Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив аварії на ЧАЕС на стан земельних ресурсів Полісся

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження земельних ресурсів Полісся
1.1. Характеристика природних умов та складу грунтів Українського Полісся
1.2. Особливості радіоактивного забруднення грунтів та агроекосистем
1.3. Агроекологічна оцінка стану радіаційно забруднених грунтів Полісся
2. Дослідження впливу радіоактивного забруднення на стан земельних ресурсів Полісся
2.1. Аналіз показників родючості земель Українського Полісся у заленості від рівня радіаційного забрудення
2.2. Механізми зниження вмісту радіонуклідів у різних типах грунтів Полісся 
2.3. Прогнозування радіоекологічного стану та розробка перспективних заходів щодо реабілітації забруднених земельних ресурсів Полісся
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Внаслідок чорнобильської катастрофи значного радіонуклідного забруднення зазнали території, які відносяться до зони Полісся. Специфічні природні умови регіону – кисла реакція грунтів, бідність їх глинистими та слюдистими мінералами, висока  зволоженість території, наявність великої кількості лісів, боліт і торфовищ сприяють посиленій міграції радіонуклідів з грунту в рослини та по трофічних ланцюгах далі.

Як наслідок навіть через 26 років з моменту аварії тут спостерігаються високі рівні забруднення грунтів і продуктів харчування. Споживання продукції присадибних господарств, висока доля у раціоні населення ягід і грибів спричиняють високе надходження радіонуклідів в організм людини.  Тому в цьому регіоні зафіксовані найвищі з уражених територій паспортні дози опромінення населення.

У зв’язку з цим екологічна оцінка забруднених радіонуклідами територій, виявлення найбільш небезпечних ділянок, вивчення закономірностей зниження з часом рівнів забрудненості різних угідь від радіонуклідів є дуже актуальними питаннями. Розв’язання їх дозволило б отримувати відносно чисту продукцію на забруднених землях та запобігати поширенню ареалу забруднення.

Вивченням питань сільськогосподарської радіології займались В.Н. Белов [1], М. Й. Шевчук [5], С. М. Голуб [7, 8], Г.Д. Коваленко [15], С.П. Погурельський [18], Л. В. Суворова [23], М.  В.  Зубець [24] та ін. Ними були встановлені законо-мірності вертикальної міграції радіонуклідів на різних типах грунтів, надходження їх в рослини залежно від біологічних особливостей останніх та від  властивостей грунтів. На підставі цього були запропоновані заходи по зменшенню надходження радіонуклідів у сільськогосподарські культури.

Проте питання  зниження радіонуклідного забруднення грунтів з часом в залежності від способу їх використання ще в повній мірі не висвітлене.

Мета роботи – оцінка впливу ааварії на ЧАЕС на стан земельних ресурсів Полісся.

Об’єкт дослідження – земельні угіддя забруднених районів Українського Полісся (орні землі, природні суходільні луки, ліси), розташовані на типових ландшафтах з дерново-підзолистими та торфовими грунтами. 

Предмет дослідження –  динаміка вмісту основних радіонуклідів (цезію-137 та стронцію-90) в грунтах різних угідь зони Полісся. 

Досягнення мети роботи передбачало виконання наступних завдань:

 

 • охарактеризувати природні умов та склад грунтів Українського Полісся;
 • з’ясувати особливості радіоактивного забруднення грунтів та агро-екосистем;
 • дати агроекологічну оцінку стану радіаційно забруднених грунтів Полісся;
 • проаналізувати показники родючості земель Українського Полісся у залежності від рівня радіаційного забрудення;
 • дослідити механізми зниження вмісту радіонуклідів у різних типах грунтів Полісся;
 • дати прогноз радіоекологічного стану та розробити перспективні заходи щодо реабілітації забруднених земельних ресурсів Полісся.

 

Методи дослідження включали теоретичні: аналіз літератури з проблеми дослідження, узагальнення даних з різних джерел, польових досліджень тощо, та практичні: кількісний аналіз дослідних даних, розробка рекомендацій щодо ведення господарської діяльності на забруднених землях.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи – 40 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Белов В.Н. Міграція стронцію-90, цезію-137, йоду-131 по ланцюгу корм − сільськогосподарські тварини − продукти тваринництва. Проблеми і завдання радіоекології тварин / В.Н. Белов. − М.: Наука, 1980. − С. 131-44.
 2. Быстрицкий В.С. Влияние комплекса агромелиоративных мероприятий на продуктивность лугов и пастбищ и снижение накопления радиоцезия в продукции / В.С. Быстрицкий, Л.Г. Демчик, П.В. Налапко, В.П. Фещенко // Проблемы сельскохозяйственной радиоэкологии. Десять лет спустя после аварии на Чернобыльской АЭС: Тезисы докл. ІІ Междунар. конф. − Житомир, 1996. − С. 14–16.
 3. Ведення сільського господарства в умовах радіоактивного забруднення території України внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС на період 1999-2002 рр.: Методичні рекомендації. − К.: Ярмарок, 1998. − 103 с.
 4. Ведення сільськогосподарського виробництва на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи у віддалений період (методичні рекомендації). – К.: Атіка-Н, 2007. − 195 с.
 5. Вивчення властивостей грунтів Волинської області, які визначають динаміку забруднення цезієм-137 сільськогосподарської продукції / М. Й. Шевчук, С. М. Голуб, В. О. Голуб та ін. // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Біологічні науки. – 2010. – № 12 – С. 138-152.
 6. Геохимия техногенных радионуклидов / Соботович Э.В., Бондаренко Г.Н., Кононенко Л.В., Долин В.В., Садолько И.В., Сущик Ю.Я., Демченко Л.В., Шраменко И.Ф., Шевченко А.Л., Пушкарев А.В., Злобенко Б.П., Орлов А.А. / Под ред. Э.В. Соботовича, Г.Н.Бондаренко. – К.: Наук. думка, 2002. – 332 с.
 7. Голуб В. О. Аналіз радіоекологічного та медико-біологічного стану у Рівненській області / В. О. Голуб, С. М. Голуб, М. І. Зінчук // Наука і освіта 2004 : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Дні-пропетровськ, 10-25 лют. 2004). Т. 58 : Екологія. − Д. : Наука і освіта, 2004. − С. 32-36.
 8. Голуб В. О. Моніторинг радіонуклідної міграції в забрудненій зоні Рівненської області / В. О. Голуб, С. М. Голуб, Л. В. Вовк // Сучасні проблеми екології : зб. матеріалів Всеукр. конф. молодих вчених (Запоріжжя, 7-9 жовт. 2004). − Запоріжжя, 2004. − С. 115-117.
 9. Голуб С. М. Оптимізація удобрення легких грунтів Західного Полісся / С. М. Голуб, В. О. Голуб // Сучасний стан грунтового покриву України та шляхи забезпечення його сталого розвитку на початку ХХІ століття : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю з дня створення ІГА ім. О. М. Соколовського (Харків, 21-25 травня 2006 р.) − Х., 2006. − С. 204-205.
 10. Гудков  І.М. Основи  сільськогосподарської радіобіології і радіоекології / І.М. Гудков,  Г.М. Ткаченко. – К.: Вища школа, 1993. – 262 с.
 11. Долін В.В. Геохімічні чинники біогенної міграції елементів в лучних біогеоценозах Українського Полісся // Зб. наук. праць Ін-ту геохімії навколишнього середовища. – 2001. – Вип. 3/4. – С. 181–192.
 12. Долін В.В. Критерії самоочищення наземних екосистем від радіаційного забруднення // Доп. НАН України.–2000. – № 1.–С. 187–190.
 13. Іванов Є.А. Радіоекологічні дослідження / Є.А. Іванов. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 149 с.
 14. Кисіль В.О. Особливості землевпорядкування в умовах радіаційного забруднення / В.О. Кисіль // Вісник Львів. держ. аграр. ун-ту: Сер. Землевпорядкування та земельний кадастр. – 1999. – № 3. – С. 246–248.
 15. Коваленко Г.Д. Радиоэкология Украины / Г.Д. Коваленко. – Харьков: "Инжек", 2008. – 261 с.
 16. Лазарєв М. М. Ризики при веденні сільського господарства на територіях України, забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС / М. М. Лазарєв, Є. І. Марчишина // Агроекол. журн. − 2005. − № 3. − С. 70-73.
 17. Національна доповідь України «25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього». – К.: КІМ, 2011. − 395 с.
 18. Погурельський С.П. Принципи організації ведення рослинництва на радіаційно забруднених поліських агроландшафтах / С.П. Погурельський // Землевпорядна наука, виробництво і освіта XXI століття: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 квіт. 2001 р.) / – К. : Ін-т землеустрою УААН, 2001. − С. 182-184.
 19. Пристер Б. С. Радиоэкологические закономерности динамики радиационной обстановки в сельском хозяйстве Украины после аварии на ЧАЭС / Б. С. Пристер // Агроэкол. журн. – 2005. – № 3. – С. 13-21.
 20. Радіаційний стан зони відчуження у 2002 році / В.В. Деревець, С.І. Кірєєв, С.М. Обрізам та ін. // Бюлетень екологічного стану зони відчудження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. − Чорнобильінтерінформ: Київ, 2003. − № 1 (21). – С. 3-4.
 21. Склад гамма-активних природних та техногенних компонент поверхневих шарів грунту / О.О. Парлаг, В.Т. Маслюк, П.П. Пуга та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Хімія. – 2001. – Вип. 6. – С. 98-102.
 22. Стройванс Л.Т. Перераспределение радионуклидов по почвенному профилю и поступление их в растения в зависимости от обработки почвы и удобрений / Стройванс Л.Т., Быстрицкий В.С., Кучер Г.А. // Проблемы сельскохозяйственной радиоэкологии. Десять лет спустя после аварии на Чернобыльской АЭC: Тезисы докл. ІІ Междунар. конф. Житомир, 1996. − С. 80-81.
 23. Суворова Л. В. Состояние и формы нахождения цезия-137 в почвах различных зон аварийного выброса ЧАЭС / Л. В. Суворова, Р. И. Погодин // Агрохимия. − 1991. − № 4. − C. 84-86.
 24. Сучасний  стан грунтового покриву України і  невідкладні  заходи з  його  охорони /  М.  В.  Зубець, С. А. Балюк, В. В. Медведєв, В. О. Греков // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий темат. наук. зб. Кн. 1. Спецвип. до VIІІ з’їзду УТГА (Житомир, 5-9 лип. 2010 р.). – Х., 2010. − С. 7-17.
4628
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).