Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Виховання самостійності дітей молодшого дошкільного віку у самообслуговуванні

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Психічні і особистісні аспекти передумов розвитку самостійності дитини у дошкільному віці
1.1. Соціальні умови і провідні види діяльності дошкільного віку
1.2. Особливості розвитку сенсорних і вищих психічних функцій та їх вплив на формування самостійності дитини
1.3. Розвиток особистості дошкільника як фактор виникнення прагнення до самостійності
2. Формування навичок самообслуговування у дошкільному віці
2.1. Самостійність як феномен дитячого розвитку
2.2. Експериментальне дослідження формування навичок самообслуговування в другій молодшій групі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. Інтерес до досліджуваної проблеми обумовлюється на сьогодні гуманістичними завданнями більш повного розкриття індивідуальності особистості, яка розвивається, її соціального потенціалу. Життя у всіх його проявах стає все складнішим, від людини вимагаються глибоко соціальні дії, самостійний підхід до вирішення значних і побутових завдань, здатність самостійно ставити і вирішувати нові проблеми.

Завдання формування активної самостійної особистості необхідно вирішувати вже в роботі з дошкільниками. Дослідження психологів доводять, що у цей період відкриваються сприятливі можливості для формування основ самостійності (А.В. Запорожець, А.Г. Ковальов, А.Н. Леонтьєв, А.А. Люблінська, С.Л. Рубінштейн). Своєчасний розвиток самостійності розширює можливості пізнання, спілкування, готує успішне входження дитини у ситуацію шкільного навчання.

Вивчення проблеми самостійності ведеться в різних аспектах. Досліджуються: сутність самостійності, її природа (Г.А. Бал, П.І. Підкасистий, А.Г. Хрипкова); структура і співвідношення компонентів самостійності (Ю.Н. Дмитрієва, Г.Н. Година, Т.Г. Гуськова); етапи, умови і методи розвитку самостійності (С.В. Єлісєєва, Н.С. Кривова, А.А. Люблінська, К.П. Кузовкова); взаємозв'язок самостійності з різними психічними процесами (Т.І. Горбатенко, Д.В. Ольшанський, Н.А. Циркун); значення і роль самостійності як фактора адаптації до дошкільної освітньої установи (Т.Н. Філютіна).

Серед різноманітних видів дитячої діяльності особливе місце належить самообслуговуванню і, зокрема, навичкам одягання, прийому їжі та гігієни. Аналіз літературних джерел дає підставу розглядати самообслуговування як діяльність, яка включає в себе елементи інших видів діяльності - гри, праці тощо (З.В. Ліштван, Л. А. Парамонова). Завдяки такому інтегральному характеру самообслуговування виявляються сприятливі можливості для формування самостійності дошкільників.

Мета дослідження - теоретично обгрунтувати і експериментально апробувати комплекс педагогічних умов, які забезпечують ефективність процесу формування самостійності дошкільників у процесі формування навичок самообслуговування.

Об'єкт дослідження - процес формування самостійності дітей дошкільного віку у самообслуговуванні.

Предмет дослідження - педагогічні умови формування самостійності в дітей дошкільного віку в самообслуговуванні.

Виходячи з визначення мети й формулювання об'єкта і предмета в дослідженні нами були поставлені наступні завдання:

 • визначити соціальні умови і провідні види діяльності дошкільного віку;
 • з’ясувати особливості розвитку сенсорних і вищих психічних функцій та їх вплив на формування самостійності дитини;
 • проаналізувати розвиток особистості дошкільника як фактор виникнення прагнення до самостійності;
 • охарактеризувати самостійність як феномен дитячого розвитку;
 • провести експериментальне дослідження формування навичок самообслуговування в другій молодшій групі.

Методологічною і теоретичною основою дослідження є положення про провідну роль діяльності у розвитку особистості (Б.Г. Ананьєв, А. В. Запорожець, А.В. Петровський); психологічна концепція про соціальну обумовленість і індивідуальне вираження інтелектуального, емоційного і вольового розвитку (Л.С. Виготський, А. В. Запорожець, А.Н. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн); теорія поетапного формування розумових дій (П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна). Для вирішення поставлених завдань був використаний комплекс дослідницьких методів: теоретичний аналіз психологічної, педагогічної літератури в аспекті досліджуваної проблеми; бесіди з дітьми, опитування педагогів і батьків; аналіз педагогічної документації; безпосереднє спостереження за проявами самостійності дошкільниками в цілісному педагогічному процесі дошкільної установи; педагогічний експеримент (формуючий).

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Божович Л. М. Личность и её формирование в детском возрасте. - М.: Наука, 1988. - 620 с.
 2. Боришевський М.Й. Моральні переконання та їх формування у дітей. - К.: Рад. школа. 1979. - 48 с.
 3. Ващенко Г. Виховання волі і характеру: підручник для педагогів. - К.: Школяр, 1999. - 385 с.
 4. Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. - К.: Рад. школа, 1976. - 269 с.
 5. Дубровина И. В., Лисина М. И. Возрастные особенности психологического развития детей. - М.: Здоровье, 1982. - 338 с.
 6. Заброцький М. М. Основи вікової психології. - Тернопіль: Богдан, 2002. - 112 с.
 7. Киричук О.В. Формування в учнів активної життєвої позиції - К.: Радянська школа, 1982. - 344 с.
 8. Климова К.А. О формировании ответственности у детей 6-7 лет. - В кн.: Формирование коллективных взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста. - М.: Педагогика, 1988. - С. 328-353. 
 9. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. пед. вузов. - 640 с.
 10. Брода М. Виховання самостійності особистості: історія, теорія і практика: навч.- метод. посібник / Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : РВВ ДДПУ, 2006. - 120 с.
 11. Демидова Ю. О. Формування першооснов пізнавальної самостійності старших дошкільників у конструктивній діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Інститут проблем виховання АПН України. - К., 2007. - 20 с.
 12. Виховання дошкільників в праці / за ред. С. Н. Борисової - К.: Педагогіка, 2002. - 338 с.
 13. Дитина: Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей 3-7 років у дитячих закладах. - К.: Освіта, 1992. - 72 с.
 14. Кононко О. Л. Стратегічна мета виховання - життєва компетентність дитини // Дошкільне виховання. - 1999. - № 5. - С. 19-21.
 15. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. - М.: Наука, 1982. - 650 c. 
 16. Асмолін К. В. Специфіка дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання.- 2003. - №3. - С. 6-19.
 17. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання - 1999.- № 1. - С. 6-38.
 18. Воспитание и обучение детей пятилетнего возраста / под ред. Холмовской В.В. - М.: Просвещение, 1986. - 190 с.
 19. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук. ред. О.Л. Кононко. - К.: Ред. журн. “Дошкільне виховання”, 2003. - С. 177-182.
 20. Крутій К.Л. Концепція та методичні засади програми „Дитина в дошкільні роки” - Запоріжжя: ЛІПС ЛТД, 2003. - вид. 2-е, перероб. - 400 с.
 21. Крутій К.Л. Планування освітньої роботи з дітьми дошкільного віку. - Запоріжжя: ТОВ ЛІПС ЛТД, 1999. - 48 с. 
 22. Макаренко А. С. Методика организации воспитательного процесса. - М., 1988. - 344 с.
 23. Малятко. Програма розвитку, навчання та виховання дітей раннього і перед дошкільного віку.- 2-е вид., виправл.- Запоріжжя: “ЛІПС”ЛТД, 2004. - 60 с.
 24. Монке О.С. Формування оцінно-етичних суджень у дітей дошкільного віку. - Монографія. - Одеса, 2002.- 239 c. 
 25. Новикова Л. И. Педагогика детского коллектива. - М.: Педагогика, 1978. - 115 с.
 26. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки: Навчальний посібник. - К.: Абрис, 1998. - 234 с. 
 27. Смирнова Е.О. Особенности общения с дошкольниками: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - М.: издательский центр «Академия», 2000. - 187 с.
 28. Українське дошкілля: Програма виховання дітей у дитячому садку. - Львів: Світ, 1991. - 130 с.
 29. Усова А.П. Обучение в детском саду / под ред. А.В. Запорожца. - М.: Просвещение, 1981. - 628 с.
 30. Яворська А. А. Соціальні навички та їх формування у дитячому садку. - Тернопіль: Богдан, 2006. - 134 с.
6941
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).