Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Використання мультимедійних технологій у процесі вивчення німецької мови

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
64
Мова: 
Українська
Ціна: 
1600 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Основи використання мультимедійних технологій у вивченні німецької мови
1.1. Загальні навчальні можливості мультимедійних технологій. Види мультимедійних технологій
1.2. Передумови успішного застосування мультимедійних технологій при вивченні німецької мови в ЗОШ
2. Використання мультимедійних технологій у процесі вивчення німецької мови як ефективного засобу інтенсифікації навчання
2.1. Застосування відеоматеріалів в процесі вивчення німецької мови в старшій школі
2.2. Використання аудіоматеріалів на сучасному етапі вивчення німецької мови
2.3. Мультимедійна презентація мовного матеріалу як методичний прийом при вивченні німецької мови
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. В кінці ХХ в. людство вступило в стадію розвитку, що отримала назву постіндустріальне або інформаційне суспільство, а теза відомого дослідника масових мультимедійних комунікацій Г. М. Маклюена, використана як епіграф, отримала нове підтвердження.

Поширеною є думка про те, що «ми живемо в столітті інформації і комунікацій», а це не зовсім вірно, оскільки і інформація, і комунікації були завжди, але постіндустріальне суспільство унікальне тим, що його характеризує виключно швидкий розвиток інформаційних і комунікативних технологій, а їх можливості стають безпрецедентними для розвитку людини, ефективного вирішення багатьох професійних, економічних, соціальних і побутових проблем.

Сучасні мультимедійні технології створювались зовсім не для потреб системи освіти, але вони ведуть до справжньої революції в педагогічному процесі. На сьогоднішній день можна відзначити, що система освіти інтегрується в мережевий світ, де вже міцно зайняли своє місце засоби масової інформації, реклама, банківська система, торгівля і т.п.

Система освіти – це в першу чергу вчителі і від їх професійної підготовки залежить якість педагогічного процесу. У сучасній освіті існує багато проблем, а у зв'язку з інформатизацією виникла ще одна: перепідготовка кадрів. Світовий досвід свідчить про те, що вирішення проблем освіти починається з професійної підготовки педагогів. У зв'язку з цим надзвичайно актуальним стає навчання майбутніх вчителів шкіл і викладачів вузів, яке засноване не тільки на фундаментальних знаннях у вибраній області (іноземна мова, математика, хімія, біологія, література і т.п.), педагогіці і психології, а і в загальній культурі, що включає в себе й інформаційну. Тобто, необхідна грунтовна підготовка у сфері сучасних інформаційних і мультимедійних технологій. При цьому варто обов'язково підкреслити, що актуальність даного дослідження обумовлена ще й тим, що в останні роки гостро піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій у педагогічній діяльності вчителя. Це не тільки нові технічні засоби (аудіо-, відеозаписи, мультимедійні презентації, педагогічні інтернет-ресурси), але і нові форми і методи викладання, новий підхід до навчального процесу. Саме це в майбутньому допоможе індивідуалізувати та диференціювати педагогічний процес при вивченні німецької мови.

Ступінь наукової розробки проблеми. Серед українських та зарубіжних дослідників, які досліджували питання застосування мультимедійних технологій при навчанні, слід виокремити наступних: Ляховицького М. В, Глускіна В. М., Конишеву А. В, Рожкову Ф. М., Денисова Ж. А., Цветкова Л. А., Беляєву Л. А., Кузьмичову Т. Н., Куштенко Л. Ю., Кошман І. М., Дубровіна М.І., Грюнера М., Хассерта Т. та багато інших.

Однак питання застосування сучасних засобів мультимедіа при вивченні іноземних мов недостатньо представлене у наукових матеріалах педагогічного спрямування. Саме тому слід звернути увагу на досвід зарубіжних систем освіти у даній галузі, що дасть можливість виділити корисні поради для вітчизняної освітньої галузі.

Об'єктом дослідження виступає процес навчання німецької мови.

Предметом дослідження являється використання мультимедійних технологій в процесі вивчення німецької мови.

Мета роботи - дослідити види мультимедійних технологій та перспективи їх розвитку у вивченні німецької мови.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:

 • опрацювати літературу по темі дослідження; 
 • визначити загальні навчальні можливості мультимедійних технологій та їх види;
 • виокремити передумови успішного застосування мультимедійних технологій при вивченні німецької мови в ЗОШ;
 • ознайомитися з методикою використання мультимедійних технологій у процесі вивчення німецької мови як ефективного способу інтенсифікації навчання;
 • розробити конспекти уроків та приклади вправ для вивчення німецької мови з урахуванням використання мультимедійних технологій в навчальному процесі;
 • визначити проблемні питання, що потребують подальшої наукової розробки.

Гіпотеза: використання мультимедійних технологій на уроках німецької мови активізує діяльність учня на уроці.

Методи дослідження: метод критичного аналізу наукових джерел; метод аналізу і синтезу; метод наукового спостереження; метод експерименту.

Наукова новизна роботи: на основі широкого кола дидактичних джерел комплексно розглянуто проблему використання мультимедійних технологій у процесі вивчення німецької мови; уточнено та систематизовано сукупність передумов, причин та факторів, що мали вплив при інтеграції інтерактивних технологій в педагогічну сферу; подано приклади аудіо- та відеозаписів, презентацій, вправ, конспектів уроків, що можуть використовуватися у процесі вивчення німецької мови. 

Практична значущість дослідження полягає в тому, що досліджені в роботі аспекти проблематики, теоретичні положення та висновки, а також рекомендації практичного характеру можуть бути використані при розробці спецкурсів та семінарів (уроків) з німецької мови.

Структура роботи зумовлена змістом проблеми, метою та завданнями дослідження. Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків. Загальний обсяг бакалаврської роботи становить 51 друковану сторінку, в тому числі 3-х сторінок – список використаних джерел та літератури (32 бібліографічні позиції) і 14 сторінок додатків. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Беляева Л. А. Презентация PowerPoint и ее возможности при обучении иностранным языкам // Иностранные языки в школе. – 2008. - №4. – С. 36-41
 2. Волошинова Л. Вивчаємо мову зорових образів: Аудіовізуальні технології у стратегіях мовної підготовки старшокласників // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2006. - №5. – с.72-77
 3. Воробьева О. С. Использование художественного фильма на уроке неметкого языка в старших классах. - Иностранные языки в школе. – 2007. - №1. – С. 59-61
 4. Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам Текст / Н.Д. Гальскова, З.Н. Никитенко. - М.: Академия, 2008. – 336с.
 5. Глускин В. М. Лингафон на уроке английского язика. Пособие для учителей сред. школы. – М., «Просвещение», 1978. – 143с.
 6. Глускин В. М. Технические средства обучения в языковых высших учебных заведениях. - М.: «Просвещение», 1975. – 97с.
 7. Денисова Ж. А. Мультимедийная презентация языкового материала как методический прием // Иностранные языки в школе. – 2008. - №3. – С. 20-27
 8. Дубровин М. И. Учебное кино и диафильмы в обучении английскому языку в средней школе (5-8 классы). Пособие для учителей сред. школы. – М.: «Просвещение», 1979. – 143с.
 9.  Івашньова С. В. Інформаційні технології на уроках іноземної мови // Німецька мова в школі. – 2009. - №8 (серпень). – С.26-30
 10. Карамышева Т. В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. – С.П.: Союз, 2001. – 254с.
 11. Карпов К. Б. Применение технических средств в обучении иностранным языкам. – М.: Высш. шк., 1971. – 112с.
 12. Конышева А. В. Современные средства обучения иностранному языку / А. В. Конышева. – 3-е изд. – Мн.: Тетра Системс, 2005. – 176с.
 13. КузьмичеваТ. Н. Технические средства в обучении англ. языку. Пособие для студентов пед. инстит. – Л.: «Просвещение», 1978. – 136с.
 14. Куштенко Л. Ю., Батин Ф. С. Лингафонное оборудование на уроках иностранного языка. – К.: Рад. шк., 1986. – 112с. 
 15. Ляховицкий М. В. Методика преподавания иностранных языков. Учеб. пособие для филол. фак. вузов. - М.: Высш. школа, 1981. – 159с.
 16. Ляховицкий М. В. Применение звукозаписи в обучении иностранным языкам. Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. школа, 1979. – 133с.
 17. Ляховицкий М. В., Кошман И. М. Технические средства в обучении иностранным языкам. Пособие для учителей. – М.: «Просвещение», 1981. – 143с.
 18. Мятова М. И. Использование видеофильмов при обучении иностранному язику в средней общеобразовательной школе // Иностранные языки в школе. – 2006. - №4. – С. 31-40
 19. Настольная книга преподавателя иностранного языка: Справ. пособие / Е. А. Маслыко, П. К. Бабинская, А. Ф. Будько и др. – Мн.: Высш. шк., 1992. – 445с.
 20. Новиков М. Ю. DVD как средство обучения аудированию // Иностранные языки в школе. – 2007. - №1. – С. 18-21
 21. Рожкова Ф. М. Кино-фильмы на уроках английского языка. – М.: «Просвещение», 1967. – 103с.
 22. Соломахина И. А. Мультимедийные средства в обучении иностранному язику // Школьные технологи. – 2004. - №5. – С.198-202
 23. Цветкова Л. А. Некоторые преимущества использования мультимедийных средств при обучении иностранному языку // Английский язик в школе. – 2008. - №4. – С.28-34
 24. Шевцова О. І. Використання комп’ютерних технологій як засіб творчого та інтерактивного навчання: комп’ютер у класі // англійська мова та література. – 2008. - №4. – С.36-41 
 25. Grundlagen der Methodik des Fremdsprachenunterrichts / hrsg. Von V. A. Buchbinder, W. H. Strauß. – Leipzig: Verlag Enzzklopädie, 1986. – 264 S.
 26. Grüner M., Hassert T. Computerunterstützter Unterricht. «Computer im Unterricht». Goethe-Institut, 1991. – 250 S.
 27. http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-übungen/ 
 28. http://www.deutsch-online.com
 29. http://www.edition-deutsch.de/lernwerkstatt/ 
 30. http://www.iik-duesseldorf.de/Datenbanken/dafueb/ 
 31. Rampillon U. Lerntechniken im Fremdsprachenunterricht. – Ismanig: Hueber, 1989. – 139 p.
 32. Wisilkiwska L. Computer und Internet im Deutschunterricht // Deutsch. – 2005. – №6 (März). – P. 8-16.
11657
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.