Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Виховна робота на уроках маематики в початковій школі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади організації виховної роботи на уроках математики в початковій школі
1.1. Виховні можливості уроку математики в початкових класах
1.2. Планові та стихійно-причинні виховні моменти на уроках математики
Висновки до І розділу
2. Методика проведення виховної роботи на уроках математики в початкових класах
2.1. Значення методу гри в реалізації виховної функції уроку математики
2.2. Організація виховної роботи під час проведення уроку-гри «Розв’язування прикладі і задач» (1 клас)
Висновки до ІІ розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. У системі загальної середньої освіти одне з основних місць займає початкова школа, де закладається фундамент розумових, моральних та емоційно-вольових якостей. Курс математики початкових класів є основою для осмисленого засвоєння системи математичних знань, формування умінь і навичок у 1-4 класах і отримання математичної освіти в цілому.

Важливу роль у викладанні математики початкової школи відіграє виховний потенціал навчального курсу, підбір різноманітних виховних методів спрямований на формування в учнів не лише системи математичних знань, вироблення вмінь і навичок математичного моделювання, обчислення, розвитку прийомів розумової діяльності (планування, пошук раціональних шляхів, критичність тощо), а й моральних, духовних, естетичних, екологічних, патріотичних та інших почуттів. Використання стандартних і нестандартних методів навчання допомагає розкрити опосередковані зв’язки математики з навколишнім середовищем і практичною діяльністю людей, реалізувати пізнавальні і виховні функції навчання. Так, метод використання текстових задач для початкових класів відображає працю дітей і дорослих, досягнення країни в різних галузях народного господарства, науки, культури, містять цікаву пізнавальну інформацію з природознавства і т. д. Процес розв’язування усних завдань сприяє формуванню таких розумових дій як аналіз і синтез, конкретизація і абстрагування, порівняння, узагальнення тощо. Від оволодіння вчителя вміннями застосовувати різноманітні методи навчання залежить не лише підготовка школярів з математики на даному етапі навчання, а й осмислене засвоєння майбутніх систематичних курсів алгебри, геометрії, фізики, інформатики у наступних класах.

Стан дослідження проблеми. Дані, необхідні дослідження методичних основ виховної роботи на уроках математики у початкових класах, одержані нами в результаті аналізу психологічної і методичної літератури, де є достатньо цінних ідей і теоретичних узагальнень. Так, праці в галузі педагогічної психології (Л.С.Виготський, П.Я.Гальперін, Г.С.Костюк, О.М.Леонтьєв, Н.Ф.Тализіна, І.С.Якиманська) розкривають зміст поняття ”вміння” і розуміння механізмів його формування у школярів початкової школи. Психологічний та методичний аспект виховання у процесі розв’язування задач досліджували Г.О.Балл, Л.Л.Гурова, С.Д.Максименко, Є.І.Машбиць, Н.О.Менчинська, Н.А.Побірченко, З.І.Слєпкань, Л.М.Фрідман. Психолого-педагогічні і методичні основи диференційованого навчання розкрито в працях М.І.Бурди, Ю.З.Гільбуха, О.С.Дубинчук, С.О.Логачевської, О.Я.Савченко, І.Е.Унт та ін. До проблеми вибору методів навчання математики тією чи іншою мірою зверталися відомі методисти. Особливу увагу розвитку математичних вмінь як засобу розвитку мислення, формування системи математичних  і загальносоціальних понять, добору задач з виховним змістом до підручників початкової школи приділяли Г.П.Бевз, Ю.М.Колягін, І.Ф.Тесленко, А.А.Столяр, Л.М.Фрідман, у початковій школі - М.О.Бантова, Г.В.Бельтюкова, М.В.Богданович, Г.В.Гап’юк, М.М.Левшин, М.Г.Моро, Я.А.Король, Л.П.Кочіна, А.С.Пчолко, Н.Уткіна та ін.

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена його значущістю для розробки методики виховної роботи на уроках математики у початковій школі, яка враховує особливості навчально-виховної діяльності учнів під час розв’язування завдань, психолого-педагогічні засади вибору методів навчання, різнорівневі вимоги до підготовки школярів. 

Об‘єкт дослідження – виховна робота на уроках математики в початковій школі.

Предмет дослідження - особливості методів виховання учнів початкових класів на уроках математики.

Мета дослідження – проаналізувати методичні основи виховної роботи з учнями початкових класів на уроках математики. 

Відповідно до мети дослідження були поставлені такі завдання:

 • охарактеризувати виховні можливості уроку математики в початкових класах;
 • проаналізувати планові та стихійно-причинні виховні моменти на уроках математики;
 • оцінити значення методу гри в реалізації виховної функції уроку математики;
 • організувати виховну роботу під час проведення уроку-гри "Розв’язування прикладі і задач" (1 клас).

Методи дослідження. Для вирішення завдань використані наступні методи дослідження: системний аналіз психологічної і навчально–методичної літератури з проблеми дослідження, спостереження, бесіди з учнями і вчителями, вивчення передового досвіду вчителів. Методологічною основою дослідження є системно-структурний підхід до аналізу навчальної діяльності, психологічна теорія поетапного формування розумових дій і понять, загальнодидактичні та методичні положення розвивального навчання, результати дослідження вітчизняних і зарубіжних психологів, дидактів і методистів про закономірності навчально-виховного процесу. 

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків та списку використаних джерел, загальний обсяг роботи складає 35 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бевз В., Мерзляк А., Слєпкань З. Програма з математики для загальноосвітніх навчальних закладів, 5-11 класи // Математика в школі. – 2003. – № 6. – С. 1-14.
 2. Блох О.Я., Канін Е.С. та ін. Методика викладання математики в середній школі. -  Харків: Основа, 1992. – 268 с.
 3. Богданович М. В., Козак М. В., Король Я. А. Методика викладання математики у початкових класах: навч. пос., вид. 3, перероб. і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 336 с.
 4. Бродський Я., Павлов О., Сліпенко А., Хаметова З. Готуємо майбутніх математиків // Рідна школа. – 2000. – Травень. – С. 59-62.
 5. Бугайов О. І., Дейкун Д. І. Диференціація навчання учнів у загальноосвітній школі. – К.: Освіта, 1992. – 310 с.
 6. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с.
 7. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1995. – 237 с.
 8. Даниленко Л. Розвивальне навчання в системі педагогічних інновацій // Завуч. – 2002. - №20-21. – с.60-66.
 9. Дидактика сучасної школи / під ред. В.А.Онищенка. – К.: Радянська школа, 1987. – 466 с.
 10. Дорофеев Г. В., Кузнецова Л. В., Суворова С. Б., Фирсов В. В. Дифференциация в обучении математике // Математика в школе. – 1990. – № 4. – С. 18-21.
 11. Ізотова Л. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку творчих можливостей молодших школярів у процесі навчання математики. - Херсон, 2004. - 278 с.
 12. Касьяненко М.Д. Підвищення ефективності навчання математики. – К.: Радянська школа, 1980. – 188 с.
 13. Коваленко В.Г., Тесленко І.Ф. Проблемний підхід до навчання математики. – К.: Радянська школа, 1985. – 190 с.
 14. Король Я. А. Практикум з методики викладання математики в початкових класах: Навч. посібник для пед. ун-тів та ін-тів. - Тернопіль : Мандрівець, 1998. - 135 с.
 15. Корчевська О. П. Робота над завданнями підвищеної складності з математики в початкових класах. - Т. : Підручники & посібники, 1999. - 144 с.
 16. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Генеза. – 1989. - 186 с.
 17. Матюшко І. С., Федотова Н. М. Програмно-організаційне, науково-методичне забезпечення навчального процесу з методики викладання математики в початкових класах: Навч.-метод. посібник / Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - Чернігів : Чернігівський ЦНТЕІ, 2002. - 176 с.
 18. Митник О. Я. Логіка на уроках математики. Методика роботи над завданнями з логічним навантаженням у курсі математики початкових класів: Навч. посіб. - К. : Початкова школа, 2004. - 104 с.
 19. Навчання і виховання учнів 1 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 464 с.
 20. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 21. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 22. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 23. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Просвіта, 2000. – 304 с.
 24. Овчинникова М. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до варіативної організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики. - Луганськ, 2003. - 20 с.
 25. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М.Пєхота, А.З. Кіхтенко, О.М. Любарська та ін.; за заг ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К.Ю. 2001. – 313 с.
 26. Петренко С. В., Мартиненко О. В. Особливості навчання математики в профільній школі / Діяльність навчального закладу як умова розбудови освітнього простору регіону. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Чернігів: РВВЧДПУ, 2004. – С. 63-66.
 27. Слєпкань З. І. Методика навчання математики: Підруч. для студ. мат. спеціальностей пед. навч. закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, 2000. – 512 с.
 28. Фіцула  Л.М. Педагогіка: Навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр “Академія”. 2000 р. – 544 с.
 29. Фридман Л.М. Психолого-педагогические основы обучения математике. – М.: Просвещение, 1983. – 412 с.
 30. Шевчук І. В. Міжпредметні зв'язки на уроках математики в початкових класах. - К.: Знання, 1998. - 97 с.
 31. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. К.: Либідь, 1997. – 219 с.
6945
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.