Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив занять плаванням на рівень фізичної підготовленості студенток ВУЗу

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вплив занять плаванням на рівень фізичної підготовленості студенток ВУЗу
 
Карабанова Н. С., Карабанов А. Г., Цюпак Ю. Ю., Цюпак Т. Є.
Інститут фізичної культури та здоров’я
Волинського державного університету імені Лесі Українки
 
Анотація. Карабанова Н. С., Карабанов А. Г., Цюпак Ю. Ю., Цюпак Т. Є. Вплив занять плаванням на рівень фізичної підготовленості студенток вузу. У статті висвітлено актуальні проблеми удосконалення процесу фізичної підготовки студенток на заняттях плаванням і вдосконалення навчального процесу у вузі.
Ключові слова: фізичне виховання, фізична культура, фізичний розвиток, рухові навики, фізична підготовленість, навчальний процес.
Аннотация. Карабанова Н. С., Карабанов А. Г., Цюпак Ю. Ю., Цюпак Т. Є. Влияние занять плаванием на уровень физической подготовленности студенток вуза. В статье описано актуальные проблемы усовершенствования процесса физической подготовки студенток на занятиях плаванием и усовершенствование учебного процесса в вузе.
Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, физическое развитие, двигательные навыки, физическая подготовленность, учебный процесс.
Abstract. Carabanova N. S., Carabanov A. G., Tsyopac Y. Y., Tsyopac T. E. Influence of employments by swimming on the level of physical preparedness of students of institute of higher. In the article it is reflected the issue of the day the improvement of process of physical preparation of students on employments by swimming and perfection of educational process in the institute of higher.
Key words: physical education, physical culture, physical development, motive skills, physical preparedness, educational process.
Постановка проблеми. Предметом особливої професійної турботи вузівських фахівців є вдосконалення якості навчально-виховного процесу. Проблема удосконалення процесу фізичної підготовки студенток вже багато років є предметом вивчення фахівців.
Вивчення постановки фізичного виховання у вузі виявило невідповідність між цільовими установками навчально-виховного процесу і ступенем активності студенток на заняттях фізичною культурою. Це, у свою чергу, викликає суперечність між вимогами до особи і професійної підготовки майбутніх фахівців та реальним рівнем їх розвитку у процесі занять фізкультурою і спортом.
Одна з найважливіших задач фізичного виховання студенток – усвідомлення значущості фізкультурно-спортивної діяльності і формування протягом навчання особистої потреби у фізичному самовдосконаленні [2, 4].
Аналіз останніх досліджень. Теоретичний аналіз науково-методичної літератури [1, 2, 3, 5, 7 і ін. ] показав, що для того, щоб добитися результатів у поліпшенні фізичної підготовленості студентської молоді, потрібні принципово нові підходи, засоби і технології, які повинні відповідати індивідуальним особливостям студенток, сприяти максимально ефективній реалізації їх інтересів, схильностей і здібностей. Для цього процес фізичного виховання у вузі повинен будуватися із використанням різних форм фізкультурних занять з врахуванням мотивації, рівня здоров'я і фізичної підготовленості студенток.
Досвід свідчить, що одним з найефективніших засобів впливу на організм студенток з метою підвищення рівня їх фізичної підготовленості слід вважати рухову активність в умовах водного середовища [ 3, 5].
Не дивлячись на численні дані про сприятливу дію водного середовища на організм тих людей, що займаються плаванням [3, 4, 6 і ін. ], на даний час ще недостатньо розроблені питання впливу таких занять на фізичну підготовленість студенток вузу.
Враховуючи недостатньо глибоке вивчення даної проблеми, нами було проведено дослідження, метою якого було вивчити вплив занять плаванням на підвищення рівня фізичної підготовленості студенток і вдосконалення навчального процесу у вузі.
Завдання дослідження:
1 Вивчити дані науково-методичної літератури з зазначеної проблеми.
2. Вивчити мотиваційні фактори до занять плаванням студенток 1-4 курсів психологічного факультету.
3. Визначити рівень морфо-функціонального розвитку і фізичної підготовленості студенток вузу.
Виклад основного матеріалу. Одним з шляхів підвищення ефективності системи фізкультурної діяльності студенток є формування у них повноцінної мотивації до фізкультурних занять.
Нами вивчалися мотиви та інтереси студенток психологічного факультету до занять плаванням. В розробленій анкеті було підібрано декілька груп питань, які дозволили скласти уявлення про чинники, що підвищують у студенток мотивацію до занять плаванням.
В результаті досліджень виявлено, що студентки 1-4-го курсів навчання (n=140) по-різному відносяться до занять плаванням: 9, 3% з них регулярно займаються; 61, 4% не займаються взагалі, 29, 3% займаються епізодично. Отже, кожна третя студентка відвідує заняття з плавання «з примусу». Крім того, студентки виділили як причину пропусків занять відчуття недостатнього рівня власної фізичної підготовленості.
Студентки відзначили також мотиви, які дозволяють підвищити зацікавленість до занять плаванням – це пізнавальний, оздоровчий, особистий, естетичний, фізкультурно-спортивний, соціальний (рис. 1.) :
 
Рис. 1. Порівняльна характеристика мотивів занять плаванням
студенток 1-4-го курсів (n=140) :
– оздоровчий; – пізнавальний; – особистий
 – естетичний; – фізкультурно-спортивний; – соціальний.
 
Інша група питань була направлена на вивчення провідних чинників здорового способу життя. З опитаних 75, 7% вважають провідним чинником здорового способу життя, загартування, 12, 9% – рухову активність, 7, 1% – збалансоване харчування і 4, 3% – відсутність шкідливих звичок (рис. 2).
 
Рис. 2. Головні чинники здорового способу життя, визначені студентками 1-4 курсів (n=140) :
 – рухова активність; – збалансоване харчування; 
 – загартування; – відсутність шкідливих звичок.
 
Встановлено, що переважна більшість студенток вважає провідним чинником здорового способу життя загартування організму (75, 7%) і оздоровчий мотив занять плаванням (37, 9%), що підтверджується даними досліджень.
Заняття плаванням, крім оздоровчих засобів є ще і засобами фізичної підготовки, направленої на розвиток організму студенток, у тому числі в навчально – тренувальному процесі з фізичного виховання у вузах.
Проведений порівняльний аналіз фізичного розвитку і функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем показав, що ці показники мають значущі відмінності (р0, 05).
При оцінці фізичного стану студенток необхідно враховувати функціональний стан їх серцево-судинної і дихальної систем, оскільки ці системи відіграють важливу роль у підвищенні рівня фізичної підготовленості, що узгоджується з результатами раніше проведених досліджень Л. Є. Комарової і В. В. Романенко.
Порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості студенток на різних курсах навчання показав, що вони мають істотні відмінності у більшості з цих показників і загальним рівнем фізичної підготовленості студенток різних курсів – статистично достовірна різниця (р0, 05).
Для оцінки рівня фізичної підготовленості студенток 1-4-го курсів психологічного факультету була вибрана система тестів, що включає «Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України» і додаткові тести системи «EUROFIT».
Результати в рухових тестах у студенток 1-4-го курсів знаходяться на більш низькому рівні в порівнянні з державними нормативами оцінки і обов'язковими нормами, які визначають стабільний рівень фізичного розвитку і фізичної підготовленості.
Таким чином, дані свідчать про відсутність позитивної динаміки в результатах рухових тестів у студенток 1-4-го курсів які залежать від занять з фізичного виховання, з чого виходить, що ці заняття були малоефективними і являлися для основної маси дівчат підтримуючим руховим режимом, а не розвиваючим.
В нашій роботі розроблений раціональний підхід до побудови навчально-тренувальних занять з плавання для покращення фізичної підготовленості і працездатності студенток 1-4-го курсів психологічного факультету. При цьому враховувалися рекомендації для складання комплексів фізичних вправ у воді Т. Г. Меньшуткіної, О. Ю. Фанигіної, І. Р. Хорольської та інших фахівців
Метою розробленої програми навчально – тренувальних занять з плавання було підвищення фізичної підготовленості і досягнення належного розвитку рухових якостей, взаємозалежних з показниками рівня фізичного стану студенток психологічного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Наші дослідження показали, що позитивний ефект спостерігається тільки при застосуванні фізичних вправ, раціонально збалансованих за спрямуванням, інтенсивністю і об'ємом відповідно до індивідуальних можливостей організму студенток. Для цього нами була запропонована методика побудови занять з плавання із розподілом фізичних навантажень різної спрямованості в мікроциклі
Апробація методики проходила по етапах: початкове навчання і закріплення пройденого матеріалу; удосконалення змісту занять за рахунок ускладнення вправ, поступового підвищення об'єму і інтенсивності навантаження з врахуванням початкового рівня фізичної підготовленості студенток.
Застосування експериментальної програми занять з плавання дозволило підвищити фізичну подготовленість студенток та їх самопочуття.
Аналіз фізичної підготовленості студенток за курсами навчання до і після експерименту (табл. 1) показав, що рівень фізичної підготовленості студенток на всіх курсах був достовірно різним (р<0, 05). Таким чином, рівень фізичної підготовленості студенток всіх курсів навчання після занять плаванням протягом 6 міс. підвищився – на 1-2 рівні.
 
Таблиця 1
Оцінка рівня фізичної підготовленості студенток за курсами навчання (n=35) 
КурсДо експерименту Після експериментур
 
m
1-й129, 83, 80149, 53, 15< 0, 05
 2-й 128, 4 3, 26 148, 6 2, 70 < 0, 05
 3-й 122, 6 3, 92 147, 1 4, 23 < 0, 01
 4-й 124, 7 4, 24 147, 5 2, 85 < 0, 01
 
Мета наших занять, направлена на підвищення рівня фізичної підготовленості студенток в процесі зайняття плаванням була досягнута оскільки дозволяє поліпшити їх фізичну підготовленість, функціональний стан, а також впливає на самопочуття і стан здоров'я.
Висновки.
1. Аналіз науково-методичної літератури дозволив виділити основні проблеми в системі фізичного виховання студенток. Одна з них, включення в процес фізичного виховання студенток вузів занять плаванням, та правильний підбір методів і засобів з урахуванням індивідуальних можливостей студенток.
2. В результаті анкетування визначена мотивація і зацікавленість студенток до занять плаванням. Дослідженням встановлено, що більшість з них відвідує заняття плаванням з метою загартування (75, 6%) і оздоровлення організму (37, 9%).
3. Результати дослідження свідчать про те, що вирішення проблеми підвищення рівня фізичної підготовленості студенток можливо тільки при комплексному підході до вибору раціональної методики занять з плавання в навчальному процесі.
 
Список використаної літератури
 
Александрова Р. В. и др. Новые формы организации оздоровительного плавания // Новое в плавании: спорт, реабилитация, здоровье: Сб. науч. и практ. работ. – Вып. 1. – С. Пб., 1999. – С. 47 – 52.
Безверхня Г. В. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5 – 11-х класів // Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення: Автореф. дис. … канд. наук. з фіз. виховання і спорту: 24. 00. 02. /ЛДІФК. – Львів, 2004. – 23 с.
Благуш П. К. Теория тестирования двигательных способностей. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 165 с.
Булычов Г. Д. Организация тренировочных занятий по плаванию в режиме дня студентов // Научные проблемы спортивной подготовки. – Волгоград, 1973. – С. 78 – 80.
Комарова Л. Е. Оздоровительное плавание: проблемы и пути решения // Теория и практика физ. культуры. – 1994. – № 11. – С. 34 – 36.
Меньшуткина Т. Г. Проблемы дальнейшего развития оздоровительного плавания // Плавание: исследования, тренировка, гидрореабилитация / Под общ. ред. А. В. Петряева, И. В. Клешнева. – С. Пб. : Плавия, 2001. – С. 60 – 63.
Романенко В. В. Вплив режимів рухової активності на фізичний стан студенток вищіх навчальних закладів гуманітарного профілю: Автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24. 00. 02. / Львів. ДІФК. – Л., 2003.
Фото Капча