Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вибірковість у стосунках дітей з однолітками

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичне обгрунтування вибірковості у стосунках дітей з однолітками
1.1. Аналіз підходів до діагностики міжособистісних стосунків дітей дошкільного віку
1.2. Вибірковість у міжособистісних стосунках дітей дошкільного віку
2. Дослідження вибірковості у стосунках дітей з однолітками у групі дитячого садка
2.1. Обгрунтування структури та методик дослідження
2.2. Соціометричне дослідження групи дитячого садка
2.3. Розробка і впровадження корекційної програми для зниження вибірковості у стосунках дітей з однолітками
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Формування особистості розпочинається в дитячому віці в міжособистісних стосунках під впливом оточення, у першу чергу, сім’ї та різних виховних інституцій. Важливе значення у цьому процесі належить соціально-психологічним чинникам, пов’язаним з різноманітними аспектами соціального життя дитини – в оточенні дорослих, однолітків, у різних групах, серед яких дуже рано істотну роль починають відігравати групи ровесників і, зокрема, довготривалі (постійні) колективи в дитячому садку та школі. Міжособистісні стосунки, які виникають у цих групах, ставлення дітей одне до одного, їхні взаємні оцінки та очікування – все це вагомі моменти гар-монійного особистісного розвитку кожної дитини. Формування гуманістично спрямованої, відповідальної, впевненої у собі, з достатньо високою самооцінкою, психічно здорової, щасливої особистості великою мірою залежить від становища, яке вона займає у певному дитячому колективі. 

Критерій «вибірковість щодо партнерів» є критерієм розрізнення міжособистісних стосунків. В працях, присвячених дослідженню груп і колективів вказується на вплив організації сумісної діяльності на становлення міжособистісних стосунків, а також зворотній вплив міжособистісних стосунків на становлення згуртованості колективу. Становище особистості у групі фіксується у понятті «соціально-психологічний статус». Соціально- психологічний статус – це поняття, яке включає характеристики об’єктивного становища дитини в системі міжособистісних взаємин (ставлення до неї з боку ровесників, обумовлене, перш за все, відповідністю її якостей і рольової поведінки груповим нормам та вимогам) і суб’єктивне відображення особистістю свого об’єктивного становища в групі (його усвідомлення, суб'єктивна оцінка, переживання, очікування певного ставлення від оточуючих та інтелектуально-емоційний відгук на нього).

З’ясуванню різноманітних аспектів становлення статусу дитини в колективі ровесників присвячено значну кількість робіт і вітчизняних, і зарубіжних психологів. Всі проведені в цьому напрямку дослідження можна умовно поділити на дві групи. До першої належать роботи, присвячені аналізу взаємозв’язку між статусом та особистісними якостями дитини, що обумовлюють його становлення. Так, у ряді досліджень (Я.Л. Коломинський [12], Є.О. Смірнова і В.М. Холмогорова [33] та ін.) показано вплив на статус факторів, які стосуються зовнішнього вигляду та поведінки дитини. Численні дослідження (Я.Л.Коломинського [12], А.В. Пасічніченко [28], Т.О.Рєпіної [31]) доводять вирішальне значення для виникнення симпатій і дружби між дітьми тих їхніх якостей, які пов’язані з моральними рисами, навичками соціальної поведінки, соціальною компетентністю. 

Друга група досліджень присвячена аналізу зовнішніх чинників, що детермінують статус дитини. Так, у психологічній теорії не раз порушувалось питання про залежність статусу дитини не лише від її особистісних якостей, але й від властивостей групи, відносно якої визначається статус (Л.І Божович [4], Р.А. Іванкова [10], В.Г. Нечаєва та Т.А. Маркова [20]). 

Актуальність теми «Вибірковість у стосунках дітей з однолітками» визначається гостротою, якої набуває проблема підвищення готовності дітей до взаємодії та спілкування з колективом ровесників.

Об’єкт дослідження - процес взаємодії та спілкування дітей з однолітками.

Предмет дослідження - психологічні чинники критерію вибірковості у стосунках дітей з ровесниками.

Мета роботи - вивчити психологічні особливості взаємостосунків дітей й дослідити можливості їх цілеспрямованої оптимізації з метою кращої підготовки дитини до спілкування та взаємодії з ровесниками.

Відповідно до мети дослідження були поставлені наступні завдання:

 • проаналізувати підходи до діагностики міжособистісних стосунків дітей дошкільного віку;
 • теоретично обгрунтувати вибірковість у міжособистісних стосунках дітей дошкільного віку;
 • провести соціометричне дослідження групи дитячого садка;
 • розробити і впровадити корекційну програму для зниження вибірковості у стосунках дітей з однолітками.

Методи дослідження. У процесі дослідження були використані теоретичні і емпіричні методи: аналіз та узагальнення психологічної і педагогічної літератури з даної проблеми, спостереження і констатуючий експеримент, зокрема, методика «вибір в дії» Я. Л. Коломінського; метод експертної оцінки; метод спостереження; бесіда; анкетування.

База дослідження: дитячий навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 31 м. Рівне. Вибірка: 28 дітей 6-7-річного віку. З них 18 дівчаток, 10 хлопчиків.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновків, списку використаних джерел, який включає 42 найменування, і додатків, основний обсяг роботи склав 47 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абраменкова В.В. Половая дифференциация и межличностные отношения в детской группе //Вопросы психологии. - 1987. - № 5. - С. 44-52. 
 2. Аркин Е.А. Дошкольный возраст. - М.: Учпедгиз, 1988. - 336 с. 
 3. Башлакова Л.Н. Влияние общения воспитателя с дошкольниками на взаимоотношения детей. - М., 1986. -21 с. 
 4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1988. - 464 с. 
 5. Воспитание и обучение в детском саду / под ред. Запорожца А.В., Марковой Т.А. - М., 1986. - 558 с. 
 6. Графические методы в психологической диагностике / сост. Е.С.Романова, О.Ф.Потёмкина. М.,1992. - 256 с.
 7. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте // Вопросы психологии. - 1992. - №1. - С. 22 -33. 
 8. Деятельность и взаимоотношения дошкольников / под ред. Репиной Т.А. - М., 1987. - 189 с. 
 9. Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психическое развитие дошкольников. - М., 1984. – 125 с. 
 10. Иванкова Р.А. Педагогические условия формирования положительных взаимоотношений у детей четвертого года жизни. - М., 1980. – 149 с. 
 11. Клюева Н. В., Касаткина Ю. В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: Академия развития, 1997. -240с. 
 12. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста: книга для учителя . – М.: Просвещение, 1988. - 190 с. 
 13. Леонтьев А.Н. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте // Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста. - М.; Л., - 1988. -С. 4 - 15. 
 14. Мамаева В. Экспертная оценка в детском саду // Обруч. - 2004.- №5 - С. 12-16.
 15. Микляева Н. В., Микляева Ю. В. Работа педагога-психолога в ДОУ: Методическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2005. – 384 с. 
 16. Михайлов С.Л. Исследование социометрического статуса дошкольников и младших школьников в зарубежной психологии // Современные гуманитарные исследования. - № 6. - 2005. - С. 338-342.
 17. Михайлов С.Л. Исследование статусной позиции среднестатусного дошкольника в период окончания детского сада и перехода в начальную школу // Современные гуманитарные исследования - № 6. - 2005. - С. 342-348.
 18. Неверович Я.З. Некоторые психологические особенности овладения дошкольниками нормами поведения в коллективе //Развитие волевых и познавательных процессов у дошкольников. - М., - 1965. – С. 396 - 419. 
 19. Немов Р.С. Психология. В 3 кн. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- Кн.3 : Психодиагностика – 640 с.
 20. Нечаева В.Г., Маркова Т.А. и др. Формирование коллективных взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 1978. – 384 с. 
 21. Нифонтова О. В. Психологические особенности формирования готовности детей дошкольного возраста к позитивному разрешению конфликтных ситуаций. - Курск. 1999. - 16с. 
 22. Общение детей в детском саду и семье / Под ред. Т.А. Репиной, Р.Б. Стеркиной; Научн.-исслед. ин-т дошкольного воспитания Акад. пед. наук СССР. – М.: Педагогика, 1990. – 79 с.
 23. Общение и его влияние на развитие психики дошкольника / под ред. Лисиной М.И. - М., - 1974. – 209 с. 
 24. Особенности психического развития детей 6-7 летнего возраста /Под ред. Эльконина Д.Б., Венгера А.Л. - М.: «Педагогика», - 1988. – 135 с. 
 25. Отношения между сверстниками в группе детского сада / под ред. Репиной Т.А. - М.: Педагогика, 1978. – 186 с. 
 26. Пазухина И. А.. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4 - 6 лет: Пособие практических работников детских садов. - СПб: Детство - Пресс,2004. - 272 с. 
 27. Пасічніченко А.В. Комунікативна потреба та вибіркові взаємини в групах дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку // Вивчення мови на комунікативній основі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – Полтава, 2000. – С. 124-125.
 28. Пасічніченко А.В. Рефлексивно-перцептивні особливості внутрішньо-групових взаємин дітей на етапі переходу від старшого дошкільного до молодшого шкільного віку // Психологія: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2000. – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 46 - 55.
 29. Практическая психодиагностика. Методики и тесты / редактор-составитель Д.Я.Райгородов. Самара: Изд. Дом «БАХРАХ», 1998. – 672 с.
 30. Развитие общения у дошкольников / Под ред. А.В. Запорожца, М.И. Лисиной. – М.И. Лисиной. – М.: Академия, 1998. - 96 с.
 31. Репина Т.И. Социально-психологическая характеристика группы детского сада. – М.: Педагогика,1998. - 137с.
 32. Роньжина А. С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. - М.: Книголюб, 2003. - 72с. 
 33. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников: Диагностика, проблемы, коррекция. - М.: Владос, 2003. - 160 с. 
 34. Степанов С. Психологическое диагностирование ребенка по его рисункам // Воспитание школьников. – 2005. - № 3. – С.23-27.
 35. Степанова Г. Социальное развитие дошкольника и его педагогическая оценка в условиях детского сада // Дошкольное воспитание. - 1999. - №10. - С. 29.
 36. Трофимова Е.М. Представления дошкольников о субъекте влияния: сверстнике, взрослом. - М. МНПУ, 1997. -188 с. 
 37. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. М., 1995.- 289 с.
 38. Утробина В.Г. Возрастные и индивидуальные особенности отношения дошкольников к сверстнику. - М., 1995. - 221 с. 
 39. Шипицына Л. М., Защиринская О. В., Воронова А. П., Нилова Т. А. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) - СПб.: Детство-Пресс, 2000. -384с. 
 40. Эльконин Д.Б. Детская психология: Развитие ребенка от рождения до семи лет. - М.: «Учпедгиз», 1960. - 328 с. 
 41. Якобсон С.Г., Арсеньева Т.А. Экспериментальное исследование формирования у детей этических взаимоотношений //Взаимоотношения детей в совместной деятельности и проблемы воспитания. - М., - 1976. -С. 144 - 185. 
 42. Яковлева Н. Г. Психологическая помощь дошкольнику. - СПб.: Валери СПД; М.: ТЦ Сфера, 2002. - 112 с.
3370
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).