Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив технології і організації банківського кредитування на підвищення конкурентоспроможністі банку (на прикладі АКБ «Укрсоцбанк»

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
138
Мова: 
Українська
Ціна: 
3100 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи технології і організації банківського кредитування
1.1. Сутність, види та умови банківського кредитування
1.2. Сутність та порядок формування кредитної політики банку
1.3. Технологічний процес банківського кредитування
1.4. Організація кредитного процесу та повноваження, щодо кредитування
1.5. Управління кредитними ризиками
2. Аналіз кредитної діяльності АКБ «Укрсоцбанк»
2.1. Загальна характеристика АКБ «Укрсоцбанк»
2.2. Аналіз структури і динаміки кредитних вкладень банку
2.3. Аналіз кредитних операцій банку за видами позичальників
2.4. Аналіз кредитного портфеля банку за характером забезпечення
2.5. Оцінка ризику кредитного портфеля банку
2.6. Аналіз стану погашення кредитів банку
2.7. Аналіз організації кредитної роботи АКБ «Укрсоцбанк»
2.8. Технологічний процес банківського продукту «Автокредитування»
2.9. Аналіз дохідності та ефективності кредитних операцій банку
3. Удосконалення технології та організації кредитування з метою підвищення конкурентоспроможності АКБ «Укрсоцбанк»
3.1. Використання у АКБ «Укрсоцбанк» кредитного скорингу для оптимізації управління кредитними ризиками
3.2. Впровадження у АКБ «Укрсоцбанк» інноваційних технологій кредитування
3.3. Удосконалення організації моніторингу банківського кредитування
3.4. Підвищення конкурентоспроможності АКБ «Укрсоцбанк» на ринку іпотечного кредитування
3.5. Заходи зниження ризиків АКБ «Укрсоцбанк» у процесі споживчого кредитування
3.6. Моделі ціноутворення, орієнтовані на підвищення конкурентоспроможності АКБ «Укрсоцбанк»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. На даний час на ринку України існує достатня кількість банків, яка створює між ними досить серйозну конкуренцію. Виходячи з ситуації, яка склалася зрозумілим стає те, що формування ринкової фінансово-кредитної системи вимагає від банків підвищення ефективності діяльності і конкурентоспроможності банківських інструментів та послуг на основі впроваджень досягнень науково-технічного прогресу та ефективних форм господарювання і управління банківською діяльністю [40, с. 9].

Нині більшість банків є універсальними. Вони надають найповніший спектр послуг, прагнучи задовольнити потреби якомога ширшого кола клієнтів: приватних підприємців, великих і малих фірм, підприємств, фізичних осіб та державних установ. Основною економічною функцією банків є кредитування їх клієнтів. Від того, наскільки добре банки реалізують свої кредитні функції, багато в чому залежить економічний стан регіонів, що ними обслуговуються. Банківські кредити сприяють появі нових підприємств, збільшенню кількості робочих місць, будівництву об‘єктів соціального та культурного призначення, а також забезпечують економічну стабільність. Таким чином, ефективна кредитна діяльність є не лише передумовою, а й обов‘язковою умовою успішного розвитку не лише банківської установи, але, багато в чому, і його ділових партнерів, клієнтів, акціонерів, держави в цілому.

Банківські установи, по суті, є комерційними підприємствами, що накладає комерційний характер і на всю систему їх діяльності по кредитуванню. Банки як торгові підприємства торгують передусім своїми ресурсами, розміщуючи їх в кредитні операції. Саме тому в нормальному (безкризовому, безінфляційному) господарстві для банків, які виступають насамперед як крупні кредитні інститути, доход від кредитної діяльності є основним. Надання кредитів здійснюється для фінансування споживчих і інноваційних цілей юридичних і фізичних осіб. У ряду банків позичкові рахунки складають не менше половини їх сукупних (загальних) активів і приносять 2/3 доходу. Проте, на сьогодні в економіці немає рентабельних проектів, що могли б давати доходи на вкладені засоби. Робота більшості комерційних банків супроводжується невиправданим ризиком. Але ряд банків у погоні за великими прибутками вкладають кошти саме в нерентабельні й інфляційні проекти, унаслідок чого такі банки виявляються в складному передбанкрутному положенні. Отже, в сучасних умовах важливого значення набувають принципи раціонального кредитування, які вимагають оцінки не лише об’єкта, суб’єкта і якості забезпечення, а і рівня маржі, доходності кредитних операцій, зниження ризику. Важливим стає і дотримання організації та технології кредитування, правил видачі і погашення позик, поточного нагляду і аналізу кредитних операцій розвитку, але стає важливим інструментом планових розрахунків [36, с. 37].

Удосконалення банківського менеджменту кредитної діяльності, пошук шляхів підвищення якості менеджерських рішень є запорукою успіху банківської установи, служить для ефективнішого використання наявних ресурсів і підвищенню ефективності від здійснення кредитних операцій. Проблеми окремих банків можуть бути зумовлені особливостями регіону, рівнем конкуренції, повільним розвитком нових, сучасних технологій розвитку банківського бізнесу. Для прийняття ефективних рішень необхідно обрати таку стратегію і таку тактику управління, які б забезпечували досягнення певної мети в конкретних умовах ринку [39, с. 12 ].

На сьогодні в спеціальній літературі представлена досить широка тематична добірка матеріалів, що стосуються проблем кредитування, багато матеріалів присвячено методичним аспектам ціноутворення, організації кредитного процесу, визначенню кредитоспроможності клієнтів, мінімізації кредитного ризику тощо. Досліджували проблему управління кредитними операціями такі учені-економісти, як О. Кириченко, В.Сусіденко, Т.Клименко, В.Лагутін, Ю.Потійко, М.Алексєєнко та інші. У своїх працях вони вивчали суть поняття «кредитування», визначали класифікацію банківських кредитів, методи управління ними, а також форми забезпечення, умови і механізм надання кредиту комерційними банками.

Саме тому основним завданням керівництва та банківської установи в цілому є технологія та організація її кредитної діяльності на такому рівні, який забезпечуватиме збільшення доходної бази комерційного банку водночас дотримуючись оптимального рівня ризику.

Оскільки кредитні операції банків на даний момент та найближчим часом є і залишатимуться основним видом діяльності, що приносить значну частину їх доходів, то дослідження проблеми удосконалення технології та організації кредитної діяльності з метою збільшення прибутковості банку та підвищення конкурентоспроможності має найвищий пріоритет та актуальність. 

Метою дипломної роботи є розробка та детальне обґрунтування програми заходів по удосконаленню технології та організації кредитної діяльності банку, з метою збільшення доходної бази банку, підвищення конкурентноспроможності і рентабельності банку. 

Завданням дипломної роботи є:

 • розкриття фінансово-економічної сутності кредитної діяльності банку;
 • розкриття змісту, методики організації та технологічного процесу управління кредитною діяльністю банку;
 • визначити методи управління кредитними ризиками, їх мінімізацію з метою збільшення прибутковості кредитних операцій;
 • проведення економічного аналізу кредитних операцій АКБ «Укрсоцбанк» ;
 • визначення прибутковості та ефективності кредитних операцій;
 • розробка програми заходів щодо удосконалення технології та організації банківського кредитування з метою підвищення конкурентноспроможності банку.

Об’єктом дослідження є АКБ «Укрсоцбанк».

Вихідними даними до роботи є: Закони України, нормативно інструктивні матеріали НБУ, спеціальна література по темі дослідження, публікації провідних вітчизняних економістів у періодичних виданнях по темі дослідження, технологічні карти, оперограми, блок-схеми здійснення банківських операцій, прайс-видання, результати анкетування і усного опитування банківських працівників, банківська звітність.

В процесі аналізу були використані наступні методи дослідження: метод порівняльного аналізу, табличний і графічний методи, аналіз динамічних рядів і структурний аналіз, оптимізаційний метод, метод експертних оцінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 20.03.1991 №872-XII (зі змінами і доповненнями)
 2. Наказ Міністерства юстиції України №68/5 від 27.10.1999 р. “Тимчасове положення про порядок проведення публічних торгів по реалізації заарештованого нерухомого майна”
 3. Інструкція N 10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків", затверджено постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 1997 року N 469
 4. Положення НБУ “Про кредитування” затверджене постановою Правління НБУ від 28.09.1995 за №246
 5. Постанова Правління НБУ ”Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодевання можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків” від 27.03.1998 р. № 122
 6. Постанова Правління НБУ ”Тимчасове положення про визначення НБУ процентних ставок за своїми операціями” від 27.04.2001 р. №183
 7. Алєксєєв І.В., Захарчук О.В. та ін. Банківський маркетинг: : Навч. пос.: - 2-е вид. доп. – Львів: Львівський банківський коледж НБУ, 1998 – 96с.
 8. Аналіз банківської діяльності. Навчальний посібник для студентів ВУЗів за спеціальністю “Банківська справа”/За ред. проф. А.М.Герасимовича. – КНЕУ, Київ 2003, с.599 /
 9. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Е.Ф Жуков, Л.М.Максимова, О. М. Маркова и др.; Под ред. проф. Е.Ф Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001.- с.358.
 10. Банківська енциклопедія /За ред А М Мороза —К Ельтон, 2003 -333с
 11. Банківський менеджмент: Навчальний посібник /О.А.Кириченко, І.В. Геленко, С.Л. Рогаль та інші.; За ред. О.А. Кириченка. – 3-тє видання, перероблене і доповнене – К. : Знання – Прес, 2002р.-с.383.  
 12. Банківські операції Підручник / А М Мороз, М І Савлук, М Ф Пуховкіна та ш , За ред д-ра екон наук, проф А.М. Мороза -К КНЕУ, 2000 -384с
 13. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушена, - М.: Финансы и статистика, 2001 –с.273.
 14. Васюренко О. В. Банківські операції Навч посібник-К Т-во "Знання" КОО, 2000 -243с
 15. Внутрішній аудит у комерційному банку Навч посібник для ВНЗ / Кірєєв О І, Шульга Н П, Полєтаєва О С - К, 2001 - 295 с.
 16. Гроші, банки та кредит у схемах і коментарях Навч посібник / За ред Болуціва -Тернопіль Карт-бланш, 2000 - 225с
 17. Грубет “Введение в эконометрию”. – К.:Астрата, 1996
 18. Заруба О.Д. „Фінансовий менеджмент у банках”: Навчальний посібник. – К.:Тов. „Знання”, 1997
 19. Кіндрацька Л М Бухгалтерський облік у комерційних банках України Навч посібник - К КНЕУ.1999 -432с
 20. Кочетков В.Н. ”Экономический анализ банков”. К.: – 1998
 21. Кочетков В.Н. «Анализ банковской деятельности: теорико – прикладной аспект». К.: МАУП. – 1999
 22. Кузмінська О Е , Кириленко В Б Організація обліку в банках Навч - метод Посібник для самост вивчення дисципліни — К КНЕУ, 2002 — 282 с
 23. Лукяненко, Краснікова. Економетрика. – К.: “Знання”, 1998
 24. Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов и др.: Под. ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996 – 560с.: ил.
 25. Методичні вказівки по підготовці дипломної роботи для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050105 "Банківська справа" / Гонтареико НА., Ріхтер О.М., Гончар Ї.А. - Рівне: РІС, 2002. - 33 с
 26. Мумінова-Савіна Г.Г. , Кравець Н.В., Кириленко В.Б. ”Тим, хто не нехтує законом. Контроль, ревізія та аудит у комерційних банках України”. – К.: Факт,2001
 27. Наконечний, Терещенко, Романюк. Економетрія. – К.: КНЕУ, 1997
 28. Національний банк і грошово-кредитна політика Підручник / За ред д-ра екон наук, проф А. М. Мороза та канд екон наук, доц М. Ф. Пуховкіної - К КНЕУ, 2002 - 368 с
 29. Нікітін А.Б. Маркетинг в банку Навч -метод Посібник для сам Вивч Дисц -К КНЕУ, 2001 -170с
 30. Облік і аудит у комерційних банках/За ред А М Герасимовича -Львів Фенікс, 1999 -512с
 31. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку Навч посібник -К КНЕУ, 2004  -467с
 32. Шевченко Р.І. Кредитування і контроль Навч-метод посібник для самост вивчення дисципліни -К КНЕУ, 2002 -183с
 33. Бакун О. Теорія і практика незалежного аудиту в Україні. //Вісник НБУ. - №1.-2007
 34. Берегуля О. Чинники підвищення конкурентоспроможності банку на ринку іпотечного кредитування II Вісник НБУ. - № 8 . - 2008. - с.42 -44.
 35. Голуб В. Методичні аспекти ціноутворення на кредитні послуги банку // Вісник НБУ. – 2006. - №7- 41-45
 36. Гуцал І. Мотиваційні фактори у забезпеченні ефективності кредитування. //Банківська справа. - №3.-2008- 37-41
 37. Журавльов В. Економічні межі попиту і пропозиції кредитних ресурсів. //Банківська справа. - №3.-2002
 38. Зінченко В., Карчева Г. Підвищення ефективності управління ризиками в умовах активізації споживчого кредитування // Вісник НБУ. – 2007. - № 10. – с. 7-11
 39. Ковальов О.П. Світовий досвід управління кредитним ризиком і можливості його використання в Україні. // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №3 – с. 11-19.
 40. Міщенко В., Пластун В. Моніторинг позичок у сучасній банківській практиці України // Вісник НБУ. - 2008. - № 8. - с. 9 - 13.
 41. 41. Олексієнко С.М. Особливості кредитування за поточними рахунками /     «ФінансиУраїни, 2007-№7–с.116-122/
 42. 42.Падалко О. Формування ціни банківського кредиту. //Фінанси України. - №3.-2006
 43. Павлишин О.П. Впровадження інноваційних технологій кредитування. // Регіональна економіка. – 2008. - № 3 – с. 84-89.
 44. Садеков А.А., Лісова Н.О.Кредитний скоринг – методика оптимізації управління кредитними ризиками // Фінанси України, - 2008. - №8-с.33-37
 45. Скакун Л. Неперервність процесу ризик-менеджменту кредитних операцій банку як основа їх беззбитковості. //Банківська справа. - №5.-2006
 46. Туник Г. Регулювання кредитної діяльності банку. //Фінанси України. - №3.-2008
 47. Фастовець М. Проблемні аспекти ризиковості кредитування малого бізнесу в Україні // Вісник НБУ. – 2007. № 2. – с. 38-45
 48. Чуб П. Методи трансферу кредитного ризику банку // Банківська справа. – 2007. - № 1. с. 79-85
 49. Шелудько Н. М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери // Фінанси України. – 2009. - № 1. – с. 25-29
4522
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.