Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив засобів масової інформації на психіку

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
76
Мова: 
Українська
Ціна: 
800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади дослідження впливу засобів масової інформації на розвиток особистості
1.1. Сучасні засоби масової інформації та їх роль у розвитку психіки дітей і молоді
1.2. Психологічні механізми інформаційного впливу засобів масової інформації на свідомість людини
1.3. Аналіз синергетичного підходу до впливу засобів масової інформації на розвиток особистості
ІІ. Вивчення впливу ЗМІ на сформованість критичного мислення дітей та молоді
2.1. Дослідження місця засобів масової інформації у структурі вільного часу дітей та молоді
2.2. Діагностика впливу ЗМІ на розвиток психіки дітей та молоді
2.3. Аналіз результатів констатувального експерименту
ІІІ. Система корекції ставлення дітей і молоді до інформації, яка подається ЗМІ
3.1. Розробка та апробація моделі формування критичного мислення дітей та молоді
3.2. Аналіз результатів формувального експерименту
ІV. Охорона праці
4.1. Навчання з охорони праці психологів в ЗОШ I-III ступенів
4.2. Нормативні документи в ЗОШ I-III ступенів по захисту від надзвичайних ситуацій
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Взаємодія людини з засобами масової інформації – реальність сучасного життя. Телебачення та інтернет-ЗМІ визначають характер культури, впливає на свідомість кожної людини, змінюючи при цьому способии сприймання інформації. За останні два десятиріччя ЗМІ зробили великий крок у спробах пошуку різних форматів і тому в наш час їх рейтинг серед інформаційних ресурсів. Більшість дослідників вважають, що в наші дні вплив ЗМІ на вчинки індивіда і суспільства настільки вагомий, що вони певним чином управляють соціальним, політичним та економічним життям суспільства. Враховуючи те, що ЗМІ - зовсім не випадковий елемент процесу психічного розвитку людини, а один з постійних чинників, які впливають на особистість, важливо не лише вивчити його можливості, але й умови, які сприяють його впливу на психічний розвиток дитини. Тому постає потреба у дослідженні психологічних особливостей впливу ЗМІ на розвиток психіки особистості людини в єдності її індивідуальних та особистісних характеристик.

Сучасні ЗМІ виступють для дітей як чинник моделювання та формування системи поглядів на світ, тому доцільним є проведення спеціальних занять або таких видів діяльності, які б вчили дітей та молодь адекватно сприймати й аналізувати інформацію. Це сприятиме залученню невідомих їм культурних взаємозв’язків, які можна прирівняти до діалогу автора твору і читача, тобто до спілкування, в процесі якого учень зовсім не пасивний споживач, коли він формує не лише свій особистісний смисл, але і свій “текст” – погоджуючись при цьому з автором, чи сперечаючись з ним.
За даними зарубіжних дослідників факторами, які зумовлюють реагування людини на обговорювану в ЗМІ інформацію та становлення психічних якостей і властивостей особистості, є: об’єктивні характеристики самого засобу масової інформації, вік, стать, деякі розлади психічної діяльності. Серед особистісних характеристик це – емпатійність, рівень агресивності, прагнення до переживання гострих відчуттів, тривожність. Особливості впливу ЗМІ на розвиток психіки особистості, у тому числі дітей та молоді, малодосліжені, що вимагає аналізу наявної теоретичної бази з проблем впливу ЗМІ на психіку особистості і розробки на її основі ефективних психолого-педагогічних умов удосконалення процесу розвитку психіки особистості за допомогою ЗМІ.
Стан дослідження проблеми. Для осмислення даної проблеми велике значення мають дослідження, присвячені вивченню різних аспектів розвитку психіки. Так фундаментальні ідеї розвитку особистості розроблялися у працях таких науковців як О. П. Никоненко [57], М. Ф. Будіянський [20], М. В. Папуча [47], Л. В. Калашникова [31], Ю. Л. Трофімов [67], О. В. Скрипченко [60] та ін.
Роль науково-технічного прогресу у формуванні психіки людини представ-лена дослідженнями електронних засобів масової інформації в детермінації їх впливу на свідомість дитини О.В. Ануфрієвої [16], О. Бондарчук [19], О.А. Дубасенюк [27], Л. Петрової [49]. Взаємодію між людиною і телебаченням досліджували О. В. Бурім [21], Т. В. Горюненко [23], В. Ємельянов [29], О.О. Мізерна [41], Д.А. Попова [54], Д. М. Співак [62] та ін.
Об'єкт дослідження - особливості розвитку психіки дітей та молоді.
Предмет дослідження - особливості впливу засобів масової інформації на формування психологічних механізмів у дітей та молоді.
Мета роботи – проаналізувати психологічні чинники впливу ЗМІ на розвиток психіки дітей та молоді та експериментально апробувати модель медіаосвітньої програми розвитку особистості засобами ЗМІ.
Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання:

 • проаналізувати теоретичні засади впливу засобів масової інформації на розвиток особистості ;
 • дослідити місце у структурі вільного часу та вплив ЗМІ на сфор-мованість критичного мислення дітей та молоді;
 • розробити в апробувати систему корекції ставлення дітей і молоді до інформації, яка подається ЗМІ.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань та перевірки гіпотези було використано такі методи дослідження: теоретичні – для аналізу і узагальнення наукової і методичної літератури, навчальних програм, програм телебачення та інформаційних джерел мережі інтернет, газет ат журналів, які впливають на свідомість та психологічні реакції людини; емпіричні (бесіди, дискусії, спостереження, анкетування, вивчення умов виховного процесу) з метою визначення індивідуально-особистісних особливостей характеру учнів; психологічний експеримент, оснований на розробці та апробації методики розвитку адеквотного ставлення дітей та молоді до інформації, яка пожається у ЗМІ; методи статистичного аналізу експериментальних даних для виявлення рівня впливу ЗМІ на розвиток психіки респондентів.
Експериментальна база дослідження. Експериментальне дослідження проводилось на базі Володимирецького районного колегіуму та професійного училища смт. Володимирець. У психологічному експерименті брали участь 43 дівчини юнацького віку, 5 вчителів та 2 психологи.
Теоретична значимість роботи полягає в тому, що проведене дослідження узагальнює теоретичні підходи до вивчення особливостей впливу ЗМІ на розвиток психіки особистості і розкриває об'єктивні й суб'єктивні фактори особливостей сприймання дітьми та молоддю інформації з мас-медіа; визначено психологічні чинники впливу ЗМІ на розвиток учнів; обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність змісту, форм, методів психолого-педагогічного впливу ЗМІ на розвиток особистості.
Практична цінність роботи визначається можливістю використання матеріалів дослідження і його висновків у викладанні ряду дисциплін, які зачіпають проблеми психології, педагогіки тощо. Розроблена методика дослідження може бути використана у практиці роботи вчителів загальноосвітніх шкіл та у позашкільних закладах, слугувати методичними порадами батькам у вихованні, а також засобами оновлення змісту навчальних програм для вчителів та психологів.
Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел. У роботі наявно 9 таблиць, 2 рисунки та 1 додаток. Загальний обсяг роботи склав 76 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України про охорону праці. – К., 2002.
 2. Правила безпеки під час навчання у загальноосвітніх закладах. – К., 1999.
 3. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,   професійних захворювань і аварій на виробництві ( Постанова КМУ від 25.08.2004р. за № 1112)
 4. ДНАОП 0.00 – 4.03 – 01.  Положення про Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. – К.: Основа, 2001. - 88с.
 5. Законодавство України  про охорону праці // Збірник нормативних документів: у 4т. – К.: Держнаглядохоронпраці; Основа, 2006.
 6. Збірник документів з питань безпеки життєдіяльності в системі освіти. -  Львів: Ліга прес, 2006.
 7. Про організацію та  вдосконалення навчання з питань охорони праці,  безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах освіти України. – Наказ Міністерства освіти і науки  України від 21.10.2010 р., № 969/922/216.
 8. Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України. – Наказ Міністерства освіти України від 05.12.1998 р., № 733.
 9. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. / Під загальною редакцією проф. Сачкова Л.С. -Київ: “Фенікс”, 2000.-896 с.
 10. Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці (станом на 20.06.2006). – К.:Основа, 2006.-160с.
 11. НАПБ Б. 01.008-2004- Правила експлуатації вогнегасників.
 12. НАПБ Б. 03.001-2004- Типові норми належності вогнегасників.
 13. Правила безпеки під час навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.-К.: Основа, 1999.-227с.
 14. Примірний перелік документів з питань «Охорони праці в галузі».
 15. Ануфрієва О.В. Вплив засобів масової комунікації на соціалізацію осо-бистості / О.В. Ануфрієва // Практичні проблеми психології особистості. Тези доповідей міжвузівської науково-практичної конференції 25 квітня 2003 р., Київ. – С. 6-8.
 16. Ануфрієва О.В. Психологічні чинники впливу ЗМІ на структурні елементи ціннісних орієнтацій студентської молоді / О.В. Ануфрієва // Молодь в умовах нової соціальної перспективи. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Житомир, 25-26 березня 2009 року) – Ч.1. – С. 148-149.
 17. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Практикум з безпеки життєдіяльності та охорони праці: Навчально-метод посібник . - Кам'янець-Подільський: ВОП Сисин О . В. , 2007 . -140 с.
 18. Баришполець О. Чинники впливу засобів масової інформації на аудиторію / О. Баришполець // Соціальна психологія: Український науково-практичний журнал. - 2006. - N6. - С. 153-163.
 19. Бондарчук О. Дитина та ЗМІ: ефекти і впливи / О. Бондарчук // Шкільний світ. – 2003. – № 21. – С. 1–3.
 20. Будіянський М. Ф. Психологія особистості: Учб.-метод. посіб. / М. Ф. Будіянський; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О.: АстроПринт, 1999. - 112 c.
 21. Бурім О. В. Деструктивний вплив телебачення на особистість молодшого школяра / О. В. Бурім // Освіта на Луганщині. - 2010. - № 1. - С. 43-48.
 22. Германов В. Г. Вплив засобів масової інформації на підсвідомість: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / В. Г. Германов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. - К., 2003. - 20 c.
 23. Горюненко Т. В. Вплив телебачення на дитячу аудиторію / Т. В. Горюненко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Щоквартальний науковий журнал. - 2010. - N 3. - С. 222-225.
 24. Гуцало Е. У. Вікова психологія: Курс лекцій / Е. У. Гуцало; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. Каф. психології. - Кіровоград, 2004. - 187 c.
 25. Дейнегіна Т. О. Педагогічний вплив телебачення на розвиток і здоров'я дитини / Т.О. Дейнегіна // Освіта Донбасу: Науково-методичне видання. - 2005. - N5/6. - С. 87-92.
 26. Допира А. И. Воздействие экранного насилия на подрастающее поколение: история социально- психологических последствий / А. И. Допира // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 8. – С. 10–14.
 27. Дубасенюк О.А. Синергетичний вплив засобів масової інформації на розвиток особистості / О.А. Дубасенюк // Новые технологии обучения: сб. науч. тр. Учебно-воспитательная среда и нравственность в XXI веке // Спец. вип. № 62. Інститут инновационных технологий и содержания образования Министерства образования и науки Украины. Академия международного сотрудничества по креативной педагогике. – Киев-Винница. 2010. – С.48-52.
 28. Дуброва Т. Вплив засобів масової інформації на формування особистості дитини / Т. Дуброва // Психолог. - 2008. - №46/47 . - С. 9-12.
 29. Ємельянов В. Вплив телебачення на дитину / В. Ємельянов // Психолог дошкілля. - 2012. - N 6. - С. 4-6.
 30. Здіорук С. І. Психологічне обґрунтування використання ЗМІ та різних видів рекламної продукції з метою профілактики нарко-, токсикоманії та алкоголізму / С. І. Здіорук // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 10. – С. 6–9.
 31. Калашникова Л. В. Психологія розвитку: Навч.-метод. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / Л. В. Калашникова, О. М. Гурова, В. Г. Зубченко, І. Л. Уличний; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. - Кіровоград, 1999. - 332 c.
 32. Калініченко Б. М. Механізм впливу влади засобів масової інформації на соціальну поведінку особистості / Б. М. Калініченко // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: Наук. вісник: зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Українська АН. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - Вип. 19. - С. 270-277.
 33. Карнаух А. А. Вплив засобів масової інформації на формування політичної культури молоді / А. А. Каркаух // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін: сборник научных трудов / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 4. - С. 128-133.
 34. Карпова Л. Особливості комунікативного впливу телебачення: інтегра-тивний аспект / Л. Карпова // Вісн. Кн. палати. - 2008. - № 7. - С. 23-26.
 35. Квашук О. В. Психологічні чинники впливу телебачення на становлення моральної свідомості молодших школярів: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / О. В. Квашук; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2008. - 20 c.
 36. Комарова Н. М. Вплив засобів масової інформації на різні аспекти способу життя молоді / Н.М. Комарова // Психологічна газета. - 2006. - №23. - С. 29-31.
 37. Кравчук Х. Вплив засобів масової інформації на формування психічних установок у молоді щодо вибору способу життя: сборник / Х. Кравчук // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість. У 7-томах: збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 15-16 квітня 2004 р. / Міністерство освіти і науки України, Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, Національний педагогічний університет ім.М.Драгоманова, Європейський університет. - Київ: Вид-во Європейського ун-ту , 2004. - т. 1. - С. 180-183.
 38. Левченко Л. Психологічні особливості діяльності засобів масової інформації / Л. Левченко // Людина і політика. - 2001. - № 2. - С. 103-108.
 39. Лівертовський В. Л. Вивчення впливовості ЗМІ в експерименті / В. Л. Лівертовський // Держава та регіони. Сер. Гуманіт. науки. - 2012. - Вип. 1. - С. 131-136.
 40. Літвінова Л. Є. Проблеми впливу засобів масової інформації на дітей і можливі шляхи їх вирішення / Л. Є. Літвінова // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. - 2012. - № 22, ч. 7. - С. 20-30.
 41. Мізерна О.О. Вплив телебачення та відеофільмів на прояви агресивності в підлітковому віці / Мізерна О.О. // Психологія: Зб. наук. пр. - К.: НПУ, 2001.- Вип.13. - С.304-313.
 42. Невмержицька О. Вітчизняна педагогічна думка про вплив телебачення на становлення моральної особистості / О. Невмержицька // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць ДДПУ / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І.Франка. - Дрогобич, 2009. - Вип. 19: Педагогіка. - С. 212-225.
 43. Невмержицька О. Розважальні програми основних каналів телебачення Ук-раїни як чинник морального виховання підлітків: монографія / О. Нев-мержицька; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І.Франка. - Дрогобич, 2007. - 196 c.
 44. Новицька О. Вплив засобів масової інформації на формування особистості дитини / О. Новицька // Обдарована дитина. - 2010. - N 1. - С. 30-34.
 45. Охорона праці в навчально- виховних закладах(методичні рекомендації). – Тернопіль, 1999. – Ч.1, 2.
 46. Охорона праці в школі. – К.: Рад. Школа, 1986. – 324с.
 47. Папуча М. В. Психологія ранньої юності: Навч.-метод. посіб. / М. В. Папуча; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. - Ніжин, 2001. - 174 c.
 48. Пенчук І. З досвіду дослідження впливу аудіовізуальних та друкованих ЗМІ на формування молодіжної аудиторії. // Вісник Запорізького державного університету: Зб. наук. ст. Філологічні науки. – Вип. 2. - / Головний редактор Толок В. О. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2002. – С. 72 – 74.
 49. Петрова Л. Вплив телебачення та Інтернету на молодь: Круглий стіл для старшокласників / Л. Петрова // Психолог. Шкільний світ: Всеукраїнська газета. - 2012. - N 7. - С. 31-34.
 50. Петрунько О. Агресивне телебачення та його деструктивний потенціал / О. Петрунько // Освіта і управління: Науково-практичний журнал. - 2004. – Т. 7, № 3/4. - С. 55-60.
 51. Пилипишин С. М., Переймибіда В. М., Пилипишин Г. М. Охорона праці в навчально- виховних закладах: методичні рекомендації. Ч. 2, - Тернопіль: СМП «Астон», 2000. – 208с.
 52. Пістун І.П., Кіт Ю.В., Катренко Л. А.,  Охорона праці в галузі освіти: Навчальний посібник. – Суми: Видавництво «Університетська книга», 2009. – 395с.
 53. Плотникова О. Вплив телебачення на формування особистості дитини дошкільного віку / О. Плотникова // Імідж сучасного педагога: Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2010. - N 6/7. - С. 53-55.
 54. Попова Д.А. Ефективність впливу засобів масової інформації на формування загальнолюдських цінностей у старшокласників // Психолого-педагогічні основи гуманізації виховання в школах і вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць. - Рівне: Тетіс, 2000. - С. 378-380.
 55. Попова Д.А. Психологічні основи виховання старшокласників засобами масової інформації // Взаємозв’язок психолого-педагогічної науки і шкільної практики як фактор вдосконалення педагогічної діяльності. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - Рівне, РІПКПК, 1998. - С. 176-178.
 56. Попова Д.А. Формування загальнолюдських цінностей у старшокласників та вплив засобів масової інформації на цей процес // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 12. Частина ІІ.- Рівне, 2000. – С. 207-214.
 57. Психологія молодшого шкільного віку: Навч.-метод. посіб. / уклад.: О. П. Никоненко, Н. С. Ярослав; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. - Ніжин, 2000. - 31 c.
 58. Северенчук Н. Вплив анімаційних фільмів на розвиток психічних процесів дитини / Н. Северенчук. // Психолог (Шкільний світ). - 2007. - № 16. - С. 17-21.
 59. Семчук С. І. Засоби масової інформації в процесі соціалізації до-шкільників: особливості впливу та методичні рекомендації: [навч. метод. посіб.] / С. І. Семчук. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2010. – 80 с.
 60. Скрипченко О. В. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук, І. С. Булах, Т. М. Зелінська; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К.: Просвіта, 2004. - 413 c.
 61. Соловйова І. В. Чинники психологічної стійкості особистості до впливу засобів масової інформації / І. В. Соловйова // Наука і освіта: наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. - 2010. - № 3. - С. 109-113.
 62. Співак Д. М. Особливості впливу телебачення на становлення моральних цінностей підлітків / Д. М. Співак // Єдність навчання і наукових дослі-джень - головний принцип університету: Збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів ун-ту за 2010 рік, 9 - 10 лютого 2011 р. /
 63. М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С. 284-286.
 64. Стець В.І. Вплив ЗМІ на формування ціннісно-змістовних понять валео-логічної культури підлітків / Стець В.І., Копко І.Є. // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. — 2011. — № 10. - С. 92-96.
 65. Темех Н. Д. Виховання молоді через призму телевізійного мовлення / Н. Д. Темех // Телевізійна й радіожурналістика (Історія, теорія, практика: погляд у майбутнє) / Зб. наук. – метод. праць. – Львів: ЛДУ ім. Івана Франка, 1999. – Вип. 2. – С. 158-164.
 66. Темех Н. Д. Телебачення і формування духовності молоді: теорія, практика: навч. посіб. / Н. Д. Темех; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2008. - 147 c.
 67. Темех Н. Д. Телебачення як джерело розвитку духовності молоді // Телерадіожурналістика: історія, теорія, практика, погляд у майбутнє / Н. Д. Темех / Зб. наук.-метод. праць. – Львів: ред.-вид. відділ Львів. ун-ту, 1997. – С. 44-47.
 68. Трофімов Ю. Л. Психологія: Підруч. для студ. вищ. закл. освіти / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук, Т. С. Кириленко, Т. С. Кудріна, П. С. Перепелиця, М. Л. Смульсон, О. Б. Федоришин. - К.: Либідь, 1999. - 558 c.
 69. Тур О. Взаємодія школи і сім'ї у подоланні негативного впливу телебачення на здоров'я дітей та підлітків / О. Тур // Освіта і упр. - 2007. - № 1. - С. 116-120.
 70. Череповська Н. Уявлення батьків і дітей про ризики негативного впливу телебачення / Н. Череповська // Соціальний педагог. Шкільний світ. - 2012. - N 9. - С. 32-35.
 71. Чорна Л. Вплив сучасного телебачення на внутрішній світ і поведінку дитини / Л. Чорна // Психолог (Шкільний світ). - 2007. - № 16. - С. 22-26.
 72. Чорна Л. Г. Психологічні особливості впливу сучасного телебачення на прояви творчого потенціалу дітей / Л. Г.Чорна // обдарована дитина. – №10. – 2007. – С. 37-43.
 73. Шапошникова І. В. Дослідження впливу телебачення на формування цінностей сучасної студентської молоді / І. В. Шапошникова // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Науковий збірник / Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. - Київ: Сталь, 2012. - № 4 (64)'2012. - С. 19-25.
 74. Яременко О. Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здорового способу життя молоді / О. Яременко, О. Балакірєва, Н. Бутенко, О. Вакуленко, З. Зайцева; Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я". - К., 2000. - 112 c.
83
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.