Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив гри на формування особистості дитини

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади використання гри у вихованні дітей дошкільного віку
1.1. Наукові теорії та сучасні дослідження походження і особливостей гри
1.2. Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини
1.3. Класифікація дитячих ігор
2. Творчі ігри як основа особистісного розвитку дошкільнят
2.1. Виховне значення творчої гри
2.2. Передумови розвитку сюжетно-рольової гри в ранньому віці
2.3. Роль вихователя у розвитку ігрової діяльності дітей
3. Дослідження педагогічного впливу музично-театралізованих ігор на формування особистості дітей дошкільного віку
3.1. Методичні рекомендації до організації музично-театралізованих ігор з дітьми дошкільного віку
3.2. Розробка і впровадження театралізованих ігрових занять різної спрямованості у процесі формування особистості дошкільника
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Гра – це спонтанна, природжена, повна радості своєрідна діяльність дитини, яка відбувається не заради якої-небудь зовнішньої мети, а для власного задоволення, для елементарної дії. У грі дитина вчиться не лише швидко спостерігати, але й успішно діяти, критично думати й оцінювати навколишню ситуацію. Особливо сприятливим для цього середовищем є організовані ігри з правилами, в яких гравці вчаться змагатися, перемогти в ситуаціях якими регулюють правила. Гравці вчаться також контролювати свої бажання, критично оцінювати дійсні обставини гри, додержуватися її правил, що є дуже важливим для виховання особистості. В ігрових ситуаціях відбуваються зміни, у гравців формується особистість, характер, розвиваються соціальні риси. 

З допомогою різних видів діяльності реалізуються взаємовідносини дитини з об‘єктивною дійсністю, тому від змісту і характеру діяльності й залежить надбання дитиною конкретних властивостей, її психологічний розвиток. Давно помічено, людина, яка в дитинстві достатньою мірою не залучалась до гри, в дорослому житті виявляє нестачу певних необхідних їй якостей і умінь. Гра сприяє вихованню, навчанню, відпочинку, відновленню сил, емоційному зарядженню, коригуванню набутого досвіду. Гра для дитини – це обставини, в яких вона почувається вільно, розкуто, емоційно піднесено. Саме в такій невимушеній ситуації,помітно для себе без напруження і втоми діти набувають соціального досвіду, вчаться думати, працювати, творити. 

Уміння створити ігрову ситуацію, перенести учасників в іншу, частково умовну, площину реальності, затримати плин часу і викликати захоплення – все це є виявом високого професіоналізму організатора ігрової діяльності. 

Отже, актуальність даної проблеми викликана потребою психологів, педагогів, батьків у розробці ефективних методів психолого-педагогічного впливу на особистість дитини засобами ігрової діяльності з метою розвитку її інтелектуальних, комунікативних і творчих здібностей. 

Визначення проблеми й актуальності теми дозволяє сформулювати мету дослідження: розробити і довести ефективність ігрових засобів у процесі розвитку особистості дітей дошкільного віку. 

Об'єкт дослідження – ігрові засоби розвитку особистості дітей дошкільного віку. 

Предмет дослідження – процес розвитку особистісних якостей дітей дошкільного віку засобами ігрової діяльності 

Виходячи, з цього можна сформулювати робочу гіпотезу: систематичне використання ігрових методів і прийомів в освітньому процесі сприяє розвитку особистісних якостей дітей дошкільного віку.

З поставленої гіпотези випливають наступні завдання: 

 • проаналізувати наукові теорії та сучасні дослідження походження і особливостей гри;
 • з’ясувати особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини;
 • вивчити основи класифікації дитячих ігор;
 • проаналізувати виховне значення творчої гри;
 • висвітлити передумови розвитку сюжетно-рольової гри в ранньому віці;
 • визначити роль вихователя у розвитку ігрової діяльності дітей;
 • дати методичні рекомендації до організації музично-театралізованих ігор з дітьми дошкільного віку;
 • розробити і впровадити ряд театралізованих ігрових занять різної спрямованості у процесі формування особистості дошкільника.

Методи дослідження. У дослідженні використовувалися наступні методи: теоретичний аналіз літературних джерел з досліджуваної проблеми, спостереження, бесіда, розробка і впровадження театралізовано-ігрових занять у виховний процес.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аникеева Н. П. Воспитание игрой / Психологическая наука школе. - М.: Просвещение, 1997. - 112 с.
 2. Аркин Е.А. Дошкольный возраст. - М.: Учпедгиз, 1988. - 336 с.
 3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання - 1999. - № 1. - С.4-12.
 4. Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наукове видання. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.
 5. Богуславская З. М., Смирнова Е. О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 1991. - 214 с.
 6. Богуш А. М., Варяниця Л. О., Гавриш Н. В., Курінна С. М., Печенко І. П. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. - Луганськ: Альма-матер, 2006. - 368 с.
 7. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1988. - 464 с. 
 8. Бондаренко А. К., Матусик А. И. Воспитание детей в игре. - М.: Просвещение, 1983. - 88 с.
 9. Воронова В. Я. Творческие игры старших дошкольников. - М.: Образование, 1981. - 139 с.
 10. Воспитание и обучение в детском саду / под ред. Запорожца А.В., Марковой Т.А. - М.: Педагогика, 1986. - 558 с. 
 11. Галигузова Л.Н., Захаров В. И. Адаптация ребёнка, к условиям детского учреждения // Педагогика раннего возраста (по программе «Кроха»): учеб. пособие для студентов сред. пед. учеб. завед. - М.: Академия, 1998. - 261 с.
 12. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте // Вопросы психологии. - 1992. - №1. - С. 22-33.
 13. Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психическое развитие дошкольников. - М., 1984. - 125 с.
 14. Запорожець А.В. Підготовка дітей до школи. Основи дошкільної педагогіки / за ред. А.В. Запорожця, Г.А. Маркової. -М., 1990. - с. 250-257
 15. Індивідуальний підхід до особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку в навчально-виховному процесі / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Прут, 1998. - 252 с.
 16. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / наук. ред. О.Л.Кононенко. - К.: Дошкільне виховання, 2003. - 243 с.
 17. Кричковська Т. Д. Психологія дітей дошкільного віку: Навч.-метод. посіб. / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин: НДПУ ім.М.Гоголя, 2001. - 62 с.
 18. Логинова В. И. и др. Дошкольная педагогика. - М.: Педагогика, 1988. - 218 с.
 19. Лямина Г.М. В группу поступил новый ребёнок // Воспитание и развитие детей раннего возраста: пособие для воспитателя д/с. / В.В. Гербова, Р.Г. Казакова, И.М. Кононова и др.; под ред. Г.М. Ляминой. - М.: Просвещение, 2000. - 339 с.
 20. Максакова А. И., Тумакова Г. А. Учите играя. - М.: Знание, 1983. - 60 с.
 21. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. - К.:Педагогічна думка, 1999. - 286 с. 
 22. Маршицька В. Екологічні проекти // Дошкільне виховання. - 2001. - № 5. - С.14-16.
 23. Мельникова Н. Адаптация малышей в детском саду // Дошкольное образование, 2002. - №5 (77). - С. 22-26.
 24. Менджрицкая Д. В. Воспитание детей в игре. - М.: Просвещение, 1982. - 176 с.
 25. Михайлицька О. Дитячий садок: перша школа життя // Дзеркало тижня. - 2007. - №12. - С.3.
 26. Морозова Е.И. Психологические подходы к изучению процесса адаптации детей дошкольного возраста // Альманах института коррекционной педагогики РАО. - 2001. - №4. - С. 45-49.
 27. Немов Р.С. Психология.- М.: ВЛАДОС, 2001 - 646 с.
 28. Нифонтова О. В. Психологические особенности формирования готовности детей дошкольного возраста к позитивному разрешению конфликтных ситуаций. - Курск, 1999. - 166 с. 
 29. Основы дошкольной педагогики / под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М.: Педагогика, 1980. - 384 с.
 30. Павленчик В. Співробітництво з однолітками. Аналіз результатів роботи педагога // Дошкільне виховання. - 2000. - №3. - С.3-4.; №5. - С.3-4.
 31. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. - К.: Академвидав, 2006. - 456 с.
 32. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку "Дитина в дошкільні роки" / Наук. керівник Крутій К.Л. - К.: Ліпс, 2003. - 68 с.
 33. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку “Дитина» / Наук. керівник Кузьменко В.У. - Тернопіль: Богдан, 2003. - 90 с.
 34. Програма виховання та навчання дітей в дошкільному віці “Українське дошкілля» / укл. Білан О.І., Дідух О.І. - Харків: Проман, 2000. - 74 с.
 35. Симонова А. С. До характеристики сучасних програм дошкільного виховання // Дошкільне виховання. - 2007. - №9. - С. 18-24.
 36. Стрюк К. Довірче спілкування: передумови формування позитивних взаємин // Дошкільне виховання. - 1989. - №4. - С.8-10.
 37. Уронтаева Г. Дошкольное воспитание. Дидактическая игра как средство развития произвольной образной памяти у старших дошкольников. - М.: Веста, 2002. - 234 с.
 38. Эльконин Д. Б. Психология игры. - М.: Владос, 1997. - 312 с.
 39. Эльконин Д.Б. Детская психология: Развитие ребенка от рождения до семи лет. - М.: Педагогика, 1990. - 328 с.
 40. Ягодко В. В. Соціалізаційні процеси у ДНЗ // Дошкільне виховання. - 2004. - №11. - С.19-21.
 41. Яшина М.Н. Социализация личности как онтогенетический процесс. - СПб: Нева, 166 с.
 42. Грицюк Л.А., Каратаєва М.І., Малинич Л.М.. Театралізована діяльність дітей дошкільного віку. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1998. – 56 с.
 43. Дудова Т. Сюжетно-рольова гра – школа життя// Дошкільне виховання. – 2003. - №8. – С.7-9.
 44. Суріна Н. Ігри на розвиток творчої уяви//Дошкільне виховання. - 2000. - №1. - С.4-5.
6883
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).