Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив занять аеробікою на фізичний розвиток дівчат 18-19 років

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вплив занять аеробікою на фізичний розвиток дівчат 18-19 років
 
Калитка С. В., Кренделева В. У.,
Бенедь С. П., Мацкевич Н. М.
Волинський державний університет ім. Лесі Українки
 
Анотація. Калитка С. В., Кренделева В. У., Бенедь С. П., Мацкевич Н. М. Вплив занять аеробікою на фізичний розвиток дівчат 18-19 років. У статті досліджується питання впливу занять аеробікою на фізичний розвиток дівчат 18-19 років в умовах навчання у вузі. Встановлено, що фізичний розвиток, фізична підготовленість та працездатність має вірогідно вищий рівень у дівчат, які спеціалізуються зі спортивної аеробіки, порівняно із дівчатами, які займаються за вузівською програмою.
Ключові слова: спортивна аеробіка, студентки, фізичний розвиток, фізична працездатність.
Аннотация. Калитка С. В., Кренделева В. У., Бенедь С. П., Мацкевич Н. Н. Влияние занятий аэробикой на физическое развитие девочек 18-19 лет. В статье рассматривается вопрос влияния занятий аэробикой на физическое развитие девочек 18-19 лет в условиях обучения в вузе. Установлено, что физическое развитие, физическая подготовленность и работоспособность выше у девочек, которые специализируются по спортивной аэробике, сравнительно с девочками которые занимаются по вузовской программе.
Ключевые слова: спортивная аэробика, студентки, физическое развитие, физическая работоспособность.
Abstract. Kalitka S. V., Krendeleva V. U., Bened S. P., Matskevich N. N. Influence of the occupations of aerobics’ on the physical development of the girls of 18-19 years. In the article is examined a question of the influence of the occupations of aerobics on the physical development of the girls of 18-19 years under instruction conditions in VUZ (Institute of Higher Education). It is established that physical development, the physical preparedness and fitness for work are above in the girls, who specialize in sport aerobics, in comparison with by girls which are occupied according to the higher educational program.
Key words: sport aerobics, student, physical development, physical fitness for work.
Демократизація освіти та надання їй державно-національної спрямованості, особливо піклування держави про поліпшення здоров’я нації, в наш час вимагають пошуку нових шляхів якісного вдосконалення системи фізичного виховання студентської молоді. Саме на це спрямована Національна доктрина розвитку фізичної культури та спорту.
Заняття аеробікою сприяють гармонійному фізичному розвитку, зміцненню здоров’я, підвищенню адаптаційних можливостей організму.
Аналіз спеціальної літератури свідчить, що на даний час фітнес – сучасний напрямок фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення різного віку та статі. Одним із основних видів оздоровчого фітнесу є оздоровча та спортивна аеробіка, яка поєднує у собі формування пропорційного гармонійного тіла, розвиток фізичних якостей, контрольоване тренування серцево-судинної системи, а також позитивний вплив на психоемоційний стан [65].
Об'єкт досліджень – тренувальний процес студенток, які спеціалізуються зі спортивної аеробіки.
Предмет досліджень – фізичний розвиток дівчат 18-19 років, які спеціалізуються зі спортивної аеробіки.
Мета дослідження – аналіз впливу занять аеробікою на фізичний розвиток дівчат 18-19 років в умовах навчання у вузі.
Завдання дослідження:
Проаналізувати стан проблеми впливу занять спортивно-оздоровчим фітнесом на організм студенток.
Визначити вплив специфічних навантажень на фізичний розвиток дівчат 18-19 років, які спеціалізуються зі спортивної аеробіки.
Для вирішення поставлених завдань застосовували наступні методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел, педагогічні спостереження та педагогічний експеримент, антропометричні методи;
Для оцінки рухової підготовленості дівчат віком 18-19 років застосовували такі тести:
швидкісно-силові можливості – біг 30 м зі старту;
силу – піднімання тулуба із положення лежачи за 1 хв, стрибок у довжину;
спритність – човниковий біг 4х9 м;
гнучкість – нахил тулуба вперед з положення сидячи;
фізичний стан визначали за показниками фізичної працездатності та відновних процесів у серцево-судинній системі – індексами Руф’є та Гардвардським степ-тестом та стан дихальної системи – за результатами проб Штанге та Генчи.
Для оцінки фізичного розвитку дівчат віком 12-13 років застосовували такі методи дослідження як вимірювання маси та довжини тіла, ЖЄЛ, НЖЄЛ ЖІ, індексу Кетле.
Сучасний етап розвитку сфери рекреації та оздоровчої фізичної культури характеризується тенденцією активного розширення арсеналу засобів, які застосовуються у ній практичним матеріалом нових фізкультурно-оздоровчих програм і технологій.
Цей процес концептуально обумовлений змістом основних напрямів сучасного оздоровчого фітнесу (реабілітаційно-профілактичного, навчально-освітнього, кондиційного і спортивно-орієнтованого характеру), у цілому покликаних забезпечити гармонійне поєднання цілої низки сприятливих показників стану здоров'я, фізичну підготовленість, психологічну комфортність, пропорційну статуру тощо.
У доступній нам літературі ми не знайшли робіт, присвячених дослідженням спеціальної працездатності дівчат віком 18-19 років, які спеціалізуються зі спортивної аеробіки. Тому ми вважаємо актуальним вивчення фізичного розвитку, фізичної підготовленості та спеціальної працездатності дівчат навчально-тренувальної групи для наукового обґрунтування побудови їх фітнес-програм.
Результати дослідження. На початку експерименту встановлено вірогідну різницю між експериментальною та контрольною групою у показниках фізичного розвитку, фізичної підготовленості та фізичної працездатності. Так, дівчата, які займаються аеробікою мають більшу вагу та вірогідно більшу довжину тіла (54, 09±3, 77 кг та 167, 00±2, 91 см) порівняно із дівчатами, які навчаються за вузівською програмою (51, 45±4, 13 кг та 158, 55±4, 96 см)  (табл. 1).
 
Таблиця 3.1
Показники фізичного розвитку дівчат віком 18-19 років на початку експерименту
 
В кінці експерименту
 
Показники індексу Кетле свідчать про те, що ваго-ростові співвідношення контрольної та експериментальної груп вірогідно не відрізняються та знаходяться в межах норми.
Такі ж тенденція зберігається і вкінці експерименту. Так, дівчата, які займаються аеробікою мають більшу вагу та вірогідно більшу довжину тіла (53, 45±3, 50 кг та 167, 27±2, 44 см) порівняно із дівчатами, які навчаються за вузівською програмою (51, 91±4, 45 кг та 159, 05±5, 32 см) та за показниками індексу Кетле знаходяться в межах норми (табл. 3. 1).
Нами встановлено вірогідну різницю за показниками життєвої ємності легень (2681, 18±271, 07 та 3772, 73±152, 89 мл), життєвим індексом (51, 42±6, 45 та 69, 93±2, 54 мл/кг) та пробою Штанге (42, 55±8, 68 та 56, 91±5, 34 с)  (відповідно між контрольною та експериментальною групами) на початку експерименту. Вкінці експерименту також зберігається така ж тенденція. Встановлено вірогідну різницю за показниками життєвої ємності легень (2668, 18±271, 07 та 3795, 45±136, 00 мл), життєвим індексом (51, 99±6, 61 та 70, 72±3, 04 мл/кг) та пробами Штанге (43, 27±9, 16 та 65, 82±5, 72 с) та Генчи (28, 36±6, 94 та 33, 36±3, 68)  (відповідно між контрольною та експериментальною групами). Важливо відзначити, що у дівчат, які займаються аеробікою, показники ЖЄЛ значно вищі від НЖЄЛ, що свідчить про високий рівень фізичного розвитку та розвитку дихальної системи. У дівчат, які навчаються за вузівською програмою показники ЖЄЛ значно нижчі за НЖЄЛ, що свідчить про низький фізичний розвиток та розвиток дихальної системи.
Отже, можна зробити висновок, що фізичний розвиток, фізична підготовленість та працездатність має вірогідно вищий рівень у дівчат, які спеціалізуються зі спортивної аеробіки, порівняно із дівчатами, які займаються за вузівською програмою.
На нашу думку це зумовлено використанням у тренувальному процесі експериментальної групи більших обсягів спеціальної роботи, що і призвело до підвищення рівня фізичної працездатності, який оцінюється як високий.
 
Висновки
 
Аналіз літературних даних свідчить, що питання впливу занять аеробікою на фізичний розвиток дівчат 18-19 років в умовах навчання у вузі розглядаються недостатньо.
Встановлено, що дівчата, які займаються аеробікою мають більшу вагу та вірогідно більшу довжину тіла (53, 45±3, 50 кг та 167, 27±2, 44 см) порівняно із дівчатами, які навчаються за вузівською програмою (51, 91±4, 45 кг та 159, 05±5, 32 см) та за показниками індексу Кетле знаходяться в межах норми
Нами встановлено вірогідну різницю за показниками життєвої ємності легень (2668, 18±271, 07 та 3795, 45±136, 00 мл), життєвим індексом (51, 99±6, 61 та 70, 72±3, 04 мл/кг) та пробами Штанге (43, 27±9, 16 та 65, 82±5, 72 с) та Генчи (28, 36±6, 94 та 33, 36±3, 68)  (відповідно між контрольною та експериментальною групами).
 
Список використаної літератури
 
1. Давыдов В. Ю., Шамардин А. И., Горбанева Е. П. Морфофункциональный статус женщин различных типов конституции, занимающихся оздоровительной аеробикой. // Материалы ІХ международного конгресса “Олимпийский спорт и спорт для всех”. – К. : Олимпийская литература, 2005. – С. 558.
2. Сологубова С. В. Оптимізація різних видів фітнес-тренування жінок 25-34 років. // Матеріали ІХ міжнародного конгресу “Олімпійский спорт і спорт для всіх”. – К. : Олімпийска література, 2005. – С. 619.
3. Хоули Э. Т., Френкс Б. Д. Оздоровительный фитнес: пер. с англ. – К. : Олимпийская литература, 2000. 480 с.
Фото Капча