Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив комунікативних особливостей студентів на ефективність навчання у вищому навчальному закладі

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
133
Мова: 
Українська
Ціна: 
3000 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження комунікативних особливостей студентів 
1.1. Сучасні підходи до дослідження комунікативних особливостей студентів
1.2. Особливості комунікативної компетентності сучасного студента
1.3. Особливості розвитку та формування комунікативної компетентності студентів
Висновки до першого розділу
2. Експериментальне вивчення специфіки впливу комунікативних особливостей студентів на процес навчання у вищому навчальному закладі
2.1. Організація та обгрунтування методів дослідження
2.2. Результати діагностичного дослідження рівня потреби спілкування у реальній практиці навчальної діяльності студентів
Висновки до другого розділу
3. Дослідження психологічних умов, що спонукають комунікативну активність і оптимізують процес навчання студентів у вищому навчальному закладі 
3.1. Психокорекційна робота з підвищення комунікативної компетентності студентів
3.2. Аналіз результатів експериментального дослідження
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Одна з істотних проблем, з якої дуже часто стикаються люди різних вікових груп у міжособистісній і професійній взаємодії, полягає в їхньому невмінні, нездатності і неготовності встановлювати й підтримувати один з одним продуктивні особисті й ділові взаємини. У витоків даної проблеми лежить недостатній рівень комунікативних особливостей особистості, через що досить часто й виникають комунікативні бар'єри й конфлікти, що важко розв'язуються, на міжособистісному, груповому й іншому рівнях.

Особливу актуальність вивчення взаємозв’язку комунікативних особливостей студентів та результативності їхньої навчальної діяльності спричиняє недостатня спрямованість навчальних програм більшості вищих закладів освіти на формування у майбутніх спеціалістів їх комунікативної активності. Важливим є питання розвитку не тільки професійних, але й особистісних комунікативних рис та якостей, які б сприяли і налагодженню студентського спілкування у форматі вищого навчального закладу, і зростанню особистості студента загалом. Тому слід зосередити увагу на комунікативній підготовці майбутнього професіонала, на розвитку його комунікативних якостей, актуалізації потреби у спілкуванні сьогоднішнього студента в процесі навчання у вищому навчальному закладі.

Цікавість до проблеми впливу комунікативних особливостей студентів на успішність навчання зумовлена усвідомленням тієї ролі, яку виконує спілкування у власне навчальній діяльності та у подальшій фаховій роботі. Спілкування є невід’ємною інтегральною якістю, сутністю навчальної діяльності. Зміст спілкування у навчальній діяльності студента полягає у здобутті досвіду, інформації з метою оволодіння професійно значущими знаннями, уміннями, навичками. Ефективність спілкування значною мірою визначається тими особистісними якостями та властивостями студентів, що проявляються у комунікативному процесі. Сказане дозволяє розглядати комунікативні характеристики майбутніх спеціалістів та їх актуалізацію з метою досягнення успішності спілкування й оптимізації навчання як важливий напрям у загальній системі професійної підготовки в умовах вищого навчального закладу. 

В останні роки з’явилось багато робіт, у яких досліджуються комунікативні властивості особистості. Зокрема, звертається увага на роль комунікативних якостей в педагогічній діяльності (О.Є. Блінова, М.Й.Боришевський, В.В. Власенко, А.Б. Добрович, В.О. Кан-Калік, О.М.Коропецька, Н.В. Кузьміна, С.Д. Максименко, Л.А. Петровська, В.В.Рижов, М.В. Савчин, В.А. Семиченко, М.В. Тоба, Т.Д. Щербан, Т.С.Яценко та ін.) та у сфері управління (Л.С. Возняк, Л.М. Карамушка, О.Ю.Кощинець, Л.Е. Орбан-Лембрик, О.Ю. Панасюк, А.П. Панфілова, М.І.Пірен, В.П. Черевко, Я.І. Шкурко, Г.Й. Юркевич та ін.).

Аналіз комунікативних особливостей як особистісних якостей і властивостей висвітлено в роботах Г.М. Андреєвої, О.В. Андрієнко, О.О.Бодальова, В.А. Горяніної, В.М. Куніциної, Н.В. Казаринова, З.С.Карпенко, О.О. Леонтьєва, Б.Ф. Ломова, В.П. Москалець, Р.В. Павелківа, В.М. Погольша, А.М. Сухова та ін.

Сучасні науковці підкреслюють важливість проведення комунікативної підготовки майбутнього спеціаліста (Л.Е. Орбан-Лембрик, В.І. Кабрин, Н.Р.Вітюк, С.Д. Максименко, В.В. Рижов, С.В. Терещук, М.В. Савчин, В.А.Семиченко). 

Однак питання своєрідності впливу комунікативних особливостей студентів на процес навчальної діяльності вивчено недостатньо. Мало дослідженими виявились структура комунікативної активності, особливості її формування в ситуації вищого навчального закладу. Поза увагою дослідників залишаються проблеми співвідношення комунікативної та пізнавальної активності, значущість комунікативної активності студентів для ефективної навчальної діяльності. 

Об’єктом дослідження є комунікативні особливості студентів у контексті навчальної діяльності.

Предмет дослідження – специфіка впливу комунікативних особливостей студентів на процес навчання у вищому навчальному закладі. 

Гіпотезою дослідження стало припущення про те, що оптимізація комунікативних особливостей студентів сприяє домінуванню продуктивних мотивів навчання.

Мета дослідження – встановлення особливостей впливу комунікативних особливостей студентів на їх навчальну діяльність, з’ясування психологічних умов, які спонукають комунікативну активність особистості і оптимізують процес навчання у вузі.

У відповідності з поставленою метою та висунутою гіпотезою визначені наступні завдання дослідження:

 • проаналізувати сучасні підходи до дослідження комунікативних особливостей студентів;
 • уточнити поняття та особливості комунікативної компетентності сучасного студента;
 • експериментально дослідити специфіку впливу комунікативних особливостей студентів на процес навчання у вищому навчальному закладі;
 • довести ефективність психокорекційної роботи з підвищення комунікативної компетентності студентів.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених у роботі завдань були використані такі методи: теоретичні (аналiз, осмислення і узагальнення психолого-педагогічної літератури); емпiричнi (спостереження, анкетування, тестування, індивідуальні та групові бесіди, психолого-педагогічний експеримент); методи статистичного аналізу отриманих даних та якісної інтерпретації результатів дослідження.

Наукова новизна дослідження полягає в обгрунтуванні застосування категорії «комунікативна активність» для виявлення специфіки впливу комунікативних особливостей студентів на ефективність їх навчання у вузі; у з’ясуванні психологічних умов, що спонукають комунікативну активність студентів і оптимізують їх навчальну діяльність; у встановленні взаємозв’язку між актуалізацією потреби у спілкуванні, позитивною комунікативною установкою, високим рівнем розвитку комунікативних якостей, орієнтацією на індивідуалізований формат взаємодії, домінуванням продуктивної мотивації навчання і ефективністю комунікативної підготовки та навчальної діяльності студентів.

Теоретичне значення дослідження. Уточнено й поглиблено зміст понять «комунікативні особливості», «комунікативна компетентність» та «комунікативна активність» особистості. Обгрунтовано доцільність програми комунікативної підготовки студентів, спрямованої на підвищення комунікативної компетентності та оптимізацію навчальної діяльності. 

Практичне значення результатів. Отримані результати дають можливість викладачам вузу оптимізувати навчальну діяльність студентів, позитивно впливати на її ефективність, створювати умови для успішного розвитку комунікативної активності останніх. Високий рівень розвитку комунікативних якостей, актуалізація потреби у спілкуванні сприятиме успішному процесу взаємодії у навчанні, а відтак і самій навчальній діяльності.

Експериментальна база - Рокитнівське медичне училище, зокрема, 60 студентів з першого, другого та третього курсів.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, списку використаних джерел (258 найменувань) та додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни.- М.: «Мысль», 1991. –300с.
 2. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. - 240с.
 3. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.1. – М.: Педагогика, 1980. – 232с.
 4.  Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.2. – М.: Педагогика, 1980. – 288с.
 5.  Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М.: Наука, 1977. – 380с.
 6. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 370 с.
 7.  Андрієвська В.В., Балл Г.О., Волинець А.Г. та ін. Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи: книга для вчителя / За ред. Г.О. Балла, О.В.Киричука, Р.М. Шамелашвілі:- К.: ІЗМН., 1997.-136 с.
 8. Андриенко Е.В. Социальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 264 с.
 9. Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. – М., 1970
 10.  Анциферова Л.И. Психология формирования и развития личности // Человек в системе наук. – М.: Наука, 1989. – С.426-434
 11.  Аргентова Т.Е. Стиль общения как фактор эффективности совместной деятельности: Автореф. дисс... канд.. психолог. наук. – М., 1984. – 23с. 
 12.  Асмолов А.Г. Психология личности. Принцип общепсихологического анализа. – М.: МГУ, 1990. – 367с.
 13.  Бабій Л.Т. Діалектика розвитку історичних типів культури. – Львів: Світ, 1991. – 157с.
 14.  Баграмянц М.Л. Психологические проблемы обучения педагогическому общению в практике зарубежной высшей школы: Авто-реф. дис,…канд. психолог. наук. – Р-н-Д., 1991. - 23с.
 15. Бану Л.А. Индивидуально-психологические особенности общительности студентов интернационального вуза: Автореф. дисс... канд. психолог. наук. – М., 1986. – 20с.
 16.  Баркова Т.Н. Методологические и теоретические предпосылки исследования образа жизни студентов педвуза // Совершенствование психолого-педагогической подготовки студентов педвуза: Межвуз.сб.науч.тр. / Отв.ред.П.А.Просецкий. – М.,1984. - С.162-168
 17.  Баронин А.С. Этнопсихология: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2000. – 115с.
 18. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979.-422 с.
 19.  Бедерханова В.Г. К вопросу о социальной перцепции в связи с использо-ванием ролевых игр в процессе професиональной педагогической подготовки / В кн.: Теор. и приклад. проблемы психологии познания людьми друг друга. – Краснодар, 1975. – с. 232 – 233.
 20.  Березовин Н.А. Коломинский Я.Л. Учитель и детский коллективв. – Минск: Наука и техника, 1975. – 126 с.
 21.  Бех І.Д., Павелків Р.В. Ціннісна система як критерій особистісного виміру // Українська психологія: сучасний потенціал. Матеріали Четвертих Костюківських читань. – В 3-х томах. К.: Вид-во ДОКК, 1996. – Т.1. – 431с.
 22.  Біла О.Г. Психокерційні методи активного соціально-психологічного навчання (на матеріалі підготовки психологів-практиків): Автореф. дис... канд.. психолог. наук. – К., 2002. – 20с.
 23.  Блинова О.Є. Формування відкритості до спілкування у майбутнього вчителя: Автореф. дис... канд.. психолог. наук. – К., 2000. – 16с.
 24.  Бобнева М.И. Нормы общения и внутренний мир личности // Проблемы общения в психологии / Отв. ред. Б.Ф.Ломов. – М.: Наука, 1981. – с.241-264.
 25.  Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 200с.
 26.  Бодалев А.А., Ковалев А.Г. Психологические трудности общения и их преодолление // Педагогика. – 1992. - № 5-6. – с.65-70
 27.  Бодалев А.А. Личность и общение. – М.: Педагогика, 1983. – 272с.
 28.  Бодалев А.А. О коммуникативном ядре личности // Совет. педагогика. – 1990. - №5. – с.77-81.
 29.  Бодалев А.А. Проблемы гуманизации межличностного общения и основные направления их психологического изучения // Вопросы психологии. – 1989. - №6. - с.74-81.
 30.  Бодалев А.А. Проблемы социальной перцепции / В кн.: Экспериментальная и прикладная психология. – Л.: ЛГУ, 1970. – ч.1. – с.54-58.
 31.  Бодалев А.А. Психологические условия гуманизации педагогического общения //Советская педагогика. – 1990. - № 12. – с.65-71.
 32.  Бодалев А.А. Формирование понятия о другом человеке как личности. – Л.: ЛГУ, 1970. – 276с.
 33.  Бондаренко С.Л. Оптимизация коммуникативной деятельности учителя на уроке: Автореф. дис… канд. психол. наук. 19.00.01. – К., 1976. – 23с.
 34. Боришевський М.Й. До питання про моральну діяльність у контексті особистісного становлення // Українська психологія: сучасний потенціал. Матеріали Четвертих Костюківських читань. – В 3-х томах. К.: Вид-во ДОКК, 1996. – Т.1. – 431с.
 35.  Боришевський М.Й. Психологічні механізми розвитку особистості // Педагогіка і психологія. – 1996. - № 3. – С.26-33
 36.  Брудный А.А. К теории коммуникативного воздействия // теоретические и методологические проблемы социальной психологии. – М.: МГУ, 1977. – С. 32-50
 37.  Бруснова И.Ф. Формирование коммуникативных качеств у студентов//Советская педагогика. – 1982. - №7. – с.59-63
 38.  Бубер М. Я и Ты. – М.: Высш. школа, 1993. – 175с.
 39.  Булгакова Н.Б. Активізація пізнавальної діяльності студентів-іноземців на основі суб’єкт-суб’єктних відносин// Педагогіка і психологія, №4, 1999.
 40.  Буш Г. Диалектика и творчество. – Рига, 1985
 41. Василевская Е.В. Психологические особенности делового общения учащихся в процессе обучения: Автореф…дис.канд.психол.наук, - К., 1985. – 17 с.
 42.  Василишина Т.В. Емпатія як фактор ефективності педагогічного спілкування: Автореф. дис... канд. психолог. наук. – К., 2000. – 20с.
 43.  Васильев Г.С. Проблема коммуникативных способностей членов первичных учебно-воспитательных коллективов: Автореф. дис… канд. психол. наук: 09.00.05/АН СССР. Ин-т пси-гии. – М., 1977. – 21с.
 44.  Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Психология межличностных коммуникаций: Пер. с англ. – СПб.: «Речь», 2000. – 300с.
 45.  Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. Т.3. Проблемы развития психики. – М.: Педагогика, 1982. – 368с.
 46.  Виноградова Т.В., Семонов В.В. Сравнительное исследование познавательных процессов у мужчин и женщин: роль биологических и социальных факторов//Вопр. психологии . – 1993. - №2. – с.63-71.
 47.  Высоцкий С.Е. Формирование социально-психологического климата студенческой группы как средство становления профессионально-педагогических качеств будущего учителя: Дисс… канд. пед. наук./ ОГПИ им. К.Г.Ушинского. – О., 1993. – 146с.
 48.  Вища школа на шляху оновлення / Старченко Т.Я., Стоян О.М., Бобик О.І. - Львів. Світ,1991. - 128с.
 49. Вітюк Н.Р. Психологічні особливості формування комунікативних здібностей у майбутніх вчителів: Автореф. дис... канд. психол. наук. – Рівне. – 2002. – 20с.
 50. Власенко В.В. Вчителі – учні: психологія взаємних оцінних ставлень. - К.,1995. – 154с.
 51. Волошина Н.В. Особенности коммуникативных способностей личности // Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методологічного семінару АПН України, 12 листопада 1998р., - К.: Гнозис, 1998. – С.301-305
 52.  Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. - М.: МГУ, - 256с.
 53.  Гаркуша В.В. Формирование навыков общения и коммуникативных спо-собностей в процессе личностно-ориентированного обучения устной ино-язычной речи: Дисс… канд. психол. наук.. – Днепропетровск, 1992. – 129с.
 54.  Гірник А.М., Шпалерчук І.Н. Тренінг комунікативних умінь (методичні матеріали) // Практична психологія та соціальна робота. - №1-2. – 2001. 
 55.  Голубева Э.А. Комплексное исследование способностей (к 90-летию Б.М.Теплова) //Вопр. психологии , 1986. - №5
 56.  Гольдштейн Я.В. Групповое взаимодействие как фактор успешности овладения иностранным языком // Психоло-педагогические аспекты обучения студентов творческих вузов: Межвуз. сб. науч. тр./ Ред.кол. А.Л.Гройсман (отв. ред.) и др. – М., 1984. –С. 41-48
 57.  Гоноболин Ф.Н. Книга об учителе. – М.: Просвещение , 1965. – 260с.
 58.  Горянина В.А. Психология общения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 416с.
 59.  Грабська І.А. Проблеми побудови ігрової форми організації колективної діяльності та спілкування//Проблеми соціальної психології: Міжвід. наук. зб. Вип..1. – К.: Либідь, 1992. – с.45-51
 60.  Грехнев В.С. Культура педагогического общения. – М.: Просвещение, 1990. - 144с.
 61.  Григорян С.Т. Пути повышения уровня мотивации учебной деятельности студентов на семинарских занятиях// Совершенствование психолого-педагогической подготовки студентов педвуза: Межвуз.сб.науч.тр. / Отв.ред.П.А.Просецкий. – М.,1984. - 194с.
 62.  Гринчук О.І. До проблемисоціально-психологічної та комунікативної компетентності в управлінській діяльності // Актуальні проблеми психології. Том. 1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: Інститут психології ім.Г.С.Костюка АПН України, 2002, частина 4. –с.183-189
 63.  Гришина Т.А. Исследование психолого-педагогических характеристик совмесной деятельности студентов // Психолого-педагогические проблемы учебной деятельности в высшей школе на современном этапе: Сб.науч.тр./Отв.ред.Б.А.Душков и др. – М.,1981. - 162 с.
 64.  Гройсман А.Л. Методико-психологические аспекты обучения. // Психология и медицина. – М., 1978, с.226-230
 65.  Гусєва А.Г. Восприятие и понимание младших школьников учителем: Автореф. дис... канд. психол. наук. – ЛГПИ им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 24с.
 66. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и родителей. - М.: Просвещение, 1987. – 207с. 
 67. Докшукина Ф.В. От дошкольника – к студенту: путь субъективного становления //Психология студента как субъекта учебной деятельности / Ред. кол.: И.А.Зимняя и др. / Сб. науч. тр., Вып. 327. – М., 1989. – С. 40-47
 68.  Донцов А.И., Саркисян Ш.В. Совместная деятельность как фактор межличносного восприятия // Вопросы Психологии.- 1990.- № 4. – с. 15-25.
 69.  Дранков В.Л., Дранков А.В. О природе коммуникативных способностей // Психология – производству и воспитанию / Ред. кол.: Е.С.Кузьмин (отв. ред.) и др./ - Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. – с.232 – 239
 70.  Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологические проблемы готовности к деятельности. – Минск: Изд-во БГУ, 1976. – 176с.
 71.  Ерастов Н.П. Психология общения. – Ярослав, 1979.
 72.  Етнопсихологічні особливості міжособистісного спілкування та їх урахування в процесі взаємодії дітей і дорослих / За ред. Л.Е.Орбан. – Івано-Франківськ, 1996. – 81с.
 73.  Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. – 168с.
 74.  Ершов П.М. Потребности человека. – М.: Мысль, 1990. – 365 с.
 75.  Жемчугова Л.В. Исследования динамических характеристик общительности в юношеском возврасте: Дис…канд. психол. наук: 19.00.01. – М., 1987.
 76.  Женщины в бизнесе: Реф.сб./РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам / - М., 1993. – 84с.
 77.  Журавлев А.Л. Коммуникативные качества личности руководителя и эффективность руководства коллективом // Психол. журнал. – 1983. - №1. – с.57-67.
 78.  Зажирко М.П. Глибинно-психологічні передумови активізації процесу спілкування (акмеологічний підхід): Автореф. дис... канд. психолог. наук. – К., 1998. – 16с.
 79.  Заслуженюк С.В. Присакар В.В. Формування у школярів культури міжнаціонального спілкування // Педагогіка і психологія, № 2 , 1999. – С. 66-74.
 80.  Зимбардо Ф. Застенчивость: Что это такое и как с ней справляться: Пер. с англ. – СПб.: Питер – Пресс, 1996. – 252с.
 81.  Знаков В.В. Понимание в познании и общении / РАН, Институт психологии. – М., 1994. – 237 с.
 82.  Золотнякова А.С. Личность в структуре педагогического общения. – Ростов-на-Дону, 1979.
 83.  Зязюк І.А. Гуманістична парадигма в освіті // Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку. – К., 1996. – ч.1: Нова парадигма вищої освіти. – с. 8-12.
 84.  Ивашова А.Н., Заика Е.В. Методика исследования коммуникативных установок личности // Вопросы психологии. – 1991. - №5. – с.162-166.
 85.  Ильин Е.М. Искусство общения.- М.: Педагогика, 1982.-109 с.
 86.  Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб: Изд-во «Питер», 2000. – 512с.
 87.  Кабрин В.И. Коммуникативный мир и транскоммуникативный потенциал личности // Коммуникативный мир личности и проблемы ее социально – психологической культуры. – Томск, 1991.- с.3-92.
 88.  Кабрин В.И. Психология коммуникативного развития человека как личности. Автореф. дис... докт. психол. наук. – Петербург, 1993.- 48 с.
 89.  Кабрин В.И. Студенческие самореализующие группы: илюзии, проблемы, перспективы / Комуникативный подход к совершенствованию учебно-воспитательного процесса в вузе.- Новосибирск, 1985.- с.10-16.
 90.  Кабрин В.И. Шкалограммный и факторный анализ коммуникативности личности студента // Психолого-педагогические вопросы организации учебно-воспитательного процесса: Сб. ст. Томск.: Изд-во Том.ун-та, - 1985. – с.3-22
 91.  Каган М.С. Мир общения. – М.: Политиздат, 1988.- 315 с.
 92.  Каган М.С. Человеческая деятельность: опыт системного анализа. – М.: Политиздат., - 1974. – 323с.
 93.  Каган В.И., Сычеников И. А. Основы оптимизации процесса обучения в высшей школе : Единая методологическая система института : Высш. Школа, 1987. - 148с.
 94.  Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. – К.: МЗУУП, 1993. – 384 с.
 95. Кан-Калик В.А. Основы професионально-педагогического общения. – М.: Просвещение, 1979. – 138 с.
 96.  Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. – М.: Педагогика, 1990. – 144 с.
 97.  Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М.: Просвещение, 1987. – 190 с.
 98.  Капська А.Й. Гра як активний метод навчання студентів майстерності слова // Рідна школа. – 1991. - № 10 – с.71-73
 99.  Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти: Монографія. – Київ: Ніка – Центр, 2000. – 332с.
 100.  Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості. – К.: Тов «Міжнародна фінансова агенція», 1998. – 216с.
 101. Кидрон А.А. Коммуникативная способность и ее совершенствование: Автореф. дис. …канд. психол. наук. – ЛГУ им.А.А.Жданова. – Л., 1981. - 19с.
 102. Киричук О.І. Імітаційне моделювання як метод підготовки до професійного спілкування // Проблеми соціальної психології: Міжвід. наук. зб. Вип..1. – К.: Либідь, 1992. – с.59-66
 103. Киричук О.В. Проблеми психології педагогічної взаємодії // Психологія. – К., 1991. – Вип.37.-с.3-13.
 104. Кисельгоф С.М. Формирование у студентов педагогических умений и навыков в условиях университетского образования. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1973. – 152 с.
 105. Китайгородская Г.А. Метод активизации и пути его психологического обоснования // Психоло-педагогические аспекты обучения студентов творческих вузов: Межвуз. сб. науч. тр./ Ред.кол. А.Л.Гройсман (отв. ред.) и др. – М., 1984. –С. 5-14
 106. Ковалев А.Г. Коллектив и социально-психологические проблемы руководства. – М.: Политиздат, 1975. –271с.
 107. Ковалев Г.А. Механизмы и эффекты процесса активного социального обучения // Вопросы психологии межличностного познания и общения. – Краснодар: Изд-во Кубанск. ун-та, 1983. – с.127-135.
 108. Ковалев.А.Г., Мясыщев В.Н. Психология особенности человека. Т.1. Характер. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1957. –264с.
 109. Ковалев А.Г. Психология личности. – М.: Просвещение, 1970. – 391с.
 110. Коваль С.Б. Психологічні чинники розвивальної комунікативної ситуації у вищих закладах освіти: Автореф. дис…канд. психол. наук, - Івано-Франківськ – 2001. – 20 с.
 111. Коломинський Я.Л. Психология общения. – М.: Знания, 1974. – 96с.
 112. Кольцова В.А. Общение и познавательные процессы.// Познание и общение / Отв. ред. Б.Ф. Ломов, А.В.Беляева. - М.: Наука, 1986. - 208с.
 113. Комплексная социально-психологическая методика изучения личности инженера: Учеб. пособие / Чугунова Э.С., Чикер В.А., Михеева С.М. и др.; Под ред. Э.С.Чугуновой. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. – 184с.
 114. Кон И.С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1986. – 254с.
 115.  Кондратьева С.В. Учитель и ученик. – М.: Педагогика, 1989. – 80с.
 116. Коняева А.П. Психологические особенности формирования социальной перцепции у будущих учителей: Дис… канд. психол. наук. – К., 1986. – 234с.
 117. Конюхов Н.И. Словарь-справочник практического психолога. – Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 1996. – 224с.
 118. Кордунова Н.О. Рівень взаєморозуміння вчителя і учня. // Практична психологія та соціальна робота , № 3 , 2000.
 119. Корнев М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. - 1995. - 304 с. 
 120. Коропецька О.М. Діалог як основна детермінанта ефективності в між- особистісному спілкуванні // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» Прикарпатського ун-ту, 1998. –Вип.2. - Ч.2. –с.138-145
 121. Коропецька О.М. Психолого-педагогічні умови ефективного міжособистісного спілкування вчителя і підлітка: Автореф. дис... канд. психол. наук, - К., 1997.-24 с.
 122. Корсак Г.Б., Никиреев Е.М. Влияние межличностных отношений в студенческой группе на формирование профессиональной направленности студентов педвуза // Совершенствование психолого-педагогической подготовки студентов педвуза: Межвуз.сб.науч.тр. / Отв.ред.П.А.Просецкий. – М.,1984. - с.18-24
 123. Косова Н.М. Формирование коммуникативной активности будущего учителя: Дис…канд. психол. наук. – М., 1988. – 258с.
 124. Костюк Г.С. Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1988. – 303с.
 125. Коць М.О. Комунікативна підготовка майбутнього вчителя інтеракційними методиками: Автореф. дис... канд. психолог. наук. – К., 1997. – 18с.
 126. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения./ М-во высш.и сред.спец. образования РСФСР - Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. - 206 с. Каган В.И., Сычеников И. А. Основы оптимизации процесса обучения в высшей школе: Единая методологическая система института : Высш. Школа, 1987. - 148с.
 127. Круглова Г.Н. Коммуникативное воздействие как фактор эффективности обучения в вузе: Автореф. дисс... канд. психолог. наук. – Л., 1981. – 18с.
 128. Кузьмина Н.В. Динамика формирования педагогических способностей // Возрастная психология. – Л.: Изд-во ЛГУ , 1973. – с.27-33
 129. Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1970. – 114с.
 130. Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя. Психологическая структура деятельности учителя и формирование его личности. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1967. – 184с.
 131. Кузницова Е.В. Развитие межличностной невербальной коммуникации : Автореф. дис… канд. пед. наук:19.00.05./ МГУ им.М.В.Ломоносова. – М.,1989. – 19с.
 132. Культура ділового спілкування: навчальний посібник / Уклад. Л.Г.Зубенко, В.Д.Нємцов. – К.: Екс об, 2002. – 199 с.
 133. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.
 134. Лабунская В.А. Невербальные средства общения. – Ростов.: Изд-во Рост. Ун-та, 1979. – 135с.
 135. Лабунская В.А. Менджерицкая Ю.А, Бреус Е.Д. Психология утрудненного общения: Теория. Методы. Диагностика. Коррекция: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений – М.: Изд. Центр «Академия», 2001. – 288 с.)
 136. Леви Л.В. Волков Л.З. Застенчивость как межгрупповой феномен // Проблемы взаимодействия в группах учащихся. – Минск, 1970.
 137. Леонтьев А.А. Деятельность и общение // Вопросы философии, 1979. – №1 
 138. Леонтьев А.А. Обучение умениям педагогического общения //Четвертый конгресс МАПРЯЛ: Доклады советской делегации. – М., 1979. – с.43-55.
 139. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. – М., 1979.
 140. Леонтьев А.А. Психология общения. – Тарту.: Тартус. гос. ун-т, 1981. – 42с.
 141. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. – М.: Педагогика, 1986. – 143с.
 142. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2000. – 512с.
 143. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984. – 449с.
 144. Ломов Б.Ф. Особенности познавательных процессов в условиях общения // Психологический журнал. – 1980. №5, с.26-42
 145. Ляудис В.Я. Структура продуктивного учебного взаимодействия // Психолого-педагогические проблемы взаимодействия учителя и учащихся. – М.; 1980.
 146. Макаренко А.С. Некоторые выводы из моего педагогического опыта: Избр. произв. в 3-х т. – 2-е изд., исп. и доп. – К.:Рад. школа, 1985. – Т.3. Общие проблемы педагогики. – 590с.
 147. Макаренко А.С. Педагогика индивидуального действия: Избр. произв. в 3-х т. – 2-е изд., исп. и доп. – К.:Рад. школа, 1985. – Т.3. Общие проблемы педагогики. – 590с.
 148. Максименко С.Д. Науково-психологічні основи формування основи формування особистості // Рідна школа. – 1991. - № 11. – С. 27-31
 149. Максименко С.Д. Общая психология. М.: «Рефл.-бук», К.: «Ваклер», 1999. – 528с.
 150. Максименко С.Д., Щербан Т.Д. Професійне становлення молодого вчителя. – Ужгород: „Закарпаття», 1998. – 106 с. 
 151. Максимова Р.А. Коммуникативный потенциал человека и его влияние на разные стороны жизнедеятельности: Дис…канд. психол. наук: 19.00.05. – Л., 1981. – 191с.
 152. Марисова Л.И. О мотивационно-потребностной основе общения. – Берлин, 1978. – 79с.
 153. Маслоу А. Самоактуализация// Психология личности: Тексты. – М., 1982. – с.108-117
 154. Матвеев В.М., Панов А.Н. В мире вежливости: О культуре общения людей. – М.: Искусство и мода; ВТИ-»Дейта-Пресс», 1991. – 131с.
 155. Мелибруда Е. Я – Ты – Мы: Психологические возможности улучшения общения. – М.: Прогресс, 1986. – 254с.
 156. Мельникова Н.М. Социально-психологическая компетентность старшеклассников в общении: Автореф. дисс... канд.. психолог. наук. – М., 1992. – 19с.
 157. Межличностное восприятие в группе. – М.: Изд-во Моск. ун-та, - 1981. – 295с.
 158. Москалець В.П. Психологічне обґрунтування української національної школи. – Львів, 1994. – 48 с.
 159. Мосейко Е.В. Преодоление коммуникативных барьеров в условиях совместной учебной деятельности // Психоло-педагогические аспекты обучения студентов творческих вузов: Межвуз. сб. науч. тр./ Ред.кол. А.Л.Гройсман (отв. ред.) и др. – М., 1984. –С. 15-24
 160. Мудрик А.В. Общение как фактор воспитания школиников. – М.: Педагогика, 1984. – 112 с.
 161. Муздыбаев К. Локус контроля в исследованиях массовой коммуникации // Современные методы исследования средств массовой коммуникации. – Таллин: ТГУ, 1983. – с.222-225
 162. Научитель Е.Д. Ценностные ориентации молодежи.//Практична психологія та соціальна робота. – 1999. -№3. – с. 36-38.
 163. Нелисова И.Е. Социальная перцепция в интенсивном обучении // Психоло-педагогические аспекты обучения студентов творческих вузов: Межвуз. сб. науч. тр./ Ред.кол. А.Л.Гройсман (отв. ред.) и др. – М., 1984. –С. 24-36
 164. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В З кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Кн.1: Общие основы психологии. – 688с.
 165. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В З кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 3.: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – 640с.
 166. Никиреев Е.М., Фатыхова Р.М. Роль общения в профессиональной подготовке студентов педвуза // Студенческий коллектив и формирование личности будущего учителя. – М., 1981. – с.99-111
 167. Новикова Л.И. Ролевая игра как метод преодоления барьеров коммуникации: Автореф. дисс... канд. психолог. наук. – М., 1985. – 17с.
 168. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. – М., 1990. – 191 с.
 169. Общение и оптимизация совместной деятельности./ Под ред. Г.М.Андреевой, Я.Яноушека. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 302 с.
 170. Овсянецька Л.П. Ціннісні орієнтації як фактор життєдіяльності і розвитку особистості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» Прикарпатського ун-ту, 1998. –Вип.2. - Ч.1. –с.66-74
 171. Орбан Л.Э. Акмеологическая концепция нравственного становления личности: Автореф. дисс…докт. психол. наук. – М., 1992. – 61с.
 172. Орбан Л.Э. Становление личности. – М.: Луч, 1992. – 112с.
 173. Орбан-Лембрик Л.Е. Активність особистості як форма вияву її індивідуальності та професіоналізму // Матер. Міжнар.наук.конф., присвяченої 35-річчю наукової та педагогічної діяльності академіка С.Д.Максименка (17-18 грудня 2001р., м.Київ). – Т.1. – К.: Міленіум, 2002. – С.140-143
 174. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с. (Альма-матер)
 175. Орбан-Лембрик Л.Е. Розвиток особистості в комунікативному просторі // Актуальні проблеми психології. Том. 1.: Соціальна психолгія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: Інститут психології ім.Г.С.Костюка АПН України, 2002, частина 4. – с.126-132
 176. Орбан-Лембрик Л.Е. Спілкування як соціально-психологічний феномен // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» Прикарпатського ун-ту, 2003. –Вип.8. - Ч.2. –С.3-15
 177.  Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник – К.: Академвидав, 2003. – 448с. (Альма-матер)
 178. Орлов Ю.М. Потребностно-мотивационные факторы эффективности учебной деятельности студентов ВУЗа: Автореф. дисс... докт. психолог. наук. – М., 1986. – 33с.
 179. Орлова Е.Б. Коммуникативные умения в структуре деятельности студента в период педагогической практики: Автореф. дис… канд. пед. наук:13.00.01./ЛГУ им.А.Жданова. – Л., 1978. – 18с.
 180. Павелків Р.В. Соціально-психологічні колізії становлення особистості молодшого школяра // Актуальні проблеми психології. Том. 1.: Соціальна психолгія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: Інститут психології ім.Г.С.Костюка АПН України, 2002, частина 7. – с.141-148
 181. Панферов В.Н. Общение как предмет социально-психологических исследований: Дис…доктора психол. наук: 19.00.05. – Л., 1983. – 353с.
 182. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности: Учеб. пособие. – СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 1999. – 496 с.
 183. Парыгин Б.Д. Анатомия общения: Учеб. пособие. – СПб., 1999. – 301с.
 184. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. – М.: Мысль, 1971. – 321с.
 185. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. – Воронеж. – 1983. – 189 с.
 186. Петровская Л.А. Компетентность в общении: Социально-психологический тренинг. - М.: Изд-во МГУ, 1989. – 216с.
 187. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. - М.: Политиздат,1982.- 255 с.
 188. Петровский А.В. Опыт построения социально-психологической концепции групповой активности // Вопр. психологии. – 1973. - № 5. – с.3-17
 189. Підготовка і діяльність шкільних психологів. В.В.Сагорда, І.В.Козубовська, В.В.Гономай, О.В.Хімінець, Ю.А.Прокопович, В.А.Башкірєв. – Ужгород; Вид-во УжДУ, 1995. – 300с.
 190. Пілецький В.С. Комунікативна природа професійної вузівської підготовки майбутніх менеджерів // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» Прикарпатського ун-ту, 2003. –Вип.8. - Ч.1. –с.219-231
 191. Пілецький В.С. Комунікативний потенціал студентської групи як чинник успішності професійної підготовки майбутніх менеджерів-економістів: Автореф. дис... канд. психол. наук. – Івано-Франківськ, 2003 – 20с.
 192. Пірен М.І. Основи етнопсихології: Підручник. – К., 1998. – 436с.
 193. Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. – М.: Высшая школа, 1984. - 174 с.
 194. Пов'якель Н.І. Психологічна готовність до партнерства як передумова становленню партнерських відносин при вирішенні контактів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: „Проблеми безпеки української нації на порозі XXI століття». – Київ-Чернівці. – 1998. – ч.1. – с.26-33.
 195. Полуэктова Н.М., Тихонов Б.В. Влияние характера взаимодействия на эффективность совместной групповой мыслительной деятельности. // Отв. ред. Б.Ф.Ломов. - М.: Наука , 1985. - 344с.
 196. Познание и общение / Отв. ред. Б.Ф. Ламов., А.В. Беляева, М. Коул. – М.: Наука, 1988. – 208 с.
 197. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Ред.-составитель Райгородский Д.Я. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ». – 1998. –672с.
 198. Психологический словарь // Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Педагогика, 1996. - 440с.
 199. Психологические тесты / Под ред. А.А.Корелина: В 2-х томах. – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 1999. – Т.2. – 248 с.
 200. Психология кадровой работы. – К.: Знание, 1990. – 16с.
 201. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДИАНА, 2001. – 326с.
 202. Психологія професійної діяльності і спілкування/За ред. Л.Е. Орбан, Д.М.Гриджука. - К.: «Преса України», 1997. –192 с.
 203. Психология: Словарь //(Абраменкова В.В.и др.); Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. - 2-е изд. испр. и доп. - М.: Полит. издат., 1990. - 494с.
 204. Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 285с.
 205. Рыжов В.В. Психологические основы коммуникативной подготовки: Автореф. дис… докт. психол. наук. – М., 1995. – 37с.
 206. Робер М.А., Тильман Ф. Психология индивида и группы / Перевод с франц. – М.: Прогресс, 1988. – 256 с.
 207. Рогов Е.И. Психология общения. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 336 с.
 208. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М.: Педагогика,1989. – Т.1. – 485с. , Т.2 – 328с.
 209. Рудестам К. Групповая психотерапия и психокоррекция группы: теория и практика. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с.
 210. Рябченко С.А. Психологические детерминанты авторитарного и диалогического стилей педагогического общения: Автореф. дис… докт. психол. наук. – СПб., 1994. – 24 с.
 211. Савенкова Л.О. Комунікативні процеси у навчанні (Елементи теорії і практики формування комунікативних умінь): Навч. Посібник. – К.: Вид-во КДЕУ , 1996. – 120с.
 212. Савчин М.В. Вивчення відповідальної поведінки методом цілісного аналізу життєдіяльності суб’єкта // Матер. Міжнар.наук.конф., присвяченої 35-річчю наукової та педагогічної діяльності академіка С.Д.Максименка (17-18 грудня 2001р., м.Київ). – Т.1. – К.: Міленіум, 2002. – С.348-356
 213. Савчин М.В. Соціальна педагогічна психологія. Навчальний посібник. – Дрогобич: Відродження, 1998. – 208с.
 214. Савчин М.В. Соціальна психологія. – Дрогобич: Відродження. – 2000. – 274с.
 215. Сагач Г.М. Мистецтво ділової комунікації: Навч. посібник. – К.: Київс. ін-т банкірів банку „Україна», 1996. – 180с.
 216. Сагач Г.М., Юнина Е.А. Риторика в інтелектуальних іграх. – К., 1993. – 27с.
 217. Сарновська С.О. Сучасна соціальна комунікативна культура (філософсько-методологічний аналіз): Автореф. дис... канд. філос. Наук. – К., 2000. – 18 с.
 218. Семиченко В.А. Психология общения. – К.: «Магистр - S», 1997. – 152с.
 219. Середа Т.В. Особенности характеристик общения в процессе адаптации к стресс-факторам учебного процесса: Автореф. дисс... канд. психолог. наук. – Л., 1987. – 18с.
 220. Славтіч Г.О. Формування навичок ділового спілкування в учнів професійно- технічних закладів освіти: Автореф. дис... канд. психолог. наук. – К., 2000. – 16 с.
 221. Сластенин В.А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной подготовки . – М.: Просвещение, 1976. – 160с.
 222. Словарь практического психолога / Сост. С.Ю.Головин. – Минск: Харвест, 1998. – 800с.
 223. Сорокоумова Г.В. Значение коммуникативного компонента в модели психологической готовности к профессии учителя иностранного языка. // Прикладная психология общения в учебной и профессиональной деятельности: Тез. докл. зон. науч. конф., 6-8 июня 1988г., Омск / Отв. ред. И.А.Вишняков и др.. – Омск: ОмПИ, 1988. – С.110- 123
 224. Социальная психология: краткий очерк/ Под ред. Г.П.Предвечного, Ю.А.Шерковина. – М.: Политиздат, 1975. – 320с.
 225. Социальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.Н.Сухов, А.А.Бодалев, В.Н.Казанцев и др.; Под ред. А.Н.Сухова, А.А.Деркача. – М.: Издательский ценрт «Академия», 2001. - 600с.
 226. Соціально-професійне становлення особистості: Монографія / В.В.Радул, О.В.Михайлов, І.П.Краснощок, В.А.Кушнір / За ред. В.В.Радула. – Кіровоград, 2002. – 263с.
 227. Субботский Е.В. Генезис независимости у дошкольников и стиль общения // Воспитание, обучение и психологическое развитие: Тез. науч. сообщ. сов. психологов к VІ Все союз. съезду Общества психологов СССР. – М., 1983. – Ч.1. – С.104-106
 228. Терещук С.В. Комунікативні чинники професійної педагогічної діяльності// Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: вид-во «Плай» Прикарпатського ун-ту, 1999 - Вип. 3 – Ч.1. – С. 22-24.
 229. Терещук В.С. Психологічні детермінанти комунікативного потенціалу вчителя: Автореф. дис... канд.. психолог. наук. – К., 2001. – 19 с.
 230. Тихонова Т.Б. Психолого-педагогічні резерви підвищення ефективності групової учбово-пізнавальної діяльності з вивчення іноземної мови на неспеціальних факультетах вузів: Дис... канд. психолог. наук./ Київ. ун-т ім.Шевченка. – К., 1994. – 179с.
 231. Тімотін А. Соціально-психологічні механізми спілкування у модульно-розвивальному освітньому процесі // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. - №2. – с.104-125
 232. Тоба М.В. Діалогічні взаємовідносини як предмет наукового дослідження // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» Прикарпатського ун-ту, 1998. –Вип.2. - Ч.1. –с.75-80.
 233. Тоба М.В. Психологічні детермінанти діалогового педагогічного спілкування: Автореф. дис... канд. психолог. наук. – К., 1999. – 14 с.
 234. Трейнев В.А. Деловые игры в учебном процессе: Методика разработки и практика проведения. – М.: Издательский Дом «Дашков и К»: МАН ИПТ, 2002. - 360с.
 235. Третьяченко В.В. Колективні суб’єкти управління: формування, розвиток та психологічна підготовка. – К.: Стилос, 1997. – 585с.
 236. Турнер Д. Ролевые игры. Практическое руководство. – СПб: Питер, 2002. – 352с.
 237. Федик О.В. Активність студента як умова ефективного формуванння здібностей до тренерської діяльності в майбутніх вчителів фізичної культури // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» Прикарпатського ун-ту, 2002. –Вип.7. - Ч.2. –с.250-263
 238. Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения / Пер. с нем. – М.: Генезис, 2003. – 400с.
 239. Фрыгина Н.И., Цуканова Е.В. Взаимовлияние специфики общения и межличностных отношений в процессе совместной деятельности // Экспериментальные и теоретические проблемы психологии обучения: Сб. науч. тр. / Ред. кол.: Я.А.Пономарев (отв. ред.) и др. – Новосибирск, 1979. - С. 87-114
 240. Фромм Э. Психоанализ и этика. – М.,1998.
 241. Хазратова Н.В. Включення студента до соціально-психологічного простору ВНЗ : типи особистісних проблем та консультативна робота з студентами // Практична психологія та соціальна робота, № 2, 2000.- С.5-8
 242. Цуканова Е.В. Психологические трудности межличностного общения. – К.: Вища школа. Голов. изд-во, 1985. – 159 с.
 243. Чепелева Н.В. Психологічна культура вчителя // Психологія. Збірник наукових праць. Вип. 4 (7) – Київ.: НПУ, 1999. – с.22-25.
 244. Черевко В.П. Формування комунікативної компетентності майбутнього менеджера у процесі професійної професійної підготовки: Автореф. дис... канд.. психолог. наук. – К., 2001. – 20с.
 245. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Вікар, 2002. – 223с.
 246. Чугунова Э.С. Социально-психологические особенности творческой активности инженеров. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. – 161с.
 247. Чуфаровский Ю.В. Психология общения в становлении и формировании личности. – М.: Издательство «МЗ-Пресс», Издатель Воробьев А.В., 2002. – 232 с.
 248. Шакуров Р.Х. Социально-психологические основы управления: руководитель и педагогический коллектив. – М.: Просвещение, 1990. – 208с.
 249. Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н. Основы управленческой деятельности: управление персоналом, управленческая психология, управление на предприятии. Учеб. для сред. спец. заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1999. – 304 с.
 250. Швед О.М. Комунікативний потенціал сучасного студента// Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2002. - №2. – С.93-102.
 251. Швед О.М. Комунікативні особливості студентів як чинник ефективності навчальної діяльності // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць /За ред. Л.Л.Товажнянського та О.Г.Романовського. – Випуск 1 (5). – Харків: НТУ (ХПІ), 2003. – С.493-503
 252. Швед О.М. Спілкування як сфера становлення студента у вузі // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» Прикарпатського ун-ту, 2002. – Вип.7. – Ч.2. – С.171-182
 253. Швед О.М. Співвідношення комунікативних особливостей та пізнавальної активності у системі цінностей сучасного студента (на матеріалах емпіричного дослідження)// Актуальні проблеми психології. Том 1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: Інститут психології ім. Г.Костюка АПН України, 2002, частина 4. – С.163-172
 254. Шепеленко Т.Л. Формування комунікативних умінь студентів економічного університету в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін: Автореф. дис. …канд. пед. наук. – К., 1999. – 19 с.
 255. Шкурко Я.І. Вплив комунікативних особливостей жінки-керівника закладу освіти на ефективність її управлінської діяльності: Автореф. дис. … канд. психол. наук. – К., 2000. – 19 с.
 256. Щербан Т.Д. Складові процесу спілкування у навчанні // Актуальні проблеми психології. Том. 1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: Інститут психології ім.Г.С.Костюка АПН України, 2002, частина 4. – С.172-178
 257. Юркевич Г.Й. Комунікативна підготовка менеджера як механізм ефективної регуляції управлінської діяльності // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» Прикарпатського ун-ту, 1998. – Вип.2. - Ч.1. – с.18-24
 258. Яценко Т.С. Социально-психологическое обучение в подготовке будущих учителей. – К.: Вища школа, 1987. – 109с.
3373
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).