Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Використання ігор у логопедичній роботі з дітьми

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади використання ігор у логопедичній роботі з дітьми
1.1. Особливості використання гри ті ігрових прийомів у логопедичній роботі
1.2. Види логопедичних ігор та їх характеристика
2. Експериментальне дослідження ефективності застосування ігор та ігрових прийомів у логопедичній роботі з дітьми
2.1. Діагностика рівня сформованості мовлення дітей
2.2. Методика розвитку мовлення старших дошкільників із заїканням засобами ігрової діяльності
2.3. Аналіз результатів формувального експерименту
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Мовлення – це найважливіший канал спілкування і потужний засіб набуття дитиною знань. Достатній рівень розвитку мовлення дитини є основою її повноцінного психічного розвитку.

Головна мета логопедичної допомоги дітям із фонетико-фонематичними порушеннями мовлення полягає у виправленні звуковимови, розвитку всіх сторін мовлення й підготовці до самостійного життя. Щоб досягти її, у навчально-виховних закладах створюється єдиний корекційно-логопедичний простір. Завдяки спільній праці логопедів, педагогів, медичних працівників, адміністрації та батьків можна досягти високих результатів у виправленні мовленнєвих вад.

Для ефективнішої роботи з подолання мовленнєвих порушень слід використовувати сучасні технології, зокрема, виправлення вад мовлення у дітей за допомогою ігор та ігрових вправ.

Проблема виправлення вад мовлення у дітей за допомогою логопедичних набуває особливої актуальності як для надання логопедичної допомоги дітям, так і для подальшої соціальної адаптації їх у суспільстві. Правильна і вчасна організація логопедичної роботи є запорукою усунення мовленнєвих вад. Це впливає на підвищення майбутньої успішності учнів, розвиток комунікативних навичок, які будуть їм вкрай необхідні для інтеграції в соціум.

Цікаві ігри та вправи – це найефективніший засіб навчання і виховання, який створює сприятливі умови для закріплення мовної практики під час вільного спілкування. Навчально-логопедичні ігри та вправи у поєднанні з художнім словом, віршованими текстами та ілюстраціями допомагають підтримувати у дітей-логопатів сталий інтерес до занять.

Логопедична гра є ефективним засобом формування особистості дитини, її провідною діяльністю, яка потребує створення певних умов для своєї реалізації. логопедичних групах дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) компенсуючого типу для дітей із порушеннями мовлення існує своя специфіка організації та проведення ігрової діяльності, пов’язана з психофізичними та мовленнєвими особливостями дітей.

Стан дослідження проблеми. Проблема використання ігор у логопедичній роботі не нова і широко висвітлена у педагогічній літературі. Зокрема, загальні питання ігрових форм організації логопедичних занять досліджено А.М. Богуш [3], В.А. Козловою [13], В.І. Селіверстовим [24], В. Семизоровою [25] та ін. Власне ігрові розробки здійснені Г.А. Бистровою [5], Т.Я. Гайван [8], І. Й. Дьоміною [10], В.Л. Сухарем [17], та ін. Система роботи з впровадження ігрових форм логопедичної допомоги досліджена Л. С. Жу-равльовою [12], О.В. Ревуцькою [20], Ю. В. Рібцун [21] та ін.

Об’єкт дослідження – логопедична робота зі збагачення, уточнення та активізації словника дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ ІІ рівня.

Предмет дослідження – система дидактичних ігор та ігрових прийомів як найбільш ефективний засіб збагачення, уточнення, активізації словника дітей старшого дошкільного віку із заїканням.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити вплив логопедичних ігор та ігрових прийомів для збагачення, уточнення, активізації словника дітей старшого дошкільного віку із заїканням.

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 

 • проаналізувати особливості використання гри та ігрових прийомів у логопедичній роботі;
 • охарактеризувати види логопедичних ігор, які використовуються у практичній діяльності;
 • експериментально дослідити ефективність застосування ігор та ігрових прийомів у логопедичній роботі з дітьми.

 

Методи дослідження. Комплекс методів, застосованих у роботі, включає аналіз наукової літератури з проблеми дослідження, аналіз та узагальнення передового педагогічного досвіду, спостереження, обстеження стану словника дітей, формуючий експеримент, методи математичної статистики.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки, список використаних джерел та додатки, загальний обсяг роботи склав 46 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Артюх М.А. Логопедична допомога дітям з фонетико-фонематичними вадами мови: Методичні рекомендації. Ч.П. Звуки «л» і «р». – К.: ІЗМН, 1996. – 100 с.
 2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Міністерств освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.
 3. Богуш А. М. Заняття з розвитку мови в дитячому садку / А.М. Богуш. – К.: Радянська школа, 1988. – 175 с.
 4. Богуш А.М. Мовленнєва готовність старших дошкільників до навчання у школі / Богуш А.М., Шиліна Н.Є. – Одеса: ПНЦ АПН Україна,2003. – 335 с.
 5. Быстрова Г.А. Логопедические игры и задания / Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А.. – С.-Пб.: Каро, 2000. – 96 с.
 6. Вступ до спеціальності: Логопедія (Текст): навчальний посібник / І.М. Омельченко, В.В. Тарасун, Л.О. Федорович. – Кременчук: Християнська Зоря, 2011. – 416с.
 7. Гаврилова Н.С. Порушення фонетичного боку мовлення у дітей. Монографія. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 200с.
 8. Гайван Т. Я. Логопедична з дітьми (Комплекс матеріалів для логопедичних занять) / Т.Я. Гайван. – Х.: Веста, 2008. – 184 с.
 9. Григоренко О. Психологічна корекція порушень розладів мовлення у дітей дошкільного віку / О. Григоренко // Психолог. Шкільний світ: Всеукраїнська газета. – 2010. – N 18/19. – С. 4-15.
 10. Дьоміна І. Й. Дидактичний та ігровий матеріал в логопедичній роботі / Дьоміна І. Й., Жильцова О. Л., Винокур А. С. – К.: Радянська школа, 1962. – 334 с.
 11. Жукова Н.С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Кн. для логопеда / Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. – Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1998. – 320 с.
 12. Журавльова Л. С. Особливості використання музично-дидактичних ігор для розвитку мовлення дітей із заїканням / Л. С. Журавльова // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Педагогічні науки: зб.наукових праць / за заг. ред. В.Д.Будака, О.М.Пєхоти: у 2-х т. – Миколаїв, 2008. Т. 2: Проблеми передшкільної освіти в сучасних умовах (спецвип.). – С. 120-126.
 13. Козлова В.А. Навчально-методичний посібник: Фронтальна робота з усунення лексико-граматичного недорозвинення мовлення у дошкільників (лексико-граматична ланка) / Козлова В.А., Максименко В.С. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2005. – 91с.
 14. Кондратенко В. О. Психокорекція та психотерапія у логопедичній роботі із заїкуватими дітьми дошкільного віку / В. О. Кондратенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та психологія: сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип. 11: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Тенденції розвитку корекційної освіти в Україні". – С. 288-291.
 15. Корнев А.Н. Основы логопатологии детского возраста: Клинические и психологические аспекты / А.Н. Корнев. – СПб., Речь, 2006. – 378 с.
 16. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. – М.: Просвещение, 1968. – 367 с.
 17. Мовні ігри та вправи зі словом / Упоряд. В.Л. Сухар. – Х.: Веста, 2008. – 176 с.
 18. Пат. 44366 Україна, МПК: А 61 Н 1/00 А 61 М 21/00. Спосіб відновлення вимовної функції у дошкільнят з порушеннями фонетико-фонематичної сторони мовлення / Рібцун Ю. В. – № u200908240; заявл. 04.08.2009; опубл. 25.09.2009, Бюл. № 18.
 19. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 104 с.
 20. Ревуцька О.В. Про використання ігрових заходів в логопедичній роботі по подоланню вад звуковимови у дошкільнят в умовах російсько-української двомовності / Ревуцька О.В. // Мови й культура народів Приазов'я: Зб.наук.праць. – Бердянськ, 1999. – С.125-136.
 21. Рібцун Ю. В. Організація та проведення у логопедичній групі ігор з правилами / Ю. В. Рібцун // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації: матер. І Всеукр. наук.-практ. конф., 7-8 лютого 2012 р., м. Суми. – Суми: Вид-во СуДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – С. 47-53.
 22. Рібцун Ю. Ігри з кольором як засіб корекції ФФНМ у дітей середнього дошкільного віку / Ю. Рібцун // Дефектологія. – 2008. – № 4. – С. 13-17.
 23. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей / М.А. Савченко. – 2-е вид., доп. – К.: Освіта, 1992. – 176с.
 24. Селиверстов В. И. Игры в логопедической работе с детьми: Пособие для логопедов и воспитателей детсадов / В.И. Селиверстов. – К.: Радянська школа, 1985. – 184 с.
 25. Семизорова В. Логопедія у дитячому садку / В. Семизорова. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с.
 26. Тарасун В.В. Логодидактика. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / В.В. Тарасун. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2004. – 348 с.
 27. Федорович Л. О. Розвиток зв'язного мовлення у дітей із ЗНМ засобами дидактичних ігор і вправ / Л. О. Федорович, О. В. Гінжелюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: сборник научных трудов / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 19. – С. 186-191.
 28. Харитоненко Р. Корекція лексико-граматичних порушень: робота з дітьми із загальною недорозвиненістю мовлення / Р. Харитоненко // Початкова освіта. Шкільний світ: Перша українська газета для першого вчителя. – 2011. – N 46. – С. 8-15.
 29. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): Учебное пособие для студентов высших и средних специальных педагогических учебных заведений: В 1, 2 тт. Т. ІІ / Под ред. Л.С.Волковой и В.И. Селивёрстова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 656 с.
 30. Шеремет М. К. Логопедія: підручник / М. К. Шеремет, В. В. Тарасун, С. Ю. Конопляста, В. О. Кондратенко, Н. В. Чередніченко, І. С. Марченко, В. В. Тищенко, І. В. Мартиненко, О. Ю. Ромась. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К.: Слово, 2010. – 665 c.
6565
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).