Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Виховання у дітей звички до розумової праці

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи виховання у дітей звички до розумової праці
1.1. Завдання розумового виховання дошкільників
1.2. Зміст і засоби розумового виховання дітей
2. Дослідження процесу формування у дітей дошкільного віку навичок розумової праці
2.1. Дослідження формування самостійності розумових дій дошкільників у процесі експериментальних дій
2.2. Використання логічних ігор з дітьми дошкільного віку для виховання звички до розумової праці
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність і стан дослідження проблеми. Соціально-економічний розвиток України як сучасної, незалежної європейської держави, можливий лише за умови якісного удосконалення системи освіти, зокрема, її першої ланки - дошкільного виховання. У цьому зв'язку особливої значущості набуває виховання різнобічно і гармонійно розвиненої особистості, здатної відчувати власну самоцінність, готової до постійного розумової діяльності.

Сьогодні йде активний пошук нових форм співпраці з дітьми у навчальному процесі, звільнення дошкільної педагогіки від надмірної орієнтації на шаблонні засоби розумового виховання. Проблема формування у дошкільників звички до розумової праці - одна з найактуальніших у теорії психологічної науки та у практиці дошкільних навчальних закладів, оскільки така активність є необхідною умовою формування розумових якостей дітей-дошкільників, їх самостійності, ініціативності.

Проблему розвитку розумових здібностей дошкільників, формування у них навичок практичного мислення, його структуру розкривали в своїх працях Д.Б. Богоявленська, Г.С. Костюк, В.К. Котирло, О.М. Матюшкін та ін., зв'язок пізнавальної активності з таким поняттям, як "розуміння" досліджували М. Матюшкін, С.В. Герасимов, 

Формування навичок розумової праці дошкільників здійснюється в процесі навчання, де розвиваються пізнавальні психічні процеси: відчуття, сприймання, представлення, пам'ять, увага, уява, мовлення. Здебільшого дослідження науковців спрямовані на вивчення розвитку окремих психічних процесів, психічних дій, так, наприклад, зорові, слухові, кінестетичні сприймання досліджували педагоги (А.М.Богуш, О.М.Лєушина, Е.Й.Щербакова), психологи (Т.В.Єндовицька, Л.І.Котлярова, З.М. Богуславська, Н.Г.Агеносова, О.І. Неклюдова), мислительні дії досліджували Л.І.Жуковська, П.І.Зінченко, З.М. Істоміна та ін. 

Актуальність теми дослідження пов'язана з тим, що на фоні великої кількості досліджень індивідуальних розумових здібностей і пізнавальної активності питання про вплив виховання звички до розумової праці на розвиток індивідуальності дошкільників мало привертало увагу дослідників, особливо з психологічних позицій.

Об'єкт дослідження – процес розумової праці дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження - психологічні особливості впливу процесу формування багатосторонніх дій на формування навичок розумової праці дошкільників.

Мета дослідження - виявити закономірності впливу одночасних багатосторонніх дій на формування навичок розумової праці дошкільників з врахуванням їх вікових особливостей.

Гіпотеза дослідження. В основу нашого дослідження покладено гіпотезу про те, що одночасне формування багатосторонніх дій в навчальному процесі суттєво впливає на формування пізнавальної активності та веде до підвищення мотиваційно-когнітивної, поведінкової самостійності дошкільників, розвитку їх індивідуальності.

Для досягнення мети дослідження і перевірки висунутої гіпотези необхідно було розв'язати наступні завдання:

 • з’ясувати завдання розумового виховання дошкільників;
 • проаналізувати зміст і засоби розумового виховання дітей;
 • дослідити  формування самостійності розумових дій дошкільників у процесі експериментальних дій;
 • вивчити використання логічних ігор з дітьми дошкільного віку для виховання звички до розумової праці.

Теоретично-методологічну основу дослідження складають: системний підхід до розуміння особистості (Б.Г. Ананьєв, Г.С. Костюк, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубінштейн та ін.); діяльнісний підхід у психології (П.Я. Гальперін, В.В.Давидов, О.М. Леонтьєв та ін.); теорія планомірного формування розумових дій та понять (П.Я. Гальперін); концепція ампліфікації, збагачення розвитку дошкільників (О.В. Запорожець); залежність навчиок розумової праці у дошкільному віці від контактів з навколишнім середовищем (О.В. Запорожець, М.І. Лісіна, Д.Б. Годовікова); положення про структуру пізнавальної активності (О.М. Матюшкін); принцип єдності свідомості та діяльності; теоретичні положення про сутність активності особистості, як суб'єкта діяльності (Г.С. Костюк).

Методи дослідження. У процесі дослідження для перевірки гіпотези і розв'язання поставлених завдань був застосований комплекс теоретичних та емпіричних методів: вивчення та аналіз літератури з проблеми дослід­ження; критичний аналіз і узагальнення літературних даних, цілеспрямоване спостереження, бесіда, констатуючий і формуючий експеримент.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури, загальний обсяг роботи складає 40 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Актуальні проблеми дошкільного виховання: Міжвуз. зб. наук. праць / АПН України; Рівненський держ. педагогічний ін-т / А.М. Богуш (ред.), Т.І. Поніманська (ред.). - Рівне, 1997. – 176 с.
 2. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. – М: Ось-98, 1988. – 221 с.
 3. Аркин Е.А. Дошкольный возраст. - М.: Учпедгиз, 1988. - 336 с.
 4. Бабаинский Ю.К. Методы стимулирования учебной деятельности дошкольников в процессе обучения // Выбор методов обучения в дошкольном образовании школе / под ред. Ю.К. Бабаинского. – М.: Педагогика, 1997. – 324 с.
 5. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання - 1999. - № 1. - С.4-12.
 6. Бардин К.В. Как научить детей учиться. – М.: Просвещение, 1987. – 112 с.
 7. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1988. - 464 с. 
 8. Воспитание и обучение в детском саду / под ред. Запорожца А.В., Марковой Т.А. - М.: Педагогика, 1986. - 558 с. 
 9. Гальперин П. Я. Формирование умственных действий и понятий. –М.: Прогресс, 1985. – 206 с.
 10. Границкая А.С Научить думать и действовать. – М.: Просвещение, 1991. –172 с.
 11. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте // Вопросы психологии. - 1992. - №1. - С. 22-33.
 12. Демидова Ю. О. Формування першооснов пізнавальної самостійності старших дошкільників у конструктивній діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Інститут проблем виховання АПН України. - К., 2007. – 20 с.
 13. Діагностика психічного розвитку дітей раннього віку: метод. рек. / Глухівський держ. педагогічний ін-т ім. С.М.Сергєєва-Ценського / Н.В. Карпенко- Сашньова (укладач). - К., 1996. – 60 с.
 14. Діагностична діяльність психолога дошкільного навчального закладу / Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації; Луганський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти / М.І. Тіхонова (упоряд.). - Луганськ: Знання, 2006. – 164 с.
 15. Дошкільна педагогіка: Метод. посібник / Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича / Д.І. Струннікова (уклад.). - Чернівці : Рута, 2002. – 87 с.
 16. Енциклопедія діагностичних методик щодо з'ясування стану розвитку дітей раннього віку / Запорізький обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. Кафедра дошкільної освіти / К. Л. Крутій (упоряд.). - Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006. – 151 с.
 17. Івершинь А. Г.. Формування проектно-художніх уявлень у старших дошкільників: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Інститут проблем виховання АПН України. - К., 2001. – 20 с.
 18. Індивідуальний підхід до особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку в навчально- виховному процесі / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Прут, 1998. – 252 с.
 19. Індивідуальний підхід: його суть і шляхи реалізації у вихованні дошкільників: Метод. матеріали на допомогу працівникам дошк. закладів / Київський міжрегіональний ін-т удосконалення вчителів ім. Б.Грінченка. Кафедра дошкільної педагогіки і психології / М.С. Солодуха (ред.), О.Л. Кононко (упоряд.). - К., 1996. – 191 с.
 20. Кабанова-Меллер Е.Н. Учебная деятельность и развивающее обучение. - М.: Педагогика, 1981. –96 с.
 21. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / наук. ред. О.Л.Кононенко. - К.: Дошкільне виховання, 2003. - 243 с.
 22. Кричковська Т. Д. Психологія дітей дошкільного віку: Навч.-метод. посіб. / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин: НДПУ ім.М.Гоголя, 2001. – 62 с.
 23. Леонтьев А.Н. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте // Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста. - М.; Л., - 1988. -С. 4-15.
 24. Мейкман И. Важнейшие свойства умственной деятельности. – Рига: Стелла, 1990. – 99 с.
 25. Немов Р.С. Психология.- М.: ВЛАДОС, 2001 – 646 с.
 26. Основы дошкольной педагогики / под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М.: Педагогика, 1980. - 384 с.
 27. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: Навч. посіб. - К.: Академвидав, 2006. – 456 с.
 28. Поніманська Т. І. Основи дошкільної педагогіки: Навч. посібник для студ. вузів, які навч. за спец. "Дошкільне виховання" / Міжнародний фонд "Відродження". - К.: Абрис, 1998. – 447 с.
 29. Пономарёв Я.И. Знание, мышление и умственное развитие. –М.: Знание, 1987. – 118 с.
 30. Пупский В.О. Азбука учебного труда. – М.: Просвещение, 1988. – 144 с.
 31. Рекомендации о развитии общих учебных умений и навыков дошкольников / авт. сост. Н.А. Лошкарёва. – М.: Педагогика, 1994. – 121 с.
 32. Ростапова Т.А. Общая психология. Динамика умственных способностей детей. – М.: Флинта, 2006. - 84 с.
 33. Суржанська В. А. Творчі завдання як засіб формування пізнавальної активності старших дошкільників: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Інститут проблем виховання АПН України. - К., 2004. – 19 с.
 34. Сучасний зміст освіти: дошкільна освіта: Посіб. для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації / Головне управління освіти і науки Луганської обласної держ. адміністрації; Луганський ін-т післядипломної педагогічної освіти / В.Г. Устименко (уклад.). - Луганськ, 2003. – 132 с.
 35. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: Навч. посібник для студ. пед. навч. закл. спец. "Дошкільне виховання" / за ред. З. Н. Борисової. - К.: Вища школа, 2004. – 512 с.
 36. Эльконин Д.Б. Детская психология: Развитие ребенка от рождения до семи лет. - М.: Педагогика, 1990. - 328 с.
6944
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).