Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Використання групової форми навчання при вивченні розділу «Біологія людини»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
Розділ 1. Групове навчання та різновиди його технологій
1.1 Поняття про групову форму роботи
1.2 Технологія структурування кооперативного навчання
1.3 Технологія роботи в парах
1.4 Технологія діяльності ротаційних (змінюваних) трійок
1.5 Технологія «два - чотири - всі разом»
1.6 Технологія «карусель»
1.7 Технологія роботи в малих групах
Розділ 2. Основні види групової роботи
2.1 Варіанти організації роботи груп
2.2 Фронтальні технології інтерактивного навчання
Розділ 3. Використання групової форми навчання при вивченні розділу «Біологія людини»
Розділ 4. Практична частина
Висновки
ЛІТЕРАТУРА
 
Вступ
 
Становлення загальноосвітньої школи як базової ланки у системі безперервної освіти пред'являє нові вимоги до знань, зокрема в забезпеченні їх узагальненості й системності. Важливо домогтися не стільки запам'ятовування конкретних відомостей, скільки досягти усвідомлення загальних закономірностей, виробити в учнів здатність вводити нові знання в систему раніше засвоєного, сформувати уміння пізнавальної діяльності на рівні їхнього вільного практичного застосування.
Психолого-педагогічні дослідження свідчать, що групова навчальна діяльність учнів сприяє активізації та результативності їх навчання, вихованню гуманних стосунків між ними, самостійності, виробленню уміння доводити і відстоювати свою точку зору, а також прислухатися до думки товаришів, розвитку культури ведення діалогу, відповідальності за результати своєї праці. Цей різновид діяльності на занятті створює певні умови для формування в учнів позитивної мотивації до навчання. Як свідчить шкільна практика, під час групової роботи активізується діяльність усіх без винятку виконавців. Психологи пояснюють це тим, що «одна з найважливіших характеристик людини у групі полягає в тому, що вона звертається до своєї групи як до джерела орієнтації у навколишній дійсності».
Об'єктом дослідження являється групова форма роботи на уроці.
Предмет дослідження – можливості використання групової форми навчання при вивченні біології.
Мета дослідження полягає в тому, щоб з'ясувати в чому полягають особливості та переваги використання групової форми роботи в процесі навчальної діяльності.
Головна мета роботи вимагає виконання певних завдань:
1)дати характеристику групового навчання та різновидів його технологій;
2)з'ясувати особливості використання різних варіантів групової роботи на уроках;
3)розробити приклад уроку біології з використанням групових завдань.
4)Провести розроблений приклад уроку у паралельних класах.
Практична значимість даного дослідження полягає в тому, що виникає необхідність переосмислити функції групової форми навчання, виховання й розвитку школярів, втілення нових видів групової форм роботи, розробка підходів до конструювання раціональної системи занять з метою повнішої реалізації їх педагогічних можливостей.
 
 
Розділ 1. Групове навчання та різновиди його технологій 
 
1.1 Поняття про групову форму роботи 
 
Кооперативна (групова) навчальна діяльність — це форма (модель) організації навчання в малих групах учнів, об'єднаних спільною мінімальною метою. Така модель легко й ефективно поєднується з традиційними «формами та методами навчання і може застосовуватися на різних етапах навчання.
За такої організації навчання вчитель керує роботою кожного учня опосередковано, через завдання, якими він спрямовує діяльність групи. Коопераційне навчання відкриває для учнів можливості співпраці зі своїми ровесниками, дає змогу реалізувати природне прагнення кожної людини до спілкування, сприяє досягненню учнями вищих результатів засвоєння знань і формування вмінь.
Співпраця (кооперація) — це спільна діяльність і метою досягнення загальних цілей. У межах спільної діяльності люди намагаються досягти результатів, вигідних для них самих і для решти членів групи,
Групове навчання — це такий варіант його організації, за якою учні працюють у невеликих групах, одержавши інструкції від учителя. Потім вони виконують отримане залишиш до того часу, поки всі члени групи не виконають його успішно.
Спільні зусилля сприяють досягненню всіма членами групи взаємної користі, і, зрештою, виграють усі («Твій успіх іде на користі, мені, а мій — на користь тобі»). Учні усвідомлюють, що всі члени групи приречені на спільну долю («Або ми потонемо, або випливемо, але разом»).
Успіхи кожного визначаються не тільки ним самим, а й зусиллями його товаришів. Усі члени групи пишаються успіхами один одного і разом святкують перемогу.
Успіх члена команди підчас презентації результатів дослідження і руною певної теми залежить як від його особистих зусиль, так і під тичку інших членів групи, котрі допомагають йому знаннями, вміннями й практичними можливостями. Жоден член групи окремо не має всієї інформації, вмінь чи можливостей, необхідних для забезпечення успіху групової діяльності.
Зарубіжні дослідження кооперативного, конкурентного й індивідуального навчання мають тривалу історію і безперечно доводять, що співробітництво, на відміну від конкуренції та індивідуальної діяльності, забезпечує:
а) вищий рівень досягнень і більшу продуктивність;
б) панування турботливіших, чуйніших взаємин;
в) міцніше психологічне здоров'я дітей, соціальну компетентність і самоповагу.
 
1.2 Технологія структурування кооперативного навчання
 
Об'єднавши учнів у групи й поставивши їм завдання працювати разом, не можна розраховувати, що саме це заохочуватиме до спільної діяльності. Не всі групи є групами співробітництва. Об'єднання в групи нерідко завершується конкуренцією, причому в тісному просторі, або зумовлює окрему, індивідуальну діяльність, поєднувану з розмовами.
Педагоги самі себе обманюють, якщо думають, що добрих намірів і відповідних указівок («працюйте
Фото Капча