Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Види водогосподарських балансів та схем комплексного використання і охорони вод

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Тема 11. Види водогосподарських балансів та схем комплексного використання і охорони вод

 

11.1. Види водогосподарських балансів

11.2. Схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів

 

11.1. Види водогосподарських балансів

 

Водогосподарським балансом (ВГБ) називається співвідношення між наявністю водних ресурсів і їх споживанням різними галузями економіки в межах одного або декількох річкових басейнів чи окремого регіону.

Водогосподарські баланси (ВГБ) включають оцінку водних ресурсів (прихідна частина), визначення величини безповоротного водоспоживання (витратна частина) і їх співставлення (результуюча частина).

Прихідна частина (WC ) - це річковий стік у роки різної забезпеченості (5, 50, 75, 95%). Витратна частина включає в себе сумарне безповоротне водоспоживання по всій території (WБ.В.) і транзитну санітарну витрату (WСАН.)-

Величина безповоротнього водоспоживання встановлюється за табл. 1.21.

Таблиця 1.21

Доля безповоротніх витрат в різних галузях економіки України (Жицкая та ін.,1975)

№з/пВодоспоживачіДоля безповоротного водоспоживання, %

1Промисловість3.6

2Енергетика5.1

3Комунальне господарство міськихрайонів18.4

4Сільське господарство,90

2в т.ч. зрошення87.8

3Комунальне господарство сільських районів2.2

6Рибне господарство42.3

7Випаровування з водної поверхні100.0

Транзитна санітарна витрата води у річці відповідає мінімальній витраті 95%-ої забезпеченості із мінімальних витрат такої ж забезпеченості для осінньо-літнього і зимового періодів QЛО 95% і QЗ 95%.

ВГБ можуть бути абсолютними (в куб.м), або відносними (в %).

Абсолютний ВГБ визначається за різницею між приходом водних ресурсів в рік заданої забезпеченості (WC) і безповоротньою витратою води (WБ.В) всіма учасниками ВГК:

Б=WC WБ.В, м3.(1.89)

Відносний ВГБ визначається за формулою:

Д=[(WC -WБ.В)/WБ.В]×100%,(1.90) Одержаний баланс може бути позитивним, від'ємним або нульовим. Розрізняють чотири види ВГБ - звітні, оперативні, планові та перспективні.

Звітні ВГБ характеризують залежність між надходженням і витратою води за звітний період і служать для аналізу росту водоспоживання в окремих районах, ефективності роботи існуючих водогосподарських комплексів, доцільності використання водних ресурсів і виявлення можливості більш раціональної витрати води.

Оперативні ВГБ розробляють на поточний рік або наступний сезон для особливо напружених за водоспоживанням річкових басейнів або їх частин в цілях найбільш ефективного розподілу прогнозних водних ресурсів між окремими об'єктами або галузями економіки.

Планові ВГБ розраховують у відповідності з державними планами розвитку галузей економіки як їх природну і

необхідну складову частину. Вони включають в себе перелік і об'єм водогосподарських заходів, необхідних для виконання планів розвитку галузей економіки.

Перспективні ВГБ складають на перспективу розвитку економіки для оцінки впливу водного фактора на розміщення і розвиток виробничих сил, визначення виду, характеру і об'єму попереджувальних заходів.

 

11.2. Схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів

 

З метою встановлення перспектив розвитку галузей господарства у окремих басейнах річок, економічних районах та в цілому в державі, а також попередження їх шкідливої дії на стан водних ресурсів розробляються спеціальні документи, які називаються "Схемами комплексного використання і охорони вод".

Розрізняють Генеральну, басейнові, міжбасейнові, територіальні та галузеві схеми.

Генеральна схема комплексного використання і охорони вод розробляється для території всієї країни, в ній передбачаються принципові напрямки водного господарства в перспективі на 15...20 або 20...30 років вперед.

Басейнові схеми розробляються для окремих басейнів річок на основі Генеральної схеми.

Міжбасейнові охоплюють декілька басейнів річок з метою розробки для них перспективних водогосподарських заходів.

Територіальні схеми розробляються для окремих економічних районів або областей на основі Генеральної,

басейнових чи міжбасейнових схем.

Галузеві схеми складають для окремих галузей народного господарства (наприклад, меліорації, енергетики,

промисловості, рибного господарства, тощо.).

Схема комплексного використання і охорони вод (КВОВР) – передпроектний документ, що визначає основні водогосподарські та ін. заходи, які підлягають здійсненню для задоволення перспективних потреб у воді населення та народного господарства, а також для охорони вод, або запобігання їх шкідливої дії. [34]

Схеми КВОВР : генеральні, басейнові (малих річок), міжбасейнові, територіальні, галузеві.

Склад Схеми охорони вод малих річок. [23]

1. Вступ.

2. Природно – економічні умови басейну.

2.1 Загальні відомості та господарська освоєність території.

2.2 Гідрографія та гідрологія.

2.3 Геологічні та гідрогеологічні умови.

2.4 Грунтовий покрив.

2.5 Рослинність.

3. Санітарно-техногенний стан ВР, сучасне використання ВР.

3.1 Санітарно-технічний стан ВО.

3.2 Санітарний стан вод.

3.3 Оцінка впливу об’єктів господарства на якість вод (ЯВ).

3.3.1 Промисловість.

3.3.2 Сільське господарство.

3.3.3 Зрошення та осушення.

3.3.4 Рекреація, рибне господарство та інші.

3.4 Регулюючі та інші споруди на річці.

3.5 Сучасний водогосподарський баланс (ВГБ).

3.6 Зведені матеріали по сучасному використанню ВР.

4. Перспективи народногосподарського використання річки і вимоги до ЯВ.

4.1 Промисловість та комунальне господарство.

4.2 Водоспоживання та водовідведення с/г виробництва і сільського населення.

4.3 Зрошення та осушення.

4.4 Рекреація, рибне господарство та інші.

4.5 Вимоги до ЯВ.

4.6 Перспективний ВГБ.

5. Водоохоронні заходи.

5.1 Охорона ВР від забруднення стічними водами, П, КГ, сільських населених пунктів.

5.2 Профілактика забруднення вод при с/г виробництві.

5.3 Регулювання річкового стоку.

5.4 Русловиправні та берегоукріплюючі роботи.

5.5 Зведені матеріали щодо розвитку використання ВР.

6. Прогноз ЯВ.

7. Охорона грунтових вод.

8. Техніко-економічні показники передбачених заходів, джерела фінансування, послідовність використання.

9. Експлуатація водоохоронних та інших водогосподарських об’єктів.

При розробці схем охорони і раціонального використання малих річок дуже важливим є встановлення черговості реконструкції річок з метою здійснення водоохоронних заходів.

 

Питання для самоконтролю

 

1) Поясніть зміст і значення терміну «водогосподарський баланс».

2) Назвіть види водогосподарських балансів.

3) Перерахуйте види „Схем використання та охорони водних ресурсів”

4) Як проводиться встановлення черговості реконструкції річок?

5) Від яких показників залежить оцінка антропогенного перетворення?

 

Фото Капча