Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив тривожності на формування стратегій поведінки підлітків

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
149
Мова: 
Українська
Ціна: 
2800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичний аналіз проблеми міжособистісної взаємодії підлітків
1.1. Психологічна характеристика міжособистісної взаємодії
1.2. Психологічні особливості міжособистісних стосунків у підлітковому віці
1.3. Особистісні та соціальні детермінанти появи тривожності у підлітків
1.4. Тривожність як чинник формування стратегій поведінки підлітків
Висновок до 1-го розділу
2. Експериментальне вивчення тривожності як чинника особливостей міжособистісної взаємодії підлітків
2.1. Опис методик і процедури дослідження
2.2. Аналіз результатів емпіричного вивчення стилів міжособистісної взаємодії підлітків
2.3. Особливості впливу тривожності на міжособистісну взаємодію підлітків
Висновок до 2-го розділу
3. Обґрунтування програми психокорекції тривожності підлітків
3.1. Обґрунтування змісту та процедури психокорекційної роботи із тривожними підлітками
3.2. Оцінка ефективності реалізації корекційної програми
Висновок до 3-го розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. У суспільстві в процесі соціального життя утворюється система взаємодій особистостей. Різноманітні соціальні відносини, суб'єктами яких вони є, зумовлені різноманітністю соціальних інтересів. Соціальні відносини мають об'єктивний характер, але для кожної людини вони, відображаючись у її внутрішньому світі, набувають особистісного сенсу, що виявляється в індивідуальних поведінці, почуттях, настроях та ін.

У підлітковому віці у дітей складаються дві різні за своїм значенням для психічного розвитку системи стосунків: одна з дорослими, інша з однолітками. Обидві вони продовжують формуватися в середніх класах школи. Виконуючи одну і ту ж загальну роль, ці дві системи стосунків нерідко входять в протиріччя один з одним за змістом і по регулюючих їх нормах. Відносини з однолітками зазвичай будуються як рівноправні і управляються нормами рівності, тоді як відносини з батьками і вчителями залишаються нерівноправними. Оскільки спілкування з товаришами починає приносити підліткові більше користі в задоволенні його актуальних інтересів і потреб, він відходить від школи і від сім'ї, починає більше часу проводити з однолітками [17]. 

Такі вчені як К. Еріксон, У. Морган, Ю.В. Пахомов, Ю. Ханін, Г. Айзенк, Б. Вяткін, Ч. Спілбергер, Н. Махоні, Е. Соколов, Е.Г. Ейдеміллєр, А.І. Захаров багато років досліджували явище підліткової тривожності як емоційного стану та її вплив на соціалізацію молодої особистості. Глибоко вивчали питання тривожності, такі відомі психологи у галузі особистості як З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг та К. Хорні. В теоріях особистості цих психоаналітиків велике значення надається тривожності [95].

Серед проблем діяльності сучасного шкільного психолога, актуальною на сьогоднішній день постає проблема тривожності підлітків, саме цієї вікової категорії, яка є «перехідною», кризовою, не стійкою, але у той же час - фундаментальною, базовою для «нової» особистості.

Тривожність негативно впливає не лише на емоційне самопочуття людини, а й у подальшому її житті порушує функціональні можливості психіки - занижена самооцінка, низький рівень навчання в силу ригідності мислення, відсутності креативності уяви, продуктивності пам'яті - відбувається деструкція і гальмування розвитку особистості. Так звані «хронічні тривоги» здебільшого перетворюються на патопсихологічні розлади. Значна кількість тривожних дітей мають проблеми зі здоров'ям.

Проблема тривожності є однією з найбільш актуальних проблем в сучасній психології. Тривожність в підлітковому віці може стати особистісною особливістю. Серед негативних переживань людини тривожність займає особливе місце, часто вона призводить до зниження працездатності, продуктивності діяльності, до труднощів в спілкуванні. Людина з підвищеною тривожністю згодом може зіткнутися із різними соматичними захворюваннями. Розібратися у феномені тривоги, а також в причинах її виникнення досить складний. В стані тривоги ми, як правило, переживаємо не одну емоцію, а деяку комбінацію різних емоцій, кожна з яких робить вплив на наші соціальні взаємини, на наш соматичний стан, на сприйняття, мислення, поведінку [31].

Вирішення цієї проблеми, а саме - виявлення чітких детермінант появи тривожності, об'єктивна оцінка наслідків наявності в емоційному житті дитини надмірної тривоги і страху, створення найбільш оптимальної бази тих соціальних інститутів, які супроводжують людину на шляху її соціалізації, розробка дієвих корекційних програм усунення особливо дитячої тривожності - значно допоможе у таких соціальних аспектах як навчально-виховний процес у закладах освіти, родинне виховання, соціалізація особистості, індивідуальний розвиток і саморозвиток.

Вивчення стилів міжособистісної взаємодії підлітків представляє великий теоретичний та практичний педагогічний інтерес, є одним з основних шляхів до поглиблення пізнання природи взаємодії і її закономірностей. Вибір теми даного дослідження продиктований необхідністю пошуку шляхів вирішення проблем підліткового віку, які в умовах розвитку системи освіти, зміни сімейних відносин, значно поглиблюються. Серед важливих проблем підліткового віку – тривожність посідає значне місце, і відповідно у підлітковому віці дещо підвищується і часто перевищує показник норми і набуває форми дезадаптуючого фактора, який для підлітка приносить тяжкі внутрішні переживання. 

Мета: дослідити і вивчити явище тривожності, динаміку її проявів та вплив на формування стратегії поведінки підлітків. Пошук можливих шляхів подалання тривожності. Здійснити на основі результатів дослідження подальші розробки шляхів корекції тривожності.

Об'єкт дослідження: поведінкові стратегії підлітків.

Предмет дослідження: міжособистісна взаємодії підлітків із різним рівнем тривожності.

Гіпотеза: 

 1. Тривожність є одним із чинників формування міжособистісної взаємодії підлітків. 
 2. Високий рівень особистісної і ситуативної тривожності обумовлює зростання показників емоційних бар’єрів у спілкуванні та схильність до переоцінки параметрів «емоційного інтелекту». 
 3. У молодших підлітків тривожність, більшою мірою, позначається на формування тенденцій міжособистісної взаємодії, ніж у старшому підлітковому віці.

Завдання:

 1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми чинників та особливостей міжособистісної взаємодії у підлітковому віці.
 2. Вивчити явище тривожності її особливості, прояви, наслідки.
 3. З'ясувати вплив тривожності на вияв стратегій міжособистісної взаємодії підлітків.
 4. Обгрунтувати та апробувати програму корекції тривожності підлітків.

Для реалізації поставленої мети слугував комплекс взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих методів: теоретичний аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, спостереження, бесіда, експеримент (констатуючий, формуючий, контрольний), опитування: методика діагностики емоційного інтелекту (Н. Холл), методика діагностики емоційних бар'єрів у міжособистісному спілкуванні (В.В. Бойко), методика діагностики мотиваційних орієнтацій в міжособистісних комуні-каціях (І.Д. Ладанов, В.А. Уразаєв), методика діагностики самооцінки тривожності Ч.Д.Спілбергера, Ю.Л.Ханіна, тестування, методи математичної статистики. 

База дослідження: дослідження проводилось у загальноосвітній школі №22 м. Рівне, в експериментальному дослідженні взяли участь 23 учні 6 класу, з яких 12 хлопчиків та 11 дівчат, 25 учнів 7 класу, з яких 10 хлопчиків та 15 дівчат і 23 учні 8 класу, з яких 12 хлопчиків та 11 дівчат, віком від 11 до 14 років.

Наукова новизна. У ході дослідження було з’ясовано особливості впливу рівня тривожності на формування стратегії поведінки у підлітковому віці. Виявлено змістовно-динамічні особливості формування стратегії міжособистісної взаємодії у підлітковому віці.

Теоретичне значення дослідження. Дані, отримані у роботі, доповнюють та конкретизують психологічні факти стосовно чинників формування стратегії міжособистісної взаємодії у підлітковому віці, зокрема, зв'язку тривожності та соціальної інтеграції підлітків.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що результати дос-лідження можуть бути використанні шкільним психологом у роботі з тривожними підлітками для забезпечення оптимізації міжособистісних стосунків підлітків.

Особистий внесок автора. Теоретичні та практичні аспекти дослідження виконані самостійно.

Вірогідність і надійність результатів дослідження забезпечені чіткістю визначення методологічних засад, відповідністю використаних методів, меті і завданню дослідження, ґрунтовністю кількісного та якісного аналізу одержаних даних, репрезентативністю статистичних вибірок, позитивними результатами впровадження нових консультативних стратегій в практику.

Апробація результатів дослідження. Результати магістерської роботи доповідались на звітній конференції науково-педагогічного складу та студентів Рівненського інституту ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» (Рівне, 14.05.2010); Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів, молодих учених «Психолого-педагогічні інноваційні технології розвитку особистості: проблеми та перспективи впровадження», присвяченої п’ятій річниці створення інституту педагогічної освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. Дем’янчука (Рівне, 21-23.04.2010); Міжнародна науково-практична конференція науковців, магістрантів та студентів «Освіта, наука та самореалізація молоді» Рівненський інститут ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» (м.Рівне,12-14.11.2009), та опубліковані у збірниках матеріалів конференцій (Романчук І.А. Психологічні особливості стилю міжособистісної взаємодії підлітків // Актуальні питання психологічної науки. Альманах студентського наукового товариства. Випуск 3. Рівне: РДГУ, 2010.-184 с. Романчук І.А. Тривожність як чинник формування стратегії поведінки підлітків // Вісник інституту педагогічної освіти, Серія психологічна, Рівне: МЕГУ, 2010.-187с.).

Структура роботи: робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури, а саме з 104 джерела та 11 додатків. Текст роботи містить: 11 рисунків та 21 таблицю, викладений на 147 сторінках.

 

Список використаних джерел: 
 1. Адлер А. О невротическом характере / А. Адлер . – Спб.: Наука, 1997. – 388 с.
 2. Айзенк Г.Ю. Структура личности / Г.Ю. Айзенк. - СПб. : Ювента, 1999. - 463 с.
 3. Ананьев Б. Г. Проблема формирования характера Избранные психологические труды. В 2 томах. / Б. Г. Ананьев – М.: Педагогика, 1980 Т. 1.-230 с., Т. 2.-288
 4. Андреева Г. М Зарубежная социальная психология ХХ столетия. Теоретические подходы: учеб. пособие для вузов / Г. М Андреева, Н. Н. Богомолова, Л. А. Петровская. – М.: Аспект. Пресс, 2002. – 287 с.
 5. Андреева Г. М. Социальная психология / Г. М Андреева. – М.: Аспект. Пресс, 1996. – 215 с.
 6. Андрійчук І. В. Корекційно-розвивальна програма спілкування для підлітків // Психолог. – 2007. – № 25-27 (265-267). – С.12-32 .
 7. Ануфрієва Н. М. Соціальна психологія: курс лекцій / Н. М. Ануфрієва, Т. Н. Земенока – [3-є видання, перероб. и доп.]. – К: МАУП, 2000. – 132 с.
 8. Аракелов Н. Е. Тревожность: методи диагностики и корекции. // Вестник МГУ. Психология. –1998. – № 1. – С. 18
 9. Астапов В. М. Тревожность у детей / В. М. Астапов. – М.: ПЕРСЭ, 2001. –159 с.
 10. Бабик Г. С. Вправи з психокорекції // Психолог. – 2002. – № 16. – С. 5-9.
 11. Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф. Б. Березин. – СПб.: Наука, 1988.
 12. Берон Р. Соціальна психологія: ключові ідеї / Р. Берон. – [4-е видання]. - СПб: Петербург, 2003. – 507 с.
 13. Бодалева А. А. Психологическое общение / А. А Бодалева. – М.: Изд-во Институт практической психологии, Воронеж: Н.П.О, «Модек», 1996. –256 с.
 14. Божик Л. М. Підліток на шляху до себе // Шкільний світ. – 2000. – №5. – С. 2-4.
 15. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – М.: Просвещение, 1986. – 265 с.
 16. Бороздина Г. В. Психология делового общения / Г. В. Бороздина. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 391 с.
 17. Буданова Н. Ф. Класс, клуб, група: межличностное общения // Учитель. – 2002. - №4 . – С. 77-80. 
 18. Вереніч Н. І. Особливості тривожності сучасних підлітків // Психолог. – 2004. – № 23-24 (119-120). – С. 41-43.
 19. Видайко С. М. Допомога – поруч // Психолог. –2003. – № 15. – С. 5-14.
 20. Вікова та педагогічна психологія: навчальний підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. – К.: Просвіта, 2001.
 21. Возрастная и педагогическая психология / Ред.-упоряд. А. В. Петровский. – М.: Просвещение, 1973. – 288 с.
 22. Волков Б.С. Психология подростка / Б. С. Волков. – М.: ЭКСМО–Пресс, 2002. – 320 с.
 23. Выготский Л. С. Динамика и структура личности подростка / в кн.: Л.С. Выготский. Собрание сочинений. – М.: 1984. - Т .4. – С. 220-243.
 24. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. – М.: АСТ, Астрель, Люкс, 2005. - 672 с.
 25. Выготский Л. С. Педология подростка / Л. С. Выготский. – М.: ЭКСМО – Пресс, 1994. – 478 с.
 26. Габдрева Г. Ш. Основные аспекты проблемы тревожности в психологии // Тонус – 2000 – №5
 27. Гуревич К. М. Индивидуально-психологические особенности школьников / К. М. Гуревич. – М.: Просвещение, 1988. – 176 с.
 28. Джонсон Д. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування / Д. Джонсон; пер. з анг. В. Хомика. – Житомир: ВД «КМ Академія», 2003. – 288 с.
 29. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология / В. Н. Дружинин. – СПб.: Питер, 2003. – 319 с.
 30. Дубровина И. В. Формирование личности в переходный период: от подросткового к юношескому возрасту / И. В. Дубровина. – М.:Педагогика, 1987. –335 с.
 31. Еникеев М. И. Общая и социальная психологическая энциклопедия / М. И. Еникеев. – М.: ПРИОР, 2002. – 560 с.
 32. Заброцький М. М. Основи вікової психології: навчальний посібник / М. М Заброцький. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2001. – 112 с.
 33. Золотнякова А. С. Проблемы психологии общения / А. С. Золотнякова. – Ростов-на-Дону: Мысль, 1976. – 327 с.
 34. Ковалев А. Г. Курс лекций по социальной психологии / А. Г. Ковалев. – М.: 1994. – М.: Экономика, 1994. – 154 с.
 35. Колесов Д. П. Современный подросток. Взросление и пол: учебное пособие / Д. П. Колесов. – М.: МПСИ Флинта, 2003. – 457 с.
 36. Колпакова М. Ю. Корни тревоги. // Московский психотерапевтический журнал. – 2003. – №3 – С. 74-86.
 37. Кон И. С. Психология дружбы / И. С. Кон. – М.: Знание, 1973. –371 с.
 38. Кон И.С. Психология старшеклассника / И.С. Кон. – М.: Просвещение, 1982. – 264 с.
 39. Корекційна робота психолога / Ред. упоряд. О. Главник. – К.: Шкільний світ, 2002. – 112 с.
 40. Корнєв М. Н. Соціальна психологія / М. Н. Корнєв, А. Б. Коваленко. – К.: Либідь, 1995 – 234-263 с.
 41. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості /За ред. Л. М. Проколієнко – К.: Рад. школа, 1989. – 235 с.
 42. Крайг Г. Д. Психология развития / Г. Д. Крайг . – [9-е изд. Бокум.] – СПб.: Питер, 2007. – 940 с.
 43. Крутецкий В. А. Психологія: підручник для учнів пед. училищ / В. А. Крутецкий. – М.: Освіта, 1980. – 438 с.
 44. Лавриненко А. П. Социальная психология и этика делового общения / А. П. Лавриненко. - М.: Юнити, 1997. – 245 с.
 45. Левченко А. М. Психологічні особливості підліткового віку // Психолог. – № 42 (90). – С. 9-16.
 46. Леонтьев А. А. Психология общения / А. А. Леонтьев. – Тарту: изд-во Тарт.ун-та, 1974. – 235 с.
 47. Лозиця В. Г. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник / В. Г. Лозиця. – К.:Екс-Об, 2001. – 271 с.
 48. Макланов А. Г. Общая психология / А. Г. Макланов. – СПб.: Питер, 2001. – 206 с.
 49. Максименко С. А. Онтогенез особистості: особливості підліткового віку // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 10. – С. 1-3.
 50. Максименко С. А. Підлітковий вік з позиції шкільної психології // Психолог. – 2006. – № 4. – С. 16-18.
 51. Маценко А. К. Моніторинг індивідуального розвитку особистості підлітка // Психолог. – 2003. – № 28 (76). – С. 2-14.
 52.  Міщик Л. І. Соціально-психологічні та педагогічні проблеми дезадаптаціїї дітей і підлітків / Л. І. Міщик, З. І.Білоусова. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – 108 с.
 53.  Мэй Р. Проблема тревоги / Р. Мэй. - М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. - 432 с.
 54.  Немов Р. С. Психология. Учебник для студентов высш. пед. заведений: в 3 кн. – М.: ВЛАДОС, 2000. – Кн. 3: Личность подростка. – С.221-235.
 55. Общая психология / Под ред. А. В. Петровського. – М.: Просвещение, 1976. – 479 с.
 56. Общение и оптимизация совместной деятельности / Под ред. Г. М Андреевой. – М.: Просвещение, 1987. – 297 с.
 57. Орбан–Лембрик Л. Є. Соціальна психологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Є. Орбан–Лембрик. – К.: Либідь, 2006. – 558 с.
 58. Основи практичної психології: підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. Панка. – К.: Либідь, 2001. – 536 с.
 59. Парафиян А. М. Причины, профилактика и преодоление тревожности // Психологическая наука и образование. № 2 . – 1998. – С. 11 - 17.
 60. Парафиян А. М. Психологический справочник, или как обрести уверенность в себе. Кн. для учеников / А. М. Прихожан. – М.: Образование, 1994. –
 61. Парафиян А. М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика / А. М. Прихожан. - Москва–Воронеж: НПО-МОДЭК, 2000. –304 с.
 62. Полякова Г. В. Подолання тривожності в шкільному середовищі / Полякова Г. В., Кружева Т. О. // Психолог. – 2005. – № 2. – С. 10-13.
 63. Потеряхин А. Л. Психология управления, основы межличностного общения / А. Л. Потеряхин. – К.:ВИРА-Р, 1999. – 384с.
 64. Практикум по общей, эксперементальной и прикладной психологии: учебное пособие / Под ред. А. А. Крылова, С. А Маничева. – Спб.: Питер, 2000. –560 с.
 65. Прокопенко Л. М. Сімейне виховання. Підлітки / Л. М. Прокопенко, Д. Ф. Ніколенко. – К.: Радянська школа, 1981. – 537 с.
 66. Психологический словарь / Авт.-упоряд. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – СПб.:Прайм-Еврознак, 2003. – 672 с.
 67. Психология подростка: учебник / Под ред. А. А. Реана. – СПб.: ЕВРОЗНАК, 2006. – 480 с.
 68. Психология: словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. - М.: Политиздат, 1990. –235 с.
 69. Психологічна енциклопедія / Авт.-упоряд. О. М. Степанов – К.: Академвидав, 2006. – 424 с.
 70. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И. В. Дубровиной. – М.: Просвещение, 1991. – 303 с.
 71. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: у 2 кн. / Е. И. Рогов. – М.: ВЛАДОС – ПРЕСС, 2002. – 384 с.
 72. Розин В. М. Психология: теория и практика / В. М. Розин. - М.: Инфра-М, 1998. –296 с.
 73. Розов В. І. Адаптивні антистресові психотехнології: навч. посібн. / В. І. Розов. - К.: Кондор, 2005. – 278 с.
 74. Руденский Е. В. Социальная психология: курс лекцій / Е. В. Руденский. – М.: ИНФА-М; Новосибирск: ИГАЭиУ, 1997. – 224 с.
 75. Руководство практического психолога: психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы. / Под ред. И. В. Дубровиной – Москва: Академия, 1995. – 168 с.
 76. Серебрякова Е. Л. Уверенность в себе и условия ее формирования // Ученые записки Тамбовского Пед. и-та. – 1956, № 10. – С. 42-44 
 77. Сечейко О. М. Взаємозв’язок індивідуально-психологічних та виховних особливостей підлітків // Рідна школа. – 1999. – № 9. – С. 60-61.
 78. Сидоренко Є. В. Методы математической обработки в психологии / Є. В. Сидоренко. – СПб.: Речь, 2001. – 350 с.
 79. Сисун М. К. Програма корекції тривожності у підлітків // Психолог. – 2004. – № 16 (112). – С. (вкладка).
 80. Скрипченко О. Загальна психологія / О. Скрипченко, Л. Роменська, З. Огоднійчук, Т. Зелінська. – К.: АПН, 1999. – 236 с.
 81. Словарь – справочник по социальной психологи / Авт.-уклад. В. Г. Крысько. – СПб: Питер, 2003. – 416 с.
 82. Словарь–справочник по психодиагностике / Авт.-уклад. Л. Ф.Бурлачук, С М. Морозов. – СПб.: Питер, 2003. – 528 с.
 83. Солдатова І. М. Тренінг толерантності для підлітків / І. М. Солдатова Л. Р. Шайгерова, О. С. Шарова // Психолог. – 2002. – № 21-24. – С 57-71.
 84. Социально – психологическая диагностика розвития личности в малых группах / Н. П.Фетискин, В. В. Кузлов, Г. М. Мануйлов. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2005. – 490 с.
 85. Спилберг Ч. Д. Коррекция повышения тревожности детей: [электронный ресурс] / Ч. Д. Спилберг, Ю. Л. Ханина / Режим доступа: http://adalin.mospsy.ru
 86. Станкин М. И. Интерактивное общение: психологическая корекция конфликта // Сред. спец. образование. – 1990. №10. - С. 25-40. 
 87. Столяренко Л. Д. Основы психологии / Л. Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.–736 с.
 88. Тренінги спілкування / Авт.-упоряд. Т. Гончаренко. – К.: Ред. загальнопед. газета, 2004. – 120 с.
 89. Туріщева Л. В. Позитивні та негативні протиріччя характерні для підлітка (за Сухомлинським) // Виховна робота в школі. – 2006. – № 9. – С. 33-36.
 90. Фрейд А. Эго и механизмы защиты // Теория и практика детского психоанализа. Пер. с англ. И нем. / М.: ООО Апрель Пресс, ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. С. 115-244.
 91. Фрейд З. Психология бессознательного / З Фрейд. –Спб.: Питер, 2002. – 400 с.
 92. Ханін Ю. Л. Дослідження тривоги в спорті. // Питання психології. – 1997. – №3.
 93. Хімелн Н. К. Становлення самосвідомості підлітка: почуття дорослості, самоствердження, самооцінка // Психолог. – 2007. – № 25-27. – С. 7-11.
 94. Хорни К.Невротическая личность нашого времени; Самоаналіз: Пер. с англ. / Общ. Ред. Т.В.Бурменской. М.: «Прогресс», 1993.
 95.  Хьел М. Теории личности / М. Хьел, Д. Зиглер. - [3-е узд]. – СПб.: Питер, 2008. – 607 с. – (Серия «Мастера психологии»).
 96. Царева О. А. Влияние тревожности учащихся подросткового возраста на стратегии поведения в конфликтных ситуаціях: дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Царева Оксана Александровна. –М., 2007. –187 с. [Електронний ресурс]: автореф. дис. канд. – Режим доступа: //http://www.lib.ua.-ru.net/diss/cont/170753.html
 97. Цуканова Є. В. Психологические трудности межличностного общения / Є. В. Цуканова. – К. : Вища школа, 1985. – 159 с.
 98. Шевченко Н. Ф. Гіперфункція тривожності у підлітків: привентивна стратегія / Н. Ф. Шевченко, Є. М. Заможна // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 7. – С. 17-22.
 99. Шибутані Т. Соціальна психологія / Т. Шибутані; пер.з анг. В. Б. Ольшанского. – Ростов на Дону: Фенікс, 2002. – 554 с.
 100. Щотка О. П. Психологія підлітка: психологічний практикум / О. П. Щотка. – Ніжин: Держ. пед. ун-т, 2004. – 248 с.
 101. Эйдемиллер З. Тревога и страх // Всеросийская психологическая газета. – 2003. –№2. – С.26-28.
 102. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон. – М.: Прогресс, 1996. – 338 с.
 103. Юрченко З. В. Практична психологія в школі / З. В. Юрченко. – Івано-Франківськ: обласний УПО, 1994. – 496 с.
 104. Якобсон П. М. Психология чувств и мотивации / П. М. Якобсон; под. ред. Е. М. Борисовой. – М.: Академия пед. и соц. наук Московский псих.-соц. ин-т., 1998. – 237 с.
3238
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).