Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив сімейного виховання на гендерну соціалізацію дошкільників

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження гендерної соціалізації дітей дошкільного віку
1.1. Поняття гендерної ідентичності, особливості її становлення у дошкільників
1.2. Роль стилів сімейного виховання у формуванні гендерних уявлень дітей дошкільного віку
2. Емпіричне дослідження впливу стилю сімейного виховання на формування гендерної ідентичності дошкільників
2.1. Методики емпіричного дослідження ролі сімейного виховання у формуванні статево-рольової ідентифікації дошкільників
2.2. Дослідження впливу типів сімейного виховання на формування гендерної ідентифікації дошкільників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сім'я традиційно є одним з трансляторів соціокультурного досвіду, що поступає до дитини з боку батьків. Тут здійснюється формування гендерної ідентичності, уявлень про місце і роль чоловіка і жінки у сучасному світі, статевій моралі, субкультурній диференціації статей. В умовах українського суспільства, що розвивається, подружні і батьківські ролі наповнюються новим змістом, змінюються соціокультурні особливості механізмів і цілей гендерного виховання.

Вивчення та аналіз системи дитячо-батьківських стосунків є важливим та пріоритетним у сучасній віковій та педагогічній психології. Сімейна соціалізація є надзвичайно важливим моментом в житті кожної людини. Сім'я є тим найпершим і найближчим середовищем близьких людей, які мають істотний вплив на на формування особистості малюка. Період дошкільника є цікавий для нас тим, що у дітей цього віку ще недостатньо сформована критичність аналізу слів та поведінки дорослого, вони все сприймають так, як пропонують дорослі. Також цей час є сензитивним для засвоєння моделей статеворольової поведінки та формування гендерних уявлень.

Оскільки гендерна соціалізація розпочинається, перш за все, з сім'ї, то стилі сімейного виховання мають вагомий вплив на формування гендерних уявлень дітей дошкільного віку. На нашу думку, дане питання є недостатньо розкритим та вивченим. Аналіз літератури з окресленої проблематики дає нам змогу стверджувати, що теоретичний аналіз класифікацій стилів батьківського виховання представлений на достатньому рівні, проте не вистачає узагальненості та систематизації цього матеріалу за певними критеріями, які їх об'єднують.

Зацікавленість цією проблематикою привела нас до висновку, що в різних теоріях та класифікаціях – вплив стилів сімейного виховання на формування гендерних уявлень дітей дошкільного віку представлений окремими елементами, які слід систематизувати та узагальнити.

Стан дослідження проблеми. Проблема гендерного виховання останніми роками привертає увагу чиленних дослідників. Так, загальні закономірності ста-тевої ідентичності дошкільників розглядали Ю.О. Бурцева [4, 5], С.В. Кири-ленко [13], В.П. Кравець [16], О. А. Луценко [20] та ін. Проблема впливу умов виховання та стилю дитячо-батьківських взаємин на формування гендерної ідентичності стала предметом дослідження О.В. Вознюк [7], Т. В. Говорун [9], Л.В. Лохвицької [19], М.В. Терещенко [26] та інших.

Об’єкт дослідження – формування гендерної ідентичності дошкільників.

Предмет дослідження – вплив типів сімейного виховання на формування гендерної ідентичності дошкільників.

Мета дослідження – визначення типів сімейного виховання та шляхів оптимізації їх впливу на формування гендерної ідентифікації дошкільнят.

Відповідно до поставленої мети були визначені наступні завдання дослідження:

 • уточнити поняття гендерної ідентичності, особливості її становлення у дошкільників;
 • з’ясувати роль стилів сімейного виховання у формуванні гендерних уявлень дітей дошкільного віку;
 • емпірично дослідити вплив стилю сімейного виховання на формування гендерної ідентичності дошкільників.

Методи дослідження. Для дослідження статевої ідентичності нами використовувалися наступні методи: теоретичні – аналіз фахової літератури, узагальнення, вивчення передового педагогічного досвіду, та емпіричні: напів-стандартизоване інтерв'ю, “Малюнок сім’ї”, “Методика PARI”, “Опитувальник батьківського ставлення” та анкети “Розкажи щось про себе”.

База виконання дослідження. У дослідженні брали участь вихованці дитячого садка «Ладоньки» м. Здолбунів. Вибірка включала з 64 особи, з яких 30 батьків (матерів) віком від 22 до 36 років та 34 дитини: 13 хлопчиків та 21 дівчинка віком від 4 до 5,5 років. 

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 40 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абраменкова В.В. Половая дифференциация и межличностные отношения в детской группе / В.В. Абраменкова // Вопросы психологии. – 1987. – № 5. – С. 70-78. 
 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (державний освітній стандарт) // Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: наук.-метод. посіб. / Наук. ред. О. Л. Кононко. – К.: Ред. журн. „Дошкільне виховання”, 2003. – С. 203-244.
 3. Берн Ш. Гендерная психология / Ш.Берн. – СПб: ЕВРОЗНАК, 2004. – 320 с.
 4. Бурцева Ю.О. Етапи формування статево-рольової поведінки дітей шести-семи років / Ю.О. Бурцева // Матеріали міжнародної конференції „Формування громадянського суспільства в контексті Європейської інтеграції”. - Рівне, 2005. - С.516-520.
 5. Бурцева Ю.О. Особливості прояву статево-рольової поведінки дітей шести-семи років / Ю.О. Бурцева // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: Вип.8. Ч. 2. – Ялта: РВВ КГУ, 2005. – С. 170-176.
 6. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство / А.Л. Венгер. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 336 с.
 7. Вознюк О.В. Соціалізація у площині гендерного виховання / О.В. Вознюк, М.В. Левківський // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. – 2004. – № 14. – С. 19-22.
 8. Галустян Ю. М. Деякі аспекти гендерної ідентифікації та соціалізації особис-тості / Ю. М. Галустян, В. П. Новицька // Український соціум. – 2004. – № 1. – C. 7-13.
 9. Говорун Т. В. Гендерна ідеологія у навчально-виховному процесі / Говорун Т. В., Кікінежді О. М.  // Освіта і управління. – № 4. – 2003 − С. 56-68.
 10. Говорун Т.В. Батькам про статеве виховання дітей / Т.В.Говорун, О.М. Шарган. – К.: Рад. школа, 1990. – 160 с.
 11. Говорун Т.В. Соціалізація статі як фактор розвитку Я-концепції / Т.В. Го-ворун // Вісник нац. пед. ун-ту ім. М.П.Драгоманова. – К., 2002. – С. 90-94.
 12. Городнова Н. Гендерна соціалізація дітей в умовах сімейного виховання / Н. Городнова // Проблеми загальної та педагогічної психології, 2011. – т. ХІІІ, ч.3. – С. 102-108.
 13. Кириленко С.В. Деякі аспекти статевого виховання дітей / С.В.Кириленко // Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини: науково-методичний збірник. – К.: ІЗМН, 1996. – С. 7-18.
 14. Кікінеджі О. Гендерне виховання змалку / О. Кікінеджі // Дошкільне виховання. – 2006. – № 3. – С.10-13.
 15. Колєсов Д. Хлопчики та дівчатка: психологічні розходження / Д. Колєсов // Відкритий урок. – 2007. – вересень. – С. 37-44.
 16. Кравець В.П. Гендерна педагогіка: навчальний посібник / В.П. Кравець– Тернопіль: Джура, 2003. – 416 с.
 17. Кузнєцова І.В. Гендерний аспект персонажних описів: когнітивний підхід / Кузнєцова І.В. // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. – 2004. – № 16. – С. 91-94. 
 18. Кузьменко В. Технологія розвитку індивідуальності дитини 3-7 років: на шляху інновацій / Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 11. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наук. праць.–К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – С. 151-156.
 19. Лохвицька Л.В. Особливості виховання хлопчиків та дівчаток у дошкільному віці / Л.В. Лохвицька // Педагогічний вісник. – 2008. – № 4. – С. 15-17. 
 20. Луценко О. А. Гендерна освіта й педагогіка / О. А. Луценко // Основи теорії гендеру: навч. посіб. – К. : К. І. С., 2004. – 210 с.
 21. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / наук.кер.та заг.ред. О.Л. Кононко. – 2-ге вид., випр. – К.: Світоч, 2009. – 208 с.
 22. Міщик Л. І. Актуальність гендерного підходу в освіті / Л. І. Міщик // Проблеми освіти: Науково-методичний збірник. – К., 2002. – Вип. 27. – С. 118-127.
 23. Петренко О. Б. Становлення гендерного підходу до освіти і виховання в українському суспільстві / О. Б. Петренко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – Рівне: РДГУ, 2003. – Вип.27. – Ч.1. – С. 110-120.
 24. Поликарпова Е.К. Влияние семьи на развитие Я-концепции дошкольника / Поликарпова Е.К. // Вестник интегративной психологии. – 2005. – №1(3). – С. 176-177.
 25. Репина Т. А. Особенности общения мальчиков и девочек в детском саду / Репина Т. А. // Вопросы психологии. – 1984. – № 4. – С. 62-69. 
 26. Терещенко М. В. Розвиток гендерних уявлень дошкільника в умовах основних інститутів соціалізації / М.В. Терещенко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2011. – Випуск 1. – С. 74-78. 
 27. Титаренко Т.М. Хлопчики і дівчатка: Психологічне становлення індивідуальності / Т.М. Титаренко. – К.: Знання УРСР, 1989. – 48 с.
3372
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).