Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив педагогічного оцінювання на формування самооцінки учня

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти контролю засвоєння учнями знань, умінь і навичок в молодшому шкільному віці
1.1. Аналіз літературних джерел. Проблеми дослідження впливу педагогічного оцінювання на формування самооцінки учнів
1.2. Формування контролю і самооцінки учнів
1.3. Аналіз впливу на самооцінку учнів різних видів контролю
2. Методичні засади дослідження проблеми впливу педагогічного спілкування на формування самоооцінки учнів 
2.1. Підходи до контролю і оцінювання навчальної діяльності
2.2. Аналіз впливу оцінок на подальший розвиток учнів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Важливою умовою підвищення ефективності навчального процесу є систематичне одержання вчителем об'єктивної інформації про хід учбово-пізнавальної діяльності учнів. Цю інформацію вчитель одержує в процесі контролю учбово-пізнавальної діяльності учнів. Контроль означає виявлення, встановлення й оцінювання знань учнів, тобто визначення обсягу, рівня і якості засвоєння навчального матеріалу, виявлення успіхів у навчанні, пробілів у знаннях, навичках й уміннях в окремих учнів й у всього класу для внесення необхідних коректив у процес навчання, для вдосконалення його змісту, методів, засобів і форм організації.

Саме тому проблема складання оцінки в результаті контролю, визначення її впливу на формування самооцінки учнів молодшого шкільного віку завжди є актуальною і потребує постійного глибокого вивчення.

Основне завдання контролю - виявлення рівня правильності, обсягу, глибини й істинності засвоєних учнями знань, одержання інформації про характер пізнавальної діяльності, про рівень самостійності й активності учнів у навчальному процесі, визначення ефективності методів, форм і способів їх навчання.

Виконуючи функцію керівництва учбово-пізнавальною діяльністю учнів, контроль не завжди супроводжується виставлянням оцінок. Він може виступати як спосіб підготовки учнів до сприйняття нового матеріалу, виявлення готовності учнів до засвоєння знань, навичок й умінь, їх узагальнення й систематизації. Контроль має важливе освітнє й розвиваюче значення.

Педагогічні функції контролю полягають у виявленні недоліків у роботі учнів, встановленні їх характеру й причин з метою усунення цих недоліків. Вчителеві важливо мати інформацію як про засвоєння учнями знань, так і про те, яким шляхом вони здобуті. Контроль також виконує значну виховну роль у процесі навчання. Він сприяє підвищенню відповідальності за виконувану роботу не тільки учня, але і вчителя, привчає школярів до систематичної праці й акуратності у виконанні учбових завдань.

Перевірка - стимул до регулярних занять, до сумлінної роботи учнів. Щодо цього присутній у більшості випадків перевірки елемент імовірності й несподіванки, безсумнівно, є корисним. Перевірка знань учнів – це найважливіша об'єктивна форма самоконтролю вчителя. На сьогодні самооцінка вчителя буде об'єктивною в тому випадку, якщо перевірка знань організована так, що забезпечує найбільш повне виявлення цих знань. Тому контроль є важливою й необхідною складовою частиною навчання й припускає систематичне спостереження вчителя за ходом навчання на всіх етапах навчального процесу.

Проблемою впливу оцінювання на формування самооцінки учнів займалися такі вчені, як Амонашвілі Ш., Бабаян Ю. О., Бережинська Т. В., Бібік Н. М., Савченко О. Я., Байбара Т. М., Вашуленко М. С., Пономарьова К. І., Власова О. І., Воронцов А. Б., Габай Т. В., Главінська О.Д., Глазова О.,  Дубасенюк О. А., Заброцький М. М., Павелків Р. В., Матіс Т. А., Солдатов Г., Фіцула Л.М. та ін.

Об’єкт дослідження – оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

Предмет дослідження – вплив оцінювання на формування самооцінки учнів молодших класів.

У своїй курсовій роботі я ставила наступні завдання:

1) визначити поняття оцінки, її функції та вимоги до оцінювання;

2) охарактеризувати процес формування контролю і самооцінки учнів;

3) проаналізувати впливу на самооцінку учнів різних видів контролю;

4) вивчити різні підходи до оцінювання навчальної діяльності;

5) з’ясувати вплив оцінок на подальший розвиток самооцінки учнів.

Для досягнення поставлених цілей мною були використані науково-педагогічні методи: інтерв'ювання, вивчення документації і результатів діяльності учнів, аналіз документації.

 

Список використаних джерел: 
 1. Айсмонтас Б. Б. Педагогическая психология: Схемы и тесты. М: МГППУ, 2004. - 374 с.
 2. Амонашвили Ш. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьника. - М.: Педагогика, 1984. – 186 с.
 3. Бабаян Ю. О. Розвиток рефлексивного оцінювання як чинника мотивації досягнення молодших школярів / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2004. – 206 с.
 4. Бардин К. В. Как научить детей учиться? – М.: Просвещение, 1987. – 89 с.
 5. Бережинська Т. В. Формування готовності майбутнього вчителя до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогіки АПН України. - К., 2007. – 21 с.
 6.  Бех І. Д. Психологія виховання.. – К.: ІЗМН, 1998. – 296 с.
 7. Бібік Н. М., Савченко О. Я., Байбара Т. М., Вашуленко М. С., Пономарьова К. І. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: Метод. рекомендації. - К.: Початкова школа, 2004. – 128 с.
 8. Болсун С. Вчительські манери: сутність та вимоги до них // Рідна школа. - №8. – 2001. – С.11-12.
 9. Власова О. І. Педагогічна психологія. – К.: Либідь, 2005. – 400 с.
 10. Волкова Н. П. Педагогіка: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академія, 2001. – 576 с.
 11. Воронцов А. Б. Некоторые подходы к вопросу контроля и оценки учебной деятельности учащихся // Педагогика в школе. - № 3. – 2000. – С.22-24.
 12. Выготский Л. С. Педагогическая психология. - М.: АСТ, Астрель, Люкс, 2005. – 672 с.
 13. Габай Т. В. Педагогическая психология. - М.: Академия, 2008. – 454 с.
 14. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1995. – 237 с.
 15. Главінська О.Д. Вплив оцінки вчителя на формування самооцінки школяра // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К., 1999. – Т.І, ч.1. – С.66-70.
 16. Главінська О.Д. Вплив самооцінки школяра на ставлення до своєї учбової діяльності // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – № 16. – Рівне, 2001. – С.23-27.
 17. Глазова О. Види контролю для оцінювання знань і вмінь учнів за 12-бальною системою. - Вид. доп. і перероб. - К. : Любисток, 2003. – 64 с.
 18. Дубасенюк О. А. Психолого-педагогічні фактори професійного становлення вчителя. – Житомир, 1995. – 328 с.
 19. Елканов С. Б. Профессиональное самовоспитание учителя: книга для учителя. – М.: Просвещение, 1986. – 189 с.
 20. Заброцький М. М., Павелків Р. В. Педагогічна психологія. - Рівне, 2003. - 300 с. 
 21. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. 12-бальна система / Інститут педагогіки АПН України; Науково- методичний центр середньої освіти Міністерства освіти і науки України. - К. : Перше вересня; Шкільний світ, 2000. – 126 с.
 22. Маркуша А. М. Если вы учитель: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 160 с.
 23.  Матис Т. А. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе // Начальная школа. - № 4. - 1999. – 36-39.
 24. Методика вивчення дидактики у педагогічному інституті / за ред. О.А. Дубасенюк та А.В. Іванченка. - Житомир, 1994. – 325 с.
 25. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене. – К., 2001. – 350 с.
 26. Петренко Л. М. Педагогічна експертиза: технологія експертного оцінювання результатів навчальних досягнень учнів: навч.-метод. посібник. - Харків: Основа, 2007. – 175 с.
 27. Петренко Л. М. Система внутрішньошкільного експертного оцінювання результатів навчальної діяльності учнів основної школи: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Криворізький держ. педагогічний ун-т. - Кривий Ріг, 2006. – 229 с.
 28. Попуянов Ю. А. Формирование оценки на начальном этапе учебной деятельности // Начальная школа. - № 7. - 1999. – С. 18.
 29. Психолого-педагогічні фактори підвищення професійної майстерності вчителя-вихователя: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 листопада 1995 року /ред. кол. О.А. Дубасенюк /відп. ред./ та ін. Житомир: ЖДПІ, 1995. – 328 с.
 30. Солдатов Г. Оценки и отметки // Начальная школа. - № 2. - 1998. – С.22-23.
 31. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология. - М.: Издательский центр «Академия», 1998. - 288 с.
 32. Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя: Збірник науково-методичних праць / ред. кол. Дубасенюк О.А. та ін. – К.: ІЗМН, – Житомир.: ЖДПІ. – 1999. – 338 с.
 33. Фіцула Л.М. Педагогіка: Навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Академія, 2000. – 544 с.
 34. Формування виховних умінь майбутніх педагогів /за ред. О.А. Дубасенюк, А.В. Іванченка. Житомир – 1996. – 260 с.
 35. Щербакова К.Й. Вступ до спеціальності: Навчальний посібник. – К.: Вища школа. 1990. – 166 с.
 36. Яковлев Н. М. Методика и техника урока в школе. – М.: Просвещение, 1985. – 286 с.
3442
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).