Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Виховання соціальної відповідальності у дітей старшого дошкільного віку

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади дослідження соціальної відповідальності як особистісної риси
1.1. Аналіз підходів до поняття відповідальності
1.2. Проблема формування соціальної відповідальності у дошкільній педагогіці
ІІ. Дослідження особливостей прояву і формування соціальної відповідальності у старшому дошкільному віці
2.1. Методи і методики вивчення соціальної відповідальності
2.2. Розробка і апробація методики формування і корекції соціальної відповідальності старших дошкільників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. В сучасних умовах розвитку суспільства, як зазначено у Базовій програмі розвитку дитини «Я у Світі» основним завданням дошкільної освіти є не стільки озброєння дитини системою галузевих знань, скільки підготовка її до життя. Суспільству необхідні життєздатні, самостійні, практично-умілі, творчі люди з розвиненим почуттям відповідальності, гідності, совісті, тому пріоритетом у вихованні найменших громадян нашої країни є ціннісний, морально-соціальний розвиток особистості з перших років її життя.

Дотримання моральних норм є необхідною умовою існування особистості в суспільстві. Люди зрозуміли це ще у давні часи і поступово суспільство виробило ряд норм і правил, дотримання яких вважають обов'язковим. У свою чергу, це передбачає формування певних рис особистості. Стосовно будь-якого виду діяльності, такою рисою є відповідальність. Досвід попередніх поколінь доводить, що виховати у дітей почуття відповідальності з дитинства набагато легше, ніж у більш зрілому віці.

Найбільш актуальним формування відповідальності стає у страшому дошкільному віці, перед вступом дитини до школи. Перед майбутнім першокласником висувається цілий ряд вимог: він повинен виконувати вимоги вчителя, неухильно дотримуватися режиму, підкорятися правилам поведінки. Однак через недостатню довільність і несформованість вольових якостей багато першокласників не можуть підкорити свою поведінку встановленим правилам. Частими є випадки, коли учням важко висидіти цілий урок, і замість того, щоб слухати вчителя, вони починають займатися своїми справами: малювати, гратися. Дитина може покинути клас посеред уроку зі словами: «Мені набридло, я хочу додому». Внаслідок цього з кожним роком вимоги, які пропонуються дошкільним педагогам щодо формування в старших дошкільників відповідальності, зростають. 

Вихователі і батьки нерідко вимагають від дитини старанності і відповідальності, не проявляючи достатньої турботи про формування цих якостей. Завдання педагога повинно полягати в тому, щоб протягом виховання у старшому дошкільному віці навчити її свідомо керувати своєю поведінкою і сформувати у неї необхідні для цієї якості особистості, у тому числі відповідальність. При цьому різні види і методи педагогічного впливу формують цілісну систему організації і розвитку соціальної відповідальності, у якій головне місце посідає вплив педагога-дошкільника. 

Стан дослідження проблеми. Питання формування соціальної відповідаль-ності і шляхів педагогічного впливу з метою її розвитку широко висвітлене у фаховій літературі. Проблеми формування вольових якостей дітей досліджувалися Л. М. Божович [5]., К. Муздибаєвим [14]., Л. Орбан-Лембрик [15] та ін. Дослі-дженню питання формування почуття відповідальності у дітей дошкільного віку присвячені роботи таких авторів як І.Д. Бех [4], Т. Гурлєва [8], М.В. Савчин [17], О. Семенкова [18], Т.С. Фасолько [21, 22], О.І. Шилова [24] та ряду інших.

Об’єкт дослідження – відповідальність як вольова особистісна риса дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – вплив педагога на формування соціальної відповідальності дітей старшого дошкільного віку у повсякденній роботі дитсадка.

Мета роботи – вивчити механізми впливу на формування соціальної відповідальності дітей дошкільного і дослідити шляхи її корекції.

Відповідно до об’єкта і предмета дослідження нами було визначено наступні його завдання:

 • проаналізувати сучасні підходи до поняття відповідальності;
 • визначити основні напрямки проблеми формування соціальної відповідальності;
 • описати методи і методики вивчення соціальної  відповідальності;
 • дослідити рівень сформованості соціальної відповідальності дошкільників та провести аналіз його результатів;
 • визначити шляхи педагогічного впливу на корекцію відповідальності.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених у роботі завдань нами викорисовувалися методи аналізу фахової наукової та періодичної літератури, методи спостереження, методики В.Г.Нечаєва, Т.О.Маркова та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексєєнко Т. Ф. Мотивація соціальної поведінки та механізми її формування / Т. Ф. Алексєєнко // Соціальна педагогіка: теорія та практика: Методичний журнал. - 2011. - N 4. - С. 4-10.
 2. Балл Г. Феномен вибору в контексті соціальної поведінки / Г. Балл // Со-ціальна психологія.: Український науковий журнал. - 2005. - №1. - С. 3-13.
 3. Басюк Н. А. Формування почуття відповідальності у молодших школярів: дис. / Н. А. Басюк / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2005. – 294 с.
 4. Бех І.Д. Відповідальність особистості як мета виховання / І.Д. Бех // Початкова школа. – 1994. – №9-10.
 5. Божович Л. М. Личность и её формирование в детском возрасте / Л. М. Божович. - М.: Наука, 1988. - 620 с.
 6. Боришевський М.Й. Моральні переконання та їх формування у дітей / М.Й. Боришевський. - К.: Рад. школа. 1979. - 48 с.
 7. Гнатів І. В. Психологічні умови засвоєння моральних норм / І. В. Гнатів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: сборник / Львівський держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2008. - Вип. 1. - С. 296-306.
 8. Гурлєва Т. Виховуємо відповідальність у дошкільників / Т. Гурлєва // Вихователь-методист дошкільного закладу: спеціаліз. журн. - 2012. - № 5. - С. 19-29.
 9. Заброцький М. М. Основи вікової психології / М. М. Заброцький. - Тернопіль: Богдан, 2002. – 112 с.
 10. Заячківська М. Діагностика вихованості культури поведінки дітей старшого дошкільного віку в різновікових групах / М. Заячківська // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія: Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 10. - С. 68-74.
 11. Кондратенко Р. В. Наступність у вихованні відповідальності в старших дошкільників і молодших школярів / Р. В. Кондратенко // Педагогіка вищ. та серед. шк.: зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 28. - С. 94-99.
 12. Кондратенко Р. В. Різні підходи до визначення змісту та структури відповідальності / Р. В. Кондратенко // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць / гол. ред. В. К. Буряк. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – Вип. 12. – С. 190–198.
 13. Кошелівська О.І. Особливості організації діяльності, стимулюючої моральний вибір в поведінці дошкільників / Кошелівська О.І. // Наукові записки: Зб. наук. пр.Вип.41. - К.: НПУ, 2001. - С.73-75.
 14. Муздыбаев К. Психология ответственности / К. Муздыбаев. – Л.: Нева, 1983. – 240 с.
 15. Орбан-Лембрик Л. Соціальна поведінка як спосіб вияву активності особистості / Л. Орбан-Лембрик // Соціальна психологія.: Український науковий журнал. - 2004. - №5(7). - С. 12-19.
 16. Пентій О. В. Формування у дітей дошкільного віку загальнолюдських мо-ральних якостей / О. В. Пентій // Пед. вісн. - 2010. - № 3 (спец. вип.). - С. 61.
 17. Савчин М. В. Психологія відповідальної поведінки: монографія / М.В. Савчин. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. - 280 c.
 18. Семенкова О. Формування почуттів відповідальності у дітей старшого дошкільного віку в процесі господарсько-побутової праці / О. Семенкова // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія: Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 7: Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Дитинство. Освіта. Соціум". 18 лютого 2010 року. - С. 146-150.
 19. Сухинская Л. А. Возложение и принятие ответственности в условиях групповой деятельности / Л. А. Сухинская // Психологическая теория коллектива / под ред. А.В. Петровского. - М.: Знание, 1979. - С. 94-104.
 20. Терещенко Н. Виховання почуття відповідальності дитини-дошкільника в процесі виконання трудових доручень / Н. Терещенко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р.: У 6 т. - Київ: Вид-во Європейського ун-ту , 2005. - Т. 4. - С. 173-176.
 21. Фасолько Т.С. Виховання відповідальної поведінки у дітей дошкільного віку / Т.С. Фасолько // Оновлення змісту і методів початкової освіти: Наук. записки РДПІ. – Вип.8. – Рівне, 1999. – С.118-121.
 22. Фасолько Т.С. Відповідальність як характеристика соціальної компетент-ності дошкільника / Т.С. Фасолько // Нова педагогічна думка. – 1999. - № 3.- С.88-90.
 23. Федорова М. А. Проблема формування моральної поведінки старших дош-кільників у педагогічній науці: научное издание / М. А. Федорова // Наукові записки. Серія: педагогічні та історичні науки: сборник / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2007. - Вип. 65. - С. 164-169.
 24. Шилова О.І. Проблема формування соціально відповідальної поведінки та її сутнісні характеристики / О.І. Шилова // Пробл. інж.-пед. освіти. - 2008. - N 21. - С. 240-248.
520
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).