Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив художньо-мовленнєвої діяльності на всебічний розвиток дитини дошкільного віку

Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Аналіз передового педагогічного досвіду художньо-мовленнєвої діяльності дошкільників
1.1. Художньо-мовленнєва творчість як предмет наукового дослідження
1.2. Проблема розвитку художньої творчості дітей у сучасних психолого-педагогічних дослідженнях
1.3. Лінгвістична та психологічна характеристики художньо-мовленнєвої діяльності дітей
2. Методика роботи з дошкільниками 2-ї молодшої групи зі всебічного розвитку дитини засобами художньо-мовленнєвої діяльності
2.1. Реалізація завдань мовленнєвого розвитку дошкільників у світлі вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти
2.2. Форми і методи художньо-мовленнєвої діяльності дошкільників у процесі літературних занять
2.3. Розвиток мовлення дітей з використанням прийомів придумування образних характеристик об’єкта, загадок, римованих текстів, складання схеми твору живопису на папері за допомогою літер, цифр, умовних позначок і розповідання за нею
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність і ступінь досліджуваності проблеми. На початку третього тисячоліття, в умовах становлення і розвитку незалежної України, нового звучання набувають питання творчості, розкриття креативного начала кожної конкретної дитини як справжнього суб’єкта життєдіяльності. Суспільству сьогодні вкрай потрібні люди, які творчо мислять, здатні створювати культуру, жити в ній, розвивати її. Тому формування освіченої, творчої особистості є одним з першочергових завдань реформування освіти в країні. Ідея самоцінності, унікальності дитини, необхідності розвитку її творчого потенціалу дістала відображення і в нормативних актах нашої держави: у Національній доктрині розвитку освіти в Україні, Законі «Про дошкільну освіту», Базовому компоненті дошкільної освіти.

Художньо-мовленнєва діяльність як складний вид творчої діяльності посідає особливе місце серед творчих проявів дошкільників і потребує взаємодії різних психічних функцій. Проблема розвитку художньо-мовленнєвої діяльності через складність і багатогранність природи мовленнєвих явищ дотична до педагогіки і психології, лінгвістики, психолінгвістики та літературознавства.

Класики педагогіки розкрили значущість і необхідність розвитку творчого потенціалу дітей (Коменський Я.А., Лесгафт П.Ф., Локк Д., Песталоцці І.Г., Руссо Ж.Ж., Фребель Ф. та ін.). Вони вбачали у творчості джерело інтелектуального, фізичного, психічного формування особистості.

Праці класиків педагогіки (Блонський П.П., Духнович О.В., Овсянико-Куликовський Д.М., Потебня О.О., Русова С.Ф., Толстой Л.М., Ушинський К.Д.) і провідних українських методистів (Богуш А.М., Вашуленко М.С., Мельничайко В.Я., Орланова Н.П., Пентилюк М.І., Савченко О.Я., Стельмахович М.Г., Сухомлинський В.О. та ін.) свідчать про усвідомлення ними важливості теоретичної і практичної розробки проблеми розвитку дитячої творчості.

Сучасні дослідники також підкреслюють величезний вплив творчості на становлення повноцінної особистості, здібностей дитини, її потреб та мотивів поведінки. Дошкільний вік визначається вченими як особливо сприятливий для розвитку творчості, у тому числі й мовленнєвої.

Художньо-мовленнєва діяльність дошкільників - феномен мовленнєвої культури, що відбиває рівень психічного розвитку, мовленнєвої компетентності, внутрішнього духовного і душевного стану, вираження переваг та інтересів дітей, вона також є могутнім засобом їхнього художньо-естетичного, інтелектуально-творчого розвитку, формування креативного начала кожної особистості.

Об’єкт самоосвіти – художньо-мовленнєва діяльність дошкільнят.

Предмет самоосвіти – процес розвитку художньо-мовленнєвої діяльності в молодшому дошкільному дитинстві в умовах ДНЗ.

Мета самоосвіти: визначити і обгрунтувати особливості та специфіку розвитку художньо-мовленнєвої діяльності молодшому в дошкільному дитинстві; проаналізувати власний та передовий педагогічний досвід впливу художньо-мовленнєвої діяльності на всебічний розвиток дитини дошкільного віку.

Розвиток художньо-мовленнєвої діяльності молодших дошкільників буде ефективним за умов забезпечення взаємозв’язку основних напрямків навчання (розвитку художньо-естетичного сприймання літературних творів і активного творчого ставлення дітей до літературно-мовного матеріалу; літературознавчої пропедевтики; розвитку зв’язного мовлення, виховання мовленнєвої культури дошкільників; розвитку уяви, дивергентного мислення та інших психічних процесів, а також пізнавальної активності дітей; збагачення емоційно-чуттєвого і когнітивного досвіду), створення сприятливих умов для розвитку художньо-мовленнєвої діяльності дітей (спеціально організована цілеспрямована робота з розвитку художньо-мовленнєвої діяльності; створення у групі духопіднесеної атмосфери, відкритої до пошуку й експерименту; інтеграція різних видів дитячої діяльності (пізнавальної, ігрової, образотворчої, музичної, театралізованої, художньо-мовленнєвої); зацікавлене ставлення педагога, який сам є творчою особистістю, до дитячої творчості.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аніщук А. Формування мовленнєвої особистості в дошкільному дитинстві / А. Аніщук // Імідж сучасного педагога : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2010. - № 6/7. - С. 93-96.
 2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України ; [наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко]. – К. : Світич, 2008. – 430 с.
 3. Базовий компонент дошкільної освіти: Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. - К.: Видавництво, 2012. - 26 с.
 4. Баранова В. Взаємозв'язок мовленнєвої та образотворчої діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі / В. Баранова // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія: збірник наукових праць. Вип. 24 / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. - 2012.  - С. 44-48.
 5. Богуш  А.  Методика  організації  художньо-мовленнєвої  діяльності  дітей  у  дошкільних  навчальних закладах  :  підручник  для  студентів  вищих  навчальних  закладів  факультетів  дошкільної  освіти  /  А.  Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик. – К. : Слово, 2006. – 304 с.
 6. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика : теорія і методика навчання дітей рідної мови : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. – К. : Вища школа, 2007. – 542 с.
 7. Богуш А. М. Розвиток особистості дитини в ігрових мовленнєвих ситуаціях / А. М. Богуш, Н. І. Луцан // Наука і освіта. - 2011. - № 5. - С. 3-5.
 8. Богуш А. М. Творче самовираження дошкільників у художньо-мовленнєвій діяльності : монографія / А. М. Богуш, Л. І. Березовська. – О. : М. П. Черкасов, 2008. – 203 с.
 9. Вергазова Л.Г. Словесна творчість дошкільників - дороговказ виховання моральності / Вергазова Л.Г. // Наукові записки:Зб. наук. ст. - К.: НПУ, 2001.- Вип.39. - С. 40-47.
 10. Гавриш Н. Навчання розповіді за картиною: активізація розумової та мовленнєвої діяльності дошкільнят / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. - 2003. - №1. - С. 7-9.
 11. Зданевич Л.В. Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку засобами творів живопису / Зданевич Л.В., Погрібняк Н.В. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. – 120 с.
 12. Калмикова Л.О. Розвиток описового мовлення. Психолінгвістичний аналіз / Л.О. Калмикова // Дошкільне виховання. - 2003. - № 4. - С. 19.
 13. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук. ред. О.Л. Кононко. – К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003. – С. 177-182.
 14. Котій Н. Розвиток українського мовлення дошкільників засобами народознавства / Н. Котій // Вихователь-методист дошкільного закладу : спеціаліз. журн. - 2010. - N 12. - С. 35-47.
 15. Крутій К.Л. Методика проведення індивідуальних занять із мовленнєво-пасивними дітьми дошкільного віку / К.Л. Крутій. – Запоріжжя: ТОВ ЛІПС ЛТД, 2003. – 290 с.
 16. Крутій К.Л. Навчання дітей української мови: теорія і практика / К.Л. Крутій. – Запоріжжя: ТОВ ЛІПС ЛТД, 2000. – 130 с.
 17. Луцан Н. І. Взаємозв'язок ігрової та комунікативно-мовленнєвої діяльності дошкільника / Н. І. Луцан // Пед. науки : зб. наук. пр. - 2011. - Вип. 58. - С. 224-227.
 18. Онищенко І. Розвиток креативного мовлення дітей дошкільного віку / І. Онищенко, // Сучасне дошкілля : реалії та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 жовтня 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. - С. 172-175
 19. Полєвікова О. Б. Концептуальні підходи до мовної освіти й мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку / О. Б. Полєвікова // Наука і освіта. - 2011. - № 6. - С. 191-194.
 20. Соцька О. П. Діалог культури і дитини засобами знаково-символічної системи / О. П. Соцька // Проблема сучасної педагогічної освіти: зб. статей. – Вип. 13. – Ялта: РВВ ГГУ, 2007. – Ч. 2. – С. 203-210.
 21. Сухорукова Г. В. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі : [підручник] / Г. В. Сухорукова, О.О. Доронова, Н. М. Голота, Л. А. Янцур. – К. : Видавничий дім слово «Слово», 2010. – 376 с.
 22. Шкльода В. Розвиток мовлення малят засобами фольклору: Ранній вік / В. Шкльода // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2005. - №4. - С. 21-23.
10713
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).