Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив гігієнічних факторів на фізичне виховання дітей

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Загальна характеристика допоміжних чинників фізичного вихо-вання
2. Культурно-гігієнічні навички - неодмінна передумова всебічного розвитку дітей
2.1. Значення режиму дня
2.2. Значення раціонального харчування для гармонійного розвитку дитини
2.3. Особиста гігієна - складова культурно-гігієнічних навичок дитини
3. Значення гігієни місць занять фізичними вправами
4. Особливості режиму дня молодших школярів та заходи його оптимізації засобами фізичної культури
4.1. Аналіз режиму дня молодших школярів
4.2. Рекомендації щодо оптимізації режиму дня молодших школярів засобами фізичної культури та гігієни
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Процеси перебудови в соціальному, економічному, духовному житті України зумовили нові тенденції у розвитку народної освіти, які визначені у Державній національній програмі «Освіта. Україна ХХІ століття». Вимога виконання одного з найголовніших завдань державної освітньої програми - формування і збереження здоров'я дітей та підлітків - вступає в протиріччя з наявними ознаками соціально-економічної і екологічної криз в Україні, а саме різким погіршенням стану здоров'я підростаючого покоління. Все це зумовлює актуальність наукового пошуку дослідження  і розробки проблеми охорони і збереження здоров'я дітей. 

Ця проблема є багатоплановою і включає, крім медичного аспекту (стан здоров'я, функціональні можливості дитячого організму, особливості перебігу адаптації до шкільного навчання) культурно-гігієнічні, психогігієнічні, мотиваційні та психолого-педагогічні фактори, які впливають на здоров’я і навчання.

Гігієнічні фактори (режим занять, відпочинку, їжі, гігієна одягу, фізкуль-турного обладнання та ін.) є своєрідним засобом фізичного виховання. Створення відповідних умов у дошкільному закладі, що задовольняють всі вимоги гігієни, раціональне харчування, особиста гігієна, правильний режим праці і побуту - необхідні умови для нормального розвитку дітей.

Гігієнічне навчання і виховання є однією з стратегій формування здоров'я, здорового способу життя індивіда, різних груп населення, це активна медико-педагогічна діяльність, спрямована на підвищення знань з питань підтримки і зміцнення здоров'я, створення мотивацій для ведення здорового способу життя, формування гігієнічної культури і гігієнічного поведінки. Дана діяльність передбачає активність як з боку вихователя - вчителя, викладача, соціального працівника - так і з боку воспитуемого. Процес виховання на відміну від освіти полягає у цілеспрямованому і систематичному впливі на психологію індиві-дуума з метою прищеплення йому бажаних якостей, в даному випадку гігієнічних знань і навичок.

Стан дослідження проблеми. Нечисленні на сьогодні дослідження нау-ковців щодо ролі гігієнічних факторів у фізичному розвитку дітей стосуються переважно учнів старших і середніх класів. Зокрема, питання гігієнічних засобів розвитку дітей вивчали В. І. Антонік [1], С. В. Вітріщак [2], Н. В. Москвяк [10], Л. В. Терешко [21] та ін. Зв’язок гігієнічних факторів фізичного розвит-ку з рівнем здоров’я та успішності досліджували Н. Ф. Денисенко [7], Е. С. Вільчковський [12], Н. М. Скалецька [18], Н. Полька [14], А. М. Сердюк [17] та інші.

Мета роботи - обгрунтувати вплив гігієнічних факторів на здоров'я і фізичне виховання дітей, дослідити засоби їх оптимізації.

Відповідно до поставленої мети роботи були сформовані наступні завдання:

 • дати загальну характеристику допоміжних чинників фізичного вихо-вання;
 • розглянути культурно-гігієнічні навички як неодмінну передумову всебічного розвитку дітей;
 • проаналізувати значення гігієни місць занять фізичними вправами;
 • дослідити особливості режиму дня молодших школярів та заходи його оптимізації засобами фізичної культури.

Предмет дослідження - процес фізичного виховання і розвитку дітей.

Об'єкт дослідження - гігієнічні фактори і чинники здоров'я і фізичного розвитку дітей у процесі навчання і виховання.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи склав 38 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Антонік В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник / Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», Центр учбової літера- тури, 2009. – 336 с.
 2. Вітріщак С. В. Становлення та розвиток гігієни дітей та підлітків в Україні / С. В. Вітріщак, С. В. Жук, О. Л. Савіна, О. В. Саніна, Г. В. Клименко // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Медицина. - 2011. - Вип. 3. - С. 183-187.
 3. Волков Л. Молодший шкільний вік: виховна спрямованість занять фізичною культурою і спортом: навч. посіб. / Л. Волков, В. Голуб, П. Коханець. – К., 2008. – 120 с.
 4. Воронцова Т.В. Навчання здоровому способу життя на основі життєвих навичок / Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко. – К. : Просвіта, 2007. – 246 с.
 5. Гаращенко Л.В. Здоров’язбережувальні методики виховання у фізкультурно-оздоровчому процесі сучасного дошкільного закладу / Л.В. Гаращенко // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. - Випуск 1 (44). -  2011. – С. 67-71.
 6. Гігієна та екологія. Підручник / За ред. В.Г. Бардова. Співавтор В.І. Федоренко. – Вінниця: Нова Книга, 2006. -720 с.
 7. Денисенко Н. Ф. Оздоровчі технології в освітньому процесі / Н. Ф. Денисенко // Дошкільне виховання. – 2004. – № 12. – С. 4–6.
 8. Істомін А. Г. Особливості режиму дня школярів та заходи корекції засобами фізичної культури / А. Г. Істомін, О. Г. Лукавенко, О. В. Ленская, О. В. Лобaньова, М. О. Тимбота // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2013. - № 5. - С. 112-116.
 9. Калиниченко І. О. Соціально-гігієнічні аспекти формування здорового способу життя дитячого населення / І. О. Калиниченко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2010. - № 1. - С. 78-84.
 10. Москвяк Н.В. Гігієнічна оцінка режиму життєдіяльності школярів молодших класів у загальноосвітньому навчальному закладі / Н.В. Москвяк // Актуальні проблеми профілактичної медицини: Збірник наукових праць. - Львів, 2011. - Вип. 9. - С. 176-181.
 11. Носко М. О. Вплив занять фізичною культурою на розвиток дітей дошкільного віку / М. О. Носко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2002. - № 2. - С. 21-28.
 12. Оптимізація фізичного розвитку дитини у вітчизняній системі освіти: монографія / Е.С.Вільчковський, Н.Ф.Денисенко, А.В.Цось, Б.М.Шиян та ін. – Запоріжжя: ЗОІППО, 2010. – 250 с.
 13. Оржеховська В.М. Здоров’язберігаюче навчання й виховання / В.М. Оржеховська // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – 2008. – № 1. – С. 24–28.
 14. Полька Н. Гігієнічне забезпечення умов життєдіяльності дітей у загальноосвітніх навчальних закладах / Н. Полька, С. Гозак // Гуманіт. вісн. ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди» : зб. наук. пр. - 2011. - Вип. 23. - С. 186-190.
 15. Пономарьова Г. Ф. Фізичне виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Г. Ф. Пономарьова, А. І. Чаговець, О. О. Сєдова; Харк. облдержадмін., Комун. закл. «Харк. гуманіт.-пед. акад.» Харк. облради. - Х. : Бровін О.В., 2012. - 112 c.
 16. Семенова Н. І. Формування здорової особистості дошкільника: теоретичний аспект / Н. І. Семенова // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Серія «Педагогічні науки». – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – № 23. – С. 171–175.
 17. Сердюк А. М. Гігієнічні проблеми збереження здоров’я дітей в сучасних умовах реформування освіти в Україні / А. М. Сердюк, Н. С. Полька, Г. М. Єременко та ін. // Гігієна населених місць. - 2004. - Вип. 43. - С. 402-406.
 18. Скалецька Н.М. Гігієнічна оцінка харчування дітей молодшого шкільного віку /Н.М. Скалецька // Гігієна населених місць. - 2009. - Вип. № 53.- С 295-298.
 19. Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей. Учебное пособие / под. общей ред. Н.В.Сократова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 224 с.
 20. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. ВНЗ фіз. виховання і спорту : у 2 т. Т. 2. Методика фізичного виховання різних груп населення. - К, 2012. - 367 c.
 21. Терешко Л. В. Основи дошкільної гігієни : Навч. посіб. для студентів вищих навч. закл., спец. «Дошк. виховання» / Л. В. Терешко. - Рівне : РДГУ, 2003. - 284 c.
 22. Федоренко В.І. Фактори формування фізичного розвитку дітей (огляд літератури) / В.І. Федоренко, Л.М. Кіцула // Гігієна населених місць: Зб. наук. пр. - К., 2011. - Вип. 57. - С 332-337.
 23. Чупаха И. В. Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном процессе / И. В. Чупаха, Е. З. Пужаева, И. Ю. Соколова. – М.: Илекса, 2003. – 400 с.
 24. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б. М. Шиян. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2001. – Ч. 1. – 272 с.
 25. Янко Н.В. Фізичний розвиток учнів початкових класів гімназії та задачі по його зміцненню і удосконаленню // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України на рубежі століть: Зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяченої памяті Д. М. Калюжного. - К., 2000. - Вип. 3. - С.74-76.
10753
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).