Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Використання народознавчого матеріалу на уроках читання у початкових класах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Народознавчий підхід у навчанні та вихованні молодших школярів на уроках читання
1.1. Ознайомлення учнів з історією, мистецькою спадщиною та промислами України
1.2. Збагачення знань про народні традиції, звичаї, обряди, свята. Ознайомлення з народним календарем прогностик та агрокалендарем.
1.3. Вивчення жанру дитячого фольклору, творів українських класиків та сучасних письменників
1.4. Поглиблення знань учнів про українську народну символіку
1.5. Практика застосування елементів народознавства на уроках читання
2. З досвіду проведення вчителями уроків читання із застосуванням елементів народознавства. Методичні рекомендації
2.1. Аналіз досвіду проведення уроків читання із застосуванням народознавства
2.2. Методичні рекомендації до використання елементів народознавства на уроках читання
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Духовне відродження українського народу неможливо уявити без животворного впливу літератури, живопису, символіки та обрядовості рідного краю і всієї країни на формування основ національної свідомості, адже читання - один із активних чинників суспільного виховання учнів молодших класів.

У системі формування читацьких навичок чільне місце відводиться інтегрованим урокам читання, зокрема, з народознавством. Однак аналіз навчально-виховного процесу засвідчує, що рівень проведення цих уроків не завжди відповідає сучасним вимогам. Часто основна увага на них приділяється вирішенню завдань, характерних для звичайних уроків читання: більша частина часу відводиться формуванню якостей читання, таких як швидкість, правильність, виразність. На уроках нерідко домінує вербалізм, зайва логізація під час вивчення творів. Застосування прийомів роботи з книжкою, орієнтування в книжковому колі здійснюється безсистемно, поверхово. Залишаються невирішеними завдання оновлення змісту і удосконалення структури уроків читання з використанням елементів. Внаслідок цього основне завдання інтегрованих з народознавством уроків читання - виховання активної громадянської позиції шляхом використання народознавчих елементів на уроках читання - реалізується не повною мірою. Зазначені недоліки вимагають глибокого аналізу рівня знань про свій край і країну у молодших школярів в сучасних умовах і на цій основі визначення шляхів вдосконалення організаційно-методичної системи виховання.

Отже, порівняння вимог суспільства щодо формування всебічно і гармонійно розвинутої особистості з одного боку, та існуючою практикою - з іншого, дозволяє виявити протиріччя на сучасному етапі розвитку початкової школи: елементи народознавства на уроках читання у початкових класах хоча й використовуються, але вкрай недостатньо, що часто зумовлює поверхневий розвиток в учнів знань про історію України і рідного, народне мистецтво, обрядовість та ін. Наявність цього протиріччя підтверджує актуальність проблеми.

Стан дослідження проблеми. Питаннями методології народознавчого підходу до навчання учнів початкової школи займалися Жмундуляк Д., Вережак Р., Ігнатенко П., Руденко Ю., Колеснікова Р.А., Король О.В., Макаренко О.П., Навроцька А.А., Руснак І. С., Сележан Й.-Т.,  Скульський Р.П., Оліфіренко В.В., Сивачук Н.П., Стельмахович М.Г., Павлюка С.П., Горинь Г.Й., Кирчів Р.Ф. та ін. Напрямки застосування елементів народознавства в інтегрованих уроках, зокрема, читання, вивчалися такими авторами, як Іванішена С., Петренко І.В., Підлужна Г.В., Прошкуратова Т.С., Саган О., Свірська Ж.М., Столяренко О.В., Дмитренко Г. К., Дмитренко М. К., Яроцька Г.Ф. та ін. Практичне впровадження елементів народознавства у навчально-виховний процес на уроках читання  висвітлено у роботах Гейко І., Гоголь Н. В., Домбровського С. В., Іваннікової Л., Іватьо Н. С., Кузьменко Н. М., Литвин-Кіндратюк С. Д., Білавич Г. В., Мельник В., Білого І. О., Бондаренко Н. В., Букер І. В., Князєвої Н. І., Жупанина С.І., Килимника С., Науменко В. О., Невядомської Т. В., Цибеняк Г. І.,  Копитіна Н.Ф.,  Шах Г.В. та ін.

Мета дослідження – встановити роль і шляхи впровадження елементів народознавства на уроках читання у початкових класах. 

Об’єкт дослідження – інтегровані уроки народознавства і читання у початкових класах.

Предмет дослідження – методичні засади і практичні шляхи впровадження елементів народознавства на уроках читання у початкових класах

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження нами було визначено наступні його завдання:

 • окреслити підходи до ознайомлення учнів з історією, мистецькою спадщиною та промислами України;
 • показати напрямки використання народознавства для збагачення знань про народні традиції, звичаї, обряди, свята, народний календар;
 • навести напрямки вивчення жанру дитячого фольклору, творів українських класиків та сучасних письменників;
 • виокремити рекомендації щодо поглиблення знань учнів про українську народну символіку;
 • показати практично можливість застосування елементів народознавства на уроці читання;
 • узагальнити досвід проведення вчителями уроків читання із застосуванням елементів народознавства, визначити основні методичні рекомендації.

Методологія дослідження. Для реалізації поставлених у роботі завдань нами використовувалися такі методи дослідження, як аналіз фахової, художньої, історичної літератури, метод узагальнення отриманих даних, загальна методологія щодо розробки уроків і подання навчального матеріалу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, об’єм роботи складає 43 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Білий І. О. Сходинки- 2: Читанка для 2 класу початкової школи. - К.: А.С.К., 2000. - 336 с.
 2. Бондаренко Н. В. Добросвіт: Читанка для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Ірпінь : ВТФ "Перун", 2003. - 184 с.
 3. Букер І. В., Князєва Н. І. Читанка. 2 клас: навч. посібник. - Одеса: Ярослав, 2003. - 127 с.
 4. Вінок: Українська читанка для молодшого шкільного віку / О. Г. Білоусенко (упоряд.). - 4.вид., зі зм. - К.: Веселка, 2005. - 582 с.
 5. Гейко І. Використання інтерактивних форм і методів навчання як засіб формування творчої особистості // Історія України. - 2002. - № 37. - C. 7-9.
 6. Гоголь Н. В. Формування у молодших школярів естетичної оцінки художнього твору на уроках читання / Глухівський держ. педагогічний ун-т. - Глухів, 2004. - 309 с.
 7. Домбровський С. В. Використання народознавства у педагогічній діяльності учителя початкових класів / АПН України; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника; Науково-методичний центр "Українська етнопедагогіка і народознавство". - Івано-Франківськ, 1996. - 82 с.
 8. Жмундуляк Д., Вережак Р. Українознавство в початкових класах. - Чернівці, 1996. - 244 с.
 9. Жупанин С.І. Орієнтовна програма з народознавства для 1-4 класів Закарпаття // Початкова. школа - 1992. - №5-6. - С. 16-18.
 10. Іванішена С. Форми та методи інтерактивного навчання // Початкова школа. - 2006. - № 3. - C. 9-11.
 11. Іваннікова Л. Про уроки народознавства // Рідні джерела. - № 4. - 1999. - С. 32-34.
 12.  Іватьо Н. С. та ін. Дивосвіт: Навч. посіб. з народознавства для 3 кл. чотириріч. та 2 кл. триріч. почат. шк. - К. : Арка, 2000. - 166 с .
 13. Ігнатенко П., Руденко Ю. Народознавство в школі. - К.: А.Р.К., 1990. - 254 с.
 14. Історичні перекази українців / НАН України; Інститут народознавства. Відділ фольклористики / В. Сокіл (зібр., впоряд., передм., комент.). - Львів: Видавництво М.Коць, 2003. - 328 с.
 15. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. - К.: АТ "Обереги", 1994. - 805 с.
 16. Кокарєва І. Інтерактивні технології у навчанні: Курс "Я і Україна", 4 клас // Початкова школа. - 2006. - № 2. - C. 19-21.
 17. Колеснікова Р.А. Народознавство у процесі формування у школярів загальнолюдських цінностей. - Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретико-методичні основи формування громадянина України”. - Полтава, 1993. – 133 c.
 18. Концепція безперервної системи національного виховання. - К.: ІСДО України, 1994. - 15 с.
 19. Концепція вивчення українського народознавства в сучасній національній школі // Освіта України, 1997. - №11. - С.22-24.
 20. Король О.В. Методика викладання українського народознавства в школі: Навчально-метод. посібник. - К.: ГЗМН, 1998. - 368 с.
 21. Кузьменко Н. М. Національна спрямованість змісту українських шкільних підручників з читання для молодших школярів (1857-1997): дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1999. - 167 с.
 22. Литвин-Кіндратюк С. Д., Білавич Г. В. Формування художньо-естетичної культури школярів засобами народознавства / АПН України; Науково-методичний центр "Українська етнопедагогіка і народознавство"; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського ун-ту ім. В.Стефаника "Плай", 1998. - 120 с.
 23. Макаренко О. П. Моделювання навчально-виховного процесу з народознавства у закладах освіти України: дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Рівненський економіко- гуманітарний ін-т. - Рівне, 1997. - 180 с.
 24. Мельник В. Повертайтесь, лелеченьки, до рідного краю: Інтегрований урок читання і народознавства // Початкова освіта. - 2002. - 46. - С.4.
 25. Методика викладання українського народознавства в середній школі: Метод. рек. до семінарських занять / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича / І. С. Руснак (уклад.). - Чернівці : Рута, 1999. - 24 с.
 26. Методична порада з народознавства / Обласний методичний центр національно- культурного відродження. - Дніпропетровськ, 1994. - 43 с.
 27. Методичні рекомендації до проведення уроків народознавства (Курс лекцій з методики викладання народознавства в школі): для студ. філол. фак., викладачів народознавства / Й.-Т. Сележан (укл.). - Чернівці, 1995. - 40 с.
 28. Народна педагогіка // Освіта. - Методика: газета в газеті, 1992. - №11. - С.3.
 29. Навроцька А. А. Народознавство в українській національній школі // Українська мова і література в школі. - 1991. - № 7. - С.4-18.
 30. Науменко В. О. Журавлятко: Підручник-читанка. - К. : Магістр-S, 1999. – 319 с.
 31. Національне виховання учнів засобами українського народознавства: Посібник для вчителів / АПН України; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника / Р. П. Скульський (ред.). - Івано-Франківськ, 1995. - 178 с.
 32. Невядомська Т. В. Читання. 2 клас: Плани-конспекти уроків до підручника О.Я.Савченко "Читанка". - Харків: Ранок, 2004. - 333 с.
 33. Обрій: читанка; підручник для 2 кл. чотириріч. та 1 кл. триріч. почат. шк. / Г. І. Цибеняк (авт.-упоряд.) - Львів : Поклик сумління, 1994. - 200 с.
 34. Оліфіренко В. В. Методика викладання народознавства у школі: посібник для вчителів. - Донецьк : Український культурологічний центр, 1994. - 87 с.
 35. Петренко І. В. Нестандартні уроки читання у початковій школі: Творчі доробки учасників Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року - 2000" // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2001.- 1. - С.4-56.
 36. Підлужна Г.В. Використання народознавчого матеріалу на уроках позакласного читання в початковій школі // Сучасна початкова школа: проблеми, пошуки, знахідки: Матеріали міжнарод. науково-практ. конф. - Тернопіль, 1996. - С. 34-36.
 37. Позакласне читання. 4 клас: За підруч. О.Я.Савченко "Читанка" / Н.Ф. Копитіна (упоряд.). - К. : СПД-ФО Тернов І.Є., 2005. - 96 с.
 38. Прошкуратова Т. С. Стежинка. Рідне слово. 3 (2) клас: Інтегрований посібник з граматики, народознавства, природознавства. - К.: Просвіта, 1998. - 174 с.
 39.  Лозко С. Українське народознавство. - Київ: Зодіак, 1995 - 368 с.
 40. Саган О. Інтерактивні методи навчання як засіб формування навчальних умінь молодших школярів // Початкова школа. - 2002. - № 3. - C. 20-21.
 41. Свірська Ж. М. Взаємозв'язок української літератури і народознавства в процесі вивчення художніх творів у загальноосвітній школі: Дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Криворізький педагогічний ін-т. - Кривий Ріг, 1996. - 168 с.
 42. Сивачук Н. П. Методика викладання народознавства. Фольклорна практика: Навч. посіб. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. Лабораторія "Етнологія Черкаського краю". - К. : Науковий світ, 2002. - 66 с.
 43. Скульський Р. П., Стельмахович М. Г. Методика викладання народознавства в школі: Посібник для вчителів, вихователів, студ. і викл. пед. ін-тів та ун-тів / АПН України; Прикарпатський ун- т ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ, 1995. - 176 с.
 44. Столяренко О. В. Виховання гуманності підлітків у позакласній роботі з народознавства: дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / АПН України; Інститут педагогіки. - К., 1996. - 206 с.
 45. Українське народознавство: навч. пос. / за ред. С.П.Павлюка, Г.Й.Горинь, Р.Ф. Кирчіва. - Львів: Фенікс, 1994. - 310 с.
 46. Уроки з народознавства: посібник / Г. К. Дмитренко, М. К. Дмитренко (упоряд.). - К. : Народознавство, 1995. - 224 с.
 47. Шах Г. В. Підготовка майбутнього вчителя до виховної роботи засобами народознавства: дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 1999. - 188 с.
 48. Шевченко О. І. Мій синій птах: педагогічні спогади. – К.: Знання, 2000. – 339 с.
 49. Яроцька Г.Ф. Інтерактивне навчання: його сутність та перші спроби // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2005. - № 9. - C. 14-15.
6952
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.