Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Виховання відповідальності у дітей дошкільного віку

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження відповідальності як особистісної риси
1.1. Аналіз підходів до поняття відповідальності
1.2. Проблема формування відповідальності у дошкільній педагогіці
2. Дослідження особливостей прояву і формування відповідальності у старшому дошкільному віці
2.1. Методи і методики вивчення відповідальності
2.2. Розробка і апробація методики формування і корекції відповідальності старших дошкільників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. В сучасних умовах розвитку суспільства, як зазначено у Базовій програмі розвитку дитини «Я у Світі» основним завданням дошкільної освіти є не стільки озброєння дитини системою галузевих знань, скільки підготовка її до життя. Суспільству необхідні життєздатні, самостійні, практично-умілі, творчі люди з розвиненим почуттям відповідальності, гідності, совісті, тому пріоритетом у вихованні найменших громадян нашої країни є ціннісний, морально-соціальний розвиток особистості з перших років її життя.

Дотримання моральних норм є необхідною умовою існування особистості в суспільстві. Люди зрозуміли це ще у давні часи і поступово суспільство виробило ряд норм і правил, дотримання яких вважають обов'язковим. У свою чергу, це передбачає формування певних рис особистості. Стосовно будь-якого виду діяльності, такою рисою є відповідальність. Досвід попередніх поколінь доводить, що виховати у дітей почуття відповідальності з дитинства набагато легше, ніж у більш зрілому віці.

Найбільш актуальним формування відповідальності стає у страшому дошкільному віці, перед вступом дитини до школи. Перед майбутнім першокласником висувається цілий ряд вимог: він повинен виконувати вимоги вчителя, неухильно дотримуватися режиму, підкорятися правилам поведінки. Однак через недостатню довільність і несформованість вольових якостей багато першокласників не можуть підкорити свою поведінку встановленим правилам. Частими є випадки, коли учням важко висидіти цілий урок, і замість того, щоб слухати вчителя, вони починають займатися своїми справами: малювати, гратися. Дитина може покинути клас посеред уроку зі словами: «Мені набридло, я хочу додому». Внаслідок цього з кожним роком вимоги, які пропонуються дошкільним педагогам щодо формування в старших дошкільників відповідальності, зростають. 

Вихователі і батьки нерідко вимагають від дитини старанності і відповідальності, не проявляючи достатньої турботи про формування цих якостей. Завдання педагога повинно полягати в тому, щоб протягом виховання у старшому дошкільному віці навчити її свідомо керувати своєю поведінкою і сформувати у неї необхідні для цієї якості особистості, у тому числі відповідальність. При цьому різні види і методи педагогічного впливу формують цілісну систему організації і розвитку відповідальності, у якій головне місце посідає вплив педагога-дошкільника. 

Стан дослідження проблеми. Питання формування відповідальності і шляхів педагогічного впливу з метою розвитку цієї якості досить широко висвітле-не у фаховій літературі. Проблеми формування вольових якостей дітей досліджу-валися Божович Л. М., Ващенко Г., Костюком Г., Дубровіною І. В., Лисіною М. І., Мухіною В. С., Заброцьким М. М. та ін. Дослідженню питання формування почуття відповідальності у дітей дошкільного віку присвячені роботи таких авторів як Бех І.Д., Кононко О.Л., Нечай В.Г., Борисова З.Н., Сергеєва Д.В та ряду інших.

Об’єкт дослідження – відповідальність як вольова особистісна риса дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – вплив педагога на формування відповідальності дітей старшого дошкільного віку у повсякденній роботі дитсадка.

Мета роботи – вивчити механізми впливу на формування відповідальності дітей дошкільного і дослідити шляхи її корекції.

Відповідно до об’єкта і предмета дослідження нами було визначено наступні його завдання:

 • проаналізувати сучасні підходи до поняття відповідальності;
 • визначити основні напрямки проблеми формування відповідальності;
 • описати методи і методики вивчення відповідальності;
 • дослідити рівень сформованості відповідальності дошкільників та провести аналіз його результатів;
 • визначити шляхи педагогічного впливу на корекцію відповідальності.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених у роботі завдань нами викорисовувалися методи аналізу фахової наукової та періодичної літератури, методи спостереження, методики В.Г.Нечаєва, Т.О.Маркова та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие. – М.: Издат. центр «Академия», 1999. – 160 с.
 2. Басюк Н. А. Формування почуття відповідальності у молодших школярів: дис. / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2005. – 294 с.
 3. Бех І.Д. Відповідальність особистості як мета виховання // Початкова школа. – 1994. – №9-10.
 4. Божович Л. М. Личность и её формирование в детском возрасте. - М.: Наука, 1988. - 620 с.
 5. Боришевський М.Й. Моральні переконання та їх формування у дітей. - К.: Рад. школа. 1979. - 48 с.
 6. Ващенко Г. Виховання волі і характеру: підручник для педагогів. - К.: Школяр, 1999. - 385 с.
 7. Виховання дошкільників в праці / Ред. З.Н. Борисова, Г.В. Бєлєнька, Н.М. Кот. – К., 1997. – 212 с.
 8. Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. – К.: Рад. школа, 1976. – 269 с.
 9. Волков Б. Ф., Волкова Н. В. Методы изучения психики ребенка. - М., 1994. - 188 с.
 10. Дубровина И. В., Лисина М. И. Возрастные особенности психологического развития детей. - М.: Здоровье, 1982. - 338 с.
 11. Заброцький М. М. Основи вікової психології. - Тернопіль: Богдан, 2002. – 112 с.
 12. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: Изд-во УРАО, 1998. – 320 с.
 13. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посібник. - К.: Вища школа, 1997. - 266 с.
 14. Климова К.А. О формировании ответственности у детей 6-7 лет. - В кн.: Формирование коллективных взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста. - М.: Педагогика, 1988. - С. 328-353. 
 15. Лайзане С.Я. Диагностика уровня развития воли и внимания детей // Диагностика интеллектуального развития учащихся. - Рига, 1980. – 189 с.
 16. Морально-етичні засади формування зростаючої особистості: монографія / Ред.: М.В. Левківський; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. - Житомир, 2008. - 271 с.
 17. Муздыбаев К. Психология ответственности. – Л.: Нева, 1983. – 240 с.
 18. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Академия, 1999. – 456 с.
 19. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. пед. вузов. - 640 с.
 20. Ореховский А. Ответственность и ее социальная природа. - Томск, 1988. – 184 с.
 21. Проблема формування соціально відповідальної поведінки та її сутнісні характеристики / О.І. Шилова // Пробл. інж.-пед. освіти. - 2008. - N 21. - С. 240-248.
 22. Психологія відповідальної поведінки: монографія / М.В. Савчин. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. - 280 c.
 23. Сартан Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей. - М.: Лестра, 1998. – 90 с.
 24. Сухинская Л. А. Возложение и принятие ответственности в условиях групповой деятельности // Психологическая теория коллектива / под ред. А.В. Петровского. - М.: Знание, 1979. - С. 94-104.
 25. Фасолько Т.С. Виховання відповідальної поведінки у дітей дошкільного віку // Оновлення змісту і методів початкової освіти: Наук. записки РДПІ. – Вип.8. – Рівне, 1999. – С.118-121.
 26. Фасолько Т.С. Відповідальність як характеристика соціальної компетент-ності дошкільника// Нова педагогічна думка. – 1999. - № 3 .- С.88-90.
6539
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).