Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив тютютнопаління на організм підлітків

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Загальна дія тютюнового диму на організм 
1.1. Вплив паління на нервову систему
1.2. Вплив паління на органи дихання
1.3. Вплив паління на серцево-судинну систему
1.4. Вплив паління на органи травлення
1.5. Вплив паління на статеву функцію
2. Експериментальне дослідження поширеності явища паління серед підлітків
2.1. Організація та метод дослідження
2.2. Результати дослідження та їх обговорення
3. Заходи боротьби і профілактика
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Масове поширення паління зробило цю проблему міжнародною, а паління почали називати чумою ХХ століття. Наукові дослідження в цій області не залишають сумнівів у тій величезній шкоді, яку паління наносить людям. За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ), у промислово розвинених країнах паління є прямою або непрямою причиною 20% смертей. Тютюн у Європі вбиває в 4 рази більше людей, ніж автомобільні катастрофи.

Особливо хвилює той факт, що паління стало поширюватися серед молоді й жінок. Багато хто не знає про те, що паління, яке починається «з гри», «з бажання наслідувати», «не відставати від моди», «скоріше стати дорослим», перетворюється в підступну пристрасть, згубну для здоров'я. Паління особливо шкідливе для молодого організму. Воно сковує волю, підточує здоров'я і скорочує життя. Внаслідок витривалості організму людини шкідливий вплив паління позначається тільки через багато років.

Проведені численні опитування населення показують, що багато хто не знаює або знаює недостатньо про шкоду й всі наслідки паління. За захоплення палінням доводиться платити занадто дорого, тому що разом з тютюном курці поступово «викурюють» найбільш дорогоцінне - здоров'я.

Саме тому тема бакалаврської роботи є надвичайно актуальною і злободенною. Актуальність її визначається також і тим, що все більше підлітків, навіть починаючи з 7-8 років, починають палити, причому палити у школі, яка часто й виступає активатором набуття цієї згубної звички.

Об’єктом роботи є паління серед підлітків, його все більш зростаюча тенденція до переходу у наймолодші вікові групи.

Предмет дослідження – способи профілактики паління серед молодших та старших школярів.

Метою роботи виступає вивчення згубного впливу паління на молодий організм та виявлення шляхів боротьби з цією звичкою у шкільному процесі.

Зважаючи на предмет, об’єкт та мету дослідження визначено наступні завдання роботи:

 • встановлення дії тютюнопаління на організм підлітка;
 • вивчення та аналіз вікової залученості до тютюнопаління;
 • виявлення та розробка заходів профілактики розвитку паління серед школярів молодшої та старшої вікових груп.

Джерельною базою виконання дослідження виступили праці таких відомих вітчизняних і зарубіжних вчених, як Т. Крамера, В. З. Кучеренко, Ж. Є. Бикової , А. В. Лученкова, М. Г. Садовського, С. Д. Семенова та ін.

Численні медичні дослідження, проведені в нашій країні й за рубежем, довели, що паління завдає шкоди практично всім системам людського організму і є звичкою, від якої нелегко позбутися навіть за допомогою фахівця. Паління тютюну викликає фізіологічну й психологічну залежність й, крім того, тісно пов'язане із соціальними й культурними факторами.

У той час як за рубежем профілактиці паління присвячена колосальна кількість досліджень, у нашій країні цій проблемі як і раніше не приділяється належної уваги. Загальна профілактика паління зводиться до формули "Мінздрав попереджає", а конкретну допомогу бажаючої відмовитися від паління повинні робити наркологи. Однак, оскільки тютюнопаління є складним поведінковим актом, у виникненні й розвитку якого беруть участь не тільки фізіологічні фактори, але й цілий комплекс соціальних і психологічних умов, зусиль одних лише лікарів явно недостатньо. Необхідне вивчення психологічних аспектів виникнення й поширення звички тютюнопаління, розробка теоретичних і практичних підходів до відмови від паління, а також створення й широкомасштабного впровадження профілактичних програм.

Для всебічного вивчення психологічних аспектів паління необхідно мати уявлення про масштаби реальної поширеності цього явища в сучасному світі, а також про групи, найбільшою мірою піддані ризику. Відповідно до оцінки ВООЗ, на початку ХХІ ст. у світі налічувалося близько 1500 мільйонів курців, що становить біля третини жителів планети старше 15 років.

У середньому в розвинених країнах палить 42% чоловіків й 24% жінок. Уперше проведене в нашій країні обстеження вибірки населення старше 15 років показало високе поширення паління серед чоловіків - 63,2% і досить низьке серед жінок - 9,7%.

В останнє десятиліття тютюн є причиною близько 30% випадків смерті у віці 35-69 років і ще 14% у більш старшому віці. Число курців постійно поповнюється за рахунок підростаючого покоління, тому завдання розробки й впровадження ефективних методів профілактики переростає чисто медичні масштаби й вимагає залучення фахівців іншого профілю - працівників соціальної сфери, вихователів, учителів і, звичайно, психологів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Козаренко Г.Г., Водопьянова М.А., Зотов В.С. и др. Значение и методы организации наблюдения за состоянием здоровья курящих школьников // Всерос. съезд детских врачей, 6-й. – Горький, 1981.
 2. Коларова-Панава Д. Динамика (эпидемиология) курения среди юношей в Софии // Труды Междунар. съезда, 6-й. – София, 1973.
 3. Колесов Д.В. Предупреждение вредных привычек у школьников. – 2-е изд. – М.: Изд.-во УРАО, 1999..
 4. Колманова Т.С., Ахвердиева М.К. Влияние табакокурения на адаптационно-приспособительные реакции у лиц молодого возраста // Здоровье и образование: Материалы Междунар. конф. валеологов. – СПб., 1999.
 5. Комплексная целевая программа на 1994–1996 годы по преодолению курения табака в России. – М., Мин-во здрав. и мед. промыш. Российской Федерации, 1994.
 6. Крамер Т. Кампания по борьбе с курением среди школьников в Дании // Междунар. противораковый конгресс, 8-й: Тез. докл. – М., 1992.
 7. Красноперов М.Г. О вреде курения табака. – М.: Медизд, 1995.
 8. Кузнецов И.В. Проблема борьбы с курением школьников // Гиг. и сан. – 1996. – № 1.
 9. Кузнецова Т.Д., Ерикова Л.В., Соколов Е.В. Влияние курения на дыхательную функцию легких у подростков // Педиатрия. – 1985. – № 5.
 10. Кучеренко В.З., Быкова Ж.Э. Проблема курения среди юношей // Межд. конференция “ Здоровый образ жизни “: Материалы.– Л., 1990.
 11. Ларионов В.Г. О распространении курения табака среди школьников // Труды Смолен. мед. ин-та. – Смоленск, 1998. – № 10.
 12. Левитский П.М., Язловецкий В.С. Вред алкоголя и никотина: Пособие для учителей. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев: Радянська школа, 1997.
 13. Левитский П.М., Язловецкий В.С. Методы борьбы с курением на факультетах физического воспитания // Теория и практика физкультуры. – 1998. – № 3.
 14. Левшин В.Ф. Проблема табакокурения и пути ее решения // Курение или здоровье в России? / Под ред. А.К.Демина. – М., 1996. 
 15. Левшин В.Ф., Милиевская И.Л., Дрожжачих В.Г. Программа гигиенического воспитания школьников как элемент профилактики раковых заболеваний // Вопр. онкологии. – 1992. – Т.38, № 11.
 16. Лившиц Р.Е., Романюк В.П., Страдина М.С. К вопросу о курении в профессионально-технических училищах // Здравоохр. Рос. Фед. – 1989. – № 6.
 17. Лученков А.В., Садовский М.Г., Семенов С.Д. Технология социальной работы с табакокурением подростков // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы. – 1998. – № 4.
 18. Матвеев В.Ф., Гройсман А.Л. Профилактика вредных привычек школьников: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1987.
 19. Мерман М.М. Цифры и факты для бесед о вреде курения // Фельдш. и акуш. – 1980. – № 3.
 20. Милиевская И.Л., Романенко В.И., Дрожжачих В.Г. и др. Отношение к курению и употреблению алкоголя учащихся старших классов средних школ Москвы и Каунаса // Всесоюз. съезд дет. врачей, 12-й: Тез. докл. – М., 1998.
 21. Мордовцев М.В., Мордовцев Ю.М., Симонова Г.И. Использование новых методов комплексного лечения табакокурения взрослых и подростков // Акт. вопр. проф. неинф. заб. – М., 1993.
 22. Мусалов Г.Г., Ахмедханова А.А., Алиметова М.С. Вредные привычки подростков и их профилактика. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1989.
 23. Новиков О.В., Шакирзянов Г.З., Кирш Я. Характерологические и личностные особенности курильщиков: Практическое пособие. – Казань: Медицина, 2000.
 24. О преодолении табакокурения детей и подростков: Материалы обл. совещания работников образования Нижегор. обл., 18 июня 2002 г. – Н. Новгород: Нижегор. гуманит. центр, 2002.
 25. Огарь В.Г., Чемоданов В.И. Предупреждение вредных привычек у школьников: Сб. науч. трудов. – М.: АПН СССР, 1990.
 26. Островский А.Д. О вреде курения для детей и подростков. – М.: Медицина, 1995. 
 27. Пилкаускене И.Ю. Организация работы медицинской сестры по профилактике курения в средней школе // Нов. формы работы леч.- проф. учреждений: Тез. докл. науч.- практ. конф. – Клайпеда, 1998.
 28. Позднякова Р.З., Болдырева Н.Ф. Новые подходы к антитабачной пропаганде среди учащихся ПТУ // Гиг. и сан. – 1996. – № 9.
 29. Попова Е.Б., Шевчук А.Г. Распространенность курения среди различных групп населения и вопросы гигиенического воспитания // Гиг. и сан. – 1995. – № 3.
 30. Проблемы подросткового алкоголизма и курения: Учеб. пособие. – Орел, 2000. 
 31. Прохоров А.В. Изучение распространенности курения у школьников, как фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний, с целью разработки профилактических мероприятий: Дис. канд. мед. наук. – М., 1998. 
 32. Прохоров А.В., Александров А.А. Некоторые аспекты табакокурения у детей и подростков // Здравоохр. Рос. Фед. – 1990. – № 2. 
 33. Прохоров А.В., Александров А.А., Исакова Г.Л. и др. Распространенность курения среди учащихся 5–10 классов // Сов. здравоохранение. – 1998. – № 4.
10436
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).