Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив соціального напруження на поведінку особистості в повсякденному житті

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади впливу соціуму на поведінку особистості
1.1. Соціальне життя індивіда, його поняття і особливості як проблема психологічного дослідження
1.2. Вплив соціального напруження на поведінкові прояви особистості
1.3. Стан особистості й стратегії поведінки людини у ситуаціях соціального напруження
Висновки до 1-го розділу
2. Емпіричне дослідження психологічного впливу соціального напруження під час іспиту на поведінку студентів
2.1. Методика й процедура дослідження
2.2. Обробка і аналіз отриманих результатів
Висновки до 2-го розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. У наш час люди зіштовхуються з численними важкими життєвими ситуаціями, які виникають протягом усього життєвого шляху, у різних сферах діяльності людини. У житті людей виникають різного роду обставини, які сприяють розвитку або регресу особистості, відкривають або закривають шлях для її нормального психічного розвитку і функціонування. Але особистість включається в сукупність причин і наслідків свого життя не тільки у якості залежної від зовнішніх обставин, але і активно перетворюючої їх, формуючої в певних межах стратегію свого життя. 

Для кожної особистості, відповідно до її індивідуальності, характерний свій неповторний, унікальний спосіб життя, спосіб його структурування, організації. У кожної людини можуть виникнути такі моменти, коли вона не може реагувати на зовнішні впливи звичним способом, їй потрібно адекватно виходити зі сформованої важкої ситуації. 

Зважаючи на те, що соціальне напруження з року в рік лише зростає, що зумовлено об’єктивним фактором прогресу людства, інформаційним навантаженням, зростанням вузькоспеціалізованості на фоні необхідності набуття значного об’єму загальних знань і соціального досвіду, проблема поведінкового реагування людини на ситуації соціального напруження, такі, як стрес, депресія тощо, набуває особливої актуальності.

Серед авторів, які займалися вивченням поведінкових реакцій людини у важких життєвих ситуацій, можна назвати Б. С. Братусь, Л. Ф. Бурлачук, Ф.Е.Василюка, Е. Е. Данилову, К. Муздибаєва, М. Тышкову й ін. Вивченню проблеми емоційних станів присвячені багато сучасних досліджень С.В.Ковальова, Д. Магнуссона, А. В. Філіппова, К.А. Абульханова-Славська, Василюк Ф. Е., Залевський Г. В., Конопкін О. А., Моросанова В. І., Небиліцин В.Д., Баранов А. В., Сопіков А. П., Платонов К.К. та ін.

Об'єкт дослідження – процес вивчення впливу соціального напруження на поведінку особистості у повсякденному житті. 

Предмет дослідження – вплив ситуації соціального напруження на емоційний стан людини.

Мета роботи – вивчити, обгрунтувати та емпірично дослідити теоретичні питання впливу ситуації соціального напруження на поведінку особистості у повсякденному житті.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що ситуація соціального напруження впливає на поведінку людини, зумовлюючи переважаючий стиль її поведінки, причому цей вплив носить не тільки негативний, але й позитивний характер.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:

 • проаналізувати поняття і особливості соціального життя індивіда;
 • визначити вплив соціального напруження на прояви поведінки особистості;
 • охарактеризувати стан особистості і стратегії поведінки людини у ситуаціях соціального напруження;
 • дослідити вплив соціального напруження під час іспиту на поведінку студентів.

Для підтвердження сформульованої гіпотези нами були використані наступні методи: збору інформації: групове тестування (особистісний опитувальник А.Т. Джерсайлда, методика САН, тест РСК), методи обробки інформації: методи математичної статистики (Т-критерій Стьюдента).

База виконання дослідження. У дослідженні брало участь 50 студентів соціально-психологічного факультету університету “Україна” у віці від 18 до 20 років (25 юнаків і 25 дівчат). Вибірка була збалансована за статтю і віком.

Практичне значення результатів. Результати нашого дослідження можна застосувати в професійній діяльності педагогів, висновки дослідження можуть бути використані і практичними психологами як для видачі конкретних рекомендацій, так і у плані освіти, крім того, результати дослідження і теоретичні узагальнення можуть допомогти студентам відповідних спеціальностей у їх навчанні.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків, загальний обсяг роботи складає 42 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абульханова-Славская К.А. Стратегии жизни. – М.: Мысль, 1982. – 256 с.
 2. Анастази А. Психологическое тестирование. Т. 1.2. – М.: 1982. – 234 с.
 3. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Академия, 2008. – 363 с. 
 4. Андрєєва Я. Ф. Соціальна психологія: Навч.-метод. комплекс для студ., які навчаються на спец. "Практична психологія" / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. – 46 с.
 5. Ануфрієва Н. М., Зелинська Т. М., Туриніна О. Л. Соціальна психологія: навч.-метод. комплекс / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2006. – 195 с.
 6. Анцыферова Л.И. Психология формирования и развития личности//Человек в системе наук. – М., 1989. – С. 426-433. 
 7. Бажин Е.Ф., Голынкина Е.А., Эткинд А.М. Метод исследования уровня субъективного контроля // Психологический журнал. – Том 5. – №3. – 1984. – С. 154-162.
 8. Баранов А. В., Сопиков А. П. Влияние группы на индивида // Социальные исследования. Вып. 3. Проблемы труда и личности. – М.: Просвещение, 1970. – 440 с. 
 9. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. – М.: Просвещение, 1978. – 320 с. 
 10. Братусь Б. С. К изучению смысловой сферы личности//Вестник Московского ун-та. – Сер. 14. Психология. – №2. – 1981. – С. 46-55.
 11. Буева Л.П. Социальная среда и сознание личности. – М.: Просвещение, 1967. – 220 с. 
 12. Василюк Ф. Е. Типология переживания различных критических ситуаций // Психологический журнал. – 1995. – Т. 16. – № 5. – С. 104-115.
 13. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). – М., 1984. – 200 с.
 14. Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений. – М.: МГУ, 1976. – 142 с. 
 15. Волянська О. В., Ніколаєвська А. М. Соціальна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х.: ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2007. – 159 с.
 16. Джонсон В. Соціальна психологія. – К.: КМ Академія, 2003. -285 с.
 17. Дьяченко М. И., Пономаренко В. А. О подходах к изучению эмоциональной устойчивости // Вопросы психологии. – 1990. – № 1. – С.106 – 112.
 18. Залевский Г. В Фиксированные формы поведения на уровне индивидуальных и групповых систем // Сибирский психологический журнал. – 2000. – В. 12. – С. 36 – 43.
 19. Зацепин В.И. Личные взаимоотношения в коллективе старшеклассников и студентов как условие формирования личности // Личность и группа. – Л.: Наука, 1971. – С. 19-29. 
 20. Изард К. Эмоции человека. – М.: МГУ, 1980. – 439с.
 21. Іпатов Е. Ф., Левківський К. М., Павловський В. В. Соціальна психологія: Навч. посібник для підгот. бакалаврів усіх форм навч. / Інститут змісту і методів навчання; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т" – К., 1997. – 120 с.
 22. Карташов Ю. И. Контроль состояния адаптационных ресурсов человека // Валеология. – 2001. – № 3. – С. 21 – 23.
 23. Козляковський П. А., Козляковський А. П Соціальна психологія: Курс лекцій. Практикум. Хрестоматія / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2005. – 424 с.
 24. Конопкин О. А., Моросанова В. И. Стилевые особенности саморегуляции деятельности // Вопр. психол. – 1989. – № 5. – С. 18 – 26. 
 25. Копаєва О. М. Соціальна психологія: посібник-практикум / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2007. – 84 с.
 26. Корнєв М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія: Підручник для студ. вузів. – К., 1995. – 304 с.
 27. Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования// Эмоциональный стресс. – М., 1970. С.178-209.
 28. Меерсон Ф.З. Адаптация, стресс и профилактика. – М.: Наука, 1981. – 276с.
 29. Москаленко В. В. Соціальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / АПН України; Інститут психології ім. Г.С.Костюка. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.
 30. Муздыбаев К. Психология ответственности. – Л., 1983. – 240с.
 31. Наенко Н.И. Психическая напряженность. – М.: Наука, 1976. – 112с.
 32. Небылицын В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий. – М., 1976. – 336с.
 33. Немов Р.С. Психология. – В 2-х т. – Т. 1. – М.: Владос, 1994. – 576 с.
 34. Оконов Д. А. Общие предпосылки исследования понятия стресса в современной психологии // Вестник МГЭУ. – №11. – 2007. – С. 29-34.
 35. Оллпорт П. Личность в психологии. – М.: КСП+; СПб: Ювента, 1998. – 345 с. 
 36. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія великих стихійних груп і масових явищ: Навч.-метод. посіб. / Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – 104 с.
 37. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 448 с.
 38. Парыгин Б.Я. Основы социально-психологической теории. – М.: Просвещение, 1971. – 398 с. 
 39. Платонов К.К. Личность как социально-психологический феномен // Социальная психология. – М.: Просвещение, 1975. – С. 74-83. 
 40. Райгородский Д. Я. Практическая диагностика. Методики и тесты. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ – М», 2000 – 672 с.
 41. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. – М.: Прогресс, 1979. – 392с.
 42. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – М.: Учпедгиз, 1946. – 704с. 
 43. Селиванов В.И. Психология волевой активности. – Рязань, 1974. – 150с.
 44. Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности: Методическое руководство. – М., 1990. – 75с.
 45. Тернер Д. Социальное влияние. – СПб.: Питер, 2003. – 256 с. 
 46. Фернхем А, Хейвен П. Личность и социальное поведение. – СПб.: Питер, 2001. – 368 с. 
 47. Хорни К. Невротическая личность нашего времени: Самоанализ: Пер. с англ. / Общ. Ред. Г.В.Бурменской. – М.: Прогресс, 1993. – 480 с.
 48. Шорохова Е.В. Социально-психологическое понимание личности // Методологические проблемы социальной психологии. – М.: Просвещение, 1975. – С. 19-29.
 49. Юнг К.Г. Психологические типы. – М.: Госиздат, 1982. – 475с.
 50. Якунин В.А. Психология учебной деятельности студентов. – М., 1994. – 156 с.
3371
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).