Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Використання інтегрованих занять у математичному розвитку дітей дошкільного віку

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади впровадження інтегрованих занять у систему математичного виховання дітей дошкільного віку
1.1. Міждисциплінарна інтеграція як засіб математичного розвитку дошкільників
1.2. Особливості розробки і впровадження інтегрованих занять з дітьми дошкільного віку
2. Методичні основи впровадження інтегрованих занять з елементами математики у процесі дошкільного виховання
2.1. Методика використання інтегрованих занять з елементами математики з дітьми дошкільного віку
2.2. Організація роботи з формування основних математичних уявлень у дітей дошкільного віку
2.3. Розробка і проведення інтегрованого заняття з математики, ознайомлення з навколишнім світом і фізкультури на тему «Фарби осені»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми. Дошкільна освіта є першою ланкою у неперервній системі освіти, від того, який старт буде дано малюкові, значною мірою залежатимуть якість та динаміка особистісного розвитку, життєві настанови та світорозуміння дорослої людини. Тому необхідно створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності. Це передбачає поступовий перехід від навчально-дисциплінарної моделі до особистісно орієнтованої, яка спрямована на організацію повноцінної життєдіяльності самої дитини як її активного суб’єкта.

Базовим компонентом дошкільної освіти визначено логіко-математичну компетентність, яка передбачає наявність у дітей таких умінь: здійснювати серіацію за величиною, масою, об’ємом, розташуванням у просторі, перебігом подій у часі; класифікувати геометричні фігури, предмети та їх сукупності за якісними ознаками та чисельністю; вимірювати кількість, довжину, ширину, висоту, об’єм, масу, час; здійснювати найпростіші усні обчислення, розв’язувати арифметичні та логічні задачі; виявляти інтерес до логіко-математичної діяльності; прагнути знаходити свої шляхи розв’язання завдань; уміти розмірковувати; довільно, у потрібний момент, відтворювати знання тощо.

Оскільки дошкільник тільки починає оволодівати елементарними математичними знаннями, доречно характеризувати його математичну компетентність як елементарну, але при цьому розглядати її як складну, комплексну характеристику розумового розвитку дітей, яка включає мотиваційний, змістовий, дійовий компоненти, тому розробка та дослідження методичної системи, орієнтованої на формування в дошкільників елементів математики на основі інтегрованих занять, які передбачають використання різноманітних компонентів навчальної діяльності, є важливою та актуальною проблемою.

Стан дослідження проблеми. Проблеми використання інтегрованих занять у процесі виховання життєвої, логіко-математичної, мовленнєвої компететності дошкільників висвітлені у роботах Брежнєвої Є. Г., Холмовської В.В., Данілової В.В., Ріхтермана Т.Д., Михайлової З.А., Зак А.З., Кононко О. Л., Поніманської Т.І., Усової А.П., Запорожця А.В. та ін. Методичні засади, підходи і напрямки виховання математичних знань, умінь і навичок дошкільників вивчали такі автори, як Баглаєва Н.І., Білоусько Л., Ізотова Л. В., Конфорович А.Г., Лебедєва З.Є., Сухар В. Л., Столяр А.А., Щербакова К.Й. та ін.

Об’єкт дослідження - інтегровані заняття як засіб розвитку елементарних математичних вмінь і навичок дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження - методичні засади організації інтегровані занять з дітьми дошкільного віку, спрямованих на формування їх математичної компетентності.

Мета роботи - теоретично обгрунтувати необхідність і доцільність використання інтегровані занять як засобу розвитку елементарних математичних вмінь і навичок дітей дошкільного віку, розробити приклад такого заняття і перевірити його на практиці.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено його основні завдання:

 • охарактеризувати міждисциплінарну інтеграцію як засобу математичного розвитку дошкільників;
 • визначити особливості розробки і впровадження інтегрованих занять з дітьми дошкільного віку;
 • дослідити основні питання методики використання інтегрованих занять з елементами математики з дітьми дошкільного віку;
 • проаналізувати методику організації роботи з формування основних математичних уявлень у дітей дошкільного віку;
 • розробити і провести інтегроване заняття з математики, ознайомлення з навколишнім світом і фізкультури на тему "Фарби осені".

Методи дослідження. Для реалізації поставлених у роботі заваднь нами використовувалися такі методи, як аналіз літературних джерел з проблеми дослідження, метод узагальнення і синтезу, методи, пов’язані з розробкою і впровадженням розробленого заняття.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 36 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Баглаєва Н. І. Індивідуально-диференційований підхід до формування математичних уявлень у дітей шостого року життя / Інститут проблем виховання АПН України. - К., 1997. - 182 с.
 2. Баглаєва Н.І. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят // Дошк. вих. - 1999. - №7. - С. 3-4.
 3. Бажанюк В.С., Сак Л.А. Впровадження педагогіки ТРВЗ в роботі з дошкільнятами. - Луцьк. - 1999. - С. 3-41.
 4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання - 1999.- № 1. - С.11-34.
 5. Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наукове видання. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.
 6. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтовний підхід: науково-практичні засади. - К.: Либідь, 2003. - 344 с..
 7. Білоусько Л. Використання дидактичного матеріалу та дидактичних ігор у розвитку логіко-математичних уявлень дошкільників / Рідна школа - 2001 - №8. - С.7-9.
 8. Брежнева Е. Г. Формирование познавательной активности старших дошкольников в процессе обучения элементам математики / Бердянский гос. педагогический ин-т им. П.Д.Осипенко. - Бердянск, 1997. - 176 с.
 9. Бурова А. Педагогічні інновації в дошкільній освіті // Дошкільне виховання. - 1999. - № 7. - С. 5-6.
 10. Воспитание и обучение детей пятилетнего возраста / под ред. Холмовской В.В. - М.: Просвещение, 1986. - 190 с.
 11. Воспитание и обучение детей шестого года жизни // Под ред. Парамоновой Л.А. - М.: Просвещение. - 1987. - С. 58-116.
 12. Данилова В.В., Рихтерман Т.Д., Михайлова З.А. Обучение математике в детском саду. - М.: Эксмо, 1997. - 214 с.
 13. Дитина : Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років.- К.: Богдана , 2004. -231 с.
 14. Зак А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 6-7 лет. -М., 1996.
 15. Ізотова Л. В. Формування математичних уявлень у дошкільників: курс лекцій. - Херсон: ХДПІ, 2006. - 144 с.
 16. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: К 63 Наук.-метод. Посіб. / Наук. ред. О.Л. Кононко. - К.: Ред. журн. „Дошкільне виховання”, 2003. - 243 с.
 17. Кононко О. Л. Стратегічна мета виховання - життєва компетентність дитини // Дошкільне виховання. - 1999. - № 5. - С. 19-21.
 18. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (системний підхід). - К.: Стилос, 2002. - 336 с.
 19. Конфорович А.Г., Лебедева З.Є. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. - К.: Вища школа, 1976. - 232 с 
 20. Крутій К.Л. Концепція та методичні засади програми „Дитина в дошкільні роки” - Запоріжжя: ЛІПС ЛТД, 2003. - вид. 2-е, перероб. - 400 с.
 21. Крутій К.Л. Планування освітньої роботи з дітьми дошкільного віку. - Запоріжжя: ТОВ ЛІПС ЛТД, 1999. - 48 с. 
 22. Макаренко А. С. Методика организации воспитательного процесса. - М., 1988. - 344 с.
 23. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2006. - 456 с. 
 24. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки: Навчальний посібник. - К.: Абрис, 1998. - 234 с. 
 25. Розвивальні ігри для дошкільнят: старша група / упор. Вл. Л. Сухар. - Харків: Веста, 2008. - 160 с.
 26. Стешенко В.В. Теоретические основы реализации межпредметных связей в учебном процессе. - Славянск, 1995. – 186 с.
 27. Українське дошкілля: Програма виховання дітей у дитячому садку. - Львів: Світ, 1991. - 130 с.
 28. Усова А.П. Обучение в детском саду / под ред. А.В. Запорожца. - М.: Просвещение, 1981. - 628 с.
 29. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. /Под ред. А.А. Столяра. - М.: Просвещение, 1988. - 303 с. 
 30. Щербакова К.Й. Методика навчання математики дітей дошкільного віку. - К.: Вища школа, 1982. - 263 с.
 31. Щербакова К.Й. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників. - Тернопіль: навчальна література “Богдан”, 1996. - 219 с.
6950
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).