Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив занять плаванням на рівень фізичної підготовленості студенток ВУЗу

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вплив занять плаванням на рівень фізичної підготовленості студенток ВУЗу
 
Карабанова Н. С., Карабанов А. Г., Цюпак Ю. Ю., Цюпак Т. Є.
Інститут фізичної культури та здоров’я
Волинського державного університету імені Лесі Українки
 
Анотація. Карабанова Н. С., Карабанов А. Г., Цюпак Ю. Ю., Цюпак Т. Є. Вплив занять плаванням на рівень фізичної підготовленості студенток вузу. У статті висвітлено актуальні проблеми удосконалення процесу фізичної підготовки студенток на заняттях плаванням і вдосконалення навчального процесу у вузі.
Ключові слова: фізичне виховання, фізична культура, фізичний розвиток, рухові навики, фізична підготовленість, навчальний процес.
Аннотация. Карабанова Н. С., Карабанов А. Г., Цюпак Ю. Ю., Цюпак Т. Є. Влияние занять плаванием на уровень физической подготовленности студенток вуза. В статье описано актуальные проблемы усовершенствования процесса физической подготовки студенток на занятиях плаванием и усовершенствование учебного процесса в вузе.
Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, физическое развитие, двигательные навыки, физическая подготовленность, учебный процесс.
Abstract. Carabanova N. S., Carabanov A. G., Tsyopac Y. Y., Tsyopac T. E. Influence of employments by swimming on the level of physical preparedness of students of institute of higher. In the article it is reflected the issue of the day the improvement of process of physical preparation of students on employments by swimming and perfection of educational process in the institute of higher.
Key words: physical education, physical culture, physical development, motive skills, physical preparedness, educational process.
Постановка проблеми. Предметом особливої професійної турботи вузівських фахівців є вдосконалення якості навчально-виховного процесу. Проблема удосконалення процесу фізичної підготовки студенток вже багато років є предметом вивчення фахівців.
Вивчення постановки фізичного виховання у вузі виявило невідповідність між цільовими установками навчально-виховного процесу і ступенем активності студенток на заняттях фізичною культурою. Це, у свою чергу, викликає суперечність між вимогами до особи і професійної підготовки майбутніх фахівців та реальним рівнем їх розвитку у процесі занять фізкультурою і спортом.
Одна з найважливіших задач фізичного виховання студенток – усвідомлення значущості фізкультурно-спортивної діяльності і формування протягом навчання особистої потреби у фізичному самовдосконаленні [2, 4].
Аналіз останніх досліджень. Теоретичний аналіз науково-методичної літератури [1, 2, 3, 5, 7 і ін. ] показав, що для того, щоб добитися результатів у поліпшенні фізичної підготовленості студентської молоді, потрібні принципово нові підходи, засоби і технології, які повинні відповідати індивідуальним особливостям студенток, сприяти максимально ефективній реалізації їх інтересів, схильностей і здібностей. Для цього процес фізичного виховання у вузі повинен будуватися із використанням різних форм фізкультурних занять з врахуванням мотивації, рівня здоров'я і фізичної підготовленості студенток.
Досвід свідчить, що одним з найефективніших засобів впливу на організм студенток з метою підвищення рівня їх фізичної підготовленості слід вважати рухову активність в умовах водного середовища [ 3, 5].
Не дивлячись на численні дані про сприятливу дію водного середовища на організм тих людей, що займаються плаванням [3, 4, 6 і ін. ], на даний час ще недостатньо розроблені питання впливу таких занять на фізичну підготовленість студенток вузу.
Враховуючи недостатньо глибоке вивчення даної проблеми, нами було проведено дослідження, метою якого було вивчити вплив занять плаванням на підвищення рівня фізичної підготовленості студенток і вдосконалення навчального процесу у вузі.
Завдання дослідження:
1 Вивчити дані науково-методичної літератури з зазначеної проблеми.
2. Вивчити мотиваційні фактори до занять плаванням студенток 1-4 курсів психологічного факультету.
3. Визначити рівень морфо-функціонального розвитку і фізичної підготовленості студенток вузу.
Виклад основного матеріалу. Одним з шляхів підвищення ефективності системи фізкультурної діяльності студенток є формування у них повноцінної мотивації до фізкультурних занять.
Нами вивчалися мотиви та інтереси студенток психологічного факультету до занять плаванням. В розробленій анкеті було підібрано декілька груп питань, які дозволили скласти уявлення про чинники, що підвищують у студенток мотивацію до занять плаванням.
В результаті досліджень виявлено, що студентки 1-4-го курсів навчання (n=140) по-різному відносяться до занять плаванням: 9, 3% з них регулярно займаються; 61, 4% не займаються взагалі, 29, 3% займаються епізодично. Отже, кожна третя студентка відвідує заняття з плавання «з примусу». Крім того, студентки виділили як причину пропусків занять відчуття недостатнього рівня власної фізичної підготовленості.
Студентки відзначили також мотиви, які дозволяють підвищити зацікавленість до занять плаванням – це пізнавальний, оздоровчий, особистий, естетичний, фізкультурно-спортивний, соціальний (рис. 1.) :
 
Рис. 1. Порівняльна характеристика мотивів занять плаванням
студенток 1-4-го курсів (n=140) :
– оздоровчий; – пізнавальний; – особистий
 – естетичний; – фізкультурно-спортивний; – соціальний.
 
Інша група питань була направлена на вивчення провідних чинників здорового способу життя. З опитаних 75, 7% вважають провідним чинником здорового способу життя, загартування, 12, 9% – рухову активність, 7, 1% – збалансоване харчування і 4, 3% – відсутність шкідливих звичок (рис. 2).
 
Рис. 2. Головні чинники здорового способу життя, визначені студентками 1-4 курсів (n=140) :
 – рухова активність; – збалансоване харчування; 
 – загартування; – відсутність шкідливих звичок.
 
Встановлено, що переважна більшість студенток вважає провідним чинником здорового способу життя загартування організму (75, 7%)
Фото Капча