Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Використання дидактичних ігор на уроках

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
61
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи використання дидактичних ігор на уроках
1.1 Історія розвитку гри в навчальному процесі
1.2 Видатні педагоги про роль гри в навчальному процесі
1.3 Класифікація ігор та їх характеристика
1.4 Структура дидактичної гри
Розділ 2. Експериментальне дослідження впливу гри на підвищення ефективності навчання молодших школярів
2.1 Використання дедуктивних ігор на уроках у початковій школі
2.2 Дослідно-експериментальне дослідження гри в педагогічній теорії і практиці
2.3 Аналіз результатів дослідно-експериментального дослідження
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
 
Вступ
 
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку нашого суспільства першочерговим завданням школи є виховання всебічно розвиненої людини. Важливою складовою частиною цього завдання є боротьба за високу якість знань і вмінь учнів, формування в них навичок самостійної розумової праці, виховання творчої особистості.
Реформа школи націлює на використання всіх можливостей, усіх ресурсів для підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Далеко не всі педагогічні ресурси використовуються у сфері виховання. До таких не часто використовуваних засобів навчання і виховання належить гра.
Вивчення досвіду роботи вчителів показує, що в реальному навчальному процесі дидактичні ігри використовуються епізодично або взагалі не використовуються. Багато вчителів не достатньо володіє методикою використання дидактичних ігор на уроках. Причиною цього, на наш погляд, є відсутність науково обґрунтованої системи використань дидактичних ігор, методики використання такої системи.
Оволодіння учнями середніх загальноосвітніх шкіл ґрунтовними знаннями, необхідними уміннями й навичками виступає однією з найважливіших проблем у сучасній освіті. Розв’язання цієї проблеми неможливе без удосконалення технологій навчання, а, отже, й методів навчання.Сьогодні у педагогіці активізувався пошук адекватних цьому форм і методів роботи в навчальній діяльності. Серед них вирізняється ігрова діяльність, яка для дитини є нагальною потребою, а для педагога - способом реалізації різноманітних завдань навчально-виховного процесу.
Практика доводить, що у роботі деяких викладачів вищої й середньої школи домінують репродуктивні методи навчання, які вимагають заучування матеріалу і його наступного точного відтворення. Наслідком цього є безпорадність перед необхідністю встановлення причинно-наслідкових зв’язків, творчого перенесення знань у змінені умови, прикутість до шаблону, догми, традиції, нерозвиненість критичного мислення тощо.
Саме дидактична гра і належить до активних, нетрадиційних, визнаних методів навчання і виховання дошкільників, молодших школярів і підлітків. Цінність цього методу полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвиваюча й виховна функція діють у тісному взаємозв’язку. Гра як метод навчання організовує, розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість.
Доведено, що дидактичні ігри, ігрові заняття і прийоми підвищують ефективність сприймання учнями навчального матеріалу, урізноманітнюють їхню навчальну діяльність, вносять у неї елемент цікавості і як наслідок підвищують рівень успішності учнів. В той же час, практика сучасної школи вказує на наявність невикористаного потенціалу дидактичної гри у навчально-виховному процесі.
Таким чином, вищезазначене зумовлює необхідність та актуальність розгляду даної проблеми.
Аналізом проблем забезпечення педагогічної ефективності використання дидактичних ігор у навчальній діяльності учнів молодших класів займаються такі науковці як: Брижатенко О., Воробйова С., Громик Є., Гуцан Л., Долбенко Т., Дон О., Жорник О., Колосов П., Кудикіна Н.В., Кукушин В., Мамчур І., Мельничук А.І., Рижук В.І., Саюк В. та інші.
Метою курсової роботи є ознайомлення з особливостями забезпечення педагогічної ефективності використання дидактичних ігор у навчальній діяльності учнів молодших класів. 
Згідно мети дослідження в курсовій роботі обумовлено вирішення наступних задач:
- розкрити історію розвитку гри в навчальному процесі;
- розглянути погляди видатних педагогів про роль гри в навчальному процесі;
- навести класифікацію ігор та їх характеристику;
- дослідити структуру дидактичної гри;
- проаналізувати особливості використання дедуктивних ігор на уроках у початковій школі;
- провести дослідно-експериментальне дослідження гри в педагогічній теорії і практики;
- провести аналіз результатів дослідно-експериментального дослідження.
Об’єктом дослідження даної теми є педагогічна ефективність дидактичних ігор у навчальній діяльності учнів молодших класів
Предмет дослідження - забезпечення педагогічної ефективності використання дидактичних ігор у навчальній діяльності учнів молодших класів.
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
Теоретичною основою дослідження є психолого-педагогічні засади становлення, розвитку та життєдіяльності особистості. Для уточнення вихідних позицій дослідження використовувалися положення Законів України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту", Державної національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ століття"), Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти.
Для вирішення поставлених у дослідженні завдань, отримання вірогідних даних і перевірка гіпотез було застосовано комплекс методів педагогічного дослідження: теоретичні, емпіричні, статистичні.
Практичне значення дослідження: основні його результати можуть бути використані вчителями та іншими педагогічними працівниками середніх закладів освіти у процесі організації дидактичних ігор у навчальній діяльності молодших школярів.
 
Розділ 1. Теоретичні основи використання дидактичних ігор на уроках
 
1.1 Історія розвитку гри в навчальному процесі
 
Школа - один з існуючих факторів прискореного соціально - економічного розвитку суспільства. В наш час школа шукає найбільш результативні методи навчання і виховання. Особливо ця проблема стоїть перед початковою ланкою школи.
Гра належить до
Фото Капча