Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вставні слова і конструкції у газетно-публіцистичному стилі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичне вивчення вставних слів і конструкцій в газетно-публіцистичному стилі
1.1. Поняття вставних слів і словосполучень, особливості лексики, синтак-сису і пунктуації
1.2. Публіцистичний стиль у системі функціональних стилів
2. Дослідження використання вставних слів та конструкцій в газетно-публіцистичних текстах
2.1. Загальна характеристика вставних конструкцій у публіцистиці
2.2. Аналіз семантико-функціональних особливостей вставних слів і словосполучень в газетно-публіцистичному стилі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Для сучасної синтаксичної теорії є актуальною проблема невідповідності формально-граматичної організації речення та його семантико-інформаційного змісту. Так, складне речення не завжди передає кілька пропозицій, тоді як структура простого речення у випадку його ускладнення поширеними однорідними членами, відокремленими членами, вставними й вставленими конструкціями здатна передати кілька пропозицій, і його семантико-інформаційний зміст нерідко дорівнює змісту складного речення.

Газетно-публіцистичний стиль – один з найпоширеніших у сучасному інформаційному потоці. При цьому він має ряд особливостей, які притаманні йому особливою мірою. Оцінність мовних засобів є головною рисою мови публіцистичного стилю, визначальною на всіх його рівнях. У межах стилю формуються спеціалізовані соціально-оцінні засоби, які насичуються соціально-політичним змістом та чітко розподіляються на позитивно-оцінні та негативно-оцінні. Тенденція до оцінності у синтаксисі публіцистики проявляється широко та багатоаспектно. Різні оцінні засоби, характерні для синтаксису публіцистичного мовлення, можна об'єднати у декілька груп: вставні слова, вставлені конструкції, діалогічні репліки.

Мова публіцистики не лише «називає» поняття, явища, факти, речі, людей та повідомляє про них, вона також покликана активно діяти на маси читачів певним чином, доносити ті чи інші ідеї та твердження. Виконання цього завдання зумовлює наявність у мові публіцистики елементів оцінності та образності, що виконують експресивну функцію. Пропоноване дослідження дає змогу розвинути нові підходи до проблеми використання вставних слів у газетно-публіцистичному стилі, що є одним із найскладніших та суперечливих питань стилістичної семантики.

Дослідження специфіки вставних та вставлених конструкцій має давню традицію – у працях В.В.Виноградова, А.Б.Шапіро, А.І.Анікіна. Крім того, останнім часом з'явилося багато нових праць, зокрема Т.В.Акимової, А.Ф.Прияткіної та спеціальних дисертацій, присвячених окремим аспектам вивчення цих синтаксично-семантичних утворень.

Мета роботи - охарактеризувати мовні ознаки публіцистичного стилю, що знаходять свій вияв у граматичних та функціональних особливостях вставних компонентів речення. 

Досягнення цієї мети передбачає розв'язання таких завдань:

 • уточнити поняття вставних слів і словосполучень, особливості лексики, синтаксису і пунктуації;
 • визначити місце публіцистичного стилю у системі функціональних стилів;
 • охарактеризувати застосування вставних конструкцій у публіцистиці;
 • проаналізувати семантико-функціональні особливості вставних слів і словосполучень в газетно-публіцистичному стилі.

Об'єкт дослідження - структура речення в текстах газетно-публіцистичного стилю.

Предмет дослідження - будова та функціонально-семантичний потенціал вставних слів і словосполучень речень публіцистичного стилю.

Джерелами дослідження стали статті, памфлети, публічні виступи на сторінках української преси, опубліковані переважно в центральних виданнях та збірках публіцистичних творів за період 1990-2009 рр. 

Методи дослідження. Для характеристики структури речень використовувався переважно описовий метод дослідження. Особливості граматичного вираження вставних компонентів в текстах публіцистичного стилю встановлювалися шляхом застосування контекстно-ситуативного та стилістико-статистичного методів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків та списку використаних джерел, який включає 36 найменувань, загальний обсяг роботи складає 31 сторінку.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2003. – 432 с.
 2. Бацевич Ф.С., Космеда Т.А. Очерки по функциональной лексикологии. – Львов: Свит, 1997. – 148 с.
 3. Бевзенко С.П. Сучасна українська мова. Синтаксис.- К.: Вища школа, 2005. – 270 с. 
 4. Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови. Морфологія: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 336 с.
 5. Блик О.П. Українська мова: Частина 1. Підручник. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 400 с.
 6. Брандес М.П., Иванова Т.П. Стилистическая интерпретация текста. – М.: Высшая школа, 1991. – 143 с.
 7. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 368 с. 
 8. Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. – К.: Наук. думка, 1992. – 222 с.
 9. Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Русанівський В.М. Семантико-синтаксична структура речення. – К.: Наук. думка, 1983. – 219 с.
 10. Волкотруб Г. Й. Практична стилістика сучасної української мови. Використання морфологічних засобів мови.: Навч. посібник – К.: ТОВ «ЛДЛ», 1998. – 176 с.
 11. Гальперин И.Р. Информативность единиц языка. – М.: Высшая школа, 1974. – 230 с.
 12. Глушак В.М. Вставні конструкції як один із засобів маркування епістемічної модальності в мовній поведінці // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 83–87.
 13. Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Слов.-довід. – К.: Вища шк., 1995. – 319 с.
 14. Городенська К.Г. Деривація синтаксичних одиниць. – К.: Наук. думка, 1991. – 192 с.
 15. Грицина В. І. Вставлені конструкції як елемент інфраструктури речення у публіцистичних текстах // Східнослов'янські мови в їх історичному розвитку: Збірник наукових праць, присвячених пам'яті професора Cамійленка С.П.: Ч.2. – Запоріжжя: ЗДУ, 1996. – №2. –С.128-132.
 16. Грищенко А.П., Мацько Л.І., Плющ М.Я., Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова / За ред.А.П.Грищенка.- 2-ге вид.,перероб.і доп.- К.: Вища школа, 1997. – 493 с.
 17. Денисенко З. М. Семантичне узгодження між компонентами словосполучення в українській мові. — Черкаси: Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2005. — 246 с.
 18. Дорошенко С. І. Граматична стилістика української мови. – К.: Радянська школа, 1985. – 200 с.
 19. Дудик П. С. Сурядні словосполучення: основні питання теорії // Проблеми граматики і лексикології української мови. – Зб. наук. праць. – К., 1998. – С. 3-9.
 20. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум. – К.: Вища шк..,1991. – 397 с.
 21. Мамалига А.І. Рівні текстового виокремлення вставних і вставлених конструкцій: (На матеріалі газет) // Вісн. Київ. ун-ту, Сер. Журналістика.- 1997. - Вип. 4. - С. 239-248.
 22. Моцлер А.А. Роль вставних конструкцій в організації одиниць комунікативно-інформаційного членування тексту // Мовознавство. - 1986. - № 6. - С.32-38.
 23. Олійник З. П. Вставні і вставлені компоненти у структурі висловлювання і тексту. – Донецьк: Донецький національний ун- т, 2002. – 19 с.
 24. Пазяк О.М. Українська мова і культура мовлення: Навчальний посібник / О.М.Пазяк, Г.Г.Кисіль.- К.: Вища школа, 1995. - 239 с. 
 25. Паламар Л.М. Практичний курс української мови. Поглиблений етап вивчення: Навч.посібник.- К.: Либідь, 1995.- 158 с. 
 26. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – 240 с. 
 27. Шевченко Л.Ю. Сучасна українська мова: Довідник / Л.Ю.Шевченко, В.В.Різун, Ю.В.Лисенко; За ред.О.Д.Пономаріва.- К.: Либідь, 1993.- 336 с. 
 28. Ющук І.П. Українська мова: Підручник для студ. філолог. спец. вищ. навч. закл. - К.: "Либідь", 2004. - 640 с.
10344
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).