Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Виховання свідомої дисципліни молодших школярів в умовах колективних занять фізичними вправами

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВИХОВАННЯ СВІДОМОЇ ДИСЦИПЛІНИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ КОЛЕКТИВНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ
 
Балахнічова Г., Ковальчук Н., Іванова А.*
Волинський національний університет імені Лесі Українки,
Луцький національний технічний університет*
 
Анотація. У статті висвітлено проблеми формування дисципліни учнів молодших класів під час колективних дій на заняттях фізичними вправами; розроблено критерії сформованості дисциплінованої поведінки на уроках фізичної культури. У процесі констатуючого експерименту виявлено 4 рівні сформованості дисциплінарної поведінки учнів молодших класів.
Ключові слова: молодші школярі, виховання, свідома дисципліна, поведінка, колективна діяльність, фізичні вправи.
Аннотация. В статье отражены проблемы формирования дисциплины учеников младших классов во время коллективных действий на занятиях физическими упражнениями; разработаны критерии сформированности дисциплинированного поведения на уроках физической культуры. В процессе констатирующего эксперимента обнаружено 4 уровня сформированности дисциплинарного поведения учеников младших классов.
Ключевые слова: младшие школьники, воспитание, сознательная дисциплина, поведение, коллективная деятельность, физические упражнения.
Annotation. In the article the problems of forming of discipline of lower boys are reflected during collective actions on employments by physical exercises; the criteria of formed of the disciplined conduct are developed on the lessons of physical culture. In the process of establishing experiment it is found out 4 levels of formed of disciplinary conduct of lower boys.
Keywords: junior schoolboys, educations, conscious discipline, conduct, collective activity, physical exercises.
Постановка проблеми. Під час занять молодших школярів урочними та позаурочними формами фізичної культури вирішується низка оздоровчих, освітніх та виховних завдань. Традиційно завданнями фізичної культури учнів вважається навчання рухових дій та розвиток рухових якостей. Але можливості фізичного виховання можна значно розширити, розвиваючи інтелект та підвищуючи розумову працездатність дітей [5]. Отже, в школі потрібно створити такі умови, щоб забезпечити дітям потрібну мотивацію до фізичного вдосконалення, а в майбутньому – до самовиховання [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Молодий організм відчуває потребу в рухах, оскільки вони є одними з головних природних засобів удосконалення життєвих функцій, проте зростаючі обсяги навчальних навантажень та інші фактори згубно впливають на психіку дитини. Діти стають некерованими, проявляють агресію, основними ознаками якої є: впертість, забіякуватість, дратівливість, прагнення заперечувати, відмовлятися; напади гніву; вибухи злості, обурення; невміння зрозуміти інтереси іншого й намагання образити, владність, самовпевненість, завищена самооцінка [2]. Прояви цих негативних якостей у дітей початкової ланки заважають розв’язати поставлені завдання на уроках із фізичної культури навіть досвідченим педагогам, не говорячи вже за студентів-практикантів.
Формування готовності студентів інституту фізичної культури до навчальної та спортивно-масової роботи в школі – цілісний багато аспектний процес, одним із етапів якого є організаційна практика на молодшій та середній шкільній ланці [3, 4].
У звітах про проходження практики 85 % студентів відзначили, що однією з проблем у роботі з молодшими школярами була організація діяльності дітей через низьку дисципліну. Тому мета нашого дослідження полягала у виявленні й обґрунтуванні шляхів та умов підвищення ефективності виховання свідомої дисципліни молодших школярів в умовах колективних занять фізичними вправами.
Дисциплінованість учнів молодших класів на уроках фізичної культури являє собою єдність знань, почуттів та поведінки. Тому в якості структурних компонентів нами розглядалися: мотиваційно-емоційний (мотиви поведінки, емоційне сприйняття), когнітивно-пізнавальний (моральне поняття і судження) та діяльнісно-практичний (вміння, навички та звички дисциплінарної поведінки).
Результати дослідження та їх обговорення. Розглядаючи компоненти дисциплінованості на уроках фізичної культури в молодших класах, у ході дослідницької роботи нами розроблено критерії її сформованості, зокрема: 
суспільно-ціннісну мотивацію; 
адекватність моральної оцінки вчинків у поєднанні з непримиримістю до порушень дисциплінарної поведінки;
самостійність і глибину моральних суджень учнів про норми дисциплінованої поведінки;
підтримку правил дисциплінованої поведінки в практичній діяльності;
вміння раціонально планувати й контролювати свою діяльність;
вміння самостійно долати перешкоди в процесі колективної роботи;
вміння висувати свої пропозиції та реалізовувати їх на практиці.
Все це дало змогу розробити комплексно-діагностичну методику з кожного компонента свідомої дисципліни.
Експериментальні дані в ході діагностики мотиваційно-емоційного компонента свідомої дисципліни (42,8 %) свідчать про наявність у молодших школярів на уроках фізичної культури почуттів співпереживання, чуйності, бажання допомогти іншим. Але, разом із цим, ці почуття не завжди виступають стимулом поведінкового відношення.
Процесуально-ситуативний рівень самооцінки школярів 2–4 класів на уроках фізичної культури показав їх невміння давати об’єктивну оцінку діям недисциплінованості. Так, у 81,2 % учнів недисциплінована поведінка викликає негативне ставлення, але лише 13,2 % дітей створювали рішучу протидію порушень дисципліни. Таким чином, в учнів молодших класів проявляється свідоме засудження негативних дій.
Діагностичний етап експериментальної роботи засвідчив, що в учнів початкових класів існує особиста позиція відносно дисциплінованої поведінки. У 31,9 % учнів 2 класу переважає мотивація в успіхах, пов’язаних з отриманням позитивної оцінки чи похвали з боку вчителя.
30,1 % учнів 3 класу пов’язують необхідність дисциплінованості з тим, щоб не приносити розчарування вчителів, батьків, товаришів класу.
У 38,1 % учнів 4 класу переважає бажання бути корисним класному колективу, тобто мотивація й обов’язки виступають як необхідність виконувати правила поведінки відповідно статусу учнів.
Отже, узагальнені результати констатуючого експерименту розподілено так: індивідуалістична спрямованість у 38,1 % учнів, групова – у 30,1 %, колективістська – у 32,2 % дітей. Діагностична методика була спрямована на когнітивно-пізнавальний компонент свідомої дисципліни.
За допомогою анкетування учнів 3 класу з’ясовано, що вирішення колективних ситуацій та експериментальних завдань визначалося обсягом знань про сутність свідомої дисципліни і ступінь стійкості їх моральних суджень.
Аналіз експериментальних даних, отриманих у процесі діагностики, показав, що до 4-го року навчання розширюються знання учнів про правила поведінки; поглиблюється й конкретизується розуміння сутності свідомої дисципліни. Визначення поняття „дисциплінованість” розподілено так:
у 47,1 % дітей 2-х класів переважає рівень емоційного узагальнення цього поняття;
59,6 % учнів 3-х класів узагальнили конкретні поняття;
у 4-х класах рівень узагальнення через визначені поняття становить 71,9 %.
Хороші знання про правила поведінки як під час уроків, так і загалом у школі засвідчили 37,2 % учнів 2-х класів, 61,6 % – 3-х класів і 65,9 % – 4-х класів. 
Позитивні результати характеристики моральних суджень учнів засвідчили 25,1 % учнів 2-х класів, 42,4 % – 3-х класів і 32,5 % – 4-х класів.
У подальшому діагностична методика була спрямована на вивчення діяльнісно-практичного компонента свідомої дисципліни на уроках фізичної культури учнів 1–3 класів, особливості виконання дисциплінованої поведінки учнів молодших класів в умовах організації різних видів колективної діяльності. Результати показали, що в молодших школярів, у зв’язку з обмеженістю знань морального обліку, недостатньо сформовані вміння та навички дисциплінованої поведінки, зокрема:
28,4 % учнів не готові перемагати труднощі в колективній діяльності під час занять фізичними вправами.
25,9 % не виконали поставлені вчителем завдання й доручення у визначений строк;
Отримані результати дали змогу визначити 4 рівні діагностики дисциплінованості молодших школярів на уроках фізичної культури.
До високого рівня віднесено 20,6 % учнів, які засвідчили свідому стійку позитивну поведінку, а саме: повне розуміння сутності й значення свідомої дисципліни, усвідомлення норм та правил поведінки. Ці учні проявили готовність співучасті в колективних справах на уроках фізичної культури, вимогливість до себе, сформованість умінь і навичок дисциплінованої поведінки, під час колективних ігор.
Середній рівень сформованості зафіксовано у 34 % школярів молодших класів. Для учнів, віднесених до цього рівня, характерне часткове розуміння сутності та значення свідомої дисципліни, сформованість уміння точно виконувати завдання й доручення колективу та вчителя, самостійно перемагати труднощі в процесі навчання та змагань. Школярі цього рівня не завжди адекватно дають оцінку поведінці товаришів, слабо виражають протидії порушникам дисципліни, рідко проявляють активність та ініціативу.
Кількість учнів з нижче середнім рівнем сформованості дисципліни становить 31,7 %. Ці учні характеризуються незначною свідомою ситуативною поведінкою (етичне розуміння, правила дисциплінованої поведінки в спільній роботі під контролем вчителя, а при цікавих справах рідко проявляють емфатичні почуття щодо однолітків. У них спостерігається перевага особистої мотивації над суспільною, що й визначає пасивний характер їх діяльності, байдужість до інтересів колективу.
До низького рівня сформованості свідомої дисциплінованості віднесено 13,7 % учнів, у яких спостерігається обмежений рівень моральних знань, дисциплінарних норм і вимог, відсутність співпереживання до товаришів, вимогливість до себе. У дітей цього рівня не сформовані вміння й навички дисциплінованої поведінки в колективній діяльності.
На основі результатів констатуючого експерименту виявлено недоліки в роботі вчителів фізичної культури щодо формування дисциплінованості у молодших школярів. До них можна віднести: 
невміння використовувати колективну діяльність під час навчання та спортивно-масової роботи;
авторитарний стиль спілкування вчителів з учнями;
декларативне пред’явлення знань про моральні норми й вимоги;
нетворчий підхід до вибору форм і методів роботи по вихованню свідомої дисципліни в учнів початкових класів;
формування у школярів виконавчих умінь та навичок;
недооцінка ролі колективного ставлення як об’єктивної основи формування моральних якостей особистості;
відсутність кардинальних зусиль школи й сім’ї у вихованні свідомої дисципліни учня.
Висновки. Виховання свідомої дисципліни в молодших школярів на сучасному етапі має суттєві особливості, які визначаються низкою об'єктивних та суб'єктивних умов. Формування свідомої дисципліни молодших школярів відбувається на основі засвоєних правил, моральних уяв, суджень та почуттів. Для учнів молодших класів на уроках фізичного виховання притаманні різні рівні сформованості свідомої дисципліни. Учням із високим рівнем вихованості свідомої дисципліни притаманна відміна свідомість зі стійкою позитивною поведінкою; із середнім рівнем – усвідомлена стабільно-позитивна; із нижче середнім рівнем – мало усвідомлена ситуативна поведінка; з низьким рівнем – неусвідомлена імпульсивна поведінка.
Перспективи подальших досліджень: виявлення педагогічних умов підвищення ефективності виховання свідомої дисципліни учнів початкових класів у процесі колективної діяльності під час занять фізичними вправами; розробка практичних рекомендацій для формування у молодших школярів дисциплінованості на урочних та позаурочних формах занять фізичною культурою. 
 
Література
 
1.Вілігорський О. Аспекти забезпечення мотивації до занять фізичними вправами у молодших школярів / О. Вілігорський // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. ВНУ імені Лесі Українки. – Луцьк : РВВ „Вежа” ВНУ імені Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 38–40.
2.Горбенко М. Психолого-педагогічне виховання дітей молодшого шкільного віку / Горбенко М. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. ВНУ імені Лесі Українки. – Луцьк : РВВ „Вежа” ВНУ імені Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 54–57.
3.Ковальчук Н. Динаміка формування професійних здібностей студентів під час педагогічної практики / Н. Ковальчук // Наукові записки. Серія : Педагогіка. – 2007. – № 3. – С. 98–102.
4.Максимчук Б. Підготовка майбутніх учителів початкових класів загальноосвітньої школи до організації спортивно-масової роботи з молодшими школярами / Б. Максимчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2007. – № 3. – С. 30–35.
5.Панченко Г. Використання спеціалізованих фізичних вправ для розвитку інтелектуальних здібностей учнів 6–7 років / Г. Панченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2007. – № 3. – С. 56–59.
Фото Капча