Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Внутрішнє середовище організації ДП «Гоща-Цукор

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
55
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади управління внутрішнім середовищем організації
1.1. Складові внутрішнього середовища організації
1.2. Цілі як засоби формування і розвитку організації
1.3. Структура і система технологій організації
1.4. Людські ресурси в організації
1.5. Організаційна культура
2. Аналіз основних складових внутрішнього середовища ДП “Гоща-Цукор»
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз внутрішнього середовища підприємства
3. Удосконалення управління основними складовими внутрішнього середовища ДП «Гоща-Цукор»
3.1. Обгрунтування стратегії підприємства і стратегічних цілей його підрозділів
3.2. Організація взаємодії на підприємстві
3.3. Матеріальне і моральне стимулювання працівників
3.4. Удосконалення системи управління і контролю виробничих процесів
3.5. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Згідно із системним підходом до управління кожна організація - це відкрита система, цілісність і життєздатність якої забезпечується завдяки елементам, з яких вона формується. Сукупність цих елементів становить внутрішнє середовище організації. Його проектування і створення відбувається з огляду на специфіку діяльності організації, кола споживачів, ринкової кон'юнктури, умов господарювання тощо. Система менеджменту при формуванні внутрішнього середовища організації має забезпечити відповідність характеристик його найважливіших складових умовам зовнішнього середовища, в яких організація функціонує.

Актуальність теми курсової роботи визначається динамічним і швидким зростанням вимог ринку не лише до продукції фірми, підприємства чи організації, але й до її внутрішньоорганізаційного забезпечення. Іде формування корпоративних підприємств ну внутрішньому ринку, підвищується роль управлінської праці і потреба у висококваліфікованому персоналі. При цьому забезпечення внутрішніх потреб підприємства часто має вирішальне значення для залучення необхідних працівників, підняття рівня діяльності підприємства до необхідних для сучасного бізнесу стандартів.

Для ефективної діяльності підприємства в умовах конкурентного середовища необхідне формування організаційно-економічного механізму на базі систематичного вивчення ринку, поведінки споживачів, їх вимог до товару. Це потребує створення переважно нової системи стратегічного планування і управління внутрішнім середовищем підприємств, адаптованої до проблем розвитку економіки України, її трансформації на ринкових засадах.

Крім того, актуальність проблеми пов’язана із практичним впровадженням стратегії внутрішнього управління підприємств з урахуванням маркетингової орієнтації, яка ще недостатньо розвинута, а механізм її реалізації вимагає поглиблення і удосконалення.

Мета курсової роботи – проаналізувати внутрішнє середовище організації і сформулювати пропозиції щодо їх покращення на прикладі ДП «Гоща-цукор».

Об’єктом дослідження є ДП «Гоща-цукор».

Предмет дослідження – внутрішнє середовище ДП «Гоща-цукор», фактори, які зумовлюють рівень того чи іншого показника.

Відповідно до мети, предмета і об’єкта дослідження було визначено наступні його завдання:

1) дати характеристику теоретичних засад управління внутрішнім середовищем організації, зокрема, описати наступні його компоненти:

 

 • складові внутрішнього середовища;
 • цілі як засоби формування і розвитку організації;
 • структура і система технологій організації
 • людські ресурси в організації;
 • організаційна культура;

2) провести аналіз основних складових внутрішнього середовища ДП «Гоща-Цукор», зокрема:

 

 • фінансового стану підприємства;
 • організації управління;
 • технологія виробництва;
 • маркетингу;
 • організаційної структури та іміджу;
 • персоналу підприємства.

3) визначити сильні і слабкі сторони внутрішнього середовища ДП «Гоща-Цукор».

4) розробити пропозиції щодо удосконалення складових внутрішнього середовища ДП «Гоща-Цукор».

 

Теоретичним і методологічним напрямам удосконалення діяльності підприємств присвячено багато наукових досліджень і публікацій. Вагомий внесок у становлення і розвиток теоретичних положень управління внутрішнім середовищем організації зробили Г. Ансофф, П. Друкер, М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон, Е. Чандлер [1, c.9].

Загальні теоретичні та прикладні проблеми діяльності українських підприємств досліджуються у роботах вітчизняних та російських вчених, зокрема, Василенко В.О. «Виробничий менеджмент»[10], Василенко В.О., Ткаченко Т.І. «Стратегічне управління»[11], Доблаев В.Л. «Теория организации»[17] та ін. Проблемам аналізу фінансово-управлінської діяльності підприємства присвячені роботи Бабицького А.Ф. «Методологія аналізу економічних процесів і управління»[2], Петряєвої З.Ф. «Фінансовий аналіз діяльності підприємства»[26] та ін. У працях Бондаренко А.М. «Розвиток організаційної структури управління підприємством в умовах переходу до ринкової економіки»[7], Голікова В.І. «Удосконалення організаційної структури управління»[13] та Павленко І.М. «Формування організаційної структури управління маркетингом на підприємстві»[25] основну увагу звернуто на напрямки удосконалення управління внутрішньою структурою підприємства і заходи їх реалізації.

Методологія дослідження: у процесі виконання поставлених у роботі завдань використовувалися методи аналізу наукової і періодичної літератури, аналізу статистичної інформації, методи оцінки внутрішнього середовища організації (частина SWOT-аналізу) і синтетичний метод (розробка рекомендацій щодо вдосконалення управління внутрішнім середовищем організації).

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, 3-х розділів, висновків і списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи складає 55 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Афанасьєв М.В., Шемаєва Л.Г., Верлока В.С. Основи менеджменту: Навч.- метод. посіб. / Харківський держ. економічний ун- т. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. - 481 с.
 2. Бабицький А.Ф. Методологія аналізу економічних процесів і управління. – К.: МАУП, 2003 р. - 125 с.
 3. Бараш Г. Управление производственными издержками для получения конкурентных преимуществ // Персонал. - 2002. - №4. - С. 33 – 37.
 4. Барнич Ю.О. Бізнес-план виробничої підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". Видавничо-поліграфічний факультет. - К.: ВАТ "УкрНДІСВД", 2002. - 120 с.
 5. Бєсєдін М.О. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід: Практикум / Харківський держ. аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. - Х.: ХДАУ ім.В.В.Докучаєва, 2000. - 158 с.
 6. Білоконний П.Г. Управління конкурентоспроможністю: Конспект лекцій. - Вінниця: ВІРЕУ, 2000. - 188 с.
 7. Бондаренко А.М. Розвиток організаційної структури управління підприємством в умовах переходу до ринкової економіки. – Харків, 1995. - 139 с.
 8. Валуев С.А., Игнатьев А.В. Организационный менеджмент. - М.: Юнити, 1993. – 312 с.
 9. Василенко В.О. Виробничий менеджмент: Навч. посіб. для студ. ВУЗів. - К.: ЦУЛ, 2003. – 532 с.
 10. Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: навч. посібн. для студ. вищих закл. освіти. - К.: ЦУЛ, 2003. - 419 с. 
 11. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. - К.: ЦУЛ, 2003. - 395 с.
 12. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Гардарика, 1996. – 326 с.
 13. Голіков В.І. Удосконалення організаційної структури управління. - К.: Політвидав України, 1973. - 65 с.
 14. Гринев В.В.. Инновационный менеджмент. – К.: МАУП, 2001 р. - 146 с.
 15. Гроув С. Э. Высокоэффективный менеджмент. – М.: Терра, 2005. – 322 с.
 16. Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент. – Казань: ПРИОР, 2002 р. - 191 с.
 17. Доблаев В.Л. Теория организации. - М.: Вестра, 2000. – 190 с.
 18. Дяченко Т.О. Основи менеджменту і маркетингу: Курс лекцій / Національний авіаційний ун- т. - К.: НАУ, 2004. - 88 с.
 19. Кальніченко Л., Мендрул О. Реструктуризація підприємств в умовах становлення ринкового середовища // Економіка України. - 2002. - №10. - С. 27-33.
 20. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2003. - 415 с.
 21. Курочкин А.С. Операционный менеджмент. – СПб: Питер-пресс, 2000 р. - 144 с.
 22. Менеджмент организаций / под ред. З.П. Румянцевой. – М.: Знание, 2000. – 321 с.
 23. Мильнер Б. З. Системный подход к организации управления. - М.: Воркс, 2004. – 234 с.
 24. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій / Міжрегіональна академія управління персоналом. - К.: МАУП, 2000. - 127 с.
 25. Павленко І.М. Формування організаційної структури управління маркетингом на підприємстві: Дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Національний ун-т харчових технологій. - Херсон, 2003. - 220 с.
 26. Петряєва З.Ф. Фінансовий аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. - Х.: ХДЕУ, 2002. - 164 с.
 27. Скудар Г. Стратегія піднесення конкурентоспроможності підприємства: проблеми і складові успіху // Економіка України. - 2000. - №6. - C.16-24.
 28. Статистична звітність №1 – підприємництво (річна) «Обстеження діяльності підприємства (організації)за рік» ДП «Гоща-цукор» / ДП «Гоща-цукор», 2006. – 14 с.
 29. Статистична звітність №1–підприємництво «Обстеження діяльності підприємства (організації)за рік» ДП «Гоща-цукор» / ДП «Гоща-цукор», 2005. – 13 с.
 30. Статистична звітність №22 «Основні показники, які характеризують господарську діяльність підприємства за рік» / ДП «Гоща-цукор», 2006. – 9 с.
 31. Статистична звітність №22 «Основні показники, які характеризують господарську діяльність підприємства за рік» / ДП «Гоща-цукор», 2005. – 9 с.
 32. Шегда А.В. Основи менеджменту: навч. пос. – К.: Знання, 1998. - 390 с.
 33. Шершньова З.Є., Оборська С.В., Ратушний Ю.М. Стратегічне управління: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т. - К.: КНЕУ, 2001. - 232 с.
 34. Щекин Г.В. Организация и психология управления персоналом. – К.: Скальд, 2002. - 832 с.
10479
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).