економіки і управління.
Мета і завдання дослідження. Основна мета дисертаційної роботи полягає в комплексному виявленні особливостей розвитку внутрішньорегіонального ринку товарів народного споживання в сучасних умовах, аналізі теоретичних і практичних проблем збалансованості між платоспроможним попитом населення і товарною пропозицією, моделюванні впливу цінового та інших факторів на якість та рівень життя.
Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення наступних завдань:
уточнити соціально-економічну сутність категорій “ринок товарів народного споживання”, “попит”, “пропозиція”;
визначити місце та роль ринку товарів народного споживання в ринковому середовищі;
виявити закономірності розвитку платоспроможного попиту в умовах ринкової економіки;
визначити коло факторів, що впливають на особливості формування попиту населення в сучасних умовах;
дослідити економічні і соціальні процеси та їх вплив на механізм збалансування попиту і пропозиції на товари народного споживання;
провести аналіз сучасного стану ринку товарів народного споживання, особливостей формування попиту населення на товари, галузей виробництва, як основних джерел товарної пропозиції ринку,
Фото Капча