Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Виховання у молодших школярів любові до рідного слова на уроках української мови

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
87
Мова: 
Українська
Ціна: 
1200 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи виховання у молодших школярів любові до рідного слов
1.1. Психолого-педагогічне трактування сутності поняття «любов до рідного слова»
1.2. Виховні можливості уроків української мови
Висновок до 2-го розділу
2. Шляхи виховання у молодших школярів любові до рідного слова
2.1. Педагогічна діагностика рівня вихованості в учнів  любові до рідного   слова
2.2. Методи та прийоми формування почуття любові до рідного слова на уроках української мови 
2.3. Результати науково-дослідної роботи 
Висновок до 2-го розділу 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Рідна мова є, без перебільшення, основним предметом у системі навчально-виховної роботи в початкових класах. Її особливе місце серед інших навчальних дисциплін визначається тим, що саме від мовленнєвої компетентності школярів (уміння читати, слухати, запитувати і відповідати, розповідати, переказувати почуте й прочитане, висловлювати свої думки в усній і письмовій формі) безпосередньо залежать їхні успіхи в опануванні знань з усіх інших предметів, зростання їхнього загального культурного рівня, світогляду. 

Одним із найголовніших завдань уроків рідної мови є формування в учнів умінь, що стосуються різних видів навчальної мовленнєвої діяльності, найголовнішим з яких є уміння висловлюватися в доступних для них типах мовлення, передбачених програмою.

Однак цей процес неможливий без формування пошани й любові до рідного слова. Глибоке вивчення української мови можливе тільки тоді,коли учень усвідомлює її як найдорожчий скарб, в якому втілені національна самосвідомість, характер, історія народу. В. О. Сухомлинський писав, що найважливішим засобом впливу на дитину, облагородження її почуттів, думок, переживань є краса і велич, сила й виразність рідного слова. Роль засобу в початковій школі, де кожна зустріч з новим явищем навколишнього світу пробуджує в серцях дітей почуття захоплення, неможливо переоцінити.

Незважаючи на значне розмаїття нововведень в організації навчальної діяльності учнів, урок є і залишається основною формою навчально-виховної роботи в школі. Однак модернізаційні процеси, які відбуваються у всіх сферах освітньої галузі, у тому числі у найважливішій її ланці - шкільному педагогічному процесі, - вимагають від учителя суттєвих змін у визначенні мети уроку, організації пізнавальної діяльності учнів, системі інноваційних, дидактичних засобів навчання. Все гострішою стає проблема вдосконалення форм організації процесу навчання, знаходження відповіді на запитання: «Як навчати, як створити умови для розвитку та самореалізації особистості в процесі навчання». Важливо визначити, як, залишаючись у рамках класно-урочної системи, підвищити ефективність навчального процесу, досягти високого інтелектуального розвитку учнів, забезпечити формування у них любові до рідного слова.

Виховати учня, який би саме так розумів значення рідного слова, справа, що потребує постійної щоденної роботи вчителя. Так що сам педагог не повинен бути байдужий до мови або запобігливо уникати українського слова у вільному спілкуванні. Інакше, як же він зможе навчити мови дітей, прищеплювати любов до неї, викликати інтерес до українського слова, до національної культури, до рідної землі.

Мета дослідження  - теоретично обгрунтувати та та експериментально перевірити методику виховання любові до рідного слова в учнів молодших класів на уроках української мови. 

Проблема, поставлена мета і гіпотеза визначили необхідність розв'язання таких завдань:

 • проаналізувати психолого-педагогічне трактування сутності поняття «любов до рідного слова»;
 • з’ясувати виховні можливості уроків української мови щодо формування в учнів молодших класів любові до рідного слова;
 • провести педагогічну діагностику рівня вихованості в учнів  любові до рідного слова;
 • розробити методи та прийоми формування почуття любові до рідного слова на уроках української мови;
 • апробувати розроблені методи та прийоми і проаналізувати їх результати.

Об'єктом дослідження є процес навчання рідної мови у початкових класах загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження - методичні закономірності й умови ефективної організації навчальної діяльності учнів на уроках рідної мови з метою формування любові до рідного слова.

Гіпотезою дослідження є припущення про те, що виховати  у молодших школярів любов до рідного слова на уроках рідної мови можливо при дотриманні таких  педагогічних умов: структурно-змістовних, організаційно-діяльністних, пізнавально-творчих та індивідуально-ціннісних. 

Забезпечення структурно-змістовних умов полягало у підборі матеріалу відповідно до вікових та інтелектуальних можливостей учнів початкових класів, структуруванні надаваної їм інформації у вигляді, зручному для розуміння і запам’ятовування. Організаційно-діяльнісні умови передбачали планування вчителем тем і розділів програмного матеріалу, визначення об'єкта спостережень і дослідницької діяльності; проблемних питань і завдань; способів фіксації спостережуваного та досліджуваного матеріалу; кола позакласного читання; способів організації художньої діяльності. Забезпечення пізнавально-творчих та індивідуально-ціннісних мало на меті фіксацію уваги учнів на цікавих і корисних фактах, вартих запам’ятовування, пояснення нового матеріалу, закріплення, узагальнення, контролю і перевірки, набуття дітьми емоційно-чуттєвого досвіду, знань про довкілля, формування способів творчої діяльності та прийомів розумових дій.

Теоретичні основи дослідження. Зважаючи на актуальність досліджува-ної проблеми, рівень її розробки є досить високим. Зокрема, методичні засади вив-чення рідної мови у молодших класах розглянуті такими авторами, як  М. С. Вашуленко [7, 8], Т.К. Донченко [15], Г. П. Коваль та Н. І. Деркач [23], М.П. Кочерган [28], Л. О. Варзацька і Л. М. Шевченко [34] та багатьма іншими. Власне проблема визначення поняття «любові до рідного слова» є наріжною у дослі-дженнях В. Іванишина та Я. Радевич-Вінницького [20], Н. Дзюбишиної-Мель-ник [13], Н. Мордовцевої [37], Т. Симоненко [50]. Практичні дослідження з формування любові до рідного слова, рідної мови висвітлені у працяхК.Д. Ушинського [56], О.А. Колоскіної [58], Н.Д. Будій [4], Л.І. Мацько [31] та ін.

Методи дослідження. Для розв'язання поставлених завдань використову-вались наступні методи дослідження. Теоретичні: вивчення філософської, психолого-педагогічної, лінгвістичної і методичної літератури за темою наукового дослідження; теоретичне обґрунтування можливостей уроків рідної мови; теоретичне осмислення педагогічної практики, аналіз навчального процесу з рідної мови. Емпіричні: спостереженн, аналіз усних відповідей і письмових робіт учнів, бесіди з учителями й учнями, педагогічний експеримент.

Організація дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилася у три етапи. На першому ьуло проведено аналіз літературних джерел за темою дослідження, сформовано методологічний інструментарій, визначено напрямки експериментальної роботи. Другий етап передбачав проведення констатувального експерименту, який дав змогу з’ясувати наявний рівень сформованості в учнів любові до рідного слова і визначити основні засади експериментальної методики. Третій етап був присвячений власне експериментальній роботі й аналізу отриманих результатів. 

Експериментальна база дослідження. Дослідження здійснювалось упродовж 3- місяців  на базі третіх класів Квасилівської ЗОШ І-ІІІ ступеня. Експериментальною роботою було охоплено 48 учнів двох третіх класів.

Теоретичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні власного підходу до організації навчальної діяльності учнів на уроках рідної мови з метою формування любові до рідного слова, виявленні особливостей трактування поняття «любов до рідного слова», з'ясуванні основних закономірностей організації навчальної діяльності, умов підвищення її ефективності, формування пізнавальної самостійності учнів.

Практичне значення роботи визначається її спрямованістю на підвищення результативності навчального процесу на уроках рідної (української) мови, вдосконалення організації навчальної діяльності учнів. Матеріали дослідження можуть бути використані у навчальній практиці студентів, повсякденній роботі учителів молодших класів.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів,  висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг роботи становить 85  сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бадер В. І. Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів / В. І. Бадер. - К. : А.П.Н., 2000. - 316 с.
 2. Бацевич Ф. Рідна мова: об’єктивність  існування чи суб’єктивність вибору / Ф. Бацевич // Світогляд, №2(10), 2008. - С.44-48.
 3. Богуш А.М. Витоки виховання мовної особистості вчителя у спадщині В.О. Сухомлинського / А.М. Богуш // Початкова школа. - №9. - 2003. - С.12-14.
 4. Будій Н.Д. Використання народознавчого матеріалу на уроках української мови у 4(3) класі / Н.Д. Будій. - Тернопіль, 2001. - 24 с.
 5. Варзацька  Л.О. Метод проектів у структурі особистісно зорієнтованого підручника «Рідна мова й мовлення» // Українська освіта у світовому часопросторі. Матеріали Другого Міжнародного конгресу / Л.О. Варзацька. - К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. - Кн.1. - С. 76-78 
 6. Вашуленко М. С. Довідник молодшого школяра з української мови і мовлення / М. С. Вашуленко. - К. : Літера ЛТД, 2009. - 128 с.
 7. Вашуленко М. С. Удосконалення змісту і методики навчання української мови в 1-4 класах / М. С. Вашуленко. - К., 1991. - 264 с.
 8. Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення у початковій школі / М. С. Вашуленко. - К.: Освіта, 2006. - 272 с.
 9. Вашуленко М. Розвиток мовлення і мислення молодших школярів // Розвиток мовлення і мислення молодших школярів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М. С. Вашуленко. - Полтава: ПОІПОПП, 1996. - 208 с.
 10. Виховання у молодших школярів любові до рідної мови через народні традиції / Т. Михасюк // Нова пед. думка. - 2007. - № 3. - С. 25-28.
 11. Горбачук В. Барви української мови: монографія/ Василь Горбачук,. - К.: Вид. дім «КМ Academia», 1997. - 270 с.
 12. Дерев’янко М.Л. Вивчення граматичного матеріалу як ефективний засіб удосконалення мовленнєвих умінь / М.Л. Дерев’янко // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогіки АПН України. - К. : Педагогічна думка, 2005. - Ч. 1. - С. 59-60.
 13. Дзюбишина-Мельник Н. Поняття «рідна мова» в контексті сучасних реалій // Мовознавство: доп. та повідомл. ІV Міжнародного конгресу україністів. - К.:Пульсари, 2002. - С.155-158.
 14. Донченко Т. Мовленнєвий розвиток як науково-методична проблема /         Т. Донченко // Дивослово. - 2006. - № 5. - С 2-5.
 15. Донченко Т.К. Органiзацiя навчальної дiяльностi учнiв на уроках рiдної мови / Т.К. Донченко. - К.: Фундацiя iм.О.Ольжича, 1995. - 263 с. . 
 16. Донченко Т.К. Як навчати школярів мовленнєвої діяльності/ Т.К. Донченко. - К.: Молодь, 1998. - 301 с. 
 17. Донченко Т.К. Естетичне виховання учнів на уроках української мови / Донченко Т.К. Стеценко В.П. - К.: НПУ. - 1999. - 1999. - 170 с.
 18. Дубовик С. Розвиток діалогічного мовлення школярів на уроках української мови / С. Дубовик // Початкова школа. - 2002. - №7. - с. 19-22.
 19. Застосування наративних технологій з дітьми молодшого шкільного віку на уроках рідної мови / Н. Д. Будій // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер.: Педагогіка. - 2009. - N 2. - С. 128-135.
 20. Іванишин В. Мова і нація / В. Іванишин, Я. Радевич-Вінницький. -Дрогобич, 1994.
 21. Калмикова Л.О. Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей: психолінгвістичний та лінгвометодичний аспекти: навч. посіб. / Л.О. Калмикова. - К.: НМЦВО, 2003. - 229 с.
 22. Кирлан О.В. Шляхи формування асоціативного мислення молодших школярів на уроках рідної мови в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / О.В. Кирлан // Педагогічний дискурс. - Випуск 10. - 2011. - С. 213-218.
 23. Коваль Г. П. Методика викладання української мови: Навчальний посібник / Г. П. Коваль, Н. І. Деркач, М. М. Наумчук. - Тернопіль : Астон, 2008. - 287 с.
 24. Колосов П.Г. Казкова граматика / П.Г. Колосов // Початкова школа. - 2000. - № 2. - С. 60-63.
 25. Кононенко В. І. Етнологічні засади вивчення української мови // Українська мова в освіті: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / В. І. Кононенко. - Івано-Франківськ: Плай, 2000. - С 43-56.
 26. Корсак К. Людина нового століття та її виховання / К. Корсак // Рідна школа. - 2003. - № 2. - С. 7-9.
 27. Коченгіна М. Навчання зв'язного мовлення. Мета. Психологічні засади. Система методів / М. Коченгіна // Початкова освіта. - 2006. - № 12. - С. 3-5.
 28. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. / Підр. за заг. ред. М.П. Кочергана. - К.: Вид. центр «Академія», 2003. - С.304-312
 29. Крикун М. Роль слова в розвитку зв’язного мовлення молодших школярів / М. Крикун // Початкова школа. - 2003. - №11. - С. 27-35.
 30. Лінгвістичні основи методики навчання граматики в початкових класах / Л. І. Горгош // Наука і освіта. - 2010. - N 7. - С. 59-63.
 31. Мацько Л.І. Українська мова: формування національної свідомості / Л.І. Мацько // Педагогіка і психологія. - 1996. -  №1. - С. 45-49.
 32. Мельник О. Наукове проектування навчання мовлення / О. Мельник // Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 71-79.
 33. Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів [за наук. ред. М. С. Вашуленка]. - К. : Літера, 2010. - 364 с.
 34. Методика розвитку зв’язного мовлення молодших школярів : метод. реком. для студ. педінститутів та учнів педучилищ : в 2 ч. / [укл. Л. О. Варзацька, Л. М. Шевченко]. - К. : РНМК, 1992. 
 35. Міжпредметні зв'язки як засіб формування навчально-пізнавальної культури молодших школярів на уроках рідної мови / В.І. Єрмак // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2005. - N 21. - С. 91-94.
 36. Мовчун А. Запрошуємо у світ літературних термінів / А. Мовчун // Початкова школа. - 2003. - №10. - С. 35-38.
 37. Мордовцева Н. Формування позитивної мотивації до вивчення рідної мови в молодших школярів на основі навчально-пізнавальних текстів / Н. Мордовцева // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (209). - Ч. ІІ. - 2010. - С. 88-92.
 38. Наумчук М. М. Словник-довідник основних термінів і понять з методики української мови: навч.-метод. посіб. / М. М. Наумчук. - Тернопіль: Астон, 2008. - 132 с.
 39. Нечай Л. Д. Стилістичні вправи на уроках мови / Л. Д. Нечай // Початкова школа. - 1976. - № 5. - С. 19-23.
 40. Павленко Л. Як слово мовиться (Урок мовного етикету в 2 класі) / Л. Пав-ленко // Початкова школа. - 2003. - №10. - С. 14-15.
 41. Пентилюк М. І. Лексико-стилістична робота з дієсловом / М. І. Пентилюк // Початкова школа. - 1973. - № 2. - С. 44-47.
 42. Петрук О.М. Аспекти комплексної методики вивчення граматичного матеріалу та формування мовленнєвих умінь на функціональній основі / О.М. Петрук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-вихов-ного процесу в школі : збірник наукових праць. - Рівне, 2003. - С. 324-327.
 43. Плющ М. Я. Робота над текстом у початкових класах : посіб. для вчителів /  М. Я. Плющ, Н. Я. Грипас. - К. : Рад. школа, 1986. - 168 с. 
 44. Пономарьова К. І. Збагачення словникового запасу молодших школярів синонімами як засіб увиразнення мовлення / К. І. Пономарьова. - К., 2002. - С. 65-66.
 45. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. -  К.: Початкова школа, 2007. - 432 с.
 46. Реформування освіти й інноваційні технології у вивченні мови: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 18 - 19 листоп. 2003 р. / Ред.: О.В. Халчанська; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка. - Полтава, 2004. - 173 с.
 47. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: Підруч. для сту¬дентів пед. фак. О. Я. Савченко. - К.: Абрис, 1997.
 48. Савченко О. Я. Урок у початкових класах: Навч.-метод. посібник / О. Я. Сав-ченко. - К.: Освіта, 1993. - 224 с.
 49. Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти / О.Я. Савченко. - К.:СПД «Цудзинович Т.І.» - 2007. - 204 с.
 50. Симоненко Т. Виховувати мовну культуру з дитинства / Симоненко Т. // Початкова школа. - 2000. - №8. - С. 44-45.
 51. Система виховання національної самосвідомості учнів загальноосвітньої школи: метод. посіб. для вчителів / Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. В.Гнатюка ; Д.О. Тхоржевський (ред.). - К., 1999. - 296 с.
 52. Система творчих вправ як засіб розвитку мотивації до вивчення рідної мови у молодших школярів / О.Б. Полєвікова; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2004. - 20 с.
 53. Тлумачний словник з рідної мови та читання / упор. Н. В. Лесняк, О. І. Мельничайко. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. - 64 с.
 54. Торчинська Т. А. Можливості розвитку пізнавальної активності учнів початкових класів через зміст навчання / Т. А. Торчинська // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальний випуск «До витоків становлення української педагогічної науки». - К.: Науковий світ, 2002.- С. 312-314.
 55. Українська мова й мовлення. Розвивальне навчання в початкових класах : навчально-методичний посібник / Л.О. Варзацька. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. - 360 с.
 56. Ушинський К.Д. Рідне слово / К.Д. Ушинський // Вибрані твори: у 2-х т. - К.: Рад. школа, 1983. - Т. 2. - С. 121-133.
 57. Фелер М. Про українську мову / М. Фелер // Українська мова та література. - 2000. -   № 8 . - C. 11-12
 58. Формування елементів національної свідомості учнів початкових класів у процесі навчання української мови та народознавства / О.А. Колоскіна; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. - Луганськ, 2009. - 20 с.
5843
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).