Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Виховання як основна ланка соціалізації

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Вплив виховання на розвиток особистості
1.1. Особистість і умови її розвитку
1.2. Соціалізація і становлення особистості
2. Характеристика виховання як визначальної ланки соціалізації
2.1. Суть процесу виховання як системи
2.2. Мета, завдання і особливості сучасного виховного процесу
2.3. Аналіз закономірностей і принципів гуманістичного виховання в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність і стан дослідження проблеми. Проблема виховання, соціалізації і розвитку людини є однією з центральних проблем педагогіки. Розглядаючи її, важливо враховувати, що поняття «розвиток» має неоднозначний зміст.

Розвиток людини є безперервним процесом, який не припиняється до моменту припинення самого життя. Людина зазнає різних фізичних (морфологічних, біохімічних, фізіологічних) і соціальних (психічних, духовних, інтелектуальних) змін. Проте розвиток «не обмежується кількісними змінами, зростанням того, що вже є, а містить «перерви безперервності», тобто якісні зміни. Кількісні зміни зумовлюють виникнення нових якостей, тобто ознак, властивостей, які утворюються в ході самого розвитку, і зникнення старих. Розвиток є там, де народжується щось нове і водночас відживає старе».

У цілісному педагогічному процесі важливе місце посідає процес виховання (виховний процес). Поняття «виховання» в даному контексті вживається у педагогічному значенні - як цілеспрямована виховна діяльність педагогів (класних керівників) у загальноосвітньому навчальному закладі з метою вирішення конкретних виховних завдань. Місце і роль процесу виховання можна зрозуміти, співставляючи поняття «формування особистості», «соціалізація особистості» і «виховання».

Аналіз факторів розвитку був розпочатий ще античними вченими. У педагогіці й психології XX століття суттєвих результатів у вивченні розвитку школярів досягли П.П. Блонський, Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, С.Л. Рубінштейн, А.Р. Лурія. Значний вклад у науку про розвиток внесли зарубіжні дослідники Л. Термен, Е. Геккель, Ф. Мюллер, Й. Шванцара. Серед сучасних українських вчених роботу у цьому напрямку проводили Ващенко Г., Вишневський, Власенко А. Н., Євтух М.Б., Сердюк О.П., Злобіна О.Г., Тихонович В.О., Коваль Л.Г., Зверєва Г.Д., Хлєбік С. Р., Лукашевич М.П., Москаленко В. В., Музика О., Портницька Н., Нікітіна Л.Є., Поплужний В. Л., Косарєва Н. І.

Об’єкт дослідження – процес цілісного і комплексного виховання особистості.

Предмет дослідження – особливості впливу виховання на процес соціалізації особистості в суспільстві.

Мета роботи – вивчити основні аспекти процесу соціалізації особистості у суспільстві і визначити фактори впливу на нього виховного процесу.

Гіпотеза дослідження – процес соціалізації особистості залежить від ряду факторів, серед яких, у сучасних умовах, визначальним є шкільне і сімейне виховання.

Для перевірки гіпотези і відповідно до об’єкта, предмета і мети роботи можна визначити наступні завдання дослідження:

 • з’ясувати поняття і умови її розвитку особистості;
 • встановити взаємозв’язок соціалізації і становлення особистості;
 • визначити суть процесу виховання як системи;
 • охарактеризувати мета, завдання і особливості сучасного виховного процесу;
 • проаналізувати закономірності і принципи гуманістичного виховання в Україні.

Методологія дослідження. У роботі було використано методи аналізу фахових джерел, групу синтетичних методів, методи узагальнення і дедукції.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи складає 34 аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андрущенко В. П., Волович В. І., Горлач М. І., Головченко Г. Т., Дяченко М. В. Соціологія: Підручник для вищої школи. - 3.вид., перероб. і доп. - К., 1998. - 622 с.
 2. Ващенко Г. Виховний ідеал: підруч. для педагогів, виховників, молоді і батьків. - Львів: Камула, 2006. - 276 с.
 3. Вишневський О.І. Гуманізація шкільного життя // Рад. школа.- 1990.-  №1. - С. 41-46.
 4. Власенко А. Н. Особистісно-орієнтований підхід у вихованні майбутніх освітян // Нові технології навчання. - 2001. - № 31. - С. 12-18.
 5. Гуров В. Н., Селюкова Л. Я. Социализация личности: социальный педагог, семья, школа. - Ставрополь, 1993. - 276 с.
 6. Євтух М.Б., Сердюк О.П. Соціальна педагогіка: Підручник. - К.: МАУП, 2003. - 225 с.
 7. Заверико Н. В. Соціальна педагогіка.- Запоріжжя: ЗНУ, 2005.- 127 с.
 8. Злобіна О.Г., Тихонович В.О. Особистість сьогодні: адаптація до суспільної нестабільності. - К.: Інститут соціології НАН України, 1996. - С. 6.
 9. Коваль Л.Г., Зверєва Г.Д., Хлєбік С. Р. Соціальна педагогіка: навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с. 
 10. Кравченко Т. Сімейне виховання та його технології: студії // Учитель. - 2000. - № 1-3. - С.17-21.
 11. Курлянд З.Н. Сутність процесу виховання: лекції з педагогіки: навчальний посібник. - Одеса: Південноукраїнський держ. пед. ін-т ім. К.Д.Ушинського, 1999. - 192 с. 
 12. Липова Л., Ренський С., Кушнір М. Технології індивідуалізованого навчання // Рідна школа. - 2001.- Серпень.- С.16-18.
 13. Лукашевич М.П. Соціалізація. Виховні механізми і технології: Навч.-метод. Посібник. -К.: ІЗМН, 1998. - С.12-24.
 14. Макеев С.А. Оксамитная С.Н. Швачко Е.В. Социальные идентификации и идентичности. - Киев: Институт социологии НАН Украины, 1996. - С. 41-61.
 15. Москаленко В. В. Економічна соціалізація особистості // Практ. психологія та соціал. робота. - 2005. - № 8. - С. 1-9.
 16. Москаленко В. В. Культурно-діяльнісна концепція соціалізації особистості // Педагогіка і психол. - 1955. - № 3. - С. 136-142. 
 17. Москаленко В. В. Проблема виховання в контексті соціалізації особистості // Соціальна психол. - 2005. - № 2. - С. 3-17. 
 18. Мудрик А.В. Социальная педагогика: учеб. для студ. пед. вузов/ под ред. В. А. Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 184 с. 
 19. Музика О. Розвиток творчої спрямованості особистості в дошкільному віці / О. Музика, Н. Портницька // Обдарована дитина. - 2007 - № 7. - С. 50-55.
 20. Нікітіна Л.Є. Соціальне виховання дітей - фактор стабілізації суспільства // Педагогіка. - 1998. - № 7. - С. 36.
 21. Піддячий М. Виховання і розвиток дітей засобами праці // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2007. - № 3. - С. 6-9.
 22. Поплужний В. Л., Косарєва Н. І. Виховання громадянина: Психолого-педагогічний і народознавчий аспекти: навч.-метод. пос. -К.: ІЗМН, 2001. - 208 с.
 23. Рацул А. Педагогічні умови родинно-сімейного виховання дітей // Рідна школа . - 2007. - № 4. - С. 53-56.
 24. Рудаківська С.В., Виговська О.І. Особистісно орієнтоване навчання // Педагогіка толерантності. - 2000. - №4. - С.27-32.
 25. Северина Л. Особливості розвитку і виховання дитини у 6 років. - Харків: Торсінг, 2003. - 64 с.
 26. Сорочинська В. Є. Соціальна педагогіка: курс лекцій. = Вінниця: Вид-во ВПУ, 2001. - 134 с.
 27. Соціальна педагогіка і адаптивність особистості / під. ред. Слюсаренко В. - Суми: Мрія, 1994. - 548 с.
 28. Соціальна педагогіка: Навч. посіб. / за ред. А. Й. Капської. - К.: МАУП, 2000. - 264 с.
 29. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВМУРОЛ "Україна", 2004 - 408 с.
 30. Чухно Л. Діалоги про виховання // Завуч. - 2007. - № 11. - С. 1-12.
6942
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.