Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Виховання старшокласників у дусі миру і злагоди між народами

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади виховання старшокласників у дусі миру і злагоди між народами
1.1. Аналіз понять «толерантність» та «культура міжетнічних відносин» в контексті виховання старшокласників
1.2. Соціально-культурний підхід до виховання у старшокласників культури міжнаціональних стосунків
1.3. Сучасна система виховання старшокласників у дусі миру і злагоди між народами
2. Експериментальне дослідження міжнаціональної толерантності серед учнів старших класів
2.1. Організація дослідження, формування критеріїв та підбір методик
2.2. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі становлення грома-дянського суспільства, утвердження загальнодержавної політичної нації та інтеграції України до загальноєвропейського співтовариства дедалі більшої гост-роти набуває проблема виховання культури міжетнічних відносин особистості. Міжетнічне зближення у процесі націєтворення має відбуватися на основі розвитку етнокультур, адже лише через засвоєння власних етнічних надбань можна по-справжньому опанувати загальнолюдськими духовними цінностями.

Виховання на ідеях миру і злагоди між народами набуло особливої актуальності. Здійснюються наміри по-новому подивитись на світ, подолати перепони, які роз’єднують людей, утвердити між ними стосунки на засадах гуманізму та взаєморозуміння. Тому активізується процес пошуку ефективних механізмів виховання дітей у дусі толерантності, поваги до прав та свобод інших людей незалежно від їхньої національної, соціальної приналежності, поглядів, світосприйняття, способів мислення та поведінки.

Аналіз літератури та шкільної практики дав змогу дійти висновку, що виховання культури міжетнічних відносин старших школярів проводиться безсистемно, переважно має епізодичний характер і цілковито залежить від бажання працювати у цьому напрямку того чи іншого педагогічного колективу. Це є однією з причин нерідких проявів у старшокласників на побутовому рівні етноцентризму, приниження в міжособистісних стосунках цінностей іншої куль-тури, образи етнічної гідності. Складність розв’язання цієї проблеми посилюється суперечностями, які мають місце у шкільній системі виховання, насамперед, між потребами громадянського суспільства в культурі виховання прагнення до миру і злагоди між народами і недостатньою розробленістю змісту, форм і методів його виховання; між ще існуючими авторитарними підходами до профілактики негативних поведінкових проявів старшокласників у поліетнічному середовищі та необхідністю цілеспрямованого гуманістичного впливу на особистість старшоклас-ника через впровадження у виховний процес нових технологій.

Для науковців України проблема формування національно толерантної особистості в умовах загальноосвітньої школи є відносно новим об’єктом дослідження. Проте у її розвиток в останнє десятиріччя певний доробок внесли наукові праці І.Д. Беха [5, 6], О. Гаврилюк [12], Г.В. Гладуш [13], Т. Лівшиць [21], О.С. Матієнко [22, 23], Г.А. Назаренко [24, 25] та ін.

Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Предмет дослідження - зміст, форми та методи виховання страшокласників у дусі миру та злагоди між народами.

Мета дослідження - аналіз теоретичного і практичного досвіду виховання національної толерантності у старшокласників.

Відповідно до об’єкта, предмета та мети визначені такі основні завдання дослідження:

 • проаналізувати поняття «толерантність» та «культура міжетнічних відносин» в контексті виховання старшокласників;
 • охарактеризувати соціально-культурний підхід до виховання у старшокласників культури міжнаціональних стосунків;
 • дослідити сучасну систему виховання старшокласників у дусі миру і злагоди між народами;
 • експериментально з’ясувати рівень сформованості міжнаціональної толерантності серед учнів старших класів та провести його корекцію.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і завдань дослідження використані такі методи: теоретичні (аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, синтез його результатів у цілісну систему поглядів; компаративний аналіз, який дав можливість зіставити основні принципи, напрями, форми і методи виховання толерантності у старшокласників різними педагогами; структурний метод, що дає змогу розглядати розвиток педагогічного процесу, виділяючи його основні структурні складові; емпіричні: спостереження, дискусії, діалог, тренінг.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Загальний обсяг роботи складає 43 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абакумова И. В. О становлении толерантной личности в поликультурном образовании / И. В. Абакумова, П. Н. Ермаков // Вопросы психологии. - 2003. - № 3. - С. 78-82.
 2. Абдулкаримов Г. Г. Об опыте работы по формированию у детей этнической толерантности / Г. Г. Абдулкаримов // Дайджест педагогічних ідей та технологій « Школа-ПАРК». - 2002. - № 2. - С. 36-37.
 3. Авраменко С. М. Сучасний школяр-підліток у контексті виховання толерантності / С. М. Авраменко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. - 2005. - Вип. 7, Ч. 1. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum /pspo/2005_7_l/doc_pdf/Avramenko.pdf
 4. Безкоровайна О. В. З педагогікою толерантності в третє тисячоліття /О. В. Безкоровайна //Педагогіка толерантності. - 2003. - № 3. - С 4-11.
 5. Бех І. Виховання у дітей вміння жити в мирі та злагоді / І. Бех // Освіта України. - 1999. - 11 серпня (№ 33-34). - С 5.
 6. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн.. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук. видання. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.
 7. Библер В.С. Культура. Диалог культур (опыт определения) // Вопросы философии. – 1989. – №6. – С. 31–42.
 8. Ващенко Г. Виховання волі і характеру: Підручник для педагогів. – К.: Школяр, 1999. – 385 с.
 9. Вислова А. Д. Формирование толерантной личности - стратегическая задача образования /А. Д. Вислова // Социально-гуманитарные знания. - 2008. - № 4. - С. 152-162.
 10. Виховні бесіди: 9-11 класи / Упоряд. Л.Шелестова, Ю.Царенко. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2004. – 112 с.
 11. Виховні технології /Упоряд. В.Варава, В.Зоц. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2004. – 120 с.
 12. Гаврилюк О. Мудрість - у взаєморозумінні : формування толерантності школярів у процесі їхнього культурологічного розвитку / О. Гаврилюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - № 9. - С 9-10.
 13. Гладуш Г. В. Формування толерантності як основи позитивних міжособистісних стосунків у підлітковому віці [Електронний ресурс] / Г. В. Гладуш // Проблеми сучасної психології : зб. наук, праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка та Інституту психології ім.. Г.С. Костюка НАПН України. - 2011. - Вип.12. - С 241-249. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc gum/pspl/2011  12Z241-249.pdf
 14. Години спілкування в 9-11 класах / Упоряд. Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 128 с.
 15. Голова Н. І. Корекційно-виховний тренінг для учнів старших класів «Я- толе-рантна особистість» / Н. І. Голова // Позакласний час. - 2010. - № 7. - С 49-54.
 16. Державна національна програма «Освіта». – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.
 17. Живолуп Л. В. Тренінг розвитку толерантності у підлітків / Автор-укладач Л. В. Живолуп. – Кременчук, 2008. – 33 с.
 18. Занден Д. Вимір соціальної дистанції за шкалою Богардуса [Електронний ресурс]/ Джеймс Занден// Із книги: Zanden James W.Vander. American Minority Relations. – 3rd ed. – N.Y.: The Ronald Press Company, 1972. – P. 100-102.
 19. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. – 2-е вид., доповн. і переробл. – К.: Вища школа, 2005. – 343 с.
 20. Кусайкіна Н. Ігри для виховання терпимості, довіри і співробітництва // Права людини. - 2011. -№6(586). - С 6-12.
 21. Лівшиць Т. Мистецтво взаєморозуміння: виховуємо толерантність старшокласників у процесі формування культури спілкування і мовленнєвого етикету / Т. Лівшиць // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - № 9. - С. 27-30.
 22. Матієнко О.С. Гуманізація та гуманітаризація освіти – основа грома-дянського виховання // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Актуальні проблеми сучасної лексики, граматики та лінгво-дидактики. - Вінниця: Вид-во Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 2003. - С.48-51.
 23. Матієнко О.С. Принципи толерантності та їх значення у вихованні особистості // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2005. – Вип. 7. – С. 24-29.
 24. Назаренко Г.А. Теоретичні основи та методика виховання культури міжетнічних відносин старшокласників у позаурочній діяльності: Наук.-метод. посібн. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2006. – 102 с.
 25. Назаренко Г.А. Формування ціннісних орієнтацій молоді в умовах поліетнічного простору у контексті виховання культури міжетнічних відносин // Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми мови і особистості у контексті міжкультурної комунікації» – Луганськ: Східно-український національний університет ім. В. Даля. – 2005. – С.150-154.
 26. Оржеховська В.М., Тарасова Т.В. Духовність – це здоров’я молодого покоління: Навч.-метод. посібник. – Вид. 2-е, доп. – Тернопіль, 2005. – 216 с.
 27. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / Кол. авт. за заг. ред. Є.І.Коваленко. – К.: ІЗМН, 1996. – 136 с.
 28. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизации. – Воронеж: Истоки, 1996. – 189 с.
 29. Система громадянського виховання в школі / Упоряд. Ж.Сташко. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 128 с.
 30. Трухін І.О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання: Навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 368 с.
6887
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.