Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Виховання патріотизму у молодших школярів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні положення формування патріотизму як першочергово завдання початкової освіти
1.1. Поняття «патріотизму» як моральної якості особистості
1.2. Мета, завдання і механізм формування патріотичних якостей на сучасному етапі розвитку освіти
2. Методичні підходи до організації патріотичного виховання учнів молодших класів
2.1. Аналіз напрямків організації патріотичного виховання молодших школярів
2.2. Розробка програми патріотичного виховання учнів молодших класів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Провідною проблемою української психолого-педагогічної науки є розробка методологічних засад формування особистості учнів загальноосвітньої школи. Патріотичне виховання сучасного школяра серед різноманітних теоретичних підходів у вирішенні цього питання займає одне з головних місць. Сьогодні важливо відтворити в українському суспільстві почуття істинного патріотизму як духовно-моральної та соціальної цінності, сформувати у молоді громадянсько активні, соціально значущі якості, які вона зможе проявити в усіх видах діяльності, і, перш за все, пов’язаних із захистом інтересів своєї родини, рідного краю, народу та Батьківщини, реалізації особистого потенціалу на благо зміцнення української держави. У різні часи та епохи в усіх цивілізованих державах сім’я, школа, суспільство ставили перед собою завдання - виховати громадянина, патріота своєї країни.

Глибокий та системний аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури доводить, що сучасне виховання, зокрема патріотичне, має здійснюватися в умовах національного виховання. Виховання патріотизму сучасні вчені розуміють як формування гармонійної, розвиненої, високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої людини, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими й духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю, господарською кмітливістю, підприємливістю й ініціативністю.

Через патріотичні почуття виявляється емоційне ставлення молодшого школяра до самого себе, до навколишнього світу, до людей, до Батьківщини, до національних цінностей. Вони пов’язані з розвитком чітких і зрозумілих уявлень про етичні категорії; з формуванням емоційної чутливості, здатності співпереживати події, реагувати на життєві ситуації, життя та проблеми людей. Це має важливе значення для формування розвиненої особистості, справжнього громадянина, патріота своєї держави.

Стан дослідження проблеми. Проблемі патріотичного виховання, сутності таких понять, як "патріотична свідомість", "любов до Батьківщини", присвячені фундаментальні праці вчених-філософів В. Бичка, О. Забужко, І. Надільного, І. Стогнія, В. Шинкарука та ін. В своїх наукових працях досліджують поняття "патріотизм" сучасні психологи: І. Бех, А. Богуш, М. Боришевський, В. Котирло та інші. Важливим у процесі теоретичного усвідомлення нових тенденцій у вітчизняній педагогічній науці є роботи О. Вишневського, О. Губко, П. Кононенка, В. Кузя, Б. Ступарика, Б. Чижевського, К. Чорної, які в основу патріотичного виховання ставлять національну свідомість та наголошують на усвідомленні безперечної цінності Батьківщини.

Об’єкт дослідження - система патріотичного виховання учнів молодих класів.

Предмет дослідження - особливості патріотичного виховання молодших школярів у світлі сучасних досягнень освітнього процесу.

Мета роботи - проаналізувати існуючу систему патріотичного виховання учнів молодих класів, розробити програму національно-патріотичного виховання і урок-приклад.

Гіпотеза дослідження. Використання у процесі патріотичного виховання наочності (фото, картин тощо) і залучення школярів до самостійної роботи у цьому напрямку сприяє кращому засвоєнню патріотичних почуттів.

З метою перевірки поставленої гіпотези і відповідно до предмета, об’єкта і мети роботи було визначено наступні завдання:

 • уточнити поняття «патріотизму» як моральної якості особистості;
 • визначити мету, завдання і механізм формування патріотичних якостей на сучасному етапі розвитку освіти;
 • проаналізувати напрямки організації патріотичного виховання молодших школярів;
 • розробити програму і ілюстративний урок патріотичного виховання учнів молодших класів.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених завдань використовувались такі методи: теоретичні - вивчення й аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури, аналіз програм, підручників, посібників, теоретичне узагальнення передового досвіду роботи учителів; емпіричні -бесіди з учителями і учнями, формуючий експеримент (урок). 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що зроблені узагальнення і розроблені уроки патріотичного виховання у молодших класах загальноосвітньої школи сприятиме громадянському становленню школярів, формуванню їх світогляду.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 38 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бех І.Д. Особистість народжується в сім’ї // Почат. шк. - 1994. - № 2. - С.8. 
 2. Боднарчук Г. Наша пісня - душа народу // Позаклас. час. - 2003. - № 21. - С.30-31. 
 3. Бояр С.Є., Брильова Л.Є. Формування основ гуманізму і патріотизму у школярів //Миротворча діяльність школи і ВУЗу: Зб. наук. пр. /Редкол.: С.Я.Дем’янчук та ін. - Рівне, 1999. - Ч.1. - С.131-132.
 4. Бугайцева Г. Принципи патріотичного виховання української молоді (зі спадщини Григорія Ващенка) //Історія в шк. - 1999. - №5. - С.7-10. 
 5. Ващенко Г. Виховання любові до батьківщини //Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори. - Дрогобич, 1997. - С.65-101. 
 6. Виховання патріотизму у дітей та молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали наук.-практ. конф. /Ін-т пробл. виховання АПН
 7. Вугрич В.П. Національно-патріотичні цінності в громадянському вихованні учнів //Цінності освіти і виховання: Наук.-метод. зб. /За заг. ред. О.В.Сухомлинської; АПН України, Центр інформації та документації Ради Європи в Україні. - К., 1997. - С.151-153.
 8. Гнатюк В., Черниш П. Виховний ідеал - бути патріотом //Почат. шк. - 1998. - №3. - С.36-40.
 9. Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави: Студії виховання //Рід. шк. - 2001. - №2. - С.9-14.
 10. Граб П.І. Село моє ,для мене ти єдине // Розкажіть онуку. - 2002. - №18. - С.6-8.
 11. Дітям про державну та народну символіку України / Упоряд. Л. М.Римар. - Харків: Вид. гр. „Основа”, 2004. - 96 с.
 12. Жаборовський В. Роль військово-патріотичного виховання у формуванні особистості // Джерело. - 1999. - №9. - С.3.
 13. Зінченко Н.А. Формування культури відношень як інтегративна умова патріотичного виховання учнів різновікових груп // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. пр. /Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2001. - Вип.14. - С.94-101.
 14. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: Наук.-метод. посіб. - К.: МАУП, 2000. - 309 с.
 15. Кисельова Н.Б. Виховання патріотів засобами шкільного краєзнавчого музею //Імідж школи на порозі ХХІ століття: Практико-зорієнт. посіб. / За ред.  І.Г.Єрмакова. - К., 1999. - Ч.2. - С.52-55.
 16. Кіндрат В.К. Теоретичні аспекти виховання патріотизму в сучасній школі // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. пр. /Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2000. - Вип.12, ч.2. - С.179-181.
 17. Кононенко П.П. „ Свою Україну любіть ...”/ П.П.Кононенко. - К.: Твім Інтер, 1996. - 222 с.
 18. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти:  Рішення Колегії М-ва освіти України від 28 лют. 1996 р. №2/4-8 //Інформ. зб. М-ва освіти України. - 1996. - №13. - С.2-15.
 19. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української держави // Педагогічна газета. - 2000. - № 6 (72), червень. - 6 с.
 20. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності: /Наук. творч. колектив: О.В.Сухомлинська (наук. кер.) та ін. //Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. - 2000. - №22. - С.4-6.
 21. Концепція національного виховання /Кол. авт.: Ю.Д.Руденко, О.Т.Губко, Г.В.Біленька та ін. //Освіта. - 1996. - №41. - С.2-7.
 22. Концепція національної системи освіти /Авт. П.Кононенко //Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні: Пед. концеп. - К., 1997. - С.23-41.
 23. Концепція сучасного українського виховання /Львів. облас. орг. Всеукр. пед. т-ва ім. Г.Ващенка //Освіта. - 1996. - №50. - С.4-5.
 24. Концепція формування національної свідомості і самосвідомості особистості: Проект /Авт. Ю.Руденко //Освіта. - 1998. - №67. - С.3.
 25. Коркішко О.Г. Виховання патріотизму молодших школярів у позаурочній виховній роботі. - Луганськ, 2004. - 244 с.
 26. Коркішко О.Г. Патріотичне виховання молодших школярів: Методичний посібник // За заг. ред. проф. В.І. Сипченка. - Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ. - 2006. - 99 с.
 27. Костецький А. Ми - діти твої - Україно! // Смійся та грай - світ пізнавай: Сценарії шкіл. свят. - К., 2000. - С.7-13.
 28. Красовська О.С. Національна символіка і формування ціннісних орієнтацій української молоді /О.С.Красовська //Шкіл. світ. - 1999. - №21. - С.3-4. 
 29. Кулик К. Бути патріотом не на словах, а на ділі: Нац. спрямованість навчання //Рід. шк. - 1996. - №10. - С.33-35.
 30. Лазор І. Військово-патріотичне виховання школярів: Метод. рек. //Джерела. - 1997. - №2. - С.56-66.
 31. Люріна Т.Організаційно - методичні основи українознавчої роботи в початкових класах /Т.Люріна // Школа першого ступеня теорія і практика: Зб. наук. праць Переяслав- Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Г.Сковороди. - Переяслав - Хмельницький, 2003. - Вип. 8. - С.17-24 
 32. Марушій О. Шляхи активізації військово-патріотичного виховання в школі // Рідна школа. - 2001. - №5. - С.22-24.
 33. Матвієнко П.І. Живодайні джерела патріотизму //Постметодика. - 2000. - №1. - С.22-26.
 34. Матковська О.О. Проблеми виховання громадянської свідомості школярів засобами національної символіки України /Редкол.: С.Я.Дем’янчук та ін. - Рівне, 1997. - Ч.2. - С.64-65.
 35. Методичні матеріали до програми “Сучасне козацько-лицарське виховання дітей і юнацтва України” / Г.Біленька, О.Король, М.Кравчук, Ю.Руденко // Освіта. - 1999. - №40. - С.1-3.
 36. Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства: Затв. постановою Каб. Міністрів України від 15.09.1999 //Офіц. вісн. України. - 1999. - №37. – C. 65-81.
 37. Пащенко Д. Патріотичне й національне виховання - складові становлення громадянина //Шлях освіти. - 2002. - №1. - С.9-14.
 38. Решетняк В.Ф. Сутнісна визначеність деяких аспектів патріотичного виховання //Виховання національно свідомої особистості: (Метод. рек.) / За ред.  Д.О.Тхоржевського.- Глухів, 2001. - С.20-24.
 39. Руденко Ю., Руденко В. Ідеологія патріотизму і державотворення як основа духовності учнів //Рід. шк. - 1999. - №10. - С.8-10.
 40. Семенюк В.Є. Формування патріотизму та любові до рідного краю засобами туризму //Україна - країни Сходу: від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 18-19  трав., 2001 р. - К., 2002. - Вип.4. - С.166-168.
 41. Смик Т.С. Виховання учнів засобами народознавства //Пед. скарбниця Донеччини. - 1998. - №2. - С.22-23.
 42. Треф’як Я. Національно-патріотичне виховання: проблеми і перспективи //Вертикаль. - 1999. - №1. - С.16-18.
 43. Україна: Для дітей серед. шк. віку /Авт.-упоряд.: В.М.Скляренко, Н.М.Кушнаренко, Т.В.Іовлева та ін. - Х.: Фоліо, 2003. - 320 с.: іл.
 44. України; Відп. ред. І.Д.Бех. - К., 1999. - 127 с.
 45. Усатенко Т. „... Те, чому ми назавжди належимо”: Дім, домівка, рід, родина // Дивослово. - 2000. - № 1. - С.28. 
 46. Чорна К.І. Патріотизм - духовна цінність молодих громадян України // Цінності освіти і виховання. Науково-методичний збірник / За заг. ред. О.В. Сухомлинської. - К., 1997. - С. 209-212.
 47. Шандрівська Г.Я і Україна. Я і суспільство.3 кл:[Конспекти уроків] / Г.Шандрівська. - Тернопіль: Підруч. і посіб.,2004. - 96 с. 
 48. Штифурак В. Організація військово-патріотичного виховання в навчальному закладі //Директор шк. - 2002. - №18. - С.3-5.
6668
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).