Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вигуки сучасної англійської мови (системний та дискурсивний аспекти)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 
КАПТЮРОВА Олена Вячеславівна
 
УДК 811.111’367.628
 
ВИГУКИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (СИСТЕМНИЙ ТА ДИСКУРСИВНИЙ АСПЕКТИ)
 
Спеціальність 10.02.04 - германські мови
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
 
Київ – 2005
 
Дисертацією є рукопис. 
Робота виконана на кафедрі англійської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Бєлова Алла Дмитрівна, завідувач кафедри англійської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Левицький Андрій Едуардович, професор кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, доцент Білинський Михайло Емільович, доцент кафедри англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.
Провідна установа: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра лексикології і стилістики англійської мови.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м.Київ, вул. Володимирська, 58).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Вигуки як лексико-граматичний клас одиниць, що мають своєрідне значення, відбивають дійсність нерозчленовано, не відокремлюючи емоційне від раціонального, є характерним елементом певної сфери мовлення, тісно пов’язаним з паралінгвістичними, невербальними засобами. Така природа вигуків зумовлює їхнє особливе місце в системі частин мови. Вони виконують важливі функції у мовленні, в них виразно виявляється прагматичне значення, оскільки вони безпосередньо відображають прагматичний тип інформації. Ідеї нерозривного взаємозв’язку процесів, що відбуваються в людській пам’яті, і процесів, що детермінують утворення вигуків і їхнє розуміння, визначають загальну орієнтацію сучасної лінгвістики на всебічне вивчення комунікативно-прагматичних аспектів мовних явищ, серед яких вигуки посідають окреме місце. Проте статус вигуків як частини мови, їхній склад, ознаки та функціонування у мовленні ще остаточно не визначені. Між тим саме системний підхід до дослідження вигуків дозволяє повніше описати їхні семантичні та функціональні властивості, встановити зв’язки між елементами мовної системи та об’єктивною дійсністю, виявити умови їх мовної реалізації. Це також дає змогу виявити участь вигуків у процесі мовлення, проаналізувати, як ці своєрідні одиниці мови використовуються мовцем та адресатом, як вони взаємодіють у процесі комунікації, в різних ситуаціях спілкування; визначити їхнє місце в дискурсі, оскільки дискурс, з однього боку, пов’язаний з прагматичною ситуацією, моделюється типовими ситуаціями, а з іншого – повернений до ментальних процесів учасників комунікації, тобто до різних правил і стратегій породження та розуміння мовлення в тих чи інших умовах та сприйняття дійсності.
Актуальність дослідження зумовлена відсутністю системних досліджень прагматичних особливостей вигуків сучасної англійської мови, які відіграють значну роль у вираженні індивідуального, суб’єктивного ставлення мовця до ситуації, до об’єктивного світу, у вираженні почуттів та волевиявлень мовця. Наявні описи вигуків сучасної англійської мови недостатньо виявляють їхню специфіку і роль у комунікації, не дають повної уяви про особливості їхнього функціонування, закономірність вживання і місце в дискурсі. Актуальність дослідження полягає і в тому, що наочно підтверджується теорія безперервності розвитку мови і відкритості частин мови як граматичних класів, які постійно поповнюються новими одиницями не тільки за рахунок різних словотворчих процесів, а й за рахунок збагачення новими значеннями уже існуючих мовних одиниць.
Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертаційна робота виконувалась у системі досліджень Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема в контексті планової теми: “Актуальні проблеми філології” (державний реєстраційний номер 02 БФ 044-01).
Метою дослідження є розгляд комунікативно-прагматичних особливостей вигуків сучасної англійської мови, їхнього місця в дискурсі, а також показ збагачення лексико-граматичного класу вигуків за рахунок одиниць різної структури, що в мовленні є вигуковими висловленнями, набуваючи здебільшого значення мовленнєвого кліше.
Для досягнення поставленої мети дисертант прагне розв’язати такі завдання:
розглянути дискусійні питання, пов’язані з природою вигуків та їхнім статусом у граматичній системі сучасної англійської мови;
проаналізувати специфіку вигуків з конвенційно-обумовленим та контекстуально-обумовленим прагматичним значенням;
описати вигуки у контексті мовленнєвих актів та дискурсу, виявити притаманні їм значення;
виявити наявність/відсутність прагматичного варіювання та прагматичного синкретизму вигуків;
охарактеризувати відношення прагматичного узгодження та прагматичного неузгодження вигуків, враховуючи особливості інтеракціональних ходів комунікантів, що має важливе значення для виявлення закономірностей міжособистісного спілкування.
Об’єктом дослідження є вигуки англійської мови, що використовуються в англомовній комунікації. 
Предметом дослідження є комунікативно-прагматичне значення вигуків та їхні дискурсивні особливості. 
Методи дослідження. Методи, що використані у дисертації, зумовлені природою аналізованого об’єкта та предмета дослідження. В основу було покладено індуктивно-дедуктивний метод, спрямований на накопичення мовного матеріалу – вигуків, використання яких у конкретних висловленнях є прагматично обумовленим, і їх наступного аналізу – з метою встановлення закономірностей вибору мовцем відповідних вигуків у конкретних ситуаціях мовленнєвого спілкування, а також метод дискурс-аналізу, що характеризується загальною спрямованістю дослідження на багатобічне, комплексне вивчення складного багатомірного цілого мовного спілкування, яке є об’єктом лінгвістичного аналізу в руслі прагмалінгвістичного підходу: принципи та прийоми описового аналізу, метод контекстуально-ситуативного та контекстуально-семантичного аналізу, елементи зіставного та кількісного аналізів, метод аналізу словникових дефініцій, а також методи і прийоми актомовленнєвого аналізу.
Наукова новизна дослідження полягає в комплексному аналізі, системному описові вигуків сучасної
Фото Капча