Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Виховання у дітей інтересу до фізичної культури

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Роль педагогічного колективу в залученні школярів до фізично-оздоровчої роботи
2. Озброєння школярів знаннями, уміннями та навичками, їх застосування
3. Планування завдань
4. Організація самостійних оздоровчих занять
5. Дослідження інтересу до занять фізичними вправами учнів початкових класів у самостійній роботі
5.1. Дослідження початкового рівня сформованості інтересу учнів молодшах класів до самостійних занять фізичними вправами
5.2. Методична робота з підвищення в учнів початкових класів інтересу до самостійних занять фізичними вправами
5.3. Аналіз ефективності формування в учнів молодших класів інтересу до самостійних занять фізичними вправами
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. За останні роки обсяг навчального навантаження учнів загальноосвітніх шкіл зріс настільки, що викликані цим малорухомість, обмеження м’язових зусиль стають причиною захворювань різних систем організму. За період навчання у школі від 1 до 11 класу кількість хворих дітей зростає у 2-3 рази, а кількість дітей, які мають порушення постави, досягає 80-90% від загальної кількості школярів. Протидією негативним наслідкам обмеження рухового режиму дітей та підлітків є фізична культура і спорт, які можуть бути важливим чинником збереження і зміцнення здоров’я, всебічного розвитку, покращення працездатності та зниження втомлюваності, підвищення опірності організму до різних захворювань у період навчання. 

Специфіка фізичного виховання полягає в тому, що усвідомлена інформація стає мотивованим спонуканням до виконання фізичних вправ, використання природних чинників і формування такого способу життя, який сприятиме досягненню особистих і суспільних цілей. Критерієм ефективності цього процесу повинен бути рівень здоров’я дітей і підлітків, рівень фізичної працездатності і соціальної дієздатності.

Програма фізичного виховання школярів передбачає форми організації занять, які можуть певною мірою компенсувати дефіцит рухової активності, що виникає в умовах насиченого загальноосвітнього процесу. Однак в реальних умовах функціонує тільки одна форма – урок фізкультури, що проводиться двічі на тиждень. Доповненням є самостійні заняття фізичними вправами, що здійснюються стихійно у вигляді рухливих і спортивних ігор. 

Покращення фізичного стану дітей, а отже, і рівня здоров’я, можливе лише за умови проведення систематичних цілеспрямованих занять фізичними вправами, що мають тренувальні режими і носять розвивальний характер. Отже, необхідність розширювати фізкультурну спортивну й оздоровчу роботу, поліпшувати її організацію за місцем проживання і навчання є однією з актуальних проблем фізичного виховання в школі. Велике значення тут має формування в школярів прагнення до фізичного самовдосконалення.

Стан дослідження проблеми. Проблемою необхідності підвищення рівня фізичної культури як складника та характеристики способу життя займалися такі дослідники як Н. Андрощук [1], Б. Ф. Ведмеденко [4], Т. І. Дмитренко [8], Л. Журкіна [10], О. С. Куц [14], Б. М. Шиян [25] та ін. Особливості впливу мо-тивації  заняття фізкультурою аналізують Г. В. Безверхня [3], Я. І. Кравчук [12], В. М. Лисяк [15], В. Рощенко [20], С. М. Сингаєвський [22] та інші.

Об’єкт дослідження – потреби, мотиви та інтереси молодших школярів до занять фізичною культурою і спортом.

Предмет дослідження – мотивація школярів до самовдосконалення засобами фізичного виховання під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників.

Мета дослідження – обгрунтувати та розробити методичні рекомендації для підвищення мотивації школярів до фізичного самовдосконалення у системі самостійних занять фізичною культурою і спортом, що сприятиме фізичному розвитку, покращенню фізичного, психічного та соціального здоров’я.

Завдання дослідження:

 • з’ясувати роль педагогічного колективу в залученні школярів до фізично-оздоровчої роботи;
 • охарактеризувати озброєння школярів знаннями, уміннями та навичками, їх застосування;
 • проаналізувати процес планування завдань з фізично-оздоровчої роботи;
 • визначити основні принципи організації самостійних оздоровчих занять;
 • дослідити інтерес до занять фізичними вправами учнів початкових класів у самостійній роботі.

Методи дослідження. До методів дослідження відносяться теоретичний аналіз та узагальнення даних спеціальної літератури; вивчення документальних матеріалів; спостереження; анкетування; методи математичної статистики.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи склав 35 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андрощук Н. Основи здоров’я і фізична культура (теоре-тичні відомості) / Н. Андрощук, М. Андрощук. – Тернопіль, 2006. – 160 с.
 2. Арєф’єв В. Г. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту): Навчальний посібник для студентів навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації / В. Г. Арєф’єв, Г. А. Єдинак. – 2-е вид. перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. – 384 с.
 3. Безверхня Г.В. Формування мотивації до самовдосконалення учнів загальноосвітніх шкіл засобами фізичної культури і спорту: Методичні рекомендації для вчителів фізичної культури / Г.В. Безверхня. – Умань, 2003. – 52 с.
 4. Ведмеденко Б. Ф. Теоретичні основи і практика виховання молоді засобами фізичної культури:[навчальний посібник] / Б. Ф. Ведмеденко. – Київ: ІСДО, 1993.− 152 с.
 5. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – Суми : Універсальна книга, 2004. – 428 с.
 6. Вольчинський А. Фізичне виховання старшокласників у позанавчальний час / А. Вольчинський // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – №3 (7). – С. 42–44.
 7. Гостіщев В. М. Оздоровчі види фізичної культури: навч. посіб / В. М. Гостіщев, А. В. Сватьєв, Н.В. Богдановська. – Запоріжжя, 2010. – 180 с.
 8. Дмитренко Т. І. Теорія і методика фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку : посіб. для дошкільн. відд. пед. ін-тів та учнів дошкільн. відділень пед. училищ / Т. І. Дмитренко. – К. : Вища школа, 1979. – 242 с.
 9. Жуковський Є. І. Самостійна фізкультурно-оздоровча діяльність школярів (інструктивно-методичні матеріали) / Є. І. Жуковський. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 44 с.
 10. Журкіна Л. Формування навичок здорового способу життя засобами фізкультурно-оздоровчої роботи / Л. Журкіна //Здоров’я та фізична культура. – 2006. − №30. − С. 11.
 11. Кенеман А. В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста / А. В. Кенеман, Д. В. Хухлаєва. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1985. – 256 с.
 12. Кравчук Я. І. Формування у школярів інтересу до виконання фізичних вправ / Я. І. Кравчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2009. - № 2. - С. 67–72.
 13. Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту] / за ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська література, 2008. – Т. 2. – 366 с.
 14. Куц О. С. Фізкультурно-оздоровча робота з учнівською молоддю / О. С. Куц. - Ч. 1. − Вінниця, 1995. − 123 с.
 15. Лисяк В.М. Визначення факторів, які сприяють формуванню інтересу до фізичної культури та спорту/ В. М. Лисяк  // Слобожанський науково-спортивний вісник.-Харків, ХДАФК, 2006. – № 9. – С.7-9.
 16. Лоза Т.О. Теорія і методика фізичного виховання: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. за напрямом «Фізичне виховання і спорт. Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка / Т. О. Лоза − Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 76 с.
 17. Матвеев Л. П. Теория и методика физического воспитания : учебн. для ин-тов физ. культуры / под. ред. Л. П. Матвеева, А. Д. Новикова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Физкультура и спорт, 1976. – Т. 2. – 256 с.
 18. Мороз Ю. Вплив самостійних занять на оздоровлення молодших школярів / Ю. Мороз // Молода спортивна наука України. - 2011. - Т.4. - С. 79-84.
 19. Онищенко І. М. Психологія фізичного виховання і спорту: Навчальний посібник / І. М. Онищенко. – К.: Вища школа, 1975. – 192 с.
 20. Рощенко В. Самостійні заняття учнів фізичними вправами / В. Рощенко, В. Столітенко // Фізичне виховання в школі. – 1998. – № 3.– С. 15-18.
 21. Русова С. Ф. Теорія і практика дошкільного виховання / С. Ф. Русова. – Л. ; Краків ; Париж : Просвіта, 1993. – 127 с.
 22. Сингаєвський С. М. Формування позитивного ставлення школярів до фізичного виховання в школі / С.М. Сингаєвський // Фізкультурав школі. - 2001. - № 1. - С. 33-36.
 23. Столітенко Е.В. Методика вивчення ставлення учнів 5-7 класів до фізичної культури / Е.В. Столітенко // Фізичне виховання в школі. - 2001. - № 1. – 
 24. С. 37-40.
 25. Чайченко Н. Л. Фізичне виховання. Самопідготовка : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / Н. Л. Чайченко. – К. : Київ. Нац.. торг.-екон. ун-т, 2010. – 192 с.
 26. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б. М. Шиян. – Тернопіль: Навчальна книга, Богдан, 2001. – Ч. 1. − 272 с.
10715
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).