Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Види представництв у міжнародному праві

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Дипломатичні представництва у структурі дипломатичних відносин
 2. Консульські відносини та консульські представництва
 3. Особливості представницького статусу спеціальних місій та міжнародних організацій
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Дослідження сучасних тенденцій розвитку правового регулювання, функціональних особливостей дипломатичних представництв та консульських установ, їх діяльності у сфері захисту прав громадян має важливе науково-теоретичне і політико-практичне значення. 

Однією з характерних тенденцій розвитку міжнародного права у 2-й половині XX ст. стала спричинена бурхливим розвитком, ускладненням та інституціоналізацією системи дипломатичних відносин висока інтенсивність кодифікації норм цієї галузі. Багатогранність міждержавного співробітництва у різних сферах регулювання, посередниками у якому виступали закордонні дипломатичні представництва, зумовила потребу нормативного закріплення на міжнародно-правовому рівні основних (найбільш загальних і важливих) функцій посольств та місій держав. 

З початку XXI ст. дедалі чіткіше у відповідній міжнародно-правовій практиці почала простежуватися тенденція до зміни не лише відносної ролі окремих дипломатичних функцій, а й їхнього конкретного змісту, до об’єктивного звуження сфери традиційних функцій посольств і місій та їх переорієнтації, а також до частішого неординарного використання посольських каналів. Це зумовляє потребу переусвідомлення відповідного досвіду держав і подальшого детального аналізу практики здійснення функцій дипломатичних та інших представництв у міжнародному праві.

Багатогранність окреслених проблемних питань зумовлює необхідність їх аналізу, що сприятиме вирішенню практичних проблем, які виникають у діяльності дипломатичних представництв та консульських установ під час надання ними послуг із захисту прав громадян за кордоном.

Формуванню об’єктивного уявлення про теоретичні та практичні аспекти видів представництв та їх функцій за кордоном сприяють наукові праці таких дослідників, як В. Ф. Антипенко, А. Д. Гулієв, А.І. Музика, О.П. Селянінов, С. А. Федчишин та інші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18.04.1961, ратифікація від 21.03.1964 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon1. rada.gov.ua/laws/show/995_048
 2. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23.05.1969, приєднання від 14.04.1986 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_118
 3. Віденська Конвенція про консульські зносини від 24.04.1963, підписання від 24.04.1963 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/995_047
 4. Конвенція про спеціальні місії від 08.12.1969, приєднання від 14.07.1993 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/995_092
 5. Антипенко В. Ф. Міжнародне публічне право: підруч. для студ. ВНЗ: у 3 т. Т. 2 / В. Ф. Антипенко, Л. Д. Тимченко, О. В. Бєглий, О. А. Радзівілл, 
 6. Е. В. Горян. - К: НАУ, 2012. - 346 c.
 7. Балабанов К. В. Дипломатична та консульська служба = Diplomatic and consular service: підруч. для студ. ВНЗ / К. В. Балабанов, Трофименко; Маріуп. держ. ун-т. - Донецьк: Ноулідж, Донец. від-ня, 2013. - 431 c.
 8. Батигіна О. М. Міжнародне приватне право: підруч. для студ. юрид. ВНЗ / О. М. Батигіна, В. А. Бігун, Є. М. Білоусов, І. М. Жуков, В. П. Жушман; ред.: В. П. Жушман, І. А. Шуміло; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2011. - 319 c.
 9. Гулієв А. Д. Право зовнішніх зносин: підруч. для студ. ВНЗ / А. Д. Гулієв; Нац. авіац. ун-т. - К.: НАУ, 2012. - 486 c.
 10. Довгерт А. С. Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник / 
 11. А. С. Довгерт, В. І. Кисіль, А. О. Філіп'єв, О. М. Бірюков, О. І. Виговський; ред.: А. С. Довгерт, В. І. Кісиль; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - К.: Правова єдність: Алерта, 2012. - 374 c.
 12. Музика А.І. Функціональні завдання постійних дипломатичних представ-ництв та засоби їх здійснення // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Випуск 34. – К.: Ін-т держави і права ім. 
 13. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 523-529.
 14. Репецький В. М. Дипломатичне і консульське право: Підруч. / В. М. Репець-кий; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - 2-е вид., переробл. і доповн. - К.: Знання, 2006. - 372 c.
 15. Селянинов О.П. Дипломатические отношения государств: принципы, формы и методы / О.П. Селянинов. – М.: МГИМО-Университет, 2004. – 312 с.
 16. Федчишин С. А. Дипломатичне представництво України за кордоном: сучасні проблеми організації та правового забезпечення: [монографія] / 
 17. С. А. Федчишин; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. П. Матюхіної. – Харків: видавництво «ФІНН», 2011. – 264 с.
5661
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).