Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив реабілітаційних заходів на післяопераційну функціональну адаптацію у хворих після торакопластичних операцій

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВПЛИВ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ НА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНУ ФУНКЦІОНАЛЬНУ АДАПТАЦІЮ У ХВОРИХ ПІСЛЯ ТОРАКОПЛАСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
 
Мухін В. М., Співак А. П.
Львівський державний університет фізичної культури.
 
Анотація. З метою оцінки впливу розробленого реабілітаційного комплексу для хворих після торакопластики на їх функціональну адаптацію обстежено 20 пацієнтів. Основна група відрізнялася проведенням розробленого комплексу після операції. Оцінка виконувалася за результатами реакції дихання й кровообігу на стандартизоване навантаження. Встановлено, що застосування комплексу сприяє скороченню післяопераційної адаптації, зниженню ризику ускладнень, підвищенню ефективності лікування.
Ключові слова: фізична реабілітація, захворювання органів дихання, торакопластика.
Аннотация. С целью оценки влияния разработанного реабилитационного комплекса для больных после торакопластики на их функциональную адаптацию обследовано 20 пациентов. Основная группа отличалась проведением разработанного комплекса после операции. Оценка выполнялась по результатам реакции дыхания и кровообращения на стандартизированную нагрузку. Установлено, что применение комплекса содействует сокращению послеоперационной адаптации, снижению риска осложнений, повышению эффективности лечения.
Ключевые слова: физическая реабилитация, заболевания органов дыхания, торакопластика.
SUMMARY. With the purpose of an estimation of influencing of a designed rehabilitational complex for patients after a thoracoplasty on their functional acclimatization 20 patients are inspected. The basic group differed by realization of a designed complex after operation. The estimation was executedby results of reacting breathing and blood circulation on the standardized load. Is established, that the application of a complex promotes reduction of postoperative acclimatization, decrease of risk of complications, increase of efficiency of treatment.
Key words: physical rehabilitation, respiratory disease, thoracoplasty.
Постановка проблеми.
Однією з важливих складових успішного хірургічного лікування хворих із захворюваннями органів дихання є своєчасне відновлення функціонування дихальної й серцево-судинної систем після операційної травми [1, 7]. Значна частина післяопераційних ускладнень формується в перші 3 – 5 діб після операції. Саме в цей період спостерігаються найбільш виражені морфофункціональні умови для виникнення пневмонії, інших гнійно-запальних і септичних станів, декомпенсації дихання й кровообігу, дискоагуляційних порушень [3-6]. Ці явища є обумовленими характером операційної травми при хірургічних втручаннях на легенях: одночасно порушується діяльність великого й малого кіл кровообігу, що, у свою чергу, спричиняє істотне навантаження серцевої діяльності. також порушується вентиляційна, дренажна функції бронхів. Виконання торакопластики неминуче супроводжується різним ступенем механічного ушкодження кістково-м’язового каркасу грудної клітки [3, 5]. Також не слід недооцінювати участь легень у біохімічних обмінних процесах організму – функцію, яка істотно страждає внаслідок виконання хірургічного втручання [3, 5].
Основними шляхами попередження ускладнень, обумовлених операційною травмою при виконанні торакальної операції, є заходи по забезпеченню адекватного стану легеневої вентиляції й кровотоку в малому колі кровообігу, які неминуче страждають внаслідок перенесеної операції [5, 7, 8], а їх відновлення, в свою чергу, значною мірою залежить від фізичної активності пацієнтів.
Торакопластичні операції є технічно складними, довготривалими, травматичними, здійснюються на фоні значних порушень в організмі та рухових дисфункцій, обумовлених тяжким і тривалим захворюванням. Під час операції перетинаються значні м’язові масиви, видаляються фрагменти ребер, що у післяопераційному періоді, може спричинити м’язовий дисбаланс, дистрофію чи атрофію окремих груп м’язів, рухові порушення та порушення функції серця й легеневої вентиляції [7, 8].
Наслідком торакопластичних операцій є істотне порушення реберного каркасу, що, при несприятливому перебігу, може стати причиною порушень з боку хребта, плечового поясу на стороні операції, постави а також порушення функціонування внутрішньогрудних органів. У сукупності, зазначені порушення можуть спричинити тяжку інвалідизацію, істотно погіршити якість життя і стати причиною передчасної смерті [4, 8].
Існуючі заходи фізичної реабілітації недостатньо враховують особливості анатомічних порушень, що є специфічними для торакопластичних операцій, що спонукало до розробки спеціалізованого реабілітаційного комплексу для хворих після торакопластики.
Мета роботи: оцінити вплив розробленого спеціалізованого реабілітаційного комплексу для хворих після торакопластики на їх функціональну адаптацію.
Матеріали і методи.
На основі аналізу анатомічних і фізіологічних порушень, якими супроводжується торакопластика, було розроблено комплекс рухових реабілітаційних заходів.
Обстежено 20 хворих на туберкульоз легень, яким була виконана первинна екстраплевральна торакопластика. Пацієнти були розподілені на дві групи по 10 осіб. Основна група відрізнялася проведенням комплексу розроблених реабілітаційних заходів один раз на день протягом перших 10 діб після операції. Базисне лікування в основний і контрольній групах передбачало стандартні патогенетичні й симптоматичні заходи, прийняті в клініці: адекватне знеболювання, антибіотикопрофілактику, профілактику тромбоемболічних ускладнень, контроль волемічного й електролітного балансу, кислотно-лужного стану [8]. З метою досягнення максимальної однорідності груп обстежилися тільки чоловіки у віці 30-39 років, без супутньої патології, при плановім виконанні й відсутності відмінностей у методиці операції, звичайному веденні раннього післяопераційного періоду. Рандомізація здійснювалася «методом монети» (coin randomization).
В основу методики обстеження було покладене застосування так званого човникового тесту (Shuttle Walking Test), прийнятого для дослідження функціонального стану хворих хронічними обструктивними захворюваннями легень [9]. Тест полягає в ходьбі на ділянці 10 м з розміткою дистанції, у темпі, що задається дослідником за допомогою регулярних звукових сигналів, з поступовим зростанням темпу й сумарної дистанції по стандартизованих рівнях; оцінка результатів проводиться по відстані, пройденій пацієнтом без відхилення від заданого темпу (табл. 1).
 
Таблиця 1
Протокол 10 м тесту човникової ходьби (Singh S. J. et al., 1994) 
РівеньШвидкістьЧас «човника», сКількість «човників»Дистанція, м
м/скм/год
10, 501, 8020, 00330
20, 672, 4115, 00770
30, 843, 0312, 0012120
41, 013, 6310, 0018180
51, 184, 258, 5725250
61, 354, 867, 5033330
71, 525, 476, 6742420
81, 696, 086, 0052520
91, 866, 695, 4663630
102, 037, 315, 0075750
112, 207, 924, 6288880
122, 378, 534, 291021020
 
Виконання зазначеного тесту в повному обсязі безпосередньо після операції, безумовно, не представляється можливим, тому нами були використані його фрагменти, а вивчалася динаміка частоти серцевих скорочень (ЧСС) і частоти дихання (ЧД) у відповідь на стандартизоване навантаження: ураховувалися ЧСС і ЧД до й після тесту, оцінювалася різниця між зазначеними величинами до й після виконання фізичного навантаження. На другу добу після операції виконувався перший «човник» першого рівня (10 м за 20 з; 0, 5 м/с), на третю добу – перший рівень у повному обсязі, на четверту й п'яту добу – перший і другий рівні, надалі – перший, другий і третій рівні.
Отримані результати враховувалися й піддавалися статистичній обробці з використанням програмного забезпечення Ms-excel по рекомендаціях С. М. Лапач с соавт. [2].
Результати дослідження та їх обговорення.
Результати дослідження динаміки частоти серцевих скорочень (ЧСС) і частоти подиху (ЧД) у відповідь на стандартизоване навантаження представлені в табл. 2.
 
Таблиця 2
Динаміка частоти серцевих скорочень і частоти дихання при виконанні фрагментів 10 м тесту човникової ходьби в ранньому післяопераційному періоді у хворих, оперованих із приводу захворювань легенів
Доба після операціїРізниця показника до й після виконання фізичного навантаження, M+m
ЧСС, хв-1ЧД, хв-1
основна групаконтрольна групаосновна групаконтрольна група
234, 6+4, 235, 0+4, 510, 2+2, 09, 9+2, 0
335, 1+6, 434, 9+5, 79, 9+2, 29, 8+2, 3
429, 7+4, 834, 4+5, 08, 7+1, 59, 1+1, 6
525, 6+4, 132, 9+4, 86, 8+1, 89, 0+1, 8
617, 3+4, 0*28, 6+5, 03, 6+1, 2*8, 4+2, 4
79, 5+3, 5**28, 6+5, 82, 3+0, 8**8, 0+2, 5
109, 3+3, 1**24, 6+5, 52, 3+0, 7**7, 4+2, 2
Примітки:
* – достовірна відмінність між показниками основної й контрольної груп (p<0, 05) ;
** – достовірна відмінність між показниками основної й контрольної груп (p<0, 01).
 
Протягом 2-ї – 5-ї діб після операції реакція на фізичне навантаження у хворих основної й контрольної груп практично не відрізнялася: компенсація зростаючих витрат по підтримці гомеостазу забезпечувалася прискоренням дихання й частоти серцевих скорочень; інших реакцій, у тому числі, підвищення артеріального тиску, при даному режимі навантаження не спостерігалося.
У наступні дні достовірних відмінностей по досліджуваних параметрах не спостерігалося, однак у хворих основної групи відзначався менший ступінь суб'єктивного дискомфорту при виконанні фізичного навантаження. Суттєво реакція на фізичне навантаження у хворих основної й контрольної груп стала відрізнятися на 6-у добу після операції (див. табл. 2). Аналогічна картина спостерігалася й при наступних спостереженнях.
Клінічно в основній групі, було відзначено більш раннє зникнення хрипів при аускультації легень і, практично, повне припинення кашлю до 4-ї – 5-ї доби після операції. Пацієнти основної групи відчували потребу в знеболюючих засобах, були більш фізично активними, меншою мірою виражалися порушення травлення, негативні нервово-емоційні й суб'єктивні прояви перенесеної операційної травми.
Гнійних і запальних уражень бронхо-легеневого апарату в післяопераційному періоді в обох групах не було.
Як випливає з результатів дослідження, до 6-ї доби після операції стандартизоване фізичне навантаження у хворих основної групи вимагало достовірно нижчої напруги механізмів забезпечення газообміну, у порівнянні з пацієнтами контрольної групи. При цьому відмінності не були обумовлені якими-небудь факторами перебігу основного захворювання, супутньою патологією, видом хірургічного втручання або післяопераційними ускладненнями.
Виходячи з вищевикладеного, застосування комплекс рухових реабілітаційних заходів в комплексному післяопераційному лікуванні хворих після торакопластики сприяє ранньому відновленню адекватного газообміну після перенесеної операційної травми, скорочуючи період післяопераційної адаптації, що забезпечує зниження ризику післяопераційних ускладнень і, в остаточному підсумку, підвищення загальної ефективності лікування.
 
 Література
 
Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация больных хроническими неспецифическими заболеваниями легких / Под ред. В. Н. Молоткова, Л. К. Сулеевой. – К. : Здоров’я, 1983. – 256 с.
Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. – К. : Морион, 2000. – 320 с.
Причины летальных исходов и их предупреждение у больных туберкулезом легких, подвергающихся оперативным вмешательствам / А. А. Приймак, И. П. Савоничева, Ю. В. Михайлова и др. // Грудная хирургия. – 1988. – № 6. – С. 62-66.
Причины неудовлетворительных результатов и резервы повышения эффективности хирургического лечения больных химиорезистентным туберкулезом легких / Б. В. Радионов, И. А. Калабуха, В. Т. Гейнц и др. // Тези науково-практичн. конф. по торакальній хірургії (23-24. 10. 2003 р.). – Херсон, 2003. – С. 142-145.
Радионов Б. В. Пневмонектомия / Радионов Б. В., Савенков Ю. Ф. – Дніпропетровськ: РВА ”Дніпро – VAL”, 2003. – 308 с.
Савенков Ю. Ф. Ускладнення та летальність після трансплевральної пневмонектомії у хворих на туберкульоз / Савенков Ю. Ф. // Медичні перспективи. – 1998. – № 1. – С. 34-37.
Секела М. В. Практична торакальна хірургія / Секела М. В. – Львів: Логос, 2003. – 315 с.
Хирургическое лечение неспецифических заболеваний легких / Б. В. Радионов, Н. С. Опанасенко, А. В. Терешкович и др. // Журнал практического врача. – 2002. – N 4. – C. 33-37.
Comparison of oxygen uptake during a conventional treadmill test and the shuttle test in chronic airflow limitation / S. J. Singh, M. D. L. Morgan, A. E. Hardman et. al. // Eur. Respir. J. – 1994. – № 7. – P. 2016 – 2020.
Фото Капча