Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив глобалізації на ринок праці в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Основні тенденції впливу глобалізації на ринок праці України
 2. Сучасний стан ринку праці України в контексті глобалізаційних процесів
 3. Аналіз вітчизняних особливостей трудової міграції в умовах глобалізації
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Процеси глобалізації сучасної світової економіки є дедалі інтенсивні-шими та відчутнішими. На сьогодні немає держави, спроможної уникнути впливу цього процесу на ті чи інші сфери суспільного життя. Глобалізація справляє потужний вплив на всі грані життєдіяльності суспільства загалом і на ринок праці зокрема. Стрімка глобалізація та інтелектуалізація виробництва, ринку й економічної діяльності докорінно змінюють соціально-економічну структуру суспільства, виробничих відносин і, відповідно, ринку праці. 

В умовах глобалізації світового економічного простору розвиток науки та сучасних технологій, інформатизації суспільства поступово перетворюється у вирішальні чинники економічного зростання. Підвищення якості робочої си-ли, сприятливість її до процесу набуття знань, державне регулювання цього процесу надає можливість отримувати принципово нові переваги у конкурентній боротьбі. 

Економічна глобалізація серед загальносвітових тенденцій на сьогодні є найбільш істотною і визначальною щодо перспектив якісно нових змін на ринку праці. Саме тому, даній проблематиці присвячено багато наукових праць. 

Розробкою питань, пов’язаних з ринком праці, його змінами у процесі глобалізаційних тенденцій економіки займалося багато видатних зарубіжних вчених, серед яких варто виділити П.Ю. Буряка [2], С.В. Попова [3], О.Г. Пуригіну та С.Е. Сардака[5], С.В. Литвиненко [8] та ін. 

Проте на сьогодні проблеми ринку праці все ще залишаються актуальними і саме тому потребують наукового і систематизованого підходу до їх вивчення. Особливо гостро стоять питання, що стосуються вивчення функціонування ринку праці крізь призму глобалізації економіки, а також врахування тенденцій та особливостей прояву глобалізаційних процесів з метою вироблення ефективних регулювальних механізмів та підходів, що є дуже важливим для України на сучасному етапі її розвитку. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Березюк Р.А., Шиманська О.А. Глобалізація і проблеми трудової міграції // Вісник ТАНГ. – 2002. – № 8. – С. 234-243.
 2. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці й соціально-трудові відносини: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.
 3. Зайнятість та ринок праці в умовах ринкової економіки: монографія / С.В. Попов; Крим. юрид. ін-т Одес. держ. ун-ту внутр. справ. – Сімф., 2008. – 328 с.
 4. Мазурок П. П. Соціально-інституціональні основи формування ринку праці в Україні. – К: ННЦ ІАЕ, 2005. – 426 с.
 5. Міжнародна міграція: навч. посіб. / О.Г. Пуригіна, С.Е. Сардак; Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2008. – 352 с.
 6. Міжнародний ринок праці – європейський виклик для українського суспільства / В.І. Калашніков // Металл и литье Украины. – 2007. – № 8. – С. 38-39.
 7. Перспективи і наслідки участі України у процесах глобалізації зайнятості / Ю.П. Гуменюк, Г.П. Гоголь // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Менедж. та підприємництво в Україні: етапи становлення і пробл. розв. – 2007. – № 599. – С. 228-235.
 8. Ринок праці в соціально-економічній системі регулювання трудовими ресурсами / С.В. Литвиненко // Вісн. Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. – 2008. – № 9. – С. 48-52.
 9. Сіденко В. Р. Макроструктурні зрушення в економіці України в контексті інтеграції у світовий та європейський економічний простір / Ринкові трансформації постсоціалістичної економіки і макроструктурні зрушення в Україні: Аналітична доповідь Центру Разумкова // національна безпека і оборона. – 2003. – № 4. – С. 35.
 10. Статистичний щорічник України за 2010 рік. – К.: Август Трейд, 2011. – 560 с.
4679
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.