Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Використання елементів народознавства на уроках математики в початкових класах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади використання народознавства на уроках матема-тики у початковій школі
1.1. Народознавство як інтегруюча дисципліна в системі початкового навчання
1.2. Методичні особливості використання елементів народознавства на уроках математики
2. Емпіричне дослідження застосування елементів народознавчого матеріалу на уроках математики у 2 класі
2.1. Організація дослідження, проведення та аналіз результатів констатувального експерименту
2.2. Формувальний етап експерименту, розробка методики і методів проведення інтегрованих занять з математики і народознавства
2.3. Аналіз результатів контрольного експерименту
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Модернізація системи педагогічної освіти зумовлена концептуальними положеннями Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ ст., де зазначено, що освіта відтворює та нарощує інтелектуальний, духовний і економічний потенціал суспільства.

Відродження етнопедагогіки в Україні стало насущною проблемою нашогої часу. В контексті розбудови незалежної України, створення системи національної освіти і виховання особливого значення набуло науково обгрунтоване розв'зання навчальних і виховних завдань засобами української народної педагогіки. У зв'язку з розвитком нашого суспільства постає питання національного виховання дітей. У часи перебудови народної освіти вчені-педагоги переконалися і далі упевнюються в тому, що без повернення до високорезультативного, випробуваного століттями педагогічного досвіду народу ми не можемо виховати справжню людину.

Саме тому істотною ознакою сучасного освітнього життя є спрямування загальної уваги вчительства до народної педагогіки, яка відображена в рідній мові, фольклорі, в народних звичаях, у знаннях і досвіді родинного виховання дітей, у сімейно-побутовій культурі, народній грі, іграшках тощо. Дитина повинна перебувати під постійним виховуючим впливом матеріальної та духовної культури свого народу. Це необхідно для найповнішого розвитку її природних нахилів, розвитку здібностей, виявлення етнопсихологічних особливостей. Тому актуальною є проблема необхідності широкого впровадження в навчальний процес школи першого ступеня народознавчого матеріалу в умовах конкретного навчального предмета.

За даними З. Файчак тільки 5-7 відсотків освітян використовують повною мірою елементи народної математики і то, як правило, лише в процесі усних обчислень. Тільки 0,5 відсотка вчителів широко поєднанують народознавчий матеріал та ігрову діяльність молодших школярів у навчанні й вихованні.

Узагальнення педагогічного досвіду переконливо засвідчило перевагу використання народної математики як галузі народознавства у навчально-виховному процесі. Якщо вчитель зміг викликати інтерес, пробудити думку дитини за допомогою народознавчого матеріалу, то активізується пізнавальна діяльність учня, потреба дізнатися про нове, з’являється захоплення, допитливість, що є надійним чинником у формуванні пізнавальних інтересів.

Стан дослідження проблеми. Проблема інтеграції народознавства у зміст сучасної початкової освіти знайшла своє відображення у працях Т.Д. Демянюк [7], С. В. Домбровського [9], О.В. Король [14], Р. П. Скульського та М.Г. Стельма-ховича [25] та ін. Питаннями методики навчання математики у початковій школі присвячено багато робіт, зокрема, М. В. Богданович [1], М.Д. Касьяненко [11], Я. А. Король [15], З. І. Слєпкань [26] та інших. Однак питання інтеграції математики з елементами народознавства стало предметом вивчення лише кількох вчених, серед яких слід відзначити праці Г.І. Коберник [12], П.П. Середи [24] та     І. В. Шевчук [29].

Об’єкт дослідження – уроки математики з використанням народознавчого матеріалу в початковій школі.

Предмет дослідження – особливості проведення уроків математики у початкових класах з використанням елементів народознавства, їх переваги, роль та значення у формуванні пізнавального і навчального інтересу учнів.

Мета роботи – теоретично обгрунтувати та практично дослідити необхідність проведення уроків математики з використанням народознавчого матеріалу в початковій школі та визначення їх навчально-виховної специфіки.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

 • проаналізувати народознавство як інтегруючу дисципліну в системі початкового навчання;
 • визначити методичні особливості використання елементів народо-знавства на уроках математики;
 • емпірично дослідити ефективність застосування елементів народознав-чого матеріалу на уроках математики у 2 класі.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося на базі ЗОШ І-ІІІ ступеня №79 м. Львів, у дослідженні приймали участь учні 1-4 класу (констатувальний етап) та учні власне 2-их класів (формувальний та конт-рольний етапи).

Методи дослідження. Для реалізації поставлених у роботі завдань нами використовувалися такі методи, як аналіз літературних джерел з проблеми дослідження, метод узагальнення і синтезу, методи, пов’язані з розробкою і впровадженням розробленого заняття: спостереження, педагогічний експери-мент, опитування та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи склав 41 сторінку.

 

Список використаних джерел: 
 1. Богданович М. В., Козак М. В., Король Я. А. Методика викладання математики у початкових класах: навч. пос., вид. 3, перероб. і доповн. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2006. - 336 с.
 2. Богданович М.В. Математичні віночки. - К.: Веселка, 1983. - 159 с.
 3. Богданович М.В. Урок математики в початковій школі: Посібник для вчителя.-К.: Рідна школа, 1990. - 192 с.
 4. Бродський Я., Павлов О., Сліпенко А., Хаметова З. Готуємо майбутніх математиків // Рідна школа. - 2000. - Травень. - С. 59-62.
 5. Ващенко Г. Виховний ідеал: підруч. для педагог. виховників, молоді і батьків. Т. 1 / Г. Ващенко; Пед. т-во ім. проф. Г. Ващенка. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – 190 с.
 6. Граціанська Л.М. Нариси з народної математики України. – К., 1968. – С. 93.
 7. Дем’янюк Т.Д. Зміст і методика народознавчої роботи в сучасній школі / Т.Д. Демянюк. - К.: ІСДО,1996. - 108 с.
 8. Державний стандарт початкової загальної освіти зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 р. „Про підсумки переходу початкової школи на новий зміст та структуру навчання” // Початкова школа. - №2. – 2006. – 44 с.
 9. Домбровський С. Використання народознавства у педагогічній діяльності учителя початкових класів/ С. В. Домбровський. - Івано-Франківськ: Плай, 1996. - 84 с.
 10. Ізотова Л. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку творчих можливостей молодших школярів у процесі навчання математики. - Херсон, 2004. - 278 с.
 11. Касьяненко М.Д. Підвищення ефективності навчання математики. - К.: Радянська школа, 1980. - 188 с.
 12. Коберник Г.І. Формування в молодших школярів інтересу до математики за-собами народознавства: Навч. посіб. / Г.І. Коберник, Н.М. Науменко, І.В. Ов-чіннікова ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П.Тичини. - К.: Наук. світ, 2000. - 62 с.
 13. Коваленко В.Г., Тесленко І.Ф. Проблемний підхід до навчання математики. - К.: Радянська школа, 1985. - 190 с.
 14. Король О.В. Методика викладання українського народознавства в школі: Навчально-методичний посібник./ О.В. Король. – К.: ІЗМН, 1998. – 368 с.
 15. Король Я. А. Практикум з методики викладання математики в початкових класах: Навч. посібник для пед. ун-тів та ін-тів. - Тернопіль: Мандрівець, 1998. - 135 с.
 16. Матюшко І. С., Федотова Н. М. Програмно-організаційне, науково-методичне забезпечення навчального процесу з методики викладання математики в початкових класах: Навч.-метод. посібник / Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - Чернігів : Чернігівський ЦНТЕІ, 2002. - 176 с.
 17. Навчання і виховання учнів 1 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 464 с.
 18. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 19. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 20. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 21. Плетеницька Л.С. Модульна організація навчального процесу з методики викладання в початкових класах // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. – 2002. - №1. – С. 33-41. 
 22. Плетеницька Л.С. Формування професійно-педагогічної готовності студен-тів до навчання учнів математики в курсі «Методика викладання матема-тики в початковій школі» // Наука і освіта. – 2001. – № 6. - С. 151-157. 
 23. Порохня С.К. Нестандартні уроки в початкових класах // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2003. - №7. - С.68-71.
 24. Середа П.П. Засоби підвищення ефективності уроку математики // Початкова школа. - 2006. - №10. - С.43-50.
 25. Скульський Р. П. Методика викладання народознавства в школі: посібник для вчителів, вихователів, студентів і викладачів пед. ін-тів та ун-тів / Скульський Р. П., Стельмахович М.Г.; за ред. проф. Скульського Р.П. - Івано-Франківськ: АПН України, Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. – 1995. – 156 с.
 26. Слєпкань З. І. Методика навчання математики: Підруч. для студ. мат. спеціальностей пед. навч. закладів. - К.: Зодіак-ЕКО, 2000. - 512 с.
 27. Стельмахович М. Г. Народна педагогіка: – К.: Рад. школа. 1985. – 312 с.
 28. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в 5 т. Т. 5 / В. О. Сухомлинський; ред. О. Г. Дзеверін. – К.: Рад. школа, 1977. – 639 с.
 29. Шевчук І. В. Міжпредметні зв'язки на уроках математики в початкових класах. - К.: Знання, 1998. - 97 с.
6633
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.