Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Виконавча влада та її функції

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Cистема органів державної виконавчої влади України
1.1. Поняття і ознаки органів державної виконавчої влади
1.2. Методи здійснення державної виконавчої влади
2. Класифікація органів державної виконавчої влади
2.1. Центральні і вищі органи державної виконавчої влади
2.2. Місцеві органи державної виконавчої влади
2.3. Спеціальні органи державної виконавчої влади
3. Оптимізація системи органів виконавчої влади України
3.1. Проблеми правового регулювання виконавчої влади
3.2. Удосконалення правового статусу органів виконавчої влади
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Зміни демократичного характеру, які відбулися протягом останніх десятиліть, зумовили необхідність реформаційного розвитку української державної влади. Сучасні правові тенденції розвитку влади свідчать про розширення повноважень і компетенції органів виконавчої влади та особливе їх місце у системі державногго управління. Дефініція “виконавча влада” широко застосовується у законодавстві, проте єдиного підходу до її визначення у правовій науці так і не досягнуто.

Протягом розвитку української державності після прийняття Конституції були численні спроби ініціювати процес реформування виконавчої влади, які привели і до позитивних, і до негативних результатів. Однак якісних змін у роботі системи органів виконавчої влади досягти так і не вдалося. Причинами цього стали складні процеси, зв’язані з неврегульованістю важливих питань нормативно-правовими актами, домінуванням політичних інтересів над законністю рішень, відсутністю системного підходу у реформуванні органів виконавчої влади, невизначеності критеріїв їх структури.

У сучасних умовах, що складаються в Україні, необхідно розробити принципово нову концепцію реформ органів виконавчої влади, підкріплену конкретними планами її виконання. Системне спрямування змін можливе завдяки науковому обгрунтуванню суті державної виконавчої влади, її функцій, методів, структурних зв’язків тощо.

Розробка дієвої системи органів виконавчої влади потребує продовження накових пошуків удосконалення методів, форм, способів реалізації реформ у системі державного управління. Потреба такого аналізу зумовлена тим, що організація реформи органів виконавчої влади можлива тільки за чіткого розуміння суті об’єкта, щодо якого виконуватимуться перетворення. Через це доцільною є систематизація знань і характерних рисиорганів виконавчої влади, узагальнення уявлення про систему виконавчої влади.

Проблеми сутності та функцій державної виконавчої влади постійно знаходяться в центрі уваги науковців. Зокрема, питання дефініції виконавчої влади розглянуті у роботах О. М. Бабича, В. В. Тужика, М.В. Цвік, О.В. Петришина, Л.В. Авраменко та ін. Розгляд та аналіз функцій органів виконавчої влади здійснено Я. Б. Глущенко, М.І. Ославським, В. М. Скрипнюк. Проблему реформування органів виконавчої влади досліджували Н. Р. Нижник, В.В. Галунько, А.  Вишневський, В.А. Дерець та інші.

Об’єкт дослідження – система виконавчої влади в Україні в комплексі її взаємодії з іншими гілками влади.

Предмет дослідження - норми чинного законодавства України, які регламентують питання формування та фукціонування органів державної виконавчої влади.

Мета роботи - дослідження проблем визначення, сутності та функцій системи органів державної виконавчої влади в Україні, проблем їх функціонування та напрямків їх розв’язання.

Для досягнення цієї мети ставилися наступні завдання:

 • проаналізувати систему органів державної виконавчої влади України;
 • дослідити підходи до класифікації органів державної виконавчої влади;
 • визначити шляхи та напрямиїоптимізація системи органів виконавчої влади України.

Методи дослідження. Методологічною основою дипломної роботи передусім є загальнонаукові методи пізнання: аналіз, синтез, узагальнення, дедукція, індукція, аналогія, формально-логічний метод. 

Структура роботи зумовлена метою та предметом дослідження. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел. Повний обсяг роботи становить 34 аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України вiд 28.06.1996  № 254к/96-ВР, остання редакцiя вiд 20.10.2011 р.: [Електронний ресурс], режим доступу: http://zako№1.rada. gov.ua/cgi-bi№/laws/mai№.cgi?№reg=254%EA%2F96-%E2%F0 
 2. Закон України «Про державну службу» вiд 16.12.1993  № 3723-XII, остання редакцiя вiд 01.10.2011: [Електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3723-12
 3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» вiд 21.05.1997  № 280/97-ВР, остання редакцiя вiд 01.01.2012: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0
 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» від 9 берез. 1999 р. № 339: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=140/2006 
 5. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» вiд 17.03.2011 № 3166-VI : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/l aws/show/586-14
 6. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» вiд 21.12.2006  № 514-V, остання редакцiя вiд 17.05.2008: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-16
 7. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 груд. 2010 р. № 1085/2010. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=247832009-%F
 8. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 груд. 1999 р. № 1572. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=21572-200908-%EF
 9. Схема організації центральних органів виконавчої влади: затверджено Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 // Урядовий кур’єр від 14 грудня 2010 р. – № 234. – С. 14.
 10. Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи: монографія / за ред. Н. Р. Нижник та Н. Т. Гончарук. - К.: Моноліт, 2009. – 268 c.
 11. Андрійко О. Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади: монографія / О. Ф. Андрійко. - К. : Наукова думка, 2004. - 300 с.
 12. Бабич О. М. Виконавча влада та її місце в системі державної влади / О. М. Бабич // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр . - 2010. - Вип. 50. - С. 287-294.
 13. Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 11 листоп. 2010 р., Полтава. Ч. 2 / Ред.: В. О Онищенко; Голов. упр. держ. служби України, Упр. держ. служби Голов. упр. держ. служби України в Полтав. обл., Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю.Кондратюка, Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Полтава, 2010. - 230 с.
 14. Галунько В.В. Напрями реформування системи органів виконавчої влади // Митна справа. - №1(73). – 2011. - ч. 2. – С. 45-51.
 15. Глущенко Я. Б. Сутність та особливості органів виконавчої влади як об’єкта адміністративно-правового регулювання / Я. Б. Глущенко // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 173–178.
 16. Державне та муніципальне управління / Ред.: В.К. Присяжнюк; В.Д. Бакуменко. - К., 2008. - 319 с.
 17. Зовнішній державний контроль щодо органів виконавчої влади як елемент правового забезпечення режиму законності / О.А. Сергейчук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 40. - С. 252-259.
 18. Кравцова Т.М. Виконавча влада і проблеми регуляторної політики в Україні: монографія / Т.М. Кравцова. - Суми: Мрія, 2007. - 194 c.
 19. Нижник Н. Р. Виконавча влада в Україні: реформування та перспективи: монографія / Н. Р. Нижник, І. О. Кульчій, О. В. Муза. - Полтава: ПУЕТ, 2012. - 143 с.
 20. Нормотворча діяльність центральних органів виконавчої влади: деякі проблеми правового регулювання / Н.В. Александрова // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Юрид. науки. - 2009. - Т. 90 - С. 59-61.
 21. Ославський М.І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади: навч. посіб. / М.І. Ославський. - К.: Знання, 2009. - 216 с.
 22. Пихтін М. П. Теорія держави і права: термінол. слов. / М. П. Пихтін, В. В. Галунько, М. М. Новіков, М. М. Новікова, О. О. Онищук ; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. - Херсон, 2011. - 262 с.
 23. План  модернізації  державного  управління:  пропозиції  щодо  приведення  державного управління та державної служби України у відповідність із принципами і практиками демократичного  урядування  /  А.  Вишневський  (кер.  авт.  колективу),  В. Афанасьєва, Р. Гекалюк та ін.; за заг. ред. Т. Мотренка. – К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010. – 396 c.
 24. Розвиток системи державної влади в Україні: конституційно-правові аспекти: монографія / В. М. Скрипнюк. - К.: Логос, 2010. - 504 с.
 25. Територіальна організація влади в Україні: навч. посіб. / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, А.О. Чемерис; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К.: Дакор, 2007. - 576 с.
 26. Тужик В. В. Державна виконавча влада в Україні: поняття та сутність / В. В. Тужик // Держава і право. - 2009. - Вип. 44. - С. 66-70.
 27. Хахуліна К. С. Теорія держави і права в схемах та визначеннях: навч. посіб. / К. С. Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стаднік. - Донецьк: Донбас, 2011. - 340 с.
 28. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: підручник / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко, І.В. Бенедик, І.О. Биля-Сабадаш, Л.Л. Богачова, Д.О. Вовк, М.А. Вороніна, О.Р. Дашковська, Л.І. Летнянчин; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х.: Право, 2009. - 584 с.
 29. Центральні органи виконавчої влади: сучасний стан та напрями реформування / В.А. Дерець // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2009. - № 43. - С. 228-234.
5479
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).